Z á  p  i     č.   10/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 10. 2005

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                             Mgr. Iva Šafránková,    

 

 

Nepřítomni:   p. Iveta Procházková, Zdeněk Vančura

 

 

Omluveni:      p. Iveta Procházková

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 20. 9. 2005

                     4.   Změna rozpočtu 

 5.   Zvýšení kapacity MŠ

 6.   Zvýšení kapacity školní jídelny

 7.   Rozšíření Programu obnovy vesnice

 8.   Realizace akce „Revitalizace rybníka Skála“

 9.   Různé – čištění meliorační struhy kat. č. 292/2 „Haltýře“

10.  Diskuse

                    11.  Závěr 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 20. 9. 2005.

 

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo „Rozpočtové opatření č. 2", předložené

             finančním výborem, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2005.

 

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení kapacity MŠ v Pátku z 15 na 18 dětí.

 

 

ad   6)  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení kapacity jídelny při MŠ v Pátku na 22 jídel.

 

 

 

ad   7)   Obecní zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření Programu obnovy vesnice o tyto body:

             č. 6.11 – zřízení autobusové zastávky u hřiště

             č. 6.12 – výstavba nového pravostranného chodníku podél parcely č. 5/1 (Janebova

                            zahrada)

             č. 6.13 – vybudování vodovodu

             č. 6.14 – rozšíření veřejného osvětlení v centru obce

             č. 6.15 – opravy místních komunikací

             č. 6.16 – úpravy hřbitova: zbudování rozptylové loučky, úprava cest a zeleně

             č. 6.17 – výměna čekárny před OÚ

             č. 6.18 – výstavba přístřešku u dětského hřiště

             č. 6.19 – výstavba spojovacího chodníku z lokality B na nově zřízenou autobusovou

                            zastávku u hřiště

 

ad  8)   Obecní zastupitelstvo rozhodlo o provedení prací na revitalizaci rybníka „Skála“ ve

             vlastní režii za spoluúčasti společnosti Poděbradská Blata a.s.

 

ad  9)   Různé:

            - Obecní zastupitelstvo  rozhodlo provést vyčištění struhy kat.č. 292/2 „Haltýře“.

 

ad 10)  Diskuse:

                   

 

ad 11)  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                      Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

                                                                                                               

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 10. 2005

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 10/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 20. 9. 2005

Usnesení č. 2 – 10/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 20. 9. 2005.

              Hlasování:     5 hlasů pro      

 

4.  Změna rozpočtu

     Usnesení č.  3 - 10/2005

                   Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje "Rozpočtové opatření č. 2", kterým

                   se mění rozpočet obce pro rok 2005.

                   Hlasování:      5 hlasů pro                        

 

5.  Zvýšení kapacity MŠ

     Usnesení č.  4 - 10/2005

            Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zvýšit kapacitu MŠ Pátek z 15 na 18 dětí.

            Hlasování:     5 hlasů pro

 

6.  Zvýšení kapacity školní jídelny

      Usnesení č.  5 - 10/2005

                      Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zvýšit kapacitu školní jídelny při MŠ Pátek

                      na 22 jídel.

              Hlasování:    5 hlasů pro

 

7.  Rozšíření programu Obnovy vesnice

     Usnesení č.  6 - 10/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo rozšířit Program obnovy vesnice o tyto body:

                     č. 6.11 - zřízení autobusové zastávky u hřiště

                     č. 6.12 - výstavba nového pravostranného chodníku podél parcely č. 5/1 (Janebova

                                     zahrada)

                     č. 6.13 - vybudování vodovodu

                     č. 6.14 - rozšíření veřejného osvětlení v centru obce

             č. 6.15 - opravy místních komunikací

             č. 6.16 - úpravy hřbitova: zbudování rozptylové loučky, úprava cest a zeleně

             č. 6.17 - výměna čekárny před OÚ

             č. 6.18 - výstavba přístřešku u dětského hřiště

             č. 6.19 - výstavba spojovacího chodníku z lokality B na nově zřízenou autobusovou

                           zastávku u hřiště

             Hlasování:     5 hlasů pro

8.  Realizace akce "Revitalizace rybníka Skála"

     Usnesení č.  7 - 10/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo provést práce na revitalizaci rybníka Skála

                    ve vlastní režii za spoluúčasti společnosti Poděbradská blata a.s..

            Hlasování:     5 hlasů pro

 

9.  Různé

     Usnesení č.  8 - 10/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo provést vyčištění struhy kat. č. 292/2 "Haltýře".

                    

 

 

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

                      

 

 

Starosta:                    Jaroslav Bulušek