Z á p i s  č. 10/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 14. 9. 2004

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté: p. Ing. Jiří Janoch

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Směna pozemků
  4. Vyúčtování družebního setkání
  5. KOS – prodej
  6. Zpráva finančního výboru
  7. Vyhláška o místních poplatcích
  8. Kanalizace
  9. Různé
  10. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 17.8.2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o směně pozemků č. 595/30

(136 m2) a č. 674 (128 m2) uzavřenou mezi Obcí Pátek a panem Otakarem Hráským,

Pátek čp. 2.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování družebního setkání s občany obce

Pátek nad Ohří.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej objektu KOS.

ad 7) Zpráva finančního výboru přeložena na příští zasedání.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu vyhlášky o místních poplatcích.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Žádost o prodloužení termínu realizace

akce “Tlaková splašková kanalizace Pátek”, adresovanou Státnímu fondu životního

prostředí, a Žádost o změnu předmětu podpory na stavbu “Splašková tlaková kanalizace

Pátek” okres Nymburk, adresovanou ministru životního prostředí.

ad 10) Různé:

ad 11) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 14. 9. 2004

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání

Hlasování: 7 hlasů pro

3. Kontrola zápisu ze 17. 8. 2004

Usnesení č. 2 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 17. 8. 2004

Hlasování: 7 hlasů pro

4. Směna pozemků

Usnesení č. 3 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo směnnou smlouvu uzavřenou

mezi Obcí Pátek a panem Otakarem Hráským, Pátek čp.2, na směnu pozemků

č. 595/30 (136 m2) a č. 674 (128 m2) v k. ú. Pátek.

Hlasování: 7 hlasů pro

5. Vyúčtování družebního setkání

Usnesení č. 4 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo vyúčtování družebního setkání s občany obce

Pátek nad Ohří a schválilo úhradu ve výši 5.800,-- Kč z rozpočtu obce.

Hlasování: 7 hlasů pro

6. KOS - prodej

Usnesení č. 5 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo prodej objektu KOS včetně

pozemku č. 674, získaného směnnou smlouvou, a včetně studny na pozemku

č. 595/29.

Hlasování: 6 hlasů pro 1 hlas proti (Zdeněk Vančura)

Usnesení č. 6 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo návrh pana Vančury vycházet při stanovení

podmínek prodeje z nově zpracovaného odhadu ceny nemovitosti a tento

neschválilo.

Hlasování: 1 hlas pro (Zdeněk Vančura) 6 hlasů proti

Usnesení č. 7 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo návrh paní Šafránkové stanovit při

prodeji jako výchozí cenu částku 4 miliony Kč.

Hlasování: 5 hlasů pro 1 se zdržel (Jaroslav Bulušek) 1 proti (Zdeněk Vančura)

 

 

Usnesení č. 8 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo stanovení podmínek prodeje a rozhodlo prodat

objekt obálkovou metodou za těchto podmínek:

  1. Cenová nabídka
  2. Podnikatelský záměr
  3. Termín podání nabídek v době 1. 10. 2004 – 15. 11. 2004

Hlasování: 6 hlasů pro 1 se zdržel (Zdeněk Vančura)

8. Vyhláška o místních poplatcích

Usnesení č. 9 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo přípravu obecně závazné vyhlášky o místních

poplatcích a pověřilo p. Hněvsu, Procházkovou a Šafránkovou zpracováním návrhu

do 30. 11. 2004.

9. Kanalizace

Usnesení č. 10 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Žádost o prodloužení termínu

realizace akce “Tlaková splašková kanalizace Pátek”, adresovanou Státnímu fondu

životního prostředí, a Žádost o změnu předmětu podpory na stavbu “Splašková

tlaková kanalizace Pátek” okres Nymburk, adresovanou ministru životního

prostředí.

Hlasování: 7 hlasů pro

 1. Různé

Usnesení č. 11 – 10/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo změnu hodinové mzdy za terénní

práce s mechanizací ze 45,-- Kč na 50,-- Kč.

Hlasování: 7 hlasů pro

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek