Z á  p  i     č.   12/2006

 

ze zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 12.12.2006

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina- od bodu 5,

                        Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek       

    

                           

                

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 14.11.2006

     4.   Kontrola odvodu pojistného, nemocenského a důchodového pojištění

                        5.   Zvolení výborů, předsedů a členů

                        6.   Vodovod - přípojky

                        7.   Pravostranný chodník – Žádost dodavatele stavby

                        8.   Žádost MŠ Pátek o přidělení dotace

                        9.   Návrh a projednání rozpočtového opatření č.4

                      10.   Rozpočet pro rok 2007 

                      11.   Návrh mimořádného zasedání zastupitelstva obce

                      12.   Různé     

                      13.   Diskuse   

                      14.   Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

 

ad   2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis ze  zastupitelstva  

            obce ze dne 14.12.2006.

 

ad   4/  Zastupitelstvo obce  projednalo Protokol č.936/06 o kontrole pojistného, provádění

            nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené dne

            15.11.2006 s tímto výsledkem:

            Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

 

           

                                                                           

ad 5 /  Zastupitelstvo obce navrhlo a zvolilo výbory, jejich předsedy a členy v tomto složení:

            

           a )  Výbor pro rozvoj obce : předseda – pan Petr Peřina

 

 

          členy výborů v tomto složení:

 

            a )  Výbor pro životní prostředí : p.Jana Doskočilová, p.Tomáš Pražák

            b )  Výbor pro rozvoj obce : p.Ing.Jiří Janeba, p.Roman Martinec

            c )   Sociální výbor  : p.Monika Kadlecová, p.Martina Radoňová

                       

 

ad 6 /  Zastupitelstvo obce  projednalo a  schválilo, aby cena projektu na vod.přípojky

           pro občany Pátku byla ve stejné výši, jako pro Obec Pátek.

 

 

ad 7 /  Zastupitelstvo obce  projednalo Žádost o doplatek víceprací na výstavbě pravostranného

           chodníku v obci Pátek  a schválilo doplatit firmě ECC a.s., Za skalkou 17, 147 00

           Praha 4, IČO: 25719661, z původně navrhované ceny  58.460,-Kč s DPH šedesát

           procent, tj. 35.076,- Kč s DPH.

 

 

ad 8 /  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo zamítnout Žádost  o přidělení dotace ve

           výši 10.000,-Kč MŠ Pátek, z důvodu již vyčerpaných fin. prostředků z rozpočtu pro rok

           2006.

 

 

ad 9 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4.

 

 

ad 10 /Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet Obce Pátek pro rok 2007.

 

 

ad 11 /Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo termín mimořádného Zastupitelstva Obce

           Pátek na den 28.12.2006 v 18.30 hod.

 

 

ad 12 /  Různé :              

                -  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č.1039 o odvozu tuhého dom.

                   a komunálního odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim –

                   Lokalita „V dolích“ , zajištěnou provozovatelem Obcí Radim, 281 03 Radim

                   u Kolína, IČO: 00235661 a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

   - Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Petra Svobody o pronájem haly číslo

4 objektu KOS a rozhodlo uzavřít smlouvu mezi p.Petrem Svobodou, Pátek č.p. 160

a Obcí Pátek za následujících podmínek:

 

 

 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 30-ti dnů.Stanovená výše nájemného činí 2000,-Kč měsíčně, splatné do 15-ti dnů prvního měsíce čtvrtletí.Výše penále za nedodržení termínu vyklizení činí 10.000,-Kč.

 

               - Starosta obce informoval o jednání na MěÚ Poděbrady, odboru dopravy dne

                 7.12.2006 s tímto výsledkem:

                 Jízdní řády zůstávají prozatím beze změny a jednání budou i nadále v příštím

                 roce pokračovat.

 

               - Zastupitelstvo obce projednalo  Zápis z jednání shromáždění zástupců

                  Mikroregionu Poděbradské Polabí, konaného v úterý 28.11.2006 a Rozpočet na rok  

                  2007 tohoto svazku a schválilo výši dotace od členských obcí, která činí 2,-Kč na

                  občana obce.

 

   - Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočet svazku Cidlina pro rok 2007 a schválilo

                  výši dotace od členských obcí, která činí 10,-Kč na občana obce.

 

   - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost o umístění inf. cedule o

činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy před nem. p.Luboše

Vaňka, Pátek č.p. 56.

 

              - Starosta obce informoval o projednání stížnosti na volně pobíhajícího psa p.Žanety

                 Paumerové, dne 5.12.2006.

 

              - Starosta obce informoval o zpevnění příjezdové cesty na místním hřbitově.

 

              - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

                 zastupitelstva  obce v I.pololetí r.2007 na tyto dny:

 

23.1.2006

27.2.2006

                                                                                                       20.3.2006   

17.4.2006

22.5.2006

19.6.2006

 

 

                

Vždy v 18.30.

 

-         Zastupitelstvo obce bylo informováno o brzké výměně dopravního značení v souladu s vyhl. č.30/2001 Sb. a doplnění dopr. značení u rybářské chaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

ad  16 /   Diskuse :

-         P. Luboš Vaněk podal dotaz na stromy vytěžené v oblasti „Vršála“ a firmu LESS

FOREST s.r.o., Bohdaneč u Zbraslavic, IČO: 27 10 66 32, která těžbu provedla.

-         Starosta, pan Jiří Bulušek informoval o možnosti pořádání vánočních zpěvů

místním kostele.

-         p. Jaroslav Pražák informoval o činnosti soc. výbor v roce 2007 a některých

plánovaných akcích / vítání nových občánků a maškarní karneval /.

 

                

    

ad 17 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Marcela Miarková

 

 

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                  

                                       

                                                

 

 

                    

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 14.1. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 12/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.11.2006

Usnesení č. 2 – 12/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

              zastupitelstva ze dne 14.11.2006.

              Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

 

                          

5.      Zvolení výborů, předsedů a členů

       Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a zvolilo výbory, jejich  předsedy a členy v tomto

       složení:

 

        

         Usnesení č.3 – 12/2006

         Výbor pro rozvoj obce: předseda- p.Petr Peřina

         Hlasování   6 hlasů pro   1 se zdržel /p.P.Peřina/

        

         Usnesení č.4 -12/2006

         Sociální výbor: p. Monika Kadlecová, p.Martina Radoňová        

         Hlasování:  7  hlasů pro 

 

         Usnesení č. 5 – 11/2006

         Výbor pro životní prostředí : p. Jana Doskočilová, p.Tomáš Pražák

         Hlasování   7 hlasů pro

 

           

    

 

 

 

         Usnesení č.  6 – 12/2006

         Výbor pro rozvoj obce: p. Ing. Jiří Janeba, p. Roman Martinec

         Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

6.    Vodovod - přípojky

        Usnesení č. 7 – 12/2006

         Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo, aby cena projektu na vod. přípojky

         pro občany Pátku byla ve stejné výši, jako pro Obec Pátek.

         Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

7.   Pravostranný chodník – Žádost dodavatele stavby

       Usnesení č. 8 – 12/2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo doplatit firmě ECC a.s., Za skalkou 17,  

        147 00 Praha 4, IČO: 25719661doplatek víceprací na výstavbě pravostr.chodníku v obci

        Pátek ve výši  šedesáti procent původně navrhované ceny, tj. 35.076,-Kč s DPH.

        Hlasování:  6  hlasů pro  2 proti /p.J. Pražák, p.J.Hněvsa/

 

 

 8. Žádost MŠ Pátek o přidělení dotace

     Usnesení č. 9 – 12/2006

       Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a zamítlo Žádost o přidělení dotace ve výši  

      10.000,- Kč MŠ Pátek, z důvodu již vyčerpaných fin. prostředků z rozpočtu pro rok 

       2006.

       Hlasování :  6hlasů pro 1 se zdržel /p.L.Vaněk/

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 4

    Usnesení č.  10 – 12/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4.  

                  Hlasování   :  7 hlasů pro

 

 

10.Rozpočet pro rok 2007

      Usnesení č. 11 – 12/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Rozpočet Obce Pátek pro rok 2007.           

                   Hlasování   :  7 hlasů pro

 

 

11. Návrh mimořádného zasedání zastupitelstva obce

      Usnesení č.  12 – 12/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo termín mimořádného

                    Zastupitelstva Obce Pátek na den 28.12.2006 v 18.30 hodin.

                    Hlasování :   7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Různé:

      Usnesení č. 13 – 12/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu č. 1039 o odvozu tuhého

                    dom.a komunálního odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim –

                    Lokalita „ V dolích“, zajištěnou provozovatelem Obcí Radim, 281 03 Radim u

                    Kolína, IČO: 00235661 a pověřilo starostu jejím podpisem.

                    Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

      Usnesení č. 13 – 12/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost p. Petra Svobody  o pronájem haly č. 4

                   objektu KOS a rozhodlo uzavřít smlouvu mezi p. Petrem Svobodou, Pátek č.p. 160 a

                   Obcí Pátek za následujících podmínek:

                   Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 30-ti dnů.Stanovená výše

                   nájemného činí 2000,-Kč měsíčně, splatné do 15-ti dnů prvního měsíce čtvrtletí.

                   Výše penále za nedodržení termínu vyklizení objektu  činí 10.000,-Kč.

                   Hlasování  :  7 hlasů pro

 

 

     Usnesení  č.  14 – 12/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Rozpočet Mikroregionu Poděbradské Polabí

                  pro rok 2007 a schválilo výši dotace, která činí 2,-Kč na občana obce.

                  Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

    Usnesení   č.   15 – 12/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Rozpočet svazku Cidlina pro rok 2007 a

                 schválilo výši dotace, která činí 10,-Kč na občana obce.

                 Hlasování  :  7 hlasů pro

 

 

     Usnesení  č. 16 – 12/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo  a schválilo Žádost o umístění inf. cedule o 

                  činnosti Záchranné stanice pro handicapované živočichy před nem. p. Luboše Vaňka,

                   Pátek č.p. 56.

                   Hlasování  :  6 hlasů pro  1 se zdržel /p. Vaněk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Usnesení č.  17 – 12/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

                 zastupitelstva obce v I. pololetí r.2007 na tyto dny:

 

   23.1. 2007, 27.2.2007, 20.3.2007, 17.4.2007, 22.5.2007, 19.6.2007  vždy v 18.30 hodin.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek