Z á p i s  č. 10/2003

 

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 8. 2003

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Omluveni: p. Ing. Jiří Janeba

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Výběrové řízení – “Dešťová kanalizace Pátek”
  3. Losování o stavební parcelu
  4. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění

veřejné zakázky “Dešťová kanalizace Pátek” ze dne 26. 8. 2003, vypracovaný komisí

jmenovanou pro posouzení a hodnocení nabídek.

Komise obdržela tyto nabídky:

  1. HALKO, stavební společnost, spol. s r.o., Nová Ves 1, Poděbradská 60, 280 02 Kolín, DIČ 034-43090150, nabídková cena 2.570.809,- Kč.
  2. HEJP spol. s r.o., Choťánky, Vrčení č. 38, 290 01 Poděbrady, DIČ 258-15044793, nabídková cena 2.112.530,- Kč.
  3. Ján Novák, U rybníka 129, Kluk, 290 01 Poděbrady, DIČ 055-360624753, nabídková cena 2.259.338,60 Kč.
  4. ZEPRIS, s.r.o., U Kříže 611/1, 158 00 Praha 5, DIČ 005-25117947, nabídková cena 2.361.246,- Kč.

Na základě závěrů komise obecní zastupitelstvo jednomyslně vybralo jako zhotovitele

stavby firmu ZEPRIS, s.r.o., U Kříže 611/1, 158 00 Praha 5, a pověřilo starostu

p. Buluška projednáním a přípravou podkladů pro uzavření smlouvy.

 

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z průběhu losování o stavební parcelu kat. čísla

584/20 v KÚ Pátek ze dne 26. 8. 2003. Zájemci byli vylosováni v tomto pořadí:

  1. Jana Sekotová
  2. Josef Šmíd
  3. Marcela a Petr Skryjovi
  4. Vítězslav Malínský

Toto pořadí určuje právo na odkup výše citované stavební parcely.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že 1. zájemce v pořadí musí kupní smlouvu

uzavřít s JUDr. Fiedlerem, pověřeným zastupováním obce ve věcech majetkových,

do 30. 9. 2003. Po tomto termínu přechází právo na dalšího v pořadí.

ad 5) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura