Z á  p  i  s    č.   13/2006

 

Z mimořádného  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 28.12.2006

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                        Iveta Zikmundová

 

Omluveni:      p. Marcela Miarková

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek        

    

                           

                

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 12.12.2006

     4.   Návrh a projednání rozpočtového opatření č.5

                        5.   Mikulášská besídka - vyúčtování 

                        6.   Projednání nabídky firmy Strom Praha a.s.

                        7.   Různé

                        8.   Diskuse

                        9.   Závěr

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

 

 

ad   2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis ze  zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 12.12.2006.

 

 

 

ad   4/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.5.

 

            

                                                                     

ad 5 /  Zastupitelstvo obce projednalo  vyúčtování Mikulášské besídky a schválilo

 

 

 

 

 

 

          doplatit daň. uznatelné náklady ve výši 2988,-Kč z rozpočtu Obce Pátek.

 

                

 

ad 6 /  Zastupitelstvo obce  projednalo nabídku firmy Strom Praha a.s., Lohenická 607, 190 17

           Praha 9-Vinoř , IČO: 25751069 a rozhodlo o koupi komunálního traktoru  John Deere

           JD X700, v celkové ceně 421.402,-Kč.

 

 

ad 7 / Různé :              

-   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace firmy EKO-KOM, a.s., Na Pankráci

                    1685/129, 14021 Praha 4, IČO: 25134701, týkající se změny bonusové složky

                    odměn  a vyhlášení garančního režimu pro sběr, úpravu a zpracování nápojových

                    kartónů.

 

 

-         Starosta obce informoval o ceně vodného a stočného pro rok 2007, které vyhlašuje

      představenstvo spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712,

      288002 Nymburk, IČO: 46357009.

 

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Oznámení o uzavření Mateřské školy

      Pátek, ve dnech od 21.12.2006 do 1.1.2007.  

 

 

-         Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 13-12/2006 a rozhodlo uzavřít smlouvu  mezi

      p. Petrem Svobodou, Pátek č.p.160 a Obcí Pátek za následujících podmínek: 

      Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 30-ti dnů.Stanovená výše

      nájemného činí 2000,-Kč měsíčně. Nájemné je placené v měsíčních splátkách, vždy  

      do 15. dne příslušného měsíce v hotovosti, nebo na účet Obce Pátek, vedený u KB

      Nymburk.Výše penále za nedodržení smluvních podmínek této smlouvy činí

      10.000,-Kč.

 

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo Dodatek č.1/2007 ke smlouvě na

      zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a  společností

      NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 25085000 a 

      pověřilo starostu obce jeho podpisem.

 

 

-    Zastupitelstvo obce projednalo náklady na akci „Vánoční zpěvy“ a rozhodlo

      uhradit tyto náklady z rozpočtu Obce Pátek.

 

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo Žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru dopravy, o vyjádření k udělení licence na  tyto autobusové linky:

a)      270026 Městec Králové – Opočnice - Poděbrady

b)      270034 Poděbrady – Dymokury – Chotěšice/Městec Králové

c)      270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury – Chotěšice

d)      270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany

                   

             Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nemá k udělení licencí na tyto spoje námitek.

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

      věcného břemene, uzavřenou mezi Středočeským krajem se sídlem v Praze

      5-Smíchově, Zborovská ul. č.11, zastoupenou panem Zdeňkem Dvořákem,

      ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, přísp. org. IČ: 00066001, se sídlem

      v Kutné Hoře, ul.Cihlářská 445 a Obcí Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady,

      IČO: 00239593 a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

-         Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č.1/2007 o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřenou mezi Obcí Pátek, Pátek č.14, 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a Polabským muzeem, Palackého tř.68, 290 01 Poděbrady, IČO: 069 841, zastoupenou ředitelem p.PhDr. Janem Vinduškou, a pověřilo starostu jejím podpisem.

    

                        

 

    

ad 14 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                  Iveta Zikmundová

                                  

                                       

                                                

 

 

                    

Starosta:                    Jiří   Bulušek

 

USNESENÍ

 

 

Z mimořádného  zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 28.12. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 13/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6  hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.12.2006

Usnesení č. 2 – 13/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání

              zastupitelstva ze dne 12.12.2006.

              Hlasování:   6  hlasů pro

  

                         

4.       Rozpočtové opatření č.5             

       Usnesení č.3 – 13/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.5. 

                    Hlasování:  6  hlasů pro 

 

 

5.    Mikulášská besídka - vyúčtování

        Usnesení č. 4 – 13/2006

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo vyúčtování Mikulášské besídky a schválilo

                     doplatit daň.uznatelné náklady ve výši 2988,-Kč.

                     Hlasování :  6 hlasů pro

 

 

6.   Projednání nabídky firmy Strom Praha a.s.

       Usnesení č. 4 – 13/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo nabídku firmy Strom Praha a.s., Lohenická

                    607, 190 17 Praha  9 – Vinoř, IČO: 25751069 a rozhodlo o koupi komunálního

                    traktoru John  Deere JD x 700, v celkové ceně 421.402,-Kč.

                    Hlasování:  6  hlasů pro

 

 

 7. Různé

     Usnesení č. 5 – 13/2006

       Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Oznámení o uzavření Mateřské

       školy Pátek, ve dnech od 21.12.2006 do 1.1.2007.

       Hlasování :  6hlasů pro

 

 

 

      Usnesení č. 6 – 13/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek ruší usnesení č.13 – 12/2006 a rozhodlo uzavřít 

                    smlouvu mezi p. Petrem Svobodou, Pátek č.p. 160 a Obcí Pátek za následujících

                    podmínek:

                    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 30-ti dnů.Stanovená výše

                    nájemného činí 2000,-Kč měsíčně. Nájemné je placené v měsíčních splátkách,

                    vždy do 15. dne příslušného měsíce v hotovosti, nebo na účet Obce Pátek, vedený

                    u KB Nymburk. Výše penále za nedodržení smluvních podmínek této smlouvy

                    činí 10.000,-Kč.

                    Hlasování  :  6 hlasů pro

 

 

     Usnesení  č.  7 – 13/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Dodatek č.1/2007 ke smlouvě na

                  zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

                  NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 25085000 a

                  pověřilo starostu obce jeho podpisem.

                  Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

    Usnesení   č.   8 – 13/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo náklady na akci „Vánoční zpěvy“ a

                 rozhodlo uhradit tyto náklady z rozpočtu Obce Pátek.

                 Hlasování  :  6 hlasů pro

 

 

     Usnesení  č. 9 – 13/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského

                  kraje - Odboru dopravy, o vyjádření k udělení licence na autobusovou linku

                  270026 Městec Králové – Opočnice – Poděbrady

                  a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

                  Hlasování  :  6 hlasů pro 

 

 

    Usnesení č.  10 – 13/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek  projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského

                 kraje - Odboru dopravy, o vyjádření k udělení licence na autobusovou linku

                 270034 Poděbrady – Dymokury – Chotěšice/Městec Králové

                 a rozhodlo, že nemá k udělení licence  námitek.

                 Hlasování :   6 hlasů pro

 

 

   Usnesení č. 11 – 13/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského

                 kraje -  Odboru dopravy, o vyjádření k udělení licence na autobusovou linku

                 270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury – Chotěšice

                 a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

                 Hlasování :  6 hlasů pro

 

 

   Usnesení č.  12 – 13/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo Žádost Krajského úřadu Středočeského

                 kraje  - Odboru dopravy, o vyjádření k udělení licence na autobusovou linku

                 270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany

                 a rozhodlo, že nemá k udělení licence námitek.

                 Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

    Usnesení č. 13 – 13/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o

                  zřízení věcného břeme, uzavřenou mezi Středočeským krajem, zastoupenou

                  panem Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, přísp.

                 org. IČO: 00066001,  se sídlem v Kutné Hoře, ul. Cihlářská 445 a Obcí Pátek,

                  Pátek 14. 290 01 Poděbrady, IČO: 00239593 a pověřuje starostu jejím podpisem.

                  Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

Usnesení č.  14- 13/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 1/2007 o provedení

               záchranného archeologického výzkumu uzavřenou mezi Obcí Pátek, Pátek 14,

               Poděbrady  290 01,  IČO: 00239593 a Polabským muzeem, Palackého tř. 68, 290 01

               Poděbrady, zastoupenou p. PhDr. Janem Linduškou, ředitelem a pověřuje starostu

               jejím podpisem .             

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

                 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek