PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2012     

 

Zpravodaj za 3. čtvrtletí roku 2012.

 

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 hodin do 14 hodin. V Pátku se budou konat v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Lampiónový průvod „Cesta za pokladem“

SDH Pátek Vás všechny srdečně zve na IV. ročník lampiónového průvodu „Cesta za pokladem“, který proběhne v sobotu 3. listopadu 2012 a bude zahájen v 17 hodin za hasičskou zbrojnicí.

 

Lední revue „Popelka“

Obec Pátek pořádá zájezd na lední revue „Popelka“ do Pardubic v soboru 10. listopadu 2012. Vstupné je 370,- Kč. Odjezd autobusem ve 12 hodin od budovy OÚ Pátek. Zájemci se mohou hlásit v úředních hodinách na OÚ Pátek a vstupenky budou k vyzvednutí  do 25. října 2012.

 

Drakiáda

Zveme všechny děti na 7. ročník „Drakiády“, která se bude konat v sobotu 27. října 2012 od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Pro všechny účastníky připraven doprovodný program.

 

Výlovy rybníků

Český svaz rybářů, místní organizace Pátek, si dovoluje pozvat všechny spoluobčany a děti na tradiční výlovy rybníků v Pátku:

6. října 2012 od 7 hodin  - výlov Velkého rybníku

13. října 2012 od 7 hodin – výlov rybníku U Sádek a Sádky

20. října 2012 od 8 hodin – výlov rybníku Hliňák a Ve Vršálích

3. listopadu 2012 od 8 hodin – výlov rybníku Skála

 

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu v obci Pátek proběhne v sobotu 13. října 2012 od 13,20 hodin do 13,45 hodin na návsi před hostincem. Veškerý odpad musí být občany předán přímo svozové posádce. Mezi nebezpečný odpad patří například – elektronika, lednice, pneumatiky, zářivky, autobaterie, barvy, laky, oleje (vše v původních obalech).

 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Společně s dětmi z místní mateřské školy rozsvítíme vánoční strom na návsi v Pátku první adventní neděli 2. prosince 2012 v 17 hodin.

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2012

 

Zasedání zastupitelstva dne 31. července 2012 ( 7 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          zprávu starosty pana Jiřího Buluška o dosavadním průběhu akce „Stavební úpravy Kapličky“

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o doručení „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“ jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jeho následné rozhodnutí, kterým Obci Pátek předběžným opatřením zakázal uzavřít smlouvu, po posouzení všech možností a s ohledem na to, že v soutěži došlo pouze k otevření obálek s nabídkami, zastupitelstvo obce uložilo starostovi panu Jiřímu Buluškovi a Kontrolnímu výboru prověřit možné postupy řešení vzniklé situace a zprávu podat na příštím zasedání zastupitelstva obce

-          Oznámení společnosti Petr Vykrut, Zahradní služby, Ostrava – Hrabůvka, o uznání reklamace na 47 kusů uhynulých stromů podél cyklostezky Pátek – Poděbrady, k úhynu došlo z důvodu tzv. „vyšší moci“ – vysoké holomrazy v předjaří a opakované nízké teploty (mrazy v březnu, dubnu      a květnu)

-          Zprávu Finančního výboru při ZO Pátek o stavu hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za 1. pololetí 2012

-          Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek o provedené kontrole hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za 1. pololetí 2012

 

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 7 / 2012 pana Luboše Vaňka a paní Ivetu Zikmundovou

-          přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na akci „Stavební úpravy Kapličky“

-          Rozpočtové opatření číslo 4 / 2012, předložené Finančním výborem při ZO Pátek, a rozhodli zrušit bankovní účet „OBEC PÁTEK – CYKLOSTEZKA“, vedený u KB Nymburk pro financování akce „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“ a konečný zůstatek v celkové částce 1 748 190, 08 Kč rozdělit a převést takto: 1 231 789,47 Kč vratka spoluúčasti Města Poděbrady a 516 400,61 Kč vratka spoluúčasti Obce Pátek

 

Zastupitelé projednali:

-          návrh „Změny číslo 14 Územního plánu sídelního útvaru Poděbrady“ a konstatovali, že k němu nemají žádné připomínky

 

Různé:

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval o zaslání žádosti o zajištění průtočnosti vodního toku Sánský kanál na Odbor životního prostředí MěÚ Poděbrady

-          zastupitelé vzali na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, o ukončení digitalizace katastrální mapy pro katastrální území Pátek u Poděbrad a její předložení k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Pátek ve dnech 20.8.       až 31.8.2012

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 21. srpna  2012 ( 8 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška a Kontrolního výboru při ZO Pátek o možnostech dalšího postupu při řešení stávající situace ve výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle Zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“

-          zprávu starosty pana Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Stavební úpravy Kapličky“

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 5 / 2012 pana Bohuslava Kroupu a paní Mgr. Martinu Radoňovou

-          Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury a obnovy památek na akci „Stavební úpravy Kapličky“, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek a pověřili starostu jejím podpisem

 

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-          z organizačních důvodů odvolat z funkce předsedkyně Finančního výboru při ZO Pátek paní Marcelu Miarkovou a z funkce předsedy Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek pana Jindřicha Hněvsu a zvolili do funkce předsedy Finančního výboru při ZO Pátek pana Jindřicha Hněvsu a do funkce předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcelu Miarkovou

 

Různé:

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval o vzniku nepovolené skládky odpadu na pozemku parcelní číslo 670 a 252/18 v k.ú. Pátek, jejím odstranění a o možnostech zamezení založení dalších skládek

-          dále informoval o problémech s údržbou veřejného prostranství v lokalitě „B“ (ulice Okružní) z důvodu nekázně majitelů některých nemovitostí

 

Diskuse:

-          starosta pan Jiří Bulušek přednesl požadavek občanů na doplnění košů na odpadky k lavičkám rozmístěným v obci

-          pan Luboš Vaněk vznesl dotaz na současný stav ve vyklízení hokejových kabin

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 25. září  2012 ( 9 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o dosavadním průběhu projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku  na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 SB., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v Pátku v bývalém objektu Styl“  Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a konstatovali, po konzultaci  se SFŽP    a MŽP, že neshledalo žádné chyby či diskriminační znaky v zadávací dokumentaci a v zájmu ochrany zdraví občanů i životního prostředí a z důvodu časové tísně nadále trvají na pokračování uvedené veřejné zakázky

-          oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Pátek u Poděbrad obce Pátek, jehož výsledkem je také navýšení výměry pozemků v majetku Obce Pátek o 28m2

-          (jedná se o odstranění nepřesností ve zjednodušené evidenci pozemků – pozemek číslo 507 v PK), na základě nového geometrického plánu schválili navýšit o tyto metry výměry pozemků, vedené v evidenci majetku obce, a to za cenu, ve které jsou vedené původní pozemky, tj. 7,53 Kč /1m2  

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu 6 / 2012 pana Jindřicha Hněvsu a paní Ivetu Zikmundovou

-          Rozpočtové opatření číslo 5 / 2012 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-          Směrnici číslo 1 / 2012 Opravné položky a vyřazení pohledávek

-          komisi ve složení: pan Jindřich Hněvsa, pan Miroslav Ondo a paní Mgr. Martina Radoňová, pro zajištění a provedení skartace spisů, vyřazených dle Směrnice Obce Pátek číslo 1/2011, Spisový řád

-          Darovací smlouvu číslo 2 / 2012 na bezplatné převzetí 43 knih v hodnotě 1 497,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Ivankou Fadrhoncovou

 

Zastupitelé projednali:

-          postup prací na akci „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje za Středočeského fondu kultury a obnovy památek, a konstatovali, že probíhají v souladu se schválenou smlouvou a k předání dojde ve stanoveném termínu, dále rozhodli zadat také opravu křížku vedle Kapličky zajištění jejího financování z vlastních prostředků změnou rozpočtu

 

Různé:

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval o úplném vyklizení hokejových kabin, likvidaci veškerého odpadu a přípravě splátkového kalendáře na úhradu pohledávky na dlužné nájemné a spotřebovanou elektrickou energii

 

Diskuse:

-          paní Iveta Zikmundová podala informaci o termínech akcí, chystaných v následujícím období:

svoz nebezpečných odpadů dne 13. října 2012 v čase 13,20 až 13,50 hodin

vítání občánků dne 20. října 2012 od 10 hodin

lední revue „Popelka“dne 10. listopadu 2012 odjezd ve 12 hodin a o plánované Drakiádě

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 23. října 2012, 27. listopadu 2012 a 18. prosince 2012 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

Ve třetím čtvrtletí roku 2012 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pan František Votava, Pátek 161

Pan Josef Hlušička, Pátek 172

Pan Otakar Hráský, Pátek 2

Pan Zdeněk Horyna, Pátek 80

Pan Vladislav Pohanka, Pátek 232

Paní Hana Málková, Pátek 165

Pan Bohuslav Zvolský, Pátek 173

Paní Blanka Volejníková, Pátek 166

Paní Zdeňka Fadrhoncová, Pátek 64

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Co se stalo ve 2. čtvrtletí roku 2012

Pouť

Během víkendu 11. a 12. srpna proběhla v Pátku tradiční pouť. Děti mohly využít  pouťové atrakce a střelnici, které byly u hřiště. V sobotu večer se za teplého počasí konala Pouťová zábava, k tanci a poslechu zahrála skupina Pohoda.

 

 Posvícenská zábava

Pátecká posvícenská zábava se konala v sobotu 8. září 2012 na hřišti. Všichni přítomní si mohli zatancovat na reprodukovanou hudbu všech žánrů.     

 

 Pátecké sako

Dne 5. července 2012 se uskutečnil na hřišti v Pátku 12. ročník nohejbalového turnaje trojic „PÁTECKÉ SAKO“. Turnaje se účastnilo 6 trojic a vítězem se stalo družstvo „ZAHRADNÍCI“  ve složení Štěpán, Jirásek, Šafránek s 10 body, na 2. místě skončilo družstvo „ODŘENINY“ ve složení Šťastný, Ferst, Jordán s 8 body a na 3.místě se umístilo družstvo „A JE TO“  v sestavě Bulíř senior, Junek, Bureš s 6 body

Za TJ Pátek Jaromír Bulíř

 

Memoriál Jaroslava Zvolského 4. ročník 2012

Již 4. ročník memoriálu Jaroslava Zvolského v malé kopané se konal v sobotu 4.srpna 2012 


Skupina „A“

TJ Pátek

Café Oliver

Stasa

Skupina ,,B“

Havetrans

Gefco

Turinsky

 


Výsledky zápasů:


Skupina ,,A

TJ Pátek – Café Oliver

       11      :      1

Stasa     - TJ Pátek

       2      :      3

Café Oliver – Stasa

       2      :      7   

Skupina ,,B“

Gefco – Havetrans

       3     :      4

Turinský – Gefco

       1     :      6

Havetrans –Turinský

       4     :      1


 

Tabulky  po základní části:


Skupina ,,A“                                    

1. TJ Pátek          6 b.            14 : 3

2. Stasa                3 b.              9 : 5

3. Café Oliver      0 b.              3 : 18

 

Skupina ,,B“

      1. Havetrans       6 b.              8 : 4

      2. Gefco              3 b.              9 : 5

      3. Turinsky          0 b.              2:10


O 5. a 6. místo:             Turinsky – Cafe Oliver  2 : 3

O 3. a 4. místo:             Stasa – Gefco   4 : 1

Finále o 1. a 2. místo:   TJ Pátek : Havetrans   8 : 0

 

Konečné pořadí:

1. TJ Pátek

2. Havetrans

3. Stasa

4. Gefco

5. Café Oliver

6. Turinsky

Zapsala Mgr. Iva Šafránková

 

 

Mladí hasiči Pátek

 

Zpráva o činnosti mladých hasičů za III. čtvrtletí roku 2012

Mladí hasiči se po letních prázdninách zúčastnili ještě 2 závodů Polabské ligy v obcích Odřepsy a Úmyslovice, kde zároveň proběhly soutěže o domácí poháry.  Po úspěšném závodu v požárních útocích  si naše 2 přípravky přivezly poháry za 1. a 3. místo a naši mladší si přivezli pohár za 3. místo z Odřeps a z Úmyslovic si přivezla přípravka A pohár za 3. místo a druhá přípravka skončila v těsném závěsu na 4. místě. Ostatní kategorie skončili v jednotlivých závodech uprostřed startovního pole.

V Úmyslovicích byly také vyhlášeny celkové výsledky okresního kola Polabské ligy 2012, kde se jednotlivá družstva umístila následovně: přípravka A – 1. místo, přípravka B – 4. místo, mladší A – 7 místo, mladší B – 11. místo a starší skončili na 6. místě. Dále si naše přípravka odvezla ocenění za nejrychlejší čas v požárním útoku 2012 na okrese Nymburk.

Letos ještě naše mladé hasiče čeká závod požární všestrannosti, kterým začne další ročník soutěže Plamen 2012/2013.                                                                                                            za MH:    Kateřina Šafránková

 

 

Tělovýchovná jednota  PÁTEK -  kopaná 

 

OKRESNÍ PŘEBOR -  MUŽI

A1A0107

Pátek

Loučeň

2:2

 

A1A0202

Běrunice A

Pátek

2:3

 

A1A0306

Pátek

Polaban Nymburk B

1:0

 

A1A0403

Městec Králové A

Pátek

4:3

 

A1A0505

Pátek

Kostelní Lhota A

0:2

 

A1A0604

Vykáň

Pátek

3:8

 

A1A0704

Pátek

Hrubý Jeseník A

06.10. 16:00

SO

A1A0805

Přerov n. Labem A

Pátek

14.10. 16:00

NE

A1A0903

Pátek

Krchleby

20.10. 15:30

SO

A1A1006

Kostomlaty

Pátek

28.10. 14:30

NE

A1A1102

Pátek

AFK Semice B

03.11. 14:00

SO

A1A1207

Slovan Poděbrady A

Pátek

10.11. 14:00

SO

A1A1301

Pátek

Bohemia Poděbrady B

17.11. 13:30

SO

 

TABULKA PO 6.KOLECH

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Loučeň

6

4

1

1

12: 8

13

 

( 7)

2.

Vykáň

6

4

0

2

26: 21

12

 

( 3)

3.

Kostomlaty

6

4

0

2

14: 10

12

 

( 3)

4.

Hrubý Jeseník A

6

4

0

2

11: 7

12

 

( 0)

5.

Pátek

6

3

1

2

17: 13

10

 

( 1)

6.

Kostelní Lhota A

6

3

1

2

10: 7

10

 

( 1)

7.

Bohemia Poděbrady B

6

3

1

2

12: 11

10

 

( 1)

8.

Běrunice A

6

3

0

3

14: 15

9

 

( 3)

9.

AFK Semice B

6

3

0

3

16: 28

9

 

( 0)

10.

Městec Králové A

6

2

0

4

23: 15

6

 

( -3)

11.

Přerov n. Labem A

6

2

0

4

11: 11

6

 

( -6)

12.

Polaban Nymburk B

6

2

0

4

19: 21

6

 

( 0)

13.

Slovan Poděbrady A

6

2

0

4

11: 18

6

 

( -3)

14.

Krchleby

6

0

2

4

9: 20

2

 

(-10)

 

 

DOROST – OKRESNÍ PŘEBOR

  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Městec Králové

5

5

0

0

30: 4

15

 

( 6)

2.

Kounice

5

4

0

1

18: 8

12

 

( 3)

3.

Sadská

5

3

1

1

19: 5

10

 

( 4)

4.

Všechlapy

4

3

0

1

15: 12

9

 

( 0)

5.

Loučeň

5

3

0

2

9: 11

9

 

( 3)

6.

Křinec

4

2

0

2

21: 15

6

 

( 3)

7.

Kostomlaty

4

2

0

2

9: 14

6

 

( 0)

8.

Libice n. Cidlinou

4

1

1

2

11: 9

4

 

( -2)

9.

Slovan Poděbrady

5

1

0

4

13: 20

3

 

( -3)

10.

Straky

4

0

0

4

8: 28

0

 

( -6)

11.

Pátek

5

0

0

5

1: 28

0

 

( -9)

 

 

ŽÁCI – OKRESNÍ POHÁR

  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Městec Králové

7

6

0

1

51: 24

18

 

( 9)

2.

Loučeň

5

5

0

0

58: 5

15

 

( 9)

3.

Opočnice

5

5

0

0

60: 9

15

 

( 6)

4.

Všechlapy

6

4

0

2

34: 24

12

 

( 0)

5.

Hrubý Jeseník

7

3

0

4

34: 16

9

 

( 0)

6.

AFK Semice

5

3

0

2

36: 19

9

 

( 3)

7.

Stratov

6

3

0

3

15: 20

9

 

( 3)

8.

Stará Lysá

6

3

0

3

13: 24

9

 

( 0)

9.

Pátek

6

2

0

4

17: 22

6

 

( -6)

10.

Rožďalovice

6

2

0

4

24: 36

6

 

( -3)

11.

Netřebice

5

1

0

4

10: 31

3

 

( -6)

12.

Kamenné Zboží

6

1

0

5

8: 68

3

 

( -6)

13.

Velenice

6

0

0

6

2: 64

0

 

( -9)

 

Za TJ Pátek Jaromír Bulíř

 

Upozornění preventisty PO

 

Kontrola a čištění komínů

Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech. Aby se těmto případům předešlo, platí od ledna 2011 nové nařízení vlády č.91/2010 týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík. Kontroly se nyní nově budou týkat nejen komínů na pevná paliva, ale i na plyn.

Kontrolu komínového tělesa je možné provádět kdykoliv v roce. Doporučuje se však nechat jí na letní měsíce, kdy se v nemovitosti netopí. Ceny kontrol se aktuálně pohybují v rozmezí mezi 300 a 500 Kč podle stavu a přístupnosti komína. K tomu je však nutné si připočítat cenu za dopravu, která se liší podle vzdálenosti, kterou k Vám bude muset kominík urazit, a cenu za případné čištění. Pokud kominík při kontrole použije kameru nebo endoskop, může se cena i zdvojnásobit.

Od 1. 1. 2011 vypracuje kominík po provedení kontroly vždy zprávu o kontrole, anebo čištění spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti a v případě ztráty bude možné si od kominíka vyžádat kopii. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat.

Zanedbávání pravidelných kontrol a čištění komínového tělesa se však majitelům nemovitostí rozhodně nevyplatí. Kromě toho, že tím ohrožují svůj majetek i zdraví a životy svých blízkých, jim může být udělena pokuta až 25 000 Kč. Kontroly komínových těles je možné vynechat pouze v případě: - použití plynových vafek odvětrávaných fasádou - nepoužívaných komínů - pokud jsou označené cedulkou „Mimo provoz

Čištění komínového tělesa je nejlepší provádět před začátkem topné sezony a u pevných paliv by se mělo po třech měsících opakovat. U plynu stačí čistit jednou ročně a vždy jej musí provádět kominík.

 

Postup v případě požáru a škody způsobené komínem

Pojišťovny budou informace pro šetření pojistné události čerpat od vyšetřovatelů hasičů. Pokud požár vznikne od zaneseného komína, bude postup hasičů i pojišťovny záviset i na tom, jak se o komín majitel nemovitosti staral. Budou se zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěný a kontrolovaný. Tyto se dají získat od kominíka, který musí veškerou agendu archivovat. Pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovny pak poníží možné vyplacení pojistného.

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

 

 

Pozvánky na podzim 2012

 

Polabské muzeum Poděbrady

7. 10. 2012 – 10. 1. 2013 – Co mi daly Poděbrady (výstava obrazů J.Kühnové)

Vlastivědné muzeum Nymburk

26. 10. 2012 – 24. 3. 2013 – Minulost pod silnicí (Nymburský obchvat ve světle archeologie)

BOTANICUS Ostrá

 27. 10. 2012 – Čarujeme s dýněmi

Zámek Loučeň

3. 11. – 4. 11. 2012 – Svatohubertské slavnosti

10. 11. – 11. 11. 2012 – Svatomartinské posvícení

17. 11. – 18. 11. 2012 – Listopadové rotroprohlídky

Výstaviště Lysá nad Labem

25. 10. – 28. 10. 2012 – Exotika 2012 (celostátní výstava nejen exotického ptactva)

9. 11. – 11. 11. 2012 – Kola 2012 a Tuning show 2012 (17. výstava automobilů, motocyklů

                                     a jejich příslušenství)

9. 11. – 11. 11. 2012 – Rychlá kola 2012 (13. výstava závodních automobilů a motocyklů)

9. 11. – 11. 11.2012 – Cyklistika 2012 (2. ročník výstavy jízdních kol, elektrokol, cyklistických

                                    potřeb a doplňků)

16. 11. – 18. 11. 2012 – Chovatel 2012 (celostátní výstava drobného zvířectva)

24. 11. – 25. 11. 2012 – Kočky 2012

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v říjnu 2012. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.