Z á p i s  č. 11/2003

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23. 9. 2003

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iva Šafránková

Omluveni: p. Jiří Hněvsa, Iveta Procházková, Zdeněk Vančura

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisů z 12. 8. a 26. 8. 2003
  3. Smlouva se zpracovatelem dodávky dešťové kanalizace
  4. Zpráva o kolaudaci v lokalitě “B”
  5. Informace o pronájmu obecních pozemků
  6. KOS – žaloba o slevu ceny
  7. Smlouva – stavební dozor na dešťovou kanalizaci
  8. Žádost o pronájem
  9. Žádost o prodloužení lhůty placení
  10. Různé
  11. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápisy zasedání ze dne

12. 8. a 26. 8. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu o provedení díla

“Dešťová kanalizace Pátek”, uzavřenou s firmou ZEPRIS spol. s r.o., U Kříže 611/1,

158 18 Praha 5, a pověřilo starostu p. Buluška jejím podpisem.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávy o provedené kolaudaci v lokalitě “B”, a to:

a/ veřejné osvětlení a veřejný rozhlas

b/ meliorace a dešťová kanalizace

a jejich závěry bere na vědomí.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku

o výměře 508.952 m2 , uzavřenou mezi Obcí Pátek a p. Ivankou Fadrhoncovou, a tuto

jednomyslně schválilo.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo požádat firmu Poděbradská blata, a.s.,

Kouty 50, 290 01 Poděbrady, o provedení nezbytného chemického ošetření navrácených

Pozemků, a pověřilo starostu realizací této akce.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo uplatnění nároku z vad koupené nemovitosti společnosti

KOS, spol. s r.o.,vzniklých kontaminací spodních vod, a jednomyslně rozhodlo pověřit

JUDr. Libora Fiedlera zastupováním obce v dalším jednání.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo na výkon technického dozoru na akci

zřízení vodohospodářského díla – stavby: “Dešťová kanalizace Pátek”, uzavřenou mezi

Obcí Pátek a Ing. Josefem Semerádem, Hakenova 722/III, 290 01 Poděbrady, a tuto

jednomyslně schválilo.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Petra Svobody, Pátek 160, 290 01 Poděbrady,

o pronájem dílny č. 4 v objektu KOS na dobu určitou.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo této žádosti vyhovět a stanovilo cenu

nájemného ve výši 1.500,- Kč měsíčně.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Jany Sekotové, Kunštátská 1351, 290 01

Poděbrady, o prodloužení lhůty zaplacení za stavební parcelu č. 584/20, na jejíž odkoupe-

ní získala právo losováním dne 26. 8. 2003.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo tuto lhůtu prodloužit do 31. 10. 2003, po

tomto termínu přechází právo na odkup na dalšího zájemce z losování.

ad 11) Různé:

ad 12) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Iva Šafránková