Z á p i s  č. 12/2003

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21. 10. 2003

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iva

Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluveni: p. Iveta Procházková

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Dodatek smlouvy se zpracovatelem dešťové kanalizace
  4. Zpráva o kolaudaci v lokalitě “B”
  5. Pronájem obecních pozemků
  6. KOS
  7. Různé
  8. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis ze zasedání ze dne 23. 9. 2003 a jednomyslně

jej schválilo s tím, že bude upřesněn bod 10) tímto textem:

Obecní zastupitelstvo konstatovalo, že podmínkou prodeje obecního pozemku č. 584/20

je uzavření smlouvy do 30. 9. 2003 a stanovilo, že v této smlouvě bude doba splatnosti

do 31. 10. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo dodatek ke smlouvě o provedení

díla “Dešťová kanalizace Pátek”, uzavřenou s firmou ZEPRIS spol. s r.o., U Kříže 611/1,

158 18 Praha 5, a pověřilo starostu p. Buluška jeho podpisem.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí informace o průběhu kolaudace

v lokalitě “B”.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo pronájem obecních pozemků. Vzhledem k tomu, že se

přihlásil pouze jediný zájemce, a to firma Poděbradská blata a.s., Kouty 50, 290 01 Podě-

brady, obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně rozhodlo přijmout její nabídku

na pronájem obecních pozemků o výměře 508.952 m2.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo nájemní smlouvu s p. Petrem Svobodou, Pátek 160,

290 01 Poděbrady, na pronájem dílny č. 4 v objektu KOS a tuto jednomyslně schválilo.

ad 8) Různé:

 

ad 12) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura