PÁTECKÝ  PLÁTEK

VÁNOCE 2013     

 

Vážení spoluobčané,

blíží se čas Vánoc, nejkrásnějších svátků celého roku.

Je to doba, kdy mají lidé k sobě trochu blíž.

Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce

ve společnosti těch, na kterých Vám záleží

a které máte rádi.

 Prožijte svátky příjemně v kruhu své rodiny a také mezi svými nejdražšími přáteli, protože přátelé jsou Vaše druhá rodina,

 kterou si vybíráte sami.

 Ať je přicházející rok 2014  pro Vás dobrým rokem

 a přinese Vám jen samé radostné události.

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, rodičům radost ze svých dětí

a také hodné sousedy, kteří Vám pomohou,

když se dostanete do nesnází.

 

Rozsvícení vánočního stromu v Pátku

Sejdeme se první adventní neděli 1. prosince 2013 v 17 hodin na návsi v Pátku a společně s dětmi z místní mateřské školy rozsvítíme vánoční strom.

 

Poslední leč

Myslivecké sdružení Polabská nížina zve všechny spoluobčany v sobotu 7. prosince 2013 na taneční zábavu, k tanci a poslechu zahraje skupina Pohoda.

 

Mikulášská besídka

 Besídka pro děti se uskuteční v neděli 8. prosince 2013 v sále místního hostince. Program začne v 15 hodin a děti navštíví i Mikuláš s čerty.

 

Vánoční zpěvy

Tradiční vánoční zpěvy v Kostele svatého Vavřince v Pátku se budou konat poslední adventní víkend v neděli 22. prosince 2013 od 18 hodin.  

Vánoční čas a pranostiky

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.

Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.

Advent

Když v první neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

4. prosince

Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (Musí se hodně topit)

Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.

Na svatou Barboru sáně do dvoru.

Po svaté Baruši střez nosu i uší.

5. prosince

Svatý Mikuláš splachuje břehy. (Prší)

O svatém Mikuláši snížek často práší.

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

13. prosince

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Jaké jsou dni od svaté Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 dní – 12 měsíců)

Vánoce

Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté.

Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.

Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.

Tmavé Vánoce – světlé stodoly.

24. prosince

Na Adama a Evu čekejte oblevu.

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

25. prosince

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.

26. prosince

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všechno špatně urodí.

31. prosince

Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Na Silvestra-li vítr s ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

1. ledna

Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních. 

                          (čerpáno:Novinky.cz)

Doslovný přepis dopisu adresovaného: MÚ Poděbrady, Útvar územního plánování, Lenka Tománková:

 

Věc: Doplnění připomínek, Č.j. 0043049/VUP/2013/Lto, Spis. Zn. VUP/0041087/2013/Lto

Vážená paní Tománková

Žádám Vás, abyste vyhověla mému návrhu a poskytla mi přiměřenou lhůtu  na doplnění připomínek – 30 dnů od Vaší písemné výzvy, tj. do 13.12.2013.

Upozorňuji na skutečnost, že vy jste si nechala na vyjádření 15 dní a mě jste stanovila pouhých 7 dní. Navíc, kdybych nemohl dopis vyzvednout do 7 dnů tak bych zmeškal lhůtu. Na doručence byla vyznačena uloženka na 10 dnů.

Pro vysvětlení – uvádím zde připomínky, které vás přesvědčí o oprávněnosti mé snahy o zbrždění schválení územního plánu (dále jen ú.p.) obce Pátek:

1. Záměr ú.p. nebyl projednán s občany na veřejné schůzi, tak jak již delší dobu dělá MÚ Poděbrady.

2. Ú.p. nerespektuje dlouhodobé žádosti občanů obce o schválení stavebních parcel místo zahrad (zahrady od záchranné stanice pro živočichy až k cyklostezce) – jedná se zde celkem o 24 parcel. Dále pak zahrady za Sánskou  strouhou (tzv. Kratinky), které má navíc trvale ú.p. znehodnotit – lokalita Z3 – odřízne přístup ze silnice (od hřbitova) pro 18 parcel.

3. Z7 cyklostezka – jedná se o zbytečný a nešetrný zásah do krajiny. Místo toho lze použít cestu od záchranné stanice pro živočichy, která ústí na cyklostezku (vede podél 24 zahrad uvedených v bodě 2). Tato cesta se zároveň nabízí jako nová ulice pro uvedených 24 parcel.

4. Lokalita Z8 – bytová výstavba je dle mého úsudku po zkušenostech s letošními záplavami předurčena k vybudování retenční nádrže, která by ochránila domy v sousedící lokalitě a v lokalitě za hřištěm.

5. P1 – není třeba řešit ú.p., protože již delší dobu funguje jako sběrný dvůr a to mimo ú.p. – tj. neschváleno.

6. Totéž se týká parcely 284/2 (lokalita Z3), kterou prodalo obecní zastupitelstvo a bylo mimo ú.p. vydáno stavební povolení. Zde mne zaráží skutečnost, že majitelům této parcely nejdříve nedovolili stavět na zahradě rodičů (Bekovi) a potom byl porušen zákon povolením stavby mimo ú.p. Řada občanů obce Pátek nyní kritizuje, že byl prodán lukrativní pozemek včetně inženýrských sítí pod polovinou obvyklé ceny. Musíme si však uvědomit, že poškozenými jsou zejména majitelé – manželé Bulířovi. Kdyby jim bylo povoleno stavět na vlastním pozemku, tak nemuseli zbytečně utratit 800.000Kč.

7. Lokalita Z1 a Z2. Zde se evidentně jedná o značné finanční poškození obce Pátek a navíc jde pravděpodobně i o zneužití informací v obchodním styku.

Návrh ú.p. byl předložen ing. Arch. Milanu Vojtěchovi k vypracování v roce 2011, ale již 24.6.2008 schválilo obecní zastupitelstvo prodej lokality o výměře 2,68 ha za 18Kč za 1 m2, ačkoliv manželé Stejskalovi již od roku 2006 intenzivně jednali o koupi pozemku pro EKOFARMU  - tedy pro stavební účely.

15.7.2008 schválilo obecní zastupitelstvo prodej lokality v Ohrádkách realitní kanceláři REA na výstavbu rodinných domů za 600Kč za m2 a to bez inženýrských sítí. Tím byli manželé Stejskalovi zvýhodněni při koupi pozemků Z1 a Z2 minimálně o 15.597.600Kč na úkor všech páteckých občanů.

V katastru nemovitostí je lokalita Z1 a Z2 zapsána bez jakýchkoliv poznámek (věcné břemeno, předkupní právo,…), takže v případě nerealizování EKOFARMY (společnost MITIS s.r.o.) tak nebudou majitelé dále omezováni ve změně EKOFARMY na luxusní vilovou čtvrť v harmonickém souladu s lokalitou Z3 a parkem s „tůněmi“ na Z3 a Z4 (za obecní a dotační peníze).

Jestliže se v současné době pozemky v obci Pátek prodávají za  cca 1.500Kč za m2 (včetně inženýrských sítí), tak v případě schválení ú.p. manželé Stejskalovi zhodnotí svůj vklad 500.000Kč (18Kč za m2) cca o 40mil. Kč (při obvyklé ceně 1.500Kč za m2).

 

Toto jsou moje připomínky k ú.p. obce Pátek, které mi prosím dovolte ve 30-ti denní lhůtě dopracovat, tak aby je mohli prostudovat také pátečtí občané, neboť se jich to existenčně dotýká, a mohli veřejným hlasováním rozhodnout o budoucnosti obce.

S pozdravem

V Pátku 20. Listopadu 2013

Ing. Štefan Omanik, vlastnoruční podpis

Na vědomí:

obecní úřad Pátek

Pátečtí občané

 

 

 

Tento dopis adresovaný Městskému úřadu Poděbrady, nicméně daný na vědomí široké veřejnosti a Obecnímu úřadu Pátek, přiměl Zastupitelstvo obce Pátek k projednání těchto připomínek na svém  zasedání  dne 26. 11. 2013  a na základě Usnesení číslo  4- 14/2013 rozhodlo zveřejnit neprodleně  stanovisko zastupitelstva v Páteckém plátku.

 

Stanovisko Zastupitelstva obce Pátek k připomínkám pana Ing. Štefana Omanika:

ad. 1)

Zpracování územního plánu bylo zahájeno na základě nutnosti (právní norma -  digitální územní plán) a skutečnosti, že obec Pátek má již schválené 2 změny ( Změna č.1 a Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Pátek).

 

V současné době je zpracováván nový Územní plán Pátek, který byl v termínu od 11. 1. 2012 do 10. 2. 2012 vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Poděbrady  a na úřední desce Obecního úřadu  Pátek.

Ve výše uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.

Na základě výsledků projednání MěÚ Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel) ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej zastupitelstvu obce ke schválení.

Schválené zadání územního plánu pořizovatel zaslal ing. Arch. Milanu Vojtěchovi (dále jen zpracovatel) a dal pokyn pro zpracování návrhu územního plánu.

Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován,  a sousedním obcím. Návrh Územního plánu Pátek doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou. V souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona, mohl každý uplatnit u pořizovatele tj. na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Poděbrady, písemně připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 25. 10. 2013. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel vyhověl žadateli ( Ing. Štefanu Omanikovi ) a poskytl mu lhůtu na doplnění svého podání, byť mu to přímo dikce stavebního zákona neumožňuje ( pořizovatel se má řídit koncentrační zásadou – nelze upřednostnit konkrétního navrhovatele před ostatními ). Žadatel vyrozumění od úřadu územního plánování převzal 13. 11. 2013 a lhůtu stavenou na doplnění do 20. 11. 2013 považuje pořizovatel za dostatečnou, vzhledem k již skončené 30 denní lhůtě pro podání připomínek.

Nyní pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí dle § 51 odst. (1) výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů ( § 4 odst. 8). Na základě vyhodnocení výsledků projednání zajistí upravení návrhu.

Dle § 50 odst. (7) bude požádán Krajský úřad Středočeského kraje o sdělení stanoviska k návrhu Územního plánu Pátek z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Upravený a posouzený návrh územního plánu bude veřejně projednán na obci,  pro kterou je územní plán zpracováván. Konání veřejného projednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úředních deskách po dobu 30 dnů. Na tomto veřejném projednání mohou občané vznášet podněty a připomínky.

Schválení územního plánu obce Pátku se předpokládá koncem roku 2014.

Z výše uvedeného je patrné, že ZO Pátek přistupuje zodpovědně ke zpracování ÚP obce Pátek a na jeho přípravě se pracuje již více než 2 roky. Veškeré kroky jsou průběžně zveřejňovány na úředních deskách.

 

ad. 2)

Zahrady od záchranné stanice směr cyklostezka jsou v platném uzemním plánu označené jako lokalita Z2/H a přecházejí v připravovaném novém územním plánu   do zastavitelného území  obce Pátku,  tedy nedochází  k žádné změně využití.

Oproti platnému územnímu plánu je zde vypuštěna podmínka komplexního řešení lokality (nutnost vybudování všech inženýrských sítí a infrastruktury před započetím stavby).

Ve zpracovaném návrhu územního plánu dochází k vypuštění lokality Z2/G (nyní orná půda podél cesty od záchranné stanice k cyklostezce), což by byl dle našeho názoru nešetrný zábor zemědělské půdy.  Realizace této lokality by neúnosně zatížila dopravní situaci v lokalitě  sídliště u Hliňáku (viz. opakované kontroly průjezdnosti ulic  JSDH Pátek tak i  problémová údržba komunikací v zimním období).

 

Lokalita Z3 byla v platném územním plánu označena Z2/D, v žádném případě nenaruší přístup ke stávajícím zahradám, naopak dle našeho názoru velice šetrným způsobem řeší toto zastavitelné území.

Lokalita Z3 odděluje z tohoto území pouze 17 parcel (zamezení masové výstavby) a zbytek přechází k vybudování klidové zóny, veřejné zeleně včetně 2 tůní (lokalita Z4 a Z5). Samotné rozdělení je patrno i v katastru nemovitostí. Tato lokalita dále zlepšuje dopravní obslužnost obce z důvodu záměru vybudování obecního mostku přes Sánský kanál, který umožní napojení na cyklostezku do Poděbrad a zároveň přístup do klidové zóny a k veřejnému hřbitovu.

 

ad. 3)

Plánovaná cyklostezka byla zvolena v souvislosti s lokalitou V Ohrádkách a spádové oblasti, jevila se jako nejkratší a komfortní propojení s již vybudovanou cyklostezkou do Poděbrad. Realizací této cyklostezky by zde byl umožněn i snažší přístup k provádění údržby a čištění melioračního systému.

Samozřejmě varianta navrhovaného napojení cyklostezky stávající polní cestou od záchranné stanice je možná, ale v případě zařazení do návrhu územního plánu dochází k omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků (zahrady v lokalitě Z2/H) z důvodu znemožnění přístupu do zastavitelné části území, protože zde již nebude možno vybudovat veřejnou komunikaci.

 

ad. 4)

Lokalita Z8 zůstává beze změn oproti současnému územnímu plánu a dle našeho mínění je vhodná, z důvodu plánovaného propojení dvou stávajících slepých komunikací – silnice u Skály a silnice naproti hřišti, možné propojení těchto komunikací a napojení na silnici III. třídy směr k Choťánkám, z tohoto důvodu byla tato lokalita zachována.

 

Obec Pátek se nenachází v záplavovém území, proto protipovodňová opatření tohoto druhu nejsou zahrnuta do připravovaného územního plánu. I přes tuto skutečnost bylo zadáno zpracování protipovodňových opatření ve spolupráci s vodoprávním úřadem, Českým hydrometeorologickým ústavem i s Povodím Labe, jakožto správcem drobných vodních toků.

V rámci jednání byla zvažována i možnost i vybudování retenčních nádrží, od které bylo upuštěno z důvodů výškopisných. V současné době se propočítává varianta řízeného vodního průtoku v drobných vodních tocích pomocí hradítek. Tato varianta ještě není konečná a stále se na ní pracuje.

 

ad. 5)

K  lokalitě P1 - Obec Pátek v současné době má pouze sběrné místo, které je v souladu s platným územním plánem. Do budoucna má Obec Pátek záměr vybudovat sběrný dvůr, který zkvalitní a rozšíří služby občanům. Proto je v novém územním plánu  navrhnuta změna, aby zde mohl být sběrný dvůr dle platné legislativy a  mohlo být případně využito dotačních titulů.

V současné době se zpracovává provozní řád pro provoz budoucího sběrného dvoru.

 

ad. 6)

K údajnému poškození manželů Bulířových se ZO nemůže vyjádřit.

 

Jak bylo výše uvedeno, ve stávající lokalitě Z2/H  bylo nutno dle platného územního plánu řešit komplexně vybudování inženýrských sítí včetně komunikace pro celou lokalitu. Pan Ing. Jaromír Bulíř ve spolupráci s Obcí Pátek řešil možné vybudování těchto inženýrských sítí a komunikaci s majiteli všech dotčených pozemků. Tato snaha se nesetkala mezi spoluobčany s pochopením.

ZO provedlo studii, která byla projednána s dotčenými orgány a na jejímž základě proběhlo dělení pozemků lokality Z2/D, veškeré kroky byly postupně zveřejňovány     na úřední desce Obecního úřadu Pátek v souladu s platnými právními předpisy.

Pozemek parc.č. 284/2 v k.ú. Pátek u Poděbrad je ve vlastnictví obce a je na něm plánována výstavba dvou tůní o celkové zatopené ploše 3200m2, které budou doplněny veřejnou zelení.

Pozemek parc.č. 284/54 v k.ú. Pátek u Poděbrad byl nabídnut k prodeji jako orná půda za cenu obvyklou bez inženýrských sítí. Stavba RD Bulířových byla v souladu s územním plánem a právními předpisy.

 

ad. 7)

Lokalita Z1 a Z2

Záměr realizace ekofarmy v Obci Pátek byl řádně projednán na několika zasedáních zastupitelstva obce v průběhu roku 2007 a 2008, zveřejněn na úředních deskách i v místním Páteckém plátku.  Nikdo ze stran spoluobčanů za dobu 14 měsíců  k navrhovanému záměru nevznesl připomínky. 

Na základě zveřejnění tohoto záměru po dobu 39 dnů (platná legislativa ukládá 15 dnů) Obec Pátek nabídla ornou půdu k prodeji, s podmínkou realizace výše uvedeného záměru.  Běžná cena pozemku pro pastviny v našem katastrálním území se pohybovala v době prodeje na úrovni 7,51 Kč za 1m2 a Obec Pátek nabídla  tyto pozemky pro vybudování ekofarmy v minimálním podání 17,- Kč za  1m 2 .

Jedinými zájemci byli manželé Stejskalovi s nabídkovou cenou 18,- Kč za 1 m2, s kterými byla uzavřena platná kupní smlouva, jejíž součástí je i takzvané právo zpětné koupě dle ustanovení § 607 a násl. Občanského zákoníku. Nedílnou součástí kupní smlouvy je také plán ekofarmy s legendou. Tento plán je zapracován do návrhu územního plánu Obce Pátek z důvodu pevného ukotvení využití a vyhnutí se možných budoucích spekulací, jak je uvedeno v připomínkách.

Záměr vybudování ekofarmy zastupitelstvo podpořilo, vidí v něm zatraktivnění a zviditelnění obce  a nová pracovní místa.

Návrh nového územního plánu striktně řeší využití pozemků pro zemědělskou výrobu a nedovoluje hromadnou výstavbu RD v této lokalitě.

 

Zastupitelstvo obce stanovilo cenu za pozemky v lokalitě  v Ohrádkách 600,- Kč za 1m2 ,  přestože v té době byla cena obvyklá maximálně 200,- Kč (v zastavitelném území bez inženýrských sítí a veřejné infrastruktury), z důvodu  zajištění dofinancování výstavby vodovodu.  Společnost  REA  2007 byla nucena tento požadavek akceptovat z nutnosti napojení jimi realizované lokality na veřejný vodovod (viz podmínky územního rozhodnutí) pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě.

Zbylé finanční prostředky z prodeje těchto pozemků ve výši 2 873 605,12 Kč byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce poskytnuty jako investiční příspěvek občanům na vybudování vodovodních přípojek v jejich vlastnictví.

 

Dále uvádíme vyjádření pana Ing. Jaromíra Bulíře v diskusi k tomuto bodu, který prohlásil, že se necítí poškozený, naopak oceňuje přístup Obce Pátek a souhlasí s postupem zpracování územního plánu.

 

Obec Pátek vítá  jakékoliv připomínky ze stran spoluobčanů, nejen k takto důležitému bodu jako je územní plán obce. Své názory a připomínky mohou  občané přednést  i osobně na  zasedáních zastupitelstva obce, která jsou veřejná.

 

Změna svozu tříděného odpadu v obci Pátek od roku 2014

 

Z důvodu opakujících se problémů při sběru tříděného odpadu, hlavně papíru a plastu, na stanovištích kontejnerů, rozhodlo zastupitelstvo obce o změně sběru a svozu tříděného odpadu.

Ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice bude od 1. ledna 2014 zaveden sběr a svoz tříděného odpadu – papíru a plastu od jednotlivých nemovitostí. V prvním lednovém týdnu budou naposledy vyvezeny kontejnery na tříděný odpad a poté budou přestěhovány na sběrné místo v Pátku.

Na staništích nadále zůstanou kontejnery (zvony) na tříděný odpad – sklo. Touto změnou systému sběru tříděného odpadu dojde ke zkvalitnění služeb občanům a také k zajištění větší čistoty v obci. Časté znečištění kontejnerových míst a povalující se odpadky nejsou hezkou vizitkou obce. Problém nám způsobují i řidiči projíždějících vozidel, kteří využívají tyto kontejnery k likvidaci jakýchkoliv odpadků. Změna sběru    a svozu těchto komodit nezatíží rozpočet obce, naopak předpokládáme, že se zvýší objem tříděného odpadu (papír, plast) a následně  dojde i  k úsporám za svoz odpadu.

Nadále budou probíhat namátkové kontroly v nádobách na komunální odpad, zda neobsahují složky tříděného odpadu – papír, plast, sklo, železo apod.

 

Sběr tříděného odpadu papíru bude prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 120 litrů s polepem „papír“) a svoz bude zajištěn jednou měsíčně od jednotlivých nemovitostí v celém katastru obce Pátek.  Majitelé nemovitostí v Pátku, v nichž je trvale hlášen alespoň jeden obyvatel, mají nárok na bezplatný pronájem výše jmenované sběrné nádoby od společnosti Nykos a.s. prostřednictvím  Obce Pátek na základě podepsané Smlouvy o bezplatném pronájmu.

Sběr tříděného odpadu plastu bude probíhat do žlutých plastových pytlů, které budou přiděleny jednotlivým majitelům nemovitostí, v nichž je trvale hlášen alespoň jeden obyvatel. Svoz bude probíhat jednou měsíčně od jednotlivých nemovitostí v celém katastru obce Pátek. Na kalendářní rok budou pytle přiděleny na jednotlivé nemovitosti dle počtu trvale přihlášených osob. Majitelé nemovitostí s počtem 1 až 3 trvale hlášených občanů obdrží 12 pytlů, majitelé nemovitostí, v nichž je trvale hlášeno 4 a více obyvatel obdrží 24 pytlů. Tyto pytle na sběr plastů obdrží občané zároveň s pronajatou nádobou na sběr papíru. Další pytle budou k dispozici  na Obecním úřadě Pátek i během roku.

Žádáme občany, aby efektivně plnili tyto sběrné pytle, řádně sešlapávali pet lahve.    Dále budou k dispozici všem spoluobčanům i kontejnery na tříděný odpad papír i plast v prostoru sběrného místa v Pátku, kde bude možno odevzdat větší kusy plastu či papíru. Z tohoto důvodu bude od nového roku 2014 rozšířena otevírací doba sběrného místa v Pátku.

Nový svoz tříděného odpadu v obci Pátek od jednotlivých nemovitostí bude probíhat každou poslední středu v měsíci, a to jak svoz plastu, tak svoz papíru. V tento den je potřeba vystavit sběrnou nádobu na papír a zavázané pytle s plastem na místo vyprázdění před svoji nemovitost. Tak jako nádoby na komunální odpad.

 

Občané, kteří se nezapojí do tohoto svozu tříděného odpadu, mohou odpad likvidovat na sběrném místě v Pátku. Kontejnery na papír a plast jsou k dispozici i majitelům nemovitostí v Pátku, v nichž není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu.

 

Co patří do tříděného odpadu – papír:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny

 

Co patří do tříděného odpadu - plast:

 fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od  spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky

 

Nová provozní doba sběrného místa v Pátku od 1. 1. 2014:

Každé pondělí 15,00 – 16,00 hodin

Každá sudá sobota 8,00 – 10,00 hodin

 

Sběrné nádoby na papír (na základě sepsání smlouvy o bezplatném pronájmu) a pytle na plast pro jednotlivé trvale obývané nemovitosti v Pátku jsou k dispozici    na Obecním úřadě Pátek vždy v úředních hodinách od 9. prosince 2013.

Poslední možný termín sepsání Smlouvy o bezplatném pronájmu na sběrnou nádobu na papír bude 28. února 2014.

Poplatky za svoz odpadu zůstávají stejné i pro rok 2014.

 

Úřední hodiny Obecního úřadu Pátek:

Pondělí  - 8,00 až 10,00 hodin

Úterý  - 18,00 až 20,00 hodin

Středa – 8,00 až 10,00 hodin

Čtvrtek – 18,00 až 20,00 hodin

 

 

 Advent začíná, o Vánocích se vyplatí dávat pozor nejen na svíčky

 

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či nedbalost.

Nejčastější příčinou vzniku požáru o Vánocích je bohužel lidská nedbalost  - kouření, používání otevřeného ohně a manipulace s ním.

Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami, hlavně na adventních věncích, nebo prskavkami, při nichž často hoří záclony, koberce, ubrusy.

Kvůli zvýšené intenzitě činností v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření a pečení. V tomto období hoří také nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech.

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, buďte opatrní.

Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry se pak v bytech rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.

Dávat pozor se vyplatí, může Vám to zachránit život i majetek.

(čerpáno: www.pozary.cz)

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, David Šafránek

 

 

 

Vánoční prázdniny v Mateřské škole Pátek

Mateřská škola v Pátku bude uzavřena ve vánočním  období od 23. prosince 2013        do 5. ledna 2014.

Pozvánky na adventní čas 2013

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

do 29. 12. 2013 – Lidové Vánoce v Polabí (vánoční výstava)

 

Polabské muzeum Poděbrady

 do 12. 1. 2014 – Vánoční pohledy, zvyky a obyčeje (výstava)

 

Výstaviště Lysá nad Labem

Polabské vánoční trhy – 19. ročník oblíbených vánočních trhů

6. 12. – 8. 12. 2013 – Mikulášské trhy

13. 12. – 15. 12. 2013 – Stříbrné trhy

20. 12. – 22. 12. 2013 – Zlaté trhy

 

Advent na zámku Loučeň

8. 12. 2013 – Přírodní Vánoce pana nadlesního

 - předvánoční procházka v zámeckém parku

15. 12.2013 – Adventní naschvály Bílé paní

 - veselé zimní prohlídky zámeckých komnat

22. 12. 2013 – Živý betlém a Česká mše vánoční

 - vrchol Adventu na Loučeni

31. 12. 2013 – Silvestr v jednu

 - oslava příchodu Nového roku

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

do 29. 12. 2013 - Vánoce ve skanzenu

 – adventní a vánoční čas v tradicích českého venkova

7. 12. 2013 – Svatomikulášská obchůzka

 - mikulášský jarmark s dárky i občerstvením

15. 12. 2013 – Stříbrná adventní neděle

 - řemeslné dílny vánočních ozdob z tradičních materiálů

5. 1. 2014 – Tříkrálové koledování

 - vyvrcholení tradičních Vánoc, novoroční lidové zvyky

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 250 kusů v prosinci 2013. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.