Z á p i s  č. 11/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 10. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková

Omluveni: p. Zdeněk Vančura

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Zpráva o výsledku provedeného dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek
  4. Oznámení o projednávání konceptu územního plánu velkého územního celku Střední Polabí
  5. Kanalizace – převzetí stavby-smlouvy-finance
  6. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  7. Návrh vyhlášky o místních poplatcích
  8. Oznámení o zahájení projednávání konceptu územního plánu obce Křečkov
  9. Zápis z valné hromady svazku obcí “Cidlina”
  10. Různé
  11. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 14.9.2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření Obce

Pátek do 30.9.2004, provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.

ad 5) Starosta p. Bulušek informoval zastupitelstvo o termínech konání projednávání konceptu

územního plánu velkého územního celku Střední Polabí.

ad 6) Starosta p. Bulušek seznámil zastupitelstvo se stavem finačních prostředků potřebných na

dofinancování tlakové kanalizace. Obecní zastupitelstvo rozhodlo použít, v případě

potřeby, finanční prostředky z BÚ, a to až do výše 500.000,- Kč.

Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu p. Buluška sepsáním smlouvy s firmou NEPTUN

PRESSKAN s.r.o. na dokončení dodávky a montáže čerpacích technologií pro tlakovou

kanalizaci.

 

ad 7) Zpráva finančního výboru přeložena na příští zasedání.

Zastupitelstvo bylo informováno o způsobu provedení kontroly kontrolním výborem.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Pátek,

okr. Nymburk č. 1/2004 o místních poplatcích.

Zastupitelstvo rozhodlo zrušit čl. 5 OZV č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Pátek včetně systému nakládání se stavebním odpadem, dále OZV č. 1/1995 o nakládání

s domovním odpadem, zvláště o jeho třídění a svozu na území obce Pátek a OZV 1/1998

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

ad 9) Starosta p. Bulušek informoval zastupitelstvo o termínech pořádání projednávání

konceptu územního plánu obce Křečkov.

Zastupitelstvo nemá ke konceptu územního plánu obce Křečkov připomínek.

ad 10) Pan Pražák seznámil zastupitelstvo se zápisem z valné hromady svazku obcí “Cidlina”

ze dne 21. 9. 2004.

ad 11) Různé:

ad 12) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala: Iva Šafránková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Iveta Procházková

 

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 10. 2004

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání

Hlasování: 6 hlasů pro

3. Kontrola zápisu ze 14. 9. 2004

Usnesení č. 2 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 14. 9. 2004

Hlasování: 6 hlasů pro

6. Kanalizace

Usnesení č. 3 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo použít, v případě potřeby, finanční prostředky

do výše 500.000,- Kč z BÚ na dofinancování tlakové kanalizace.

Hlasování: 6 hlasů pro

Usnesení č. 4 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo pověřit starostu p. Buluška podepsáním

smlouvy s firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o. na dokončení dodávky a montáže

čerpacích technologií pro tlakovou kanalizaci.

Hlasování: 6 hlasů pro

8. Návrh vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení č. 5 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce

Pátek, okr. Nymburk č. 1/2004 o místních poplatcích.

Hlasování: 6 hlasů pro

Usnesení č. 6 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo Obecné závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se

ruší čl. 5 OZV č. 3/2001 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pátek včetně systému

nakládání se stavebním odpadem, dále OZV č. 1/1995 o nakládání s domovním

odpadem, zvláště o jeho třídění a svozu na území obce Pátek a OZV 1/1998

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Hlasování: 6 hlasů pro

9. Oznámení o zahájení projednávání konceptu územního plánu obce Křečkov

Usnesení č. 7 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek konstatuje, že nemá připomínek k návrhu konceptu

územního plánu obce Křečkov.

Hlasování: 6 hlasů pro

11. Různé

Usnesení č. 8 – 11/2004

Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zadat zpracování Manipulačního řádu pro odběr

vody ze Sánského kanálu.

Hlasování: 6 hlasů pro

Zapsala: Iva Šafránková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Iveta Procházková

 

Starosta: Jaroslav Bulušek