Z á p i s

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 31. 10. 2006

 

 

 

 

Přítomni: p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková,

                      Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

 

Hosté:       p. Jaroslav Bulušek, Zdeněk Vančura

 

 

 

Program: 1.   Zahájení

                  2.   Složení slibu členů nového zastupitelstva

                  3.   Schválení programu zasedání

                  4.   Určení ověřovatelů zápisu

                  5.   Volba starosty

                  6.   Volba místostarosty

                  7.   Jednací řád obecního zastupitelstva

                  8.   Harmonogram zasedání obecního zastupitelstva ve II.pololetí 2006

                  9.   Diskuse

                  10. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

 

 

ad 1)   Přítomné přivítal a zasedání  zahájil p. Jaroslav Pražák. Seznámil přítomné

           s výsledky voleb do Obecního zastupitelstva v Pátku, ze kterých vyplynulo,

           že  všichni přítomní členové obecního zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohou

           tedy přistoupit ke složení slibu.

 

 

 

ad 2)  Zapisovatelka paní Alena Leinweberová přečetla text slibu a členové obecního

          zastupitelstva složili slib pronesením slova „slibuji“do rukou předsedajícího.

          Složení slibu stvrdili všichni členové obecního zastupitelstva svým podpisem.

 

 

 

ad 3) Pan Pražák seznámil přítomné s programem zasedání, který byl jednomyslně schválen.

 

 

ad 4) Členové obecního zastupitelstva schválili navrženého

 

         a) zapisovatele:paní Alenu Leinweberovou

 

         b) ověřovatele zápisu: paní  Marcelu Miarkovou a Ivetu Zikmundovou

 

 

         kteří zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepíší.

 

 

 

ad 5) Pan Pražák přednesl návrh provést volbu nového starosty veřejným hlasováním, tento

         návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

    5a)Zástupce volební strany „Občanská demokratická strana“ paní Marcela Miarková 

         navrhla na funkci starosty p. Jiřího  Buluška, který byl do této funkce zvolen.

 

 

 

     5b)Dosavadní předsedající předal řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi

           p.  Jiřímu Buluškovi.

 

 

 

ad 6) Starosta obce Pátek navrhl na funkci místostarosty zástupce volební strany  Sdružení

         nezávislých kandidátů – „SPORT 365“ paní Ivetu Zikmundovou, která byla do této

         funkce zvolena.

 

 

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo dosavadní Jednací řád obecního zastupitelstva v

          Pátku a rozhodlo po doplnění bodu 19)  o větu „Všech organizací a sdružení

          fungujících v obci Pátek“ tento Jednací řád schválit.

 

 

 

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

         obecního zastupitelstva ve II. pololetí 2006 na tyto dny:

         

 

 

 

 

                                14.11. 2006             18.30  hod.

                                12.12. 2006             18.30  hod.

 

 

 

 

 

Diskuse:

-         Pan Jaroslav Bulušek zhodnotil stručně činnost obecního zastupitelstva v minulém volebním období, informoval o právě probíhající rekonstrukci rybníku „Skála“  a  informoval o některých plánovaných akcích v příštím roce.

 

 

 

ad 7)  Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní

          přístup a ustavující zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

 

  

 

 

Zapsala:                    Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Marcela Marková

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

 

 

 

 

 

 

Starosta:                    Jiří Bulušek

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

Z ustanovujícího zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 31.10.2006

 

 

 

 

 

  1. Program zasedání

Usnesení č.  1 – 2006

                Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č.  2 – 2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo navrženého zapisovatele, paní

                 Alenu Leinweberovou.

                 Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

Usnesení č.  3 – 2006

                Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo navržené ověřovatele zápisu, paní

                Marcelu Miarkovou a Ivetu Zikmundovou.

                Hlasování : 6 hlasů pro  2 se zdržely / p.Miarková a p.Zikmundová/

       

 

 

 

 

  1. Volba starosty

Usnesení č.  4 – 2006

                Předsedající přednesl návrh provést volbu nového starosty veřejným

                hlasováním, tento návrh byl schválen.

                Hlasování : 7 hlasů pro

 

 

 

 

Usnesení č.  5 – 2006

                Zástupce volební strany „ Občanská demokratická strana“ paní Marcela

                Miarková navrhla na funkci starosty p. Jiřího Buluška, který byl do této

                funkce zvolen.

                Hlasování : 5 hlasů pro   2 se zdrželi  / p.Peřina a p. Jiří Bulušek /

 

  1. Volba místostarosty

Usnesení č.  6 – 2006

Starosta obce Pátek navrhl na funkci místostarosty zástupce volební strany Sdružení

nezávislých kandidátů – „SPORT 365“ paní Ivetu Zikmundovou, která byla do této

funkce zvolena.

Hlasování :  6 hlasů pro   1 se zdržel /p.Zikmundová/

 

 

 

  1. Jednací řád obecního zastupitelstva

Usnesení č.  7 – 2006

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dosavadní Jednací řád obecního

zastupitelstva v Pátku, doplněný v bodu 19) o větu „Všech organizací a sdružení

fungujících v obci Pátek“.

Hlasování:  7 hlasů pro

 

 

 

  1. Harmonogram zasedání obecního zastupitelstva ve II.pololetí 2006

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání

obecního zastupitelstva ve II. pololetí 2006 na tyto dny:

 

14.11.2006                18.30.hod

12.12.2006                18.30.hod

 

 

 

 

 

Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                 Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisů:               Marcela Miarková

 

 

 

                                               Iveta Zikmundová

 

 

 

Starosta:                                Jiří Bulušek