Z á  p  i  s    č.   10/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27.9.2006

 

 

Přítomni:        p.Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                            Iveta Procházková, Mgr.Iva Šafránková,

 

Hosté:             p. Ivanka Fadrhoncová, Edita Hrdá, Marcela Miarková, Ing.Zdeněk Miarka,

                            Petr Procházka, Josef Šafránek, Iveta Zikmundová, Renáta Zychová       

    

                           

                        

Nepřítomni:   p.Zdeněk Vančura

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 22.8.2006

                        4.   Rozpočtové opatření č.3

                        5.   Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2006

                        6.   Zpráva o daňové kontrole § 16 odst.8 zák.337/1992 Sb.

                              o správě daní a poplatků (veřejně prospěšné práce)

                        7.   Zpráva o daňové kontrole ve smyslu ustanovení § 16 odst.8)

                              zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném

                              znění (Splašková tlaková kanalizace Pátek)

                        8.   Protokol o provedené kontrole vidimace a legalizace

                        9.   Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP

                      10.   Výsledky vnitřní kontroly

                      11.   Různé – opravy komunikace u „Skály“ a v ulici ke hřišti

                      12.   Diskuse

                      13.   Závěr     

                              

 

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22.8.2006.

 

 

ad   4/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3/2006.

 

 

 

ad   5/  Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce

            Pátek za rok 2006, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu

            Středočeského kraje dne 11.9.2006 s tímto výsledkem:

      

                                                                           

 

           Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2006 byly zjištěny následující

           chyby a nedostatky:

 

          a) Obec neocenila lesní pozemky a jejich hodnotu nevyčíslila na účtu 031 – porušení

              ustanovení § 26 odst. 6 vyhl.č. 505/2002 Sb.

          b) Zaměstnanec nepředložil do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty písemné

              doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty – porušení ustanovení § 21 odst.3 zákona

              č.119/1992 Sb.

          c) Na jednom cestovním příkazu jsou vykázány služební cesty starosty, zastupitele a

              účetní včetně nákladů na dopravu – porušení ustanovení § 3 zákona 119/1992 Sb.,

              a ustanovení §11 odst.1 zákona č.563/1991 Sb.

          d) Obec proplatila neoprávněně náklady na cestovné vlakem starostovi obce – porušení

              ustanovení §1 odst.1 zákona č. 119/1992 Sb.

          e) Zaměstnavatel nedodržel 10 denní lhůtu pro uspokojení nároku zaměstnance od

              předložení cestovních dokladů – porušení ust. § 21 odst. 4 zákona č. 119/1992 Sb.

          f) Zaměstnanec nevyplnil všechny údaje potřebné k uznání pracovní cesty, zejména

              počátek a konec pracovní cesty  - porušení ust. § 2 odst.1 zákona č.119/1992 Sb.

          g) Vystavené účetní doklady neobsahují záznam o provedené finanční kontrole – porušení

              ust. § 25 odst.2 písm. c)a § 26 zákona č. 320/2001 Sb.

          h) Nebyla dodržena lhůta vyvěšení závěrečného účtu za rok 2005 před jeho projednáváním

              v zastupitelstvu obce – porušení ust. § 17 odst.6 zák.č.250/2000 Sb.

        ch) Obec v průběhu roku neupravuje průběžně rozpočet rozpočtovým opatřením a tato

              změny nejsou upraveny ve výkazu pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M – porušení

              ust.§16 odst.2 zákona č. 250/2000.

 

 

             Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

 

       a)   Zadat ocenění lesních pozemků a následně postupovat v souladu ustanovení

             § 26 odst.6 vyhl. č.505/2002 Sb.

       b),c),d),e)f)

             Zastupitelstvo ukládá místostarostovi zajistit nápravu při předkládání dokladů v souladu

             s platnými předpisy:§ 21 odst.3, § 3 zákona, § 21 odst.4, § 2 odst.1 č.119/1992 Sb.,

             ustanovení § 11 odst.1 zákona č. 563/2001 Sb., a § 25 odstav.2 písm.c) a § 26

             zákona č.320/2001 Sb. Obecní zastupitelstvo k zajištění provozu obce

              i OÚ souhlasí s používáním osobního automobilu a  hromadné o místní, vlakové i

             autobusové dopravy k pracovním cestám (starosta, místostarosta, případně

             jimi pověřených osob) zpětně od 1.1.2006.

 

 

 

 

h)   Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo  Závěrečný účet za rok 2005 a rozhodlo

      schválit tento účet s výhradou a odstranit zjištěné nedostatky do konce roku 2006.

 

ch) Obecní zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru průběžně rozpočtovým opatřením upravovat

      rozpočet. Místostarosta zajistí včasné provedení změn – výkaz FIN 2-12 M.

 

 

 

 

ad /6 Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o daňové kontrole ve smyslu ustanovení §

         16 odst.8 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění - veřejně

         prospěšné práce, provedenou pracovníky Finančního úřadu v Nymburku dne 2.- 3.8.2006

         s tímto výsledkem:

         Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

 

 

 

ad 7/Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu  o daňové kontrole ve smyslu ustanovení § 16

        odst.8) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění – Splašková

        tlaková kanalizace Pátek, provedenou pracovníky Finančního výboru v Nymburku dne

        2.- 3.8.2006 s tímto výsledkem:

        Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

.

 

 

ad 8/ Obecní zastupitelstvo projednalo Protokol o provedené kontrole výkonu přenesené

         působnosti na úseku vidimace a legalizace za rok 2005, provedenou pracovnicí Odboru

         vnitřních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje dne 24.8.2006 s tímto výsledkem:

         Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

 

 

 

ad 9/ Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na

         veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného,

         provedené pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Nymburku dne 28.8.2006

         s tímto výsledkem:

         Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

 

 

ad10/ Paní Procházková seznámila Obecní zastupitelstvo s výsledky vnitřní kontroly.

 

 

 

 

 

 

ad 11/ Různé:

-          Obecní zastupitelstvo bylo informováno o termínu oprav komunikace u „Skály“

                  a v ulici ke hřišti.

 

 

 

 

ad 13/ Závěrem pan Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

 

                                  Iveta Procházková

                                  

                                       

                                                 

 

 

                    

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27.9. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 10/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 22.8.2006

Usnesení č. 2 – 10/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

              22.8.2006.

              Hlasování:   5  hlasů pro   1 se zdržel /p.Hněvsa/

 

 

 

4.      Rozpočtové opatření č.3

Usnesení č. 3 – 10/2006

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3

              Hlasování:  6  hlasů pro

 

 

                           

5.      Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2006

      Usnesení č. 4 - 10 /2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek ukládá starostovi obce zadat ocenění lesních pozemků

        a následně postupovat v souladu ustanovení § 26 odst.6 vyhl.č.505/2002 Sb.

        Hlasování:   6  hlasů pro

 

       Usnesení č. 5 – 10/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek ukládá místostarostovi zajistit nápravu při předkládání

                   dokladů v souladu s platnými předpisy: § 21 odst.3, § 3zákona, § 21 odst.4, § 2

                   odst.1 č.119/1992 Sb., ustanovení § 11 odst.1 zákona č.563/2001 Sb., a § 25 odst.2

                   písm. c) a § 26 zákona č.320/2001 Sb.

                   Hlasování:  6  hlasů pro

 

       Usnesení č. 6 – 10/2006

                   Obecní zastupitelstvo k zajištění provozu obce i OÚ nadále souhlasí s používáním

                   osobního automobilu a hromadné místní, vlakové i autobusové dopravy k pracovním

                   cestám (starosta, místostarosta, případně jimi pověřených osob) zpětně od 1.1.2006.

                   Hlasování:  6  hlasů pro

 

       Usnesení č. 7 – 10/2006

                    Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo Závěrečný účet za rok 2005 a rozhodlo

                    schválit tento účet s výhradou a odstranit zjištěné nedostatky do konce roku 2006.

                    Hlasování:  6  hlasů pro

 

       Usnesení č. 8 – 10/2006

                    Obecní zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru průběžně upravovat rozpočet

                    rozpočtovým opatřením. Místostarosta  zajistí včasné provedení změn – výkaz

                    FIN 2-12 M.

                    Hlasování:  6  hlasů pro        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

                                       Iveta Procházková

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek