PÁTECKÝ  PLÁTEK

Vánoce 2009

 

Tak a je tu prosinec.

Ten s sebou jako obvykle přináší Vánoce a chladné zimní počasí.

Vánoční svátky, nejen pro věřící lidi, by měli proběhnout hlavně v pohodě

a klidu, namísto hektického shánění dárků.

Vánoce jsou prý časem zázraků. Veškeré dobré skutky mají dvojnásobnou moc

a nejrůznější rituály nám pomohou splnit tajná přání. I my dodržujeme vánoční tradice, oproti dřívějším zvyklostem jde jen o pouhý zlomek. Pečeme cukroví, kupujeme jmelí, zdobíme vánoční stromeček. Na zpívání koled, rozkrajování jablíček či házení střevíců si však najde čas už jen málokdo.

 

Našim spoluobčanům přejeme hodně sváteční pohody

 v kruhu rodiny a blízkých,

do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Obecní úřad Pátek

 

Vánoce v Česku

Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují   se zakončením roku a s časem stráveným v kruhu rodiny. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince, ale v křesťanském pojetí mu předchází čtyř týdenní období zvané advent. Všechny tři svátky jsou oficiálním státním svátkem.

S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí. U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromku, který se zdobí ozdobami a čokoládovými figurkami a pod který se v rodinách nadělují dárky. Vánoční stromek se však v našich zemích ujal až po první světové válce. Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky nebo betlém. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také koledy.

24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina neslavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládá z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem. Během večeře se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se připravit o talíř víc pro nečekanou návštěvu, pod talíře se pokládala mince nebo šupina z kapra. Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které v českých zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se zpívají koledy a  začíná samotná církevní oslava narození Krista.

Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití olova, pouštění ořechových lodiček, házení střevícem či třesení bezem.

 

Vánoční svátky a jiná pyrotechnika

Vánoční stromek se svíčkami nebo prskavkami umístěte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, záclon, nábytku apod. Vždy jej dobře zajistěte proti samovolnému převrácení nebo převržení průvanem či dotykem při průchodu okolo něj. Používáte-li elektrické svíčky, kupujte pouze značkové výrobky – budete mít větší jistotu, že nedojde k požáru od elektrické instalace.

Adventní věnec -  důležitý je výběr věnce a svíček. Vždy jej ještě podložte nehořlavou podložkou (postačí i talíř). Nikdy ho nenechte zapálený bez dozoru. Neopusťte místnost, pokud  se nepřesvědčíte, že jste svíčky správně uhasili a nedoutná jehličí a výzdoba na věnci. Od adventních věnců už vyhořelo mnoho bytů.

Zábavní pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde může dojít k její iniciaci. Pyrotechniku odpalujte dle návodu a pouze venku, ne v bytě. Volte především volné prostranství, aby nemohla „rachejtle“ zalétnout na střechu nebo oknem do objektů, kde by způsobila požár. Pokud chcete mít větší ohňostroj, svěřte jeho uspořádání odborníkům.

Svíčky  - módní oblíbenou záležitostí je zapalovat ve všech možných částech bytu svíčky, aromalampičky a vonné tyčinky. Především chceme upozornit, že i tyto předměty mají stanovené podmínky použití, které musí být přiloženy k výrobku. Mějte však na paměti, že žádný otevřený oheň nesmíte nechat bez dozoru. Svíčky (i značkové svíčky ve skle) podkládejte talířkem. Věnujte také pozornost možnosti kontaktu plamene s textiliemi (např. při průvanu).

               ( vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek )

Svoz komunálního odpadu v Pátku v roce 2010

Z důvodu zavedení od 1.1.2010  známkového systému firmou Nykos a.s., Ždánice, která provádí svoz směsného komunálního odpadu v naší obci, byla zastupitelstvem schválena evidence odpadových nádob. Občané, kteří zaplatí roční poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, nahlásí počet a velikost odpadových nádob – popelnic  náležících k příslušnému popisnému číslu a obdrží známky na polepení popelnic. Firma Nykos a.s., bude kontrolovat známky na popelnicích od 1.3.2010. Z tohoto důvodu se mění splatnost poplatku  za  komunální odpad, který je třeba uhradit do 1.3.2010.

Pokud po 1.3.2010 nebudou mít občané na svých popelnicích nalepeny příslušné známky, nebude jim komunální odpad vyvezen.

Ke známkovému systému přistoupila svozová firma z důvodu přesnější evidence vyváženého odpadu. 

 

Občané, kteří zaplatí poplatek za svoz komunálního odpadu převodem na účet, si následně vyzvednou známky na obecním úřadě v Pátku v úředních hodinách.

Číslo účtu Obce Pátek je 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvedou číslo popisné vaší nemovitosti.

 

Ještě jednou proto zveřejňujeme novou OZV a prosíme občany, aby si během prvních dvou měsíců zaplatili poplatky za komunální odpad a zajistili potřebný počet známek, aby jim byl odpad svážen  i po 1.3.2010.

 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek číslo 1/2009

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci Pátek trvalý pobyt 480,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích  ve výši 230,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Pátek, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč

 Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

 

Částka poplatku se vypočítává na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

Poplatky za komunální odpad jsou splatné do 1. března příslušného roku.

 

 

 

 

Vánoční zpěvy

 

Již tradičně zveme všechny spoluobčany na Štědrý večer do místního kostelíčku  na vánoční zpívání.

Slavnostní večer nám zpříjemní hudba dechových nástrojů se zpěvy v seskupení hudebníků a zpěvaček pod vedením pana Miroslava Škalouda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky s vánočními motivy namalovaly do tohoto vydání Páteckého plátku děti z místní mateřské školy.

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

 


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 


www.obecpatek.cz


 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v prosinci 2009. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.