Z á  p  i     č.   11/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 11. 2005

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

                             Procházková od bodu 6., Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura   

 

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 18. 10. 2005

                     4.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření roku 2005

 5.   Výběr dodavatele pro těžbu a prodej topolů

 6.   Inventury (stanovení komisí)

 7.   Program Obnovy vesnice - žádost o dotaci

 8.   Vodovod - výběr zpracovatele dokumentace

 9.   Vnitřní směrnice Obce Pátek

10.  Vyjádření k oznámení "Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny

        Středočeského kraje"

                    11.  Změna usnesení č. 5-10/2005 ze dne 18. 10. 2005

                    12.  Nová smlouva EKO-KOM, Dodatek č. 1 ke smlouvě, Plná moc NYKOS

                    13.  Různé - čištění meliorační strouhy kat.č. 292/2, Skála, autobusová zastávka

                    14.  Diskuse

                    15.  Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 18. 10. 2005.

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek

            za rok 2005, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského

            kraje dne 27. 10. 2005, jehož výsledkem je zjištění hospodaření bez chyb a nedostatků

            a tudíž bez nutnosti přijetí nápravných opatření. 

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky na provedení těžby topolů na pozemku par.č.

            72/6 v k. ú. Pátek, lesní porost 854 B 6, to:

            a/ Kolínská lesní společnost s.r.o., Labská 14, 280 00 Kolín, IČO 26168693

            b/ LESS ­& FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25, IČO 27106632

            a rozhodlo o výběru firmy b/.

 

 

ad   6)  Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu inventarizace majetku k 31. 12. 2005

            a pro její provedení schválilo toto složení inventarizačních komisí:

            Hlavní inventarizační komise - Jaroslav Bulušek, Alena Leinweberová, Marcela

                                                               Miarková, Jaroslav Pražák

            Místní knihovna                      - Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura, Iveta Zikmundová

            Hasičská zbrojnice + KOS      - Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Stanislav Bukovjan

            Obecní úřad                             - Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Alena Leinweberová 

 

ad  7)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu

           obnovy vesnice v roce 2006 na akci z Programu obnovy venkova obce Pátek:

           6.12  - výstavba pravostranného chodníku podél parcely č. 5/1 v k. ú. Pátek a rozhodlo  

           tuto žádost odeslat.

 

ad  8)  Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování projektové dokumentace k akci

           "Vodovod Pátek", a to:

           a/ EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČO 13582275

           b/ MULTIAQUA-INŽENÝRING, s r.o., Tř. Míru 98, 530 02 Pardubice, IČO 62026658

           c/ Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 5, 150 39 Praha 5, IČO 60193689

           a rozhodlo o výběru firmy b/.   

 

ad  9)   Projednání vnitřní směrnice bylo přeloženo na příští zasedání.

 

ad 10)  Obecní zastupitelstvo projednalo a vyjádřilo souhlas s oznámením "Krajská koncepce

             ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje".

                   

 

ad 11)  Obecní zastupitelstvo schválilo změnu usnesení č. 5 -10/2005 ze dne 18. 10. 2005,

            kterou zvyšuje kapacitu školní jídelny při MŠ Pátek na 21 jídel.

 

ad 12)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo novou smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s.

            včetně Dodatku č. 1 a Plné moci pro firmu NYKOS a.s..

 

ad 13)  Různé:

            - Starosta informoval o tom, že zadá vyčištění meliorační strouhy na parcele . 292/2 v k.ú.

               Pátek firmě Týma a Novák.

            - Starosta informoval o průběhu prací na revitalizaci rybníka Skála.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo a vyjádřilo souhlasné stanovisko k žádosti o udělení

               licence pro ČSAP s.r.o. Nymburk.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Pátek o příspěvek na nákup mikulášské

               nadílky a dárků pod stromeček a rozhodlo přispět částkou 2.000,-- Kč.

            - Starosta informoval o nutnosti zadání zpracování projektu na novou autobusovou  

               zastávku.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komuni-

               kaci č. III/32812 a III/32917 v obci Pátek vydané MěÚ Poděbrady.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo stížnosti občanů na zdraví ohrožující topol u rybníka

               "Hliňák" a SDH na břízu u místní hasičské zbrojnice a rozhodlo požádat obecní úřad

               o povolení jejich pokácení.

 

 

            - Starosta informoval o dosavadním průběhu jednání se zájemcem o KOS firmou KORA

               truhlářství s.r.o. Poděbrady a vzhledem k nedostatečné komunikaci ze strany zájemce

               bylo rozhodnuto uzavřít nabídkové řízení na prodej firmy KOS k 31. 12. 2005.

            - Starosta informoval o zakoupení akumulačních kamen do místní hasičské zbrojnice

               z důvodu parkování cisterny s vodou.

 

ad 14)  Diskuse:

            - Pan Vančura požádal, aby na příštím zasedání byla podána informace, kolik domácností

               je připojeno na tlakovou kanalizaci a platí stočné.

            - Pan Vančura požádal o vysvětlení, proč dosud nebyly uplatněné sankce vůči občanům

               užívajícím bez povolení veřejné prostranství.

 

ad 15)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

                                   Zdeněk Vančura 

 

                       

                                                                                                                

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 11. 2005

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 11/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6 hlasů pro

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 18. 10. 2005

Usnesení č. 2 – 11/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 18. 10. 2005.

              Hlasování:     6 hlasů pro     

 

 5.  Výběr dodavatele pro těžbu a prodej topolů

      Usnesení č.  3 - 11/2005

                   Zastupitelstvo obce Pátek projednalo nabídky na provedení těžby topolů na pozemku

                   par.č. 72/6 v k.ú. Pátek, lesní porost 854 B 6 a rozhodlo o výběru firmy LESS &

                   FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25, IČO 27106632.

                   Hlasování:      6 hlasů pro                        

 

 6.  Inventury (stanovení komisí)

      Usnesení č.  4 - 11/2005

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje toto složení inventarizačních komisí:

            Hlavní               : Jaroslav Bulušek, Alena Leinweberová, Marcela Miarková,

                                                Jaroslav Pražák

            Místní knihovna: Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura, Iveta Zikmundová

            Has.zbroj.+KOS: Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Stanislav Bukovjan

            Obecní úřad       : Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Alena Leinweberová   

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 7.  Program Obnovy vesnice - žádost o dotaci

      Usnesení č.  5 - 11/2005

                      Zastupitelstvo obce Pátek schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu

                      obnovy vesnice v roce 2006 na akci z Programu obnovy venkova obce Pátek:

                      6.12 - výstavba pravostranného chodníku podél parcely č. 5/1 v k. ú. Pátek.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

 8.  Vodovod - výběr zpracovatele dokumentace

      Usnesení č.  6 - 11/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek projednalo nabídky na zpracování projektové dokumenta-

                     ce k akci Vodovod Pátek a rozhodlo o výběru firmy MULTIAQUA-INŽENÝRING,

                     s.r.o., Tř. Míru 98, 530 02 Pardubice, IČO 62026658.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

10.  Vyjádření k oznámení "Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského

       kraje

       Usnesení č.  7 - 11/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zněním oznámení "Krajská koncepce ochrany

                    přírody a krajiny Středočeského kraje".

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

11.  Změna usnesení č. 5 - 10/2005

       Usnesení č.  8 - 11/2005

            Zastupitelstvo obce Pátek ruší usnesení č. 5 - 10/2005 ze dne 18. 10. 2005 a nově

            zvyšuje kapacitu školní jídelny při MŠ Pátek na 21 jídel.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

12.  Nová smlouva EKO-KOM, Dodatek č. 1 ke smlouvě, Plná moc

       Usnesení č.  9 - 11/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje novou smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s. včetně

                    dodatku č. 1 a Plnou moc pro firmu NYKOS, a.s..

                    Hlasování:     7 hlasů pro      

 

13.  Různé

       Usnesení č. 10 - 11/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek pro MŠ Pátek na nákup mikulášské

                    nadílky ve výši 500,-- Kč a na dárky pod stromeček ve výši 1.500,-- Kč.

                    Hlasování:     7 hlasů pro

       Usnesení č. 11 - 11/2005   

                    Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumen-

                    tace na vybudování nové autobusové zastávky u fotbalového hřiště.

                    Hlasování:     7 hlasů pro

       Usnesení č. 12 - 11/2005   

                   Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo požádat Obecní úřad v Pátku o povolení pokácení

                   1 ks topolu u rybníka "Hliňák" a 1 ks břízy u místní hasičské zbrojnice.

                    Hlasování:     6 hlasů pro        1 se zdržel (Zdeněk Vančura)    kácení topolu

                                          7 hlasů pro                                                            kácení břízy

 

 

 

Zapsala:                     Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

 

                                  Zdeněk Vančura    

 

 

 

Starosta:                    Jaroslav Bulušek