Z á  p  i     č.   4/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.3.2006

 

 

Přítomni:        p.Jaroslav Pražák, Jindřich Hněvsa, Zdeněk Vančura, Iveta Procházková,

                            Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Bulušek,  Mgr. Iva Šafránková

 

Hosté:             p. Iveta Zikmundová

 

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 21.2.2006

                        4.   Smlouva o zřízení věcného břemene

                        5.   Nabídka agentury ASPIDA s.r.o.

                        6.   Závěrečný účet obce za rok 2005

                        7.   Zpráva kontrolního výboru

                        8.   Různé

                        9.   Diskuse

                      10.   Závěr           

                              

 

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 21.2.2006.

                   

 

                        

ad   4/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k podepsání Smlouvy o zřízení věcného

            břemene s následujícími institucemi: Okresním stav. byt. družstvem Poděbrady (OSBD),

            Povodím Labe a Krajským úřadem Středočeského kraje – odborem dopravy.

 

 

 

ad   5/ Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku agentury ASPIDA s.r.o. na prezentaci

           v publikaci „Cestujeme po Moravě a Čechách“ a rozhodlo její nabídku neakceptovat.

        

ad  6/   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet obce za rok 2005.

 

 

 

ad  7/   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Zprávu kontrolního výboru ze dne 22.2.2006

            o provedené kontrole účetnictví Obce Pátek, o správnosti využití finančních prostředků

            z rozpočtu Obce Pátek v MŠ Pátek a čerpání dotace od Obce Pátek u TJ Pátek.

 

 

 

ad  8/   Různé:

-         Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení měsíčních odměn uvolněných i

neuvolněných členů zastupitelstva, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.50 ze dne 22.2.2006.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku společnosti ANDY s.r.o., pro

projekt České pojišťovny a Besipu, který se nazývá „Vítací cedule“ s dopravně

preventivní tématikou.

         

 

 

ad 9/   Diskuse

 

 

 

ad 10/ Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

 

                                  Zdeněk Vančura

                                  

                                       

                                                                      

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.3. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 4/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 21.2.2006

Usnesení č. 2 – 4/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

              21.2.2006.

              Hlasování:   5 hlasů pro  2 se zdrželi (p.Iva Šafránková, p.Jaroslav Bulušek)  

 

 

 

 

 4.  Smlouva o zřízení věcného břemene

      Usnesení č.  3 - 4/2006

                   Obecní zastupitelstvo rozhodlo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene

                   s OSBD, Povodím Labe, Krajský úřadem Středoč. kraje – odborem dopravy.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

                       

          

 

                           

 5.  Nabídka agentury ASPIDA s.r.o.

      Usnesení č.  4 - 4 /2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo neakceptovat nabídku agentury ASPIDA s.r.o.                              

        Hlasování:    7 hlasů proti

 

 

 

 

6.  Závěrečný účet obce za rok 2005

     Usnesení č. 5 - 4/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo schválit bez výhrad  Závěrečný účet obce

                    za rok 2005.

                    Hlasování:    7 hlasů pro

 

7. Zpráva kontrolního výboru

    Usnesení č. 6 – 4/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Zprávu kontrolního výboru ze dne  

                   22.2.2006 o provedené kontrole účetnictví Obce Pátek, o správnosti využití

                   finančních prostředků z rozpočtu Obce Pátek v MŠ Pátek a čerpání dotace od Obce

                   Pátek u TJ Pátek.

                   Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 

8. Různé

    Usnesení č. 7 – 4/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí se zvýšením měsíčních odměn uvolněných i

                   neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.50 ze dne

                   22.2.2006.

                   Hlasování:    6 hlasů pro   1 se zdržel (p. Zdeněk Vančura)

 

 

    Usnesení č. 8 - 4/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo schválit nabídku společnosti ANDY s.r.o.

                   na umístění „Vítací cedule“ s dopravně preventivní tématikou v obci Pátek.

                

 

 

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

                                       Zdeněk Vančura

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek