Z á p i s  č. 11 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17. 9. 2002

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, p. Iveta Procházková, Iva Šafránková

Hosté: p. Edita Hrdá – ředitelka MŠ Pátek

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Smlouva s občany na zhotovení kanalizace
  3. Právní subjektivita MŠ
  4. Lokalita “B” – inženýrské sítě
  5. tání občánků
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání

ze dne 20. 8. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel schválilo

dohodu s občany obce Pátek o příspěvku na vybudování splaškové tlakové kanali-

zační sítě v obci Pátek.

ad 5) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, vzhledem k platnému znění zákona č. 564/90

Sb., řešit situaci v jím zřizovaném předškolním zařízení takto:

  1. Zrušit organizační složku Mateřská škola Pátek, okres Nymburk, jejíž součástí je i jídelna mateřské školy, a to k 31. 12. 2002.
  2. Zřídit příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pátek, 290 01 Poděbrady, jejíž součástí

bude i nadále Jídelna mateřské školy, k 1. 1. 2003.

Ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Pátek zůstává i nadále paní
Edita Hrdá (konkurzní řízení ze dne 14. 5. 1991. Obec nepožaduje vyhlášení konkurzu.

Obecní zastupitelstvo pověřuje paní Šafránkovou, aby ve spolupráci s ředitelkou MŠ paní

Hrdou připravila další podklady pro zpracování zřizovací listiny.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, na návrh hlavní inventarizační komise, vyřa-

dit z majetku obce drobný hmotný majetek, umístěný v mateřské škole, v celkové hodnotě

18.262,- Kč a tento zlikvidovat dle platné obecně závazné vyhlášky o likvidaci odpadů.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo průběh budování inženýrských sítí v lokalitě “B”.

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu pana Buluška projednat možnost vybudování

plynového potrubí s napájením z tlakových zásobníků.

Obecní zastupitelstvo poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel rozhodlo o odložení realizace

budování telefonních přípojek pro nedostatek volných finančních zdrojů.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo svolat schůzku zájemců o koupi stavební

parcely v lokalitě “B” v termínu do 15.10.2002 s tím, že v prvním kole se budou prodávat

parcely č. 584/23 až 584/34. V případě, že poptávka bude vyšší, budou následovat parce-

ly č. 584/15 až 584/22. Obecní zastupitelstvo dále jednomyslně rozhodlo, že v případě

více zájemců o stejnou stavební parcelu bude upřednostněna žádost s dřívějším datem

zaevidování.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu akce “Vítání občánků” a jednomyslně

rozhodlo, že se uskuteční dne 23. 10. 2002 v 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

ad 8) Různé:

ad 9) Diskuse:

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že z obecních prostředků uhradí dopravu na oba dva zájezdy a na muzikál Kleopatra přispěje na polovinu vstupného pro děti.

 

ad 10) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

Zapsala: Marcela Miarková

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková