Z á p i s

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 13. 11. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté: p. Miarková

 

Program: 1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Seznámení s výsledky voleb

4. Slib členů obecního zastupitelstva

5. Volba starosty

6. Volba zástupce starosty

7. Diskuse

8. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil p. Pražák.

ad 2) Pan Pražák seznámil přítomné s programem zasedání, který byl jednomyslně schválen.

 

ad 3) Zapisovatelka místní volební komise p. Miarková přednesla zprávu o výsledku voleb do

místního obecního zastupitelstva v Pátku, ze které vyplynulo, že všichni členové byli

zvoleni právoplatně.

 

ad 4) Členové obecního zastupitelstva složili slib do rukou předsedajícího p. Pražáka a ten

pak složil slib do rukou p. Buluška, který skládal slib jako první. Složení slibu stvrdili

všichni členové obecního zastupitelstva svým podpisem.

 

ad 5) Pan Pražák přednesl návrh provést volbu starosty a zástupce starosty tajným hlasová-

ním, proti tomu Ing. Janeba navrhl hlasování veřejné.

Členové obecního zastupitelstva poměrem hlasů 5 pro a 2 se zdrželi rozhodli provést

volbu nového starosty a zástupce starosty veřejným hlasováním.

Poté p. Vančura navrhl na funkci starosty p. Jaroslava Buluška a p. Bulušek navrhl na

tuto funkci p. Ivetu Procházkovou, která se kandidatury na místě vzdala.

Členové obecního zastupitelstva poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel do funkce starosty

obce zvolili p. Jaroslava Buluška.

Dosavadní předsedající předal řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi

p. Buluškovi.

 

ad 6) Pan Bulušek navrhl na funkci zástupce starosty p. Jaroslava Pražáka a p. Vančura navrhl

na tuto funkci p. Mgr. Ivu Šafránkovou, která se kandidatury na místě vzdala.

Členové obecního zastupitelstva poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel do funkce zástupce

starosty zvolili p. Jaroslava Pražáka.

 

ad 6) Diskuse:

 

 

ad 7) Pan Bulušek ukončil ustavující zasedání obecního zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková