Z á p i s  č. 10 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20. 8. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, p. Iveta Procházková, Iva Šafránková

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Smlouva na zhotovení kanalizace s firmou PRESSKAN
  3. Cena parcel – “ZÓNA B”
  4. Zahájení prací na výstavbě inženýrských sítí “ZÓNA B”
  5. Školka – stavební úpravy , právní subjektivita
  6. Různé opravy podlah OÚ, DIAKONIE, POVODNĚ
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem 5 pro 2 se zdrželi schválilo zápis zasedání

ze dne 16.7. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo opravené znění smlouvy na zhotovení tlakové splaškové

kanalizace Pátek firmou NEPTUN PRESSKAN, s.r.o., Vápenice 13-15, 796 01

Prostějov a poměrem hlasů 6 pro, jeden se zdržel pověřilo starostu, pana Jaroslava

Buluška jejím podpisem.

ad 5) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o stanovení ceny parcel v “ZÓNĚ B” pro

rok 2002 takto: 250,- Kč., za 1m2 pozemku + 300,- Kč., za každý m2 – příplatek na

inženýrské sítě.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo o zadání prací na zhotovení

elektroměrových pilířů včetně jejich rozšíření o rozvaděč 1b QT pro telefonní rozvody

a o položení kabelů pro veřejné osvětlení a rozhlas firmě Karel Vaníček ENERGO

FINAL Radim 200 IČO: 15340830, DIČ: 054-6406280958.

ad 7) Pan Pražák informoval zastupitelstvo o instalaci úpravny vody ve zdejší MŠ a o výměně

lina za dlažbu v umývárně dětí.

Pan starosta seznámil zastupitelstvo s nutností přechodu Mateřské školy v Pátku do

právní subjektivity s termínem 31.12.2002.

ad 8) Různé:

 

ad 9) Diskuse:

ad 10) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: mgr. Iva Šafránková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Bulušek

Jaroslav Pražák