Z á p i s  č. 12 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 15. 10. 2002

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, p. Iveta Procházková, Iva Šafránková

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Diakonie – nájemní smlouva
  3. Hřbitov – obecně závazná vyhláška č. 2/2002
  4. Lokalita “B” – změna zastavovací studie
  5. Oprava desky septiku - škola
  6. Převod termínovaného vkladu
  7. Místní knihovna – zřizovací listina – smlouva o spolupráci
  8. Právní subjektivita MŠ
  9. Lokalita “B” – inženýrské sítě
  10. Různé
  11. Diskuse
  12. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání

ze dne 17. 9. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Diakonií ČCE – středisko Libice

nad Cidlinou o pronájmu budovy bývalé školy. Vzhledem k nesrovnalostem v textu

obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo tento bod přeložit.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002, kterou se stano-

vuje provozní řád místního hřbitova, a tuto jednomyslně schválilo.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo změnu regulačních prvků

v zastavovací studii pro jednotlivé parcely zóny “B” s tím, že hlavní budova určená

pro bydlení nebude podsklepená.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo postup prací na přestavbě budovy bývalé školy.

Z důvodu společného užívání septiku s čp. 41 obecní zastupitelstvo jednomyslně

rozhodlo spolupodílet se na jeho opravě.

ad 8) Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo zrušení termínovaného vkladu vedeného

u KB a rozhodlo převést celý zůstatek tohoto účtu na nově zřízený účet Tlaková

kanalizace Pátek vedený u KB.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo tyto materiály týkající se

provozu místní knihovny:

a/ práce s internetem 10,-- Kč za 15 minut

b/ tisk a kopírování jedné stránky A4 2,-- Kč

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo převod majetku na nově vznikající příspěvkovou orga-

nizaci Mateřská škola Pátek a jednomyslně rozhodlo:

a/ budovu MŠ, sklad hraček a dětské hřiště přebírá Mateřská škola Pátek do bezplatného

pronájmu na dobu neurčitou, přičemž provoz těchto zařízení zajistí Obec Pátek

b/ veškerý inventář a zásoby, nacházející se k 31. 12. 2002 v zařízeních uvedených

v bodě a/ převádí Obec Pátek bezplatně do majetku Mateřské školy.

ad 11) Obecní zastupitelstvo projednalo stav prací na výstavbě inženýrských sítí v zóně “B”

a jednomyslně rozhodlo pokračovat dle projektové dokumentace.

Obecní zastupitelstvo projednalo výsledek prodeje stavebních parcel v zóně “B”, který

se uskutečnil dne 9. 10. 2002. Vzhledem ke zvýšené poptávce obecní zastupitelstvo

jednomyslně rozhodlo odprodat i zbylé parcely v této lokalitě.

ad 12) Různé:

ad 13) Diskuse:

ad 14) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

Zapsala: Marcela Miarková

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková