Z á  p  i     č.   12/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20.12. 2005

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

                             Procházková od bodu 6., Mgr. Iva Šafránková  

 

Omluveni:       p. Zdeněk Vančura

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 22.11. 2005

                     4.   Ustanovení  osoby zodpovědné za roční zprávy o výsledcích

                           finančních kontrol

 5.   Změna rozpočtového výhledu na rok 2006

 6.   Schválení rozpočtu na rok 2006

 7.   Svoz komunálních odpadů - týdenní svoz

 8.   Harmonogram zasedání na I pololetí roku 2006

 9.   Smlouva o smlouvě budoucí KOS

10.  Různé - Skála - doplnění žádosti z POV - dodržování vnitřní směrnice

       o kontrole financí a čerpání rozpočtu - Žádost p. Škaloud - svoz odpadu

       - rozpočet svazku Cidlina - dodatek ke smlouvě LICA  - úřední deska

                    11. Diskuse

                    12. Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák

 

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22.11. 2005.

            Pan Pražák podal požadovanou informaci o stavu připojení nemovitostí na

            tlakovou kanalizaci.

 

                        

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo ustanovení zodpovědné osoby za roční zprávy

            o výsledcích finančních kontrol.           

 

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtového výhledu na rok 2006

            a rozpočtový výhled na rok 2008.

 

ad   6)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3/2005 a rozpočet           

            Obce Pátek na rok 2006.

 

 

ad  7)  Obecní zastupitelstvo rozhodlo změnit systém svozu odpadu pro rok 2006 na

            týdenní.

 

 

ad  8)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo harmonogram zasedání obecního

            zastupitelstva na I. pololetí roku 2006, která se budou konat:

                        24.1.2006     18.30 hod.                  18.4.2006      19.30 hod.

                        21.2.2006     18.30 hod.                  30.5.2006      19.30 hod.

                        22.3.2006     18.30 hod.                  27.6.2006      19.30 hod.     

 

 

ad  9)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě

           budoucí o prodeji objektu KOS a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

 

ad 10)  Různé:

            - Pan Pražák informoval o stavu prací a dosavadních nákladech na revitalizaci rybníka  

               Skála.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci

               Programu obnovy venkova v roce 2006 na částečnou úhradu úroků z úvěru

               poskytnutého SFŽP ČR na výstavbu tlak. kanalizace.

            - Starosta poukázal na nutnost dodržování vnitřní směrnice o kontrole financí a čerpání

               rozpočtu .

            - Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet Svazku obcí NYKO pro rok 2006 a bere jej

               na vědomí.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z valné hromady Svazku Obcí "Cidlina" ze dne

              15.12.2005 a schvaluje příspěvek Obce Pátek tomuto svazku pro rok 2006 ve výši

               5 300,- Kč.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě s firmou LICA s.r.o.

               na zajištění internetových služeb.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana Miroslava Škalouda o možnosti umístění

               lodě v objektu KOS během zimního období.Z důvodu neukončeného prodeje objektu

               KOS bylo projednání odsunuto.

            - Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu projednat dočasnou výjimku ze smlouvy  

               o pronájmu  hokejových kabin s panem Jaroslavem Vodičkou.

 

   

ad 11)  Diskuse:

            - Paní Mgr.Šafránková  poukázala na znečišťování plochy kolem dětských průlezek  

               u hřiště venčícími psy.

            - Pan  Ing.Janeba navrhl  mimořádné odměny za  plnění náročných úkolů souvisejících

              s výstavbou tlak. kanalizace ve výši jednoho měsíčního platu pro starostu a místo-

              starostu a za zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu ve výši 10 000,-Kč

              pro odcházející paní Miarkovou.

              Obecní zastupitelstvo výši těchto odměn schválilo.

 

ad 12)  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Iveta Procházková

 

 

 

 

                                   Jaroslav Pražák

 

 

 

                                                                                                                   

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20.12. 2005

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 12/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne  22. 11. 2005

Usnesení č. 2 – 12/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22.11. 2005.

              Hlasování:     6 hlasů pro

    

 

 

 5.  Změna rozpočtového výhledu na rok 2006

      Usnesení č.  3 - 12/2005

                   Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo změnu rozpočtového výhledu na

                   rok 2006.

                   Hlasování:      6 hlasů pro                        

      Usnesení č.  4 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2008

                    Hlasování:      6 hlasů pro

       

                           

 

 6.  Schválení rozpočtu na rok 2006

      Usnesení č.  5 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3/2005.

                    Hlasování:      6 hlasů pro

      Usnesení č.  6 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo rozpočet Obce Pátek na rok 2006.

                    Hlasování:      6 hlasů pro

 

 

 

 7.  Svoz komunálních odpadů

      Usnesení č.  7 - 12/2005

                      Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo změnit systém svozu odpadu pro rok 2006 na

                      týdenní.     

              Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 

8.  Harmonogram zasedání na I pololetí roku 2006

     Usnesení č.  8 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo harmonogram zasedání Obecního

                    zastupitelstva na I. pololetí roku 2006.

                    Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

 

 

9.  Smlouva o smlouvě budoucí KOS

     Usnesení č.  9 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek pověřilo starostu uzavřít do 31.12.2005 smlouvu o     

                    smlouvě budoucí o prodeji objektu KOS za následujících podmínek:

                    1/  Uzavření kupní smlouvy do 31.3.2006

                    2/  Složení nevratné kauce 100 000 Kč,-do do31.12.2005, která bude započítána

                    jako splátka kupní ceny.

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

 

 

10.  Různé

       Usnesení č. 10 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu   

                    obnovy venkova v roce 2006 na částečnou úhradu úroků z úvěru poskytnutého SFŽP

                    ČR na výstavbu tlak.kanalizace.

                    Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

       Usnesení č. 11 - 12/2005   

                    Zastupitelstvo obce Pátek  projednalo zápis z valné hromady Svazku obcí "Cidlina"

                    ze dne 15.12.2005 a schválilo příspěvek Obce Pátek tomuto svazku pro rok 2006 ve

                    výši 5 300,-Kč.

                    Hlasování:     6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 12 - 12/2005  

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě s firmou LICA

                    s.r.o. na zajištění internetových služeb.

                    Hlasování:     6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 13 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek odsouhlasilo mimořádné odměny ve výši  jednoho  

                    měsíčního platu pro starostu a místostarostu, za plnění náročných úkolů souvisejí-

                    cích s výstavbou tlak. kanalizace

                    Hlasování:     5 hlasů pro  jeden se zdržel  /p.Bulušek/

                                          5 hlasů pro   jeden se zdržel  /p.Pražák/

 

 

 

 

       Usnesení č. 14 - 12/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek odsouhlasilo odměnu ve výši 10 000,-Kč pro odcházející

                    paní Miarkovou za zajištění  bezproblémového chodu obecního úřadu.

                    Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Iveta Procházková

 

 

 

 

 

 

 

                                        Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek