PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2013     

Zpravodaj za 3. čtvrtletí roku 2013 a co nás čeká na podzim

 

 5. ročník mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka

V rámci tohoto festivalu se uskuteční v sobotu 19. října 2013 od 20 hodin v kostele v Pátku koncert, na kterém vystoupí varhanistka slečna Kateřina Málková, saxofonista Felix Slováček ml. a zazpívá sopranistka Michiyo Keiko

 

Svoz BIOODPADU

V říjnu 2013 bude ukončen svoz biodopadu v naší obci. Naposledy se tady bioodpad bude vyvážet ve středu 23. října 2013. Od listopadu bude probíhat pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu až do jara 2014.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předčasné volby se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 hodin do 14 hodin v zasedací místnosti OÚ Pátek.

 

Výlovy rybníků v Pátku

Sobota 19. října 2013 od 7 hodin  - výlov rybníku Hliňák a U Lazarů

Sobota 26. října 2013 od 7 hodin - výlov rybníku Skála

 

Drakiáda

Již 8. ročník „Drakiády“ v Pátku se uskuteční v neděli 3. listopadu 2013 od 14 hodin v areálu fotbalového hřiště.

 

Rozsvěcení vánočního stromu

Tradičně rozsvítíme vánoční strom na návsi v Pátku společně s dětmi z místní mateřské školy první adventní neděli. V letošním roce to bude již 1. prosince 2013 od 17 hodin.

 

Mikulášská besídka

Mikuláš s čerty přinese dětem dárky v neděli 8. prosince 2013 do sálu místního hostince na návsi. Program začne v 15 hodin.

 

Poslední leč

Myslivecké sdružení Polabská nížina zve všechny spoluobčany v sobotu 7. prosince 2013 na taneční zábavu“Poslední leč“, která se bude konat v hostinci na návsi v Pátku od 20 hodin, zahraje skupina Pohoda a nebude chybět bohatá tombola.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2013

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 18. července 2013 ( 7 / 2013 )

  Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 7 / 2013

 

Zastupitelé projednali:

-         výsledky nového vzorkování monitorovacích vrtů spodních vod, provedeného 18. 6. 2013 v kontaminované oblasti obce po povodni, dále závěry společného jednání zástupců obce, MŽP ČR a zpracovatele původní veřejné zakázky – společnosti IPIefekt s.r.o., a konstatovali, že kontaminace se natolik rozvířila, že došlo k navýšení koncentrací znečišťujících látek a je zapotřebí nastalou situaci neprodleně řešit

-         následně pověřili společnost IPIefekt s.r.o., Praha, zastupováním Obce Pátek  ve všech činnostech, vyplývajících pro obec z její funkce zadavatele veřejné zakázky a za tímto účelem schválili Mandátní smlouvu číslo 7199, uzavřenou mezi Obcí Pátek a IPIefekt s.r.o., Praha  

-         dále schválili podle ustanovení §23, odst. 4, písm. b) zákona číslo 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k jednání k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“

-         a schválili návrh smlouvy o dílo provedení prací na veřejné zakázce „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“, která je uzavřená ve smyslu §536 a následujících § zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-         pověření společnosti IPIefekt s.r.o., aby vyzvala k jednání k veřejné zakázce na služby zadané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ společnost CHEMCOMEX Praha a.s.

-         zřízení podle §74 zákona číslo 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a jmenovali členy hodnotící komise a jejich náhradníky, hodnotící komisi pověřili otevřením obálky s nabídkou a provedením posouzení kvalifikace

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. července  2013 ( 8 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Záznam z prvního jednání s jediným zájemcem k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ , které se uskutečnilo dne 23.7.2013, obsahem jednání bylo seznámení s aktuálním stavem předmětné lokality, předání Projektu sanačních prací včetně příloh a stanovení termínu pro podání na den 25.7.2013 do 13 hodin, zastupitelé dále doporučili starostovi, aby neprodleně po obdržení protokolu z otevření a hodnocení nabídky svolal mimořádné zasedání zastupitelstva obce

-         informaci o odeslání žádosti Nadaci pro podporu hasičského hnutí v ČR o poskytnutí grantu na slavnostní prapor pro SDH Pátek

-         informaci o projednání pozemkové úpravy katastrálního území Kouty, které proběhne 25. 7. 2013 na Obecním úřadě Kouty, jehož se za naši obec zúčastní starosta obce a předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu 8 / 2013  

-         Rozpočtové opatření číslo 5/2013, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-         úpravu pozemků v lokalitě Z2/D a uložili starostovi projednat podmínky ukončení pronájmu této lokality s nájemcem, společností Poděbradská Blata, a.s., Kouty

 

Zastupitelé projednali:

-          Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1/2013 „Environmentální školka Pátek“ a na základě doporučení hodnotící komise rozhodli vybrat ze tří došlých nabídek: a) Hřiště, s.r.o., Brno, nabídková cena 1 101 100,- Kč bez DPH

b) Techtex, s.r.o., Praha, nabídková cena 1 001 690,- Kč bez DPH

c) TR Antoš s.r.o., Turnov, nabídková cena 935 954,- Kč bez DPH

a vybrali nabídku c) v ceně 1 132 504,- Kč včetně DPH

-         Možnost vybudování závory do lokality Ve Vršálích z důvodu omezení provozu motorových vozidel narušujících přirozený ekosystém

 

Diskuse:

-         byly projednány podmínky, za kterých by bylo možno vyčistit příkopy podél obecních cest

 

Zasedání zastupitelstva dne 29. července  2013 ( 9 / 2013 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 9 / 2013   

-         Mandátní smlouvu číslo 1 / 2013 na zajištění technického dozoru investora a technické pomoci na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“

-         Zprávu o posouzení a hodnocení nabídky ze dne 25. 7. 2013 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a vybrali jako nejvhodnější nabídku uchazeče CHEMCOMEX Praha, a.s., s nabídkovou cenou 9 548 297,20 Kč bez DPH a pověřili starostu uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným §82 zákona o veřejných zakázkách

-         kofinancování projektu „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“, vypracovaného v rámci OPŽP, primární oblast podpory 4.2, z vlastních prostředků Obce Pátek

 

Zasedání zastupitelstva dne 20. srpna  2013 ( 10 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace starosty o podepsání Mandátní smlouvy číslo 1/2013 na zajištění technického dozoru investora a technické pomoci a smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a o jejich odeslání na SFŽP

-         dopis společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., kterým žádá o informace k veřejné zakázce „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

-         informaci o uplynutí lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1/2013 „Environmentální školka Pátek“

-         termín schůzky s nájemcem pozemků v lokalitě Z2/D, společností Poděbradská Blata, a.s., Kouty, za účelem projednání podmínek ukončení pronájmu této lokality

-         informace o zadání zpracování rozpočtu na opravu propustku, zničeného při povodních v červnu 2013, a opravy prostoru před obchodem Smíšenka

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 10 / 2013  

-          Mandátní smlouvu číslo 2/2013 na výkon technického dozoru na akci „Environmentální školka Pátek“

-         Smlouvu číslo 107/2013 na výrobu a montáž herních prvků z akátového dřeva  na akci „Environmentální školka Pátek“

-         kofinancování projektu „Environmentální školka Pátek“, vypracované v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, v celkové výši 116 514,- Kč z vlastních prostředků Obce Pátek

-         Smlouvu o nájmu nebytových prostor MŠ Pátek za účelem provozování Komplexního speciálně pedagogického centra Poděbrady, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Speciální základní školou Poděbrady na dobu určitou od 1.9.2013 do 31.12.2014 za cenu 180,- Kč za 1 m2

-         Rozpočtové opatření číslo 6/2013, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 7/2013 na bezúplatný převod 29 kusů knih v hodnotě 2 808,- Kč pro místní knihovnu v Pátku

-         Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku číslo 584/1 v k.ú. Pátek u Poděbrad, uzavřenou mezi Obcí Pátek a ČEZ Distribuce, a.s.

-         smlouvu s novým dodavatelem elektrické energie pro Obec Pátek, kterým se po     E-aukci stala společnost EP ENERGY TRADING, a.s.

-          prodej pozemků parcelní číslo 284/76 o výměře 119m2  a parcelní číslo 421o výměře 9m2 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,  za stanovenou cenu 300,- Kč za 1m2 , a to za účelem provozu stavby dochlorovací  stanice pro vodovod Kouty – Úmyslovice a uložili starostovi zveřejnit tento záměr na úřední desce po dobu 15 dní

 

Zasedání zastupitelstva dne 24. září 2013 ( 11 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          odeslání odpovědi podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., k veřejné zakázce „Sanační práce v bývalém objektu Styl v Obci Pátek“

-         informace starosty o výsledku poptávkového řízení na supervizní činnosti na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“, provedeného na základě bodu 2.2.3. Směrnice Obce Pátek o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

-         průběh kontroly dokladů nutných pro schválení dotace v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, na akci „Environmentální školka Pátek“, prováděné pracovníky SFŽP

-         informaci o zahájení provozu Komplexního speciálně pedagogického centra Poděbrady, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v nebytových prostorách vlastněných Obcí Pátek, dále projednali a podpořili zájem o spolupráci se Sdružením přátel domu dětí, o.s., se sídlem v Poděbradech, v rámci plánovaného projektu „Podaná pomocná ruka v rodině“, předkládaného MPSV k podpoře z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí

-         Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek o provedené kontrole hospodaření Mateřské školy Pátek a Obce Pátek za I. pololetí 2013

-         Protokol o provedení revize knihovního fondu v Místní knihovně Pátek včetně přiloženého seznamu chybějících dokumentů a na jeho základě schválili vyřazení nenalezených knih v počtu 13 kusů v hodnotě 639,- Kč

-         závěry z projednání Návrhu územního plánu Pátek

-         informace starosty ze sněmu měst a obcí ve dnech 19. až 20. září 2013

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 11 / 2013  

-         Darovací smlouvu číslo 1/2013 na slavnostní prapor Sboru dobrovolných hasičů Pátek včetně příslušenství v hodnotě 44 440,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 8/2013 na bezúplatný převod 21 kus knih v hodnotě 2 528,- Kč pro místní knihovnu v Pátku

-         prodej pozemků parcelní číslo 284/76 o výměře 119m2 a parcelní číslo 421o výměře 9m2 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,  za stanovenou cenu 300,- Kč za 1 m2, a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice pro vodovod Kouty – Úmyslovice, jedinému zájemci Obci Úmyslovice

 

Zastupitelé projednali:

-         možnost likvidace tříděného odpadu  - papíru a plastů – zrušením velkoobjemových kontejnerů a zavedení pytlového svozu těchto komodit od jednotlivých nemovitostí

-         stav majetku obce z hlediska jeho opotřebení a rozhodli:

A) na základě provedeného průzkumu zadat opravu veřejného prostranství před obchodem Smíšenka, dle předloženého rozpočtu a výkazu výměr v celkové hodnotě 199 tis. Kč bez DPH, společností ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno

B) v rámci přípravy popovodňových opatření zahájit práce na úpravách a čištění meliorací včetně opravy propustku zničeného povodní

C) provést průzkum trhu s cílem zajištění vyčíslení nákladů na odstranění závad na veřejném prostranství u mlýna

D) po provedení průzkumu trhu zrušit poptávkové řízení na pořízení nového komunálního traktoru a doplnit starý o sběrný koš a žací ústrojí v ceně do 100 tis. Kč včetně DPH

 - připravit do příštího zasedání ZO  analýzu ekonomické náročnosti uvedených akcí včetně návrhu na zajištění finančního krytí rozpočtovým opatřením nebo zařazením do rozpočtu pro rok 2014

   

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 29. října 2013, 26. listopadu 2013 a 17. prosince  2013 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

JUBILEA

 

V letních měsících roku 2013 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Pan Václav Bašek

Pan Jan Novotný

Pan Josef Šafránek

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Sanace na konci tunelu

Ano, touto parafrází by se dala popsat situace v obci Pátek. Sanací se míní odstranění staré ekologické zátěže v bývalém podniku STYL v katastru obce Pátek u Poděbrad. Tunelem pak komplikovaná a velmi zdlouhavá cesta k získání rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí z prostředků EU, která umožňuje zahájení tolik potřebných sanačních prací.

Historie znečištění horninového prostředí a podzemní vody v katastru naší obce byla již obšírně popsána. Souvislost s činností bývalého podniku STYL byla jednoznačně prokázána. Stejně tak byla již zmiňována skutečnost, že naše obec leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody a tudíž sanační práce zde vyžadují velmi pečlivý přístup.

Jak ale ukázal vývoj událostí, cesta tunelem, příprava sanačních prací vyžaduje především velikou trpělivost. Po vlekoucím se výběrovém řízení na dodavatele sanačních prací, které bylo v závěru zastaveno, se situace zdála bezvýchodná. Odpovědným orgánům jakoby zčásti či úplně unikala podstata problému, kterou je znečištění životního prostředí potenciálně ohrožující zdraví obyvatel naší obce. A to vše bylo ještě umocněno nepřehlednou administrativou podle tak diskutovaného zákona o veřejných zakázkách.

 Novým impulsem byly povodně v letošním červnu, které celkem katastrofálně zasáhly  i naší obec. Jak většina z Vás ví, hladina podzemní vody se v této době dostala do své maximální úrovně. Proto jsme v rámci řešení následků povodní nechali provést kontrolní vzorkování stávajících monitorovacích vrtů u objektu bývalého podniku STYL a u Diakonie. Analýzy potvrdily výrazný nárůst koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě, pravděpodobně související s povodňovým stavem. Tato skutečnost rozhýbala příslušné orgány statní správy a cesta k ozdravení naší obce byla otevřena. Zde je třeba zmínit především velmi zodpovědný přístup Ministerstva životního prostředí, které svým odborným a navíc promptním přístupem k problému umožnilo ve velmi krátkém časovém horizontu uzavřít smlouvu s dodavatelem sanačních prací.

A jak tedy vypadá situace za tunelem? Čekají nás nyní dva roky sanačních prací, zahrnující v prvním kroku odtěžení ohniska kontaminace a následné čištění podzemní vody v jeho okolí za pomocí moderních sanačních technologií. Ukončení sanace je stanoveno na rok 2015, kdy dodavatel, společnost CHEMCOMEX Praha, a.s., je povinen předat obci zpět vyčištěné  pozemky, které budou splňovat přísné limity jak pro zeminy, tak pro podzemní vodu.

Za Obec Pátek na celou akci dohlíží technický dozor a supervize, a to vše pod drobnohledem Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Česká inspekce lázní a Krajského úřadu  Středočeského kraje.

V zájmu celé naší obce jim k tomu popřejme hodně úspěchů!

Jiří Bulušek, starosta

 

Co se stalo v létě 2013

Pátecké sako 2013

Již 13. ročník nohejbalového turnaje trojic se konal o prvním červencovém víkendu v pátek 5. 7. 2013. Na 1. místě se umístilo družstvo „Zahradníci“ ve složení Tomáš Štěpán, Jiří Kohoutek, Marek Paclík a Aleš Svoboda. Dále následovala družstva „Náhoda“ (Kreuz, Pokorný a R. Bulíř), „Sádlíci“ (Šťastný, Zumr a P. Svoboda), „Rovina“ (Ferst, Leština a Martin Vančura) a družstvo „Střeva“ (J. Bulíř, Junek         a Novotný).

 

Memoriál Jaroslava Zvolského

5. ročník turnaje v malé kopané se konal v sobotu 3. srpna 2013 od 8 hodin na hřišti v Pátku. Zúčastnilo se celkem 6 družstev, která byla rozdělaná do dvou skupin:  Skupina A: Havetrans, Café Olivier, Gefco, Skupina B: TJ Pátek, STASA, Turinsky

Výsledky zápasů:

 

Skupina A

HavetransGefco 3:7

Café OlivierGefco 2:5

Haventrans – Café Oliver 1:7

Skupina B

TJ Pátek – Turinsky 8:3

STASA – Turinsky 8:2

TJ Pátek – STASA 2:4

 

Tabulky po základní části:

 

Skupina A

1. Gefco – 6 bodů, 12:5

2. Café Olivier – 3 body, 9:6

3. Havetrans – 0 bodů, 4:14

Skupina B

1. STASA – 6 bodů, 12:4

2. TJ Pátek – 3 body 10:7

3. Turinsky – 0 bodů, 5:16

 

Zápas o 5. a 6. místo: HavetransTurinsky 5:2

Zápas o 3. a 4. místo: TJ Pátek – Café Olivier 4:8

Finále o 1. a 2. místo: STASA – Gefco 1:4

Konečné pořadí:

 

1. Gefco

2. STASA

3. Café Olivier

4. TJ Pátek

5. Havetrans

6. Turinsky

 

Zapsala Mgr. Iva Šafránková

 

 

Pouťová v Pátku

Druhý srpnový víkend patřil v Pátku pouti. Děti si užívaly pouťové atrakce, které k nám přijely. Tradiční taneční zábava se konala za téměř letního večera na hřišti v Pátku v sobotu 10. srpna 2013. Až do pozdních nočních hodin hrála skupina Pohoda. 

 

Posvícenská diskotéka

Také o posvícení, tedy v sobotu 7. září 2013 se konala posvícenská zábava v areálu fotbalového hřiště. Tentokrát to byla diskotéka pro všechny věkové kategorie.

Šipkový turnaj místních spolků

V sobotu 20. července 2013 se uskutečnil v sále hostince na návsi 1. ročník turnaje „Pátecká šipka“ o putovní pohár starosty obce Pátek. Jednalo se o šipkový turnaj družstev páteckých spolků a organizací. Turnaj se hrál ve dvou částech, a to v klasické hře 501. Družstvo muselo mít minimálně 4 členy, protože některým družstvům chyběl hráč a družstvo čtenářů mělo několik náhradníků, byly po domluvě kapitánů doplněny ostatní týmy. Zúčastnily se tyto týmy: rybáři (ve složení: Burda Miroslav, Zikmund Břetislav, Sobota Milan a Suchánek Jan), hasiči (ve složení: Vorlíček Václav, Zeithamel Zdeněk, Bukovjan Stanislav a Omanik Štefan), myslivci (ve složení: Fadrhonc Vlastimil, Ondová Kamila, Fadrhoncová Květoslava a Bek Tomáš) a čtenáři (ve složení: Omaniková Jana, Mrázková Vlasta, Zikmundová Iveta a Zikmund Břetislav ml.). V základní části hrálo každé družstvo s každým, pak proběhlo semifinále a ve finále se utkali myslivci se čtenáři. Vítězem 1. ročníku se stali myslivci, čtenáři se umístili na 2. místě, následovali rybáři a hasiči. Poděkování patří manželům Omanikovým za organizaci tohoto turnaje. Věříme, že 2. ročníku šipkového turnaje místních spolků se zúčastní všechny pátecké spolky a organizace.

 

X. ročník srazu velorexů pod názvem  ,,V pátek v Pátku“

Letos to bylo 10 let, co jsme začali pořádat tento sraz velorexů.

Důvod byl jednoduchý. Když jsme s mužem jeli někde po okolí, lidi na nás mávali  a dávali se s námi do řeči, že velorex dlouho neviděli, nebo že se ve velorexu svezly jako děti. Srazy se konaly po celé republice, ale všechny byly daleko od nás. Tak jsme se rozhodli, že nějaký uděláme i tady.  Program těchto srazů si je podobný. V pátek příjezd účastníků, v sobotu soutěžní vyjížďka po okolí, v neděli vyhlášení výsledků soutěže.

Letos jsme ten sraz chtěli udělat trochu jinak. V sobotu jsem chtěla udělat šipkovanou  pěšky až do Poděbrad, ale chlapy mi to zatrhli – prý nějaká vyjížďka by být měla. Tak se účastníci srazu jeli podívat do muzea Jawa v Rabakově a odpoledne si tu šipkovanou dali po naší obci. Soutěže se plnili na různých místech Pátku. Zvolili jsme soutěže takové, aby se všichni spíše bavili, než něco složitého.  Po soutěži jsem některé zaslechla, že se nám vesnička pěkně rozrostla a zkrásněla za těch 10 let. V neděli na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme měli prohlídku pro veřejnost s vyhlášením výsledků soutěže. Každý rok se na prvním místě vyhrávala autobaterie od firmy Akumulátory Táborský a pohár od firmy Czech Crystal Lion. Ostatní místa vyhrávali věci od ostatních firem, které nám pomáhají svým zbožím nebo výrobky. Chtěla jsem je ale tentokrát odměnit všechny stejně. Takže všichni dostali baterie – i když tužkové, pohár – jako skleničku vypískovanou naším logem a jiné věci od firem.

 Sjelo se celkem 37 velorexů, což bylo nejvíce za těch 10 let. Sraz proběhl perfektně, všichni byli spokojeni a mile překvapeni změnou stylu srazu.

Touto cestou chci poděkovat vedení OÚ Pátek, SDH Pátek a všem obyvatelům obce za těch 10let, za jejich pomoc a trpělivost s námi.  

                                                                                                                                               S díky Pavla Vokolková

 

SDH PÁTEK

 

Zpráva o činnosti mladých hasičů za III. čtvrtletí roku 2013.

Mladí hasiči se po 1,5 měsíční pauze sešli k prvním tréninkům ještě o prázdninách (v druhé polovině srpna), protože je hned první zářijový víkend čekal další závod v požárním útoku okresního kola Polabské ligy, společně se závody o poháry pořádajících vesnic. Během měsíce září se mladí hasiči zúčastnili celkem tří závodů v požárním útoku. V sobotu 7. 9. 2013 se zúčastnili IV. kola Polabské ligy čtyři družstva MH (MH starší, MH mladší A, MH mladší B a MH mladší C) a zároveň soutěžili v soutěži „O pohár SDH Úmyslovice“.  Tento závod nevyšel žádnému z našich družstev, tak že družstva MH mladších uprostřed startovní listiny – z celkového počtu 24 soutěžících družstev obsadila následovné pozice:  MH mladší C 14. místo, MH mladší B – 12. místo a MH mladší A – 9. místo, ve skupině starších skončili naši MH z celkového počtu  8 soutěžních družstev na 7. místě.                                                          

Další sobotu 14. 9. 2013 jsme odjeli do Pískové Lhoty, kde se pořádal další závod Polabské ligy – II. kolo, které se konalo v náhradním termínu, protože původní termín musel být kvůli červnovým záplavám zrušen. Zároveň se konala soutěž „ O pohár starosty obce p. Františka Doležala – IN MEMORIAM, kterého se tentokrát zúčastnila jen tři družstva MH Pátek (MH starší, MH mladší A a MH mladší C). Tentokrát  se všem dětem dařilo a umístili se následovně: v kategorii mladších soutěžilo celkem 20 družstev a MH mladší C skončili na 14. místě, MH mladší A skončili na krásném   3. místě, v kategorii MH starších soutěžilo celkem 9 družstev a naše družstvo skončilo také na 3. místě. Děti si domů přivezli medaile a poháry a také plno sladkostí.  Poslední závod v požárním útoku letošního roku se konal v sobotu 21. 9. 2013 ve Slovči – proběhlo zde V. kolo Polabské ligy a souběžně se také soutěžilo v „Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého“. Na tento závod jsme dorazili v kompletní sestavě čtyř družstev, ale nepřálo nám vůbec počasí, kategorie mladších sice běžela bez deště, ale povrch byl po předchozím vydatném dešti velmi mokrý  a dětem to klouzalo a bohužel kategorie starších už dobíhala v dešti. I přes nepřízeň počasí podaly děti vynikající výkony a v „Memoriálu…“ skončily: kategorie mladších (celkem soutěžilo 26 družstev) – družstvo B obsadilo     21. místo, družstvo C skončilo na 14. místě a družstvo A si vyběhlo krásné 2. místo, v kategorii starších soutěžilo celkem 12 družstev a naši mladí hasiči skončili na vynikajícím 3. místě. Děti si domů přivezli poháry a plakety.                                                                                                  

Ve Slovči proběhlo také vyhlášení celkových výsledků okresního kola Polabské ligy, které dopadlo následovně: v kategorii mladších se zúčastnilo letos celkem 27 družstev – mladší C skončilo na 23. místě, mladší B dosáhlo na 12. místo a družstvo mladší A skončilo na 5. místě, v kategorii starších se naše družstvo umístilo těsně pod medailovými pozicemi a získalo nádherné 4. místo, kdy je od 3. místa dělilo jenom 1,68 sekundy. Tímto závodem skončila letošní sezóna hasičských soutěží a děti si ještě letos 5. 10. 2013 rozběhnou další ročník celostátní soutěže Plamen 2013/2014 v okresním kole Nymburk, který začíná Závodem požární všestrannosti, kde děti prokazují znalosti v topografii, určovaní azimutu a orientaci mapy, musí znát grafické značky technických prostředků, dále střílí ze vzduchovky, musí přelézt lano (3  – 4 m), také musí umět dobře 5 druhů uzlů a v neposlední řadě prokazují své znalosti v základech zdravovědy. Pak už bude jen  následovat zimní příprava na rok 2014.

Všechny závody jsou zaznamenány na fotografiích, na které se můžete podívat  na:  www.sdhpatek.rajce.idnes.cz

                                                          Za MH Pátek – Jiří a Kateřina Šafránkovi

 Poděkování

Vedoucí mladých hasičů Pátek by touto cestou chtěli moc poděkovat všem rodičům  za celoroční pomoc, bez které bychom nebyli schopni tak dobře fungovat. Děkujeme všem tatínkům za pomoc při přípravě a úklidu hasičských technických prostředků  na závodech i trénincích, maminkám za pomoc s hlídáním dětí a přípravou dětí  na starty v jednotlivých závodech.  Poděkování zároveň patří také všem rodičům, kteří nám vozí svými auty děti  na jednotlivé závody. A v neposlední řadě bychom rádi poděkovali starostovi SDH Pátek panu Stanislavovi Bukovjanovi a slečnám Renatě Kolbabové a Denise Haltuchové za to, že nám udělaly rozhodčí na okresním kole hry  Plamen v Nymburce, které si od každého SDH vyžádal pořadatel soutěže.

                                                          Jiří a Kateřina Šafránkovi -  vedoucí MH Pátek

 

SDH Pátek – družstvo žen

Ženské družstvo SDH Pátek vzniklo v lednu 2013, na první výroční schůzi. Díky přátelské atmosféře a nadšení pro hasičský sbor čítá k nynějšímu datu ženské hasičské družstvo SDH Pátek celkem 11 členek. Ty se rozhodly družstvo pojmenovat „Kvítka“  a vybavily se růžovými soutěžními tričky se znakem SDH Pátek. Pátecká Kvítka se již zúčastnila první hasičské soutěže ve Všechlapech, odkud si dokonce přivezla svůj první pohár za hezké 3. místo. Na letošní Polabskou ligu si ještě ženské družstvo netrouflo, ale příští rok se již určitě zúčastní. V letošním roce pořádal SDH Pátek oslavy 125. výročí od svého založení,  kde se utkala družstva žen a mužů SDH Pátek. K překvapení všech zvítězily o pár sekund ženy, což největší radost udělalo starostovi SDH Pátek panu Bukovjanovi. Ženské družstvo trénuje nárazově kvůli časovému vytížení členek, avšak na každém tréninku nechybí pomoc v podobě mužského družstva, bez kterého by se Kvítka neobešla :). Letos čeká ženské družstvo ještě jedna soutěž, a to poslední sání v Pňově, kde poměří své síly již s mnohem větší konkurencí.

V případě zájmu o vstup do ženského družstva nám prosím napište na naše facebookové stránky SDH Pátek nebo na email sdhpatek@email.cz.

 

Myslivecké sdružení Polabská nížina

V honitbě Pátek, která se rozprostírá převážně okolo vesnice Pátek, vykonává právo myslivosti Myslivecké sdružení Polabská nížina, které si honitbu pronajalo od Honebního společenstva Pátek v roce 2013. Myslivecké sdružení vzniklo v roce 2013 na základě registrace ministerstvem vnitra dne 6. 2. 2013 a zakládajícími členy byli Ing. Pavel Bürger, Jan Bárta, Luboš Vaněk, Jaroslav Buldra, Jaroslav Bürger  a Tomáš Bürger. Myslivecké sdružení hospodaří na 1600 ha honebních pozemcích  a výkon práva myslivosti vykonává 9 členů, 10 hostů a 11 čestných hostů (myslivci, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav už nemohou v plné míře vykonávat myslivost). Činností mysliveckého sdružení je nejen přikrmování zvěře v době strádání, na které navazuje příprava dostatečného množství kvalitního krmiva a jeho uskladnění. Seno a letniny si členové, hosté a čestní hosté chystají sami a další krmivo se nakupuje, kdy za tímto účelem myslivecké sdružení spolupracuje především se zemědělským subjektem Poděbradská blata a.s. Spolupráce však není pouze jednostranná a myslivecké sdružení je nápomocno Poděbradským blatům, a.s. V letošním roce jsme tak vypomohli s vytrháním předčasně vykvetlé cukrové řepy již v prvním roce její výsadby. Dalším důležitým úkolem je zakládání políček pro zvěř v lokalitách, kde jsou omezené podmínky pro obživu zvěře. V letošním roce bylo založeno takovéto políčko    v lokalitě „Prutník“ a na louce Fuchsovce, kde byly vysazeny topinambury. V neposlední řadě jde o údržbu a vytváření nových mysliveckých zařízení v honitbě. Zájmem mysliveckého sdružení je také zvýšení počtu drobné zvěře v honitbě a za tímto účelem byly nakoupeny kachny divoké a v měsíci červen vypuštěny na zdejší vodní plochy. Zároveň bylo nakoupeno 100 kusů bažantů a také dojde k nakoupení a vypuštění slepiček bažanta obecného.  Veškeré tyto činnosti vykonávají členi, hosti  a čestní hosti v rámci svého volného času a za pomoci svých finančních prostředků  a z příspěvků spolupracujících organizací a obcí. Ke své činnosti využíváme také pronajatý pozemek od obce Pátek v lokalitě „ Ve Vršálích“, kde kromě staré myslivecké chaty a prostoru pro uskladnění krmiva pro zvěř je taktéž odchovna pro kachny a bažanty pro dobu, než je tato drobná zvěř vypuštěna do volné přírody. Mezi organizace, s kterými má myslivecké sdružení společné zájmy a spolupracuje s nimi, patří především již zmíněná Poděbradská Blata a.s., zastoupena panem Ing. Romanem Kubíčkem a mezi spolupracující obce patří především obec Pátek, obec Choťánky a město Poděbrady. V rámci těchto spoluprací došlo taktéž k opravě lávky přes Sánský kanál, z břehu od myslivecké chaty na břeh za areálem Poděbradských blat, a.s. Myslivecké sdružení se také zapojuje do veřejného života obce Pátek, kdy dne 1. 6. 2013 byl pořádán dětský den na myslivecké chatě. I přes trochu nevydařené počasí byla akce úspěšná a věříme, že i v příštím roce se bude opakovat.

Naše veškeré činnosti a úsilí všech se zajisté pozitivně projeví ve zlepšení stavu zvěře ve volné přírodě a ve stavu naší krajiny i pro budoucí generace. Děkujeme obcím  a spolupracujícím institucím, které nás v činnosti podporují.     

                                                                                                                        Kamila Ondová, jednatelka

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK - KOPANÁ

 

MUŽI – A - OKRESNÍ PŘEBOR – PÁTEK A

1.kolo                  Krchleby – Pátek                 1:3 (1:1)

2.kolo                  Pátek – Kostomlaty             2:0 (0:0)

3.kolo                  Rožďalovice – Pátek            5:2 (3:0)

4.kolo                  Pátek – Kostelní Lhota       1:4 (1:2)

                                 5.kolo                 Semice B – Pátek                  2:3 (1:1)

                                 6.kolo                 Pátek – Boh.Poděbrady B   8:2 (2:1)

                                 7.kolo                 Ostrá B – Pátek                     1:2 (0:1)

 

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Slovan Poděbrady A

7

5

1

1

23: 5

16

 

( 7)

 

2.

Rožďalovice A

7

5

1

1

21: 10

16

 

( 4)

 

3.

Pátek A

7

5

0

2

21: 15

15

 

( 6)

 

4.

Loučeň

7

4

2

1

21: 3

14

 

( 2)

 

5.

Jíkev

7

4

1

2

20: 11

13

 

( 4)

 

6.

Kostelní Lhota A

7

4

1

2

13: 13

13

 

( 1)

 

7.

Městec Králové A

7

4

0

3

26: 20

12

 

( 3)

 

8.

Ostrá B

7

3

1

3

13: 13

10

 

( 1)

 

9.

Semice B

7

2

1

4

12: 16

7

 

( -5)

 

10.

Kostomlaty

7

2

1

4

12: 17

7

 

( -5)

 

11.

Krchleby

7

2

0

5

7: 27

6

 

( -6)

 

12.

Hrubý Jeseník A

7

1

2

4

10: 13

5

 

( -7)

 

13.

Běrunice A

7

1

2

4

11: 17

5

 

( -4)

 

14.

Bohemia Poděbrady B

7

0

1

6

5: 35

1

 

( -8)

 

 

8.kolo        Pátek – Městec Králové      sobota 12.10. od 16:00

9.kolo        Sn Poděbrady – Pátek        sobota 19.10. od 15:30

10.kolo      Běrunice - Pátek                  sobota 26.10. od 14:30

11.kolo      Pátek – Jíkev                        sobota   2.11. od 14:00

12.kolo      Hr.Jeseník – Pátek              sobota   9.11. od 14:00

13.kolo      Pátek – Loučeň                    sobota 16.11. od 13:30

 

MUŽI – B - OKRESNÍ SOUTĚŽ, SKUPINA C – PÁTEK B

1.kolo                  Pátek B – Dymokury B                  3:0 (1:0)

2.kolo                  Pátek B – Hradčany                     2:1 (0:0)

3.kolo                  Žehuň – Pátek B                            3:1 (2:0)

4.kolo                  Pátek B – Odřepsy                        6:2 (3:0)

5.kolo                  Záhornice – Pátek B                      4:1 (2:1)

6.kolo                  Pátek B – Vrbice                            4:1 (1:1)

7.kolo                  Dlouhopolsko – Pátek B              0:2 (0:1)

 

 

 TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Žehuň

7

5

1

1

16: 5

16

 

( 4)

 

2.

Sány

7

5

0

2

29: 10

15

 

( 6)

 

3.

Pátek B

7

5

0

2

18: 11

15

 

( 3)

 

4.

Opolany

7

4

2

1

15: 11

14

 

( 5)

 

5.

Hradčany

7

4

1

2

23: 12

13

 

( 1)

 

6.

Záhornice

7

3

2

2

14: 18

11

 

( -1)

 

7.

Běrunice B

7

2

2

3

16: 15

8

 

( -4)

 

8.

Dymokury B

7

2

1

4

12: 18

7

 

( -2)

 

9.

Vrbice

7

1

3

3

15: 18

6

 

( -3)

 

10.

Libice nad Cidlinou B

7

1

2

4

9: 20

5

 

( -4)

 

11.

Dlouhopolsko

7

1

1

5

11: 24

4

 

( -5)

 

12.

Odřepsy

7

1

1

5

12: 28

4

 

( -8)

 

 

8.kolo              Pátek B – Libice B                   neděle 13.10. od 16:00

9.kolo              Běrunice B – Pátek B            neděle 20.10. od 10:15

10.kolo            Pátek B - Opolany                  neděle 27.10. od 14:30

11.kolo            Sány – Pátek B                        sobota   2.11. od 14:00

 

PŘÍPRAVKA - OKRESNÍ SOUTĚŽ – STARŠÍ B

 

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Polaban Nymburk B

5

4

0

1

71: 14

12

 

( 6)

 

2.

Loučeň

5

4

0

1

63: 17

12

 

( 3)

 

3.

Křinec

5

4

0

1

20: 13

12

 

( 3)

 

4.

Bohemia Poděbrady B

4

3

0

1

23: 30

9

 

( 0)

 

5.

Libice nad Cidlinou

4

2

1

1

11: 10

7

 

( 4)

 

6.

Kovanice

4

2

0

2

21: 17

6

 

( 0)

 

7.

Slovan Poděbrady

4

1

1

2

9: 14

4

 

( -2)

 

8.

Záhornice

5

1

0

4

9: 26

3

 

( -3)

 

9.

Rožďalovice

3

0

0

3

10: 26

0

 

( -6)

 

10.

Pátek

5

0

0

5

2: 72

0

 

( -6)

 

 

Zveme všechny fanoušky na podzimní zápasy.

 

 

 

 

 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK – HOKEJ

Také v letošní sezoně se účastní hokejisté z Pátku soutěže o Poděbradský pohár.

Turnaje se zúčastní celkem 12 hokejových družstev:

HC Bears Nymburk

TJ Český Brod

Spartak Pečky

HC Buldoci Poděbrady

HK Běchovice

HC Tsunami Nymburk

HC Sány

HC Brkouni

HC Hokejky Nymburk

Sokol Mochov

HC Hornets Nymburk

HC Pátek

Soupiska mužstva HC Pátek: Adam Josef, Bedrna Jan, Bek Dušan, Bek Zdeněk, Březina Jan, Fiala Petr, Hartman Miroslav, Hněvsa Jindřich, Hněvsa Milan, Jeřábek Jiří, Kafka Zdeněk, Kapic Jan, Nápravník Mirek, Nedbalý Petr, Novotný Mirek, Nutil Josef, Pilko Lukáš, Svoboda Aleš, Svoboda Michal, Zmeškal Adam a Hněvsa Jakub

 

Zápasy 1. části ročníku 2013/2014:

Sobota 19. října od 12 hodin – HC Pátek : HK Běchovice

Neděle 27. října od 13,15 hodin – Spartak Pečky : HC Pátek

Více www.zimpdy.cz

 

Turnaj byl zahájen o prvním říjnovém víkendu, kdy hokejisté Pátku se utkali v zápase s TJ Český Brod a zvítězili 16:5.  Všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Nymburce.

Zveme všechny fanoušky, přijeďte fandit.

 

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Obec Pátek pokračuje ve spolupráci s firmou Elektrowin, která se zabývá zpětným odběrem použitého elektrozařízení. Občané mohou všechny nefunkční a vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat na sběrném dvoře v Pátku. Jedná se o elektrozařízení různých druhů a velikostí. Ve zveřejněné tabulce je uvedeno, co tato zařízení musí obsahovat, aby mohla být zařazena do zpětného odběru starých elektrospotřebičů.

 Preventivní činnost SDH Pátek

 

Vypalování porostů

Lidé často spalují sucho trávu nebo větve stromů. I v tomto případě může dojít k požáru, který se může například vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody.

 I při pálení suché trávy a větví by se měla dodržovat základní pravidla a omezení, například pálení většího množství by se mělo předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů. Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tis Kč pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím osobám pokutu až do výše 500 tis Kč.

Zdroj: www.hzsh.cz

 

Bezpečnost v domácnosti

Dodržujte základní bezpečnostní pravidla, aby se z Vaší domácnosti nestala rozžhavená past.

-         instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce

-         nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření

-         hořící svíčky nebo teplomet umístěte tak, aby nemohly zapálit okolí a mějte je stále na očích

-         zajistěte si pravidelnou kontrolu komínu, kouřovodů a topidla udržujte v řádném technickém stavu, užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek a netopte odpady z domácnosti (plasty)

-         žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob

-         hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené přístupné

-         řádně a bezpečně skladujte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (uhlí, seno)

-         zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám

-         když opouštíte dům, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, elektrický nebo plynový sporák, uhasit oheň v krbu, zastavit vodu a v neposlední řadě zabezpečte dům proti zlodějům

 

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, David Šafránek

 

 

Koncert v Kostele svatého Vavřince v Pátku

 Koncert se bude konat v sobotu 19. října 2013 od 20 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku v rámci 5. ročníku mezinárodního festivalu Eduarda Nápravníka. Vyslechneme hudbu v podání nám již dobře známé varhanistky slečny Kateřiny Málkové a opět uvítáme i saxofonistu Felixe Slováčka ml. Společně s nimi vystoupí sopranistka světového věhlasu Michiyo Keiko.

 

Program páteckého koncertu:

J. S. BachFantasia in C BWV 570    

L. Janáček – Zdrávas Maria

E. Massenet: Meditace

E. Nápravník -Modlitba

A. Dvořák – Biblické písně  op. 99

                      - Bóže!Bóže! Píseň novou

                      - Zpívejte Hospodinu píseň novou

C. Debussy – Petite Piece

E. Nápravník – Recitativ a Romanzetta Máši z opery „Dubrovskij

G. Ferrio - Tajuplný ostrov

E. Nápravník – Arioso Máši

K. Svoboda: Krev toulavá

E. Nápravník – Vokalíza Máši

W. de Azevedo: Amorada

 

Michiyo KEIKO - soprán

Studovala zpěv  v Chugoku junior College u Prof. Y. Kondó a na Hudební fakultě Akademie múzických uměníPraze.

V roce1994 se stala laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Valech, kde navíc obdržela ceny za nejlepší interpretaci českého cyklu a české árie.

Již během studia spolupracovala s libereckým Divadlem F. X. Šaldy, od roku 1996 působí v opeře Mozart a hostovala v opeře Národního divadla v Praze.

 v repertoáru přes 30 rolí. Vedle českých orchestrů účinkovala také s Filharmonií z Kolína nad Rýnem, ve Slovenské filharmonií,  s Orchestre National de Lyon, Osaka Philharmonic Orchestra.

Spolupracovala s dirigenty: David Robertson, James Colon, Ronald Zollman, František Vajnal, Jiří Bělohlávek, Ondřej Kukal, Andreas S.Weiser, Radomír Eliška.

Zpívala například sólový part pro soprán:  Mša Glagolská (L. Janáček), Stabat Mater (K. Szymanowski), Die letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (Haydn), Svatební košile (A. Dvořák), Vier Letzte Lieder (R.Strauss).

Soustavně se zabývá interpretaci písní, v níž od počátku jejího pobytu v Čechách spolupracuje s klavíristou Jaroslavem Šarounem. Vystupovala v Českém rozhlase  a v České televizi,  vydala  CD s českou písňovou tvorbou, u firmy Lotos.

V roce 2009 s klavíristou J. Šarounem nahrála českou písňovou tvorbu pro japonskou rozhlasovou a televizní společnost NHK.

 

Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka

Cílem daného festivalu je seznámit širokou hudební veřejnost s hudbou neprávem opomíjeného významného českého skladatele a dirigenta, který je pro ruskou a českou hudební kulturu zcela zásadní.

O Nápravníkovi je známo, že byl výborným dirigentem světové úrovně, ale o jeho tvorbě toho víme pramálo. Proto jsem si zvolil jako cíl uspořádání festivalu, kde by zazněla hudba výhradně tohoto velikána ruské a české hudební kultury. Na přelomu srpna a září 2013 začne v Býšti u Pardubic, což je místo, kde se Eduard Nápravník v roce 1839 narodil, již 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka a bude pokračovat až do února 2014. Mottem tohoto ročníku   je „Nápravník na cestách“. Znamená to, že se festival rozšíří po celé České republice, což je ve srovnání s předešlými ročníky docela výrazná dramaturgická změna. V tomto roce zavítá festival nejen do Prahy, ale i do Říčan, Brna, Frýdku-Místku, Pátku u Poděbrad, Křečkova a Sobotky. Prolog festivalu se uskuteční v Pardubicích. I tentokrát se návštěvníci festivalových koncertů můžou těšit na umělce celosvětového věhlasu a významu.

 

Na 5. ročníku festivalu vystoupí:

Kvartet P. I. Čajkovského /RUS/, Conca Collegium,Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Pražské saxofonové kvarteto, Baroque Jazz Special, Roman Patočka, Felix Slováček, Petr Nouzovský, Michiyo Keiko /JAP/, Jiří Hlaváč, Vjačeslav Grokhovský jr., Jan Kučera, Pavel Svoboda, Monika Vrabcová,Maxim Šabanov/RUS/, Marina Grokhovská, Pavel Chovanec, Říčanský komorní orchestr, Petr Sinkule, Kateřina Málková, Felix Slováček jr.

Na festivalu zazní nejen hudba Eduarda Nápravníka ale i jeho současníků: Čajkovského, Dvořáka nebo hudba starších mistrů: Bacha, Crusella, aj. Na své si přijdou rovněž i milovníci jazzové hudby a hudby takzvaného třetího proudu. Pevně věříme, že si každý milovník hudby najde cestu na festivalové koncerty a vybere si z pestré nabídky koncert podle svých hudebních preferencí. Na Vaši účast se těší organizační tým 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka.

Přejeme všem návštěvníkům festivalu krásné umělecké zážitky.  

 

 Nápravník na cestách“
24. 8. 2013 - Býšť, Kostel sv. Jiří 17:00 - Zahajovací koncert
6. 9. 2013 - Křečkov, Společenský sál 18:00

10. 9. 2013 - Býšť, Základní škola Eduarda Nápravníka 10:00
19. 10. 2013 - Pátek u Poděbrad, Kostel sv. Vavřince 20:00
 8. 11. 2013 -  Sobotka, Městské divadlo Sobotka 19:30
18. 11. 2013 -  Brno, Besední Dům 19:30

10. 12. 2013 - Říčany, Městské kulturní středisko Labuť 19:30
14. 12. 2013 - Praha, Kostel sv. Vavřince 19:30
11. 2. 2014 - Praha, Ruské středisko vědy a kultury 19:00
12. 2. 2014 - Říčany, Městské kulturní středisko Labuť 19:30
13. 2. 2014 - Brno, Janáčkova akademie múzických umění – HF aula 19:30
20. 2. 2014 - Frýdek-Místek, Městské kulturní středisko 19:30 – Závěrečný koncert
26. 5. 2014 - Pardubice, Společenský sál radnice 19:30 - Prolog festivalu
 www.napravnikfestival.cz

 

 Změna času

Změna času na zimní proběhne poslední říjnovou neděli tedy 27. října 2013, kdy se hodiny posunou o 1 hodinu zpět, z 3 hodin na 2 hodiny. Noc bude o 1 hodinu delší.

 

Pozvánky na podzim 2013

 

Polabské muzeum Poděbrady

do 26.1.2014 – 150. let Sokola v Poděbradech

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

do 31.10.2013 – Svět dětských hraček a knížek v průběhu 20. století

16.11. – 29.12. – Lidové Vánoce v Polabí

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

17.10.2013 – 10.1.2014 – Audiovizuální technika 20. století (výstava představí vývoj rádií, gramofonů, magnetofonů a další zvukové techniky)

 

Výstaviště Lysá nad Labem

24.10. – 27.10. – Exotika 2013 (6. celostátní výstava exotického ptactva, akvarijních rybek, terarijních zvířat a exotických rostlin)

8.11. – 10.11. – Kola 2013 (18. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství)

8.11. – 10.11. – Cyklistika 2013 (3. výstava jízdních kol a jejich příslušenství)

8.11. – 10.11. – Rychlá kola 2013 (14. výstava závodních automobilů a motocyklů)

15.11. – 17.11. – Chovatel 2013 (celostátní výstav drobného zvířectva)  

 

Botanicus Ostrá

26.10. – Čarujeme s dýněmi (vyrobte si vlastní dekorace a ochutnejte pokrmy z dýní)

 

Zámek Loučeň

2.11. – 3.11. – Svatohubertské slavnosti (velký den myslivosti zakončený v zámeckém kostele Svatohubertskou mší s lesními rohy)

16.11. – 17.11. – 7. Svatomartinské posvícení (zámecká slavnost s příjezdem rytíře Martina na bílém koni podvečerní putování za svatomartinskými světýlky)

1.12. – Strom přání a křest obřího věnce (kouzelné adventní prohlídky zámku)

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 250 kusů v říjnu 2013. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.