PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2011     

Zpravodaj za 3. čtvrtletí roku 2011.

Podzimní výlovy

Místní rybáři zvou všechny spoluobčany na tradiční výlovy rybníků, které se budou konat vždy od 8 hodin: rybník U Lazarů – 15. října, rybník Hliňák a ve Vršálech – 22. října, rybník Skála a u sádek – 28. října a rybník Velký – 5. listopadu.

 

Drakiáda

Již 6. ročník drakiády se uskuteční v neděli 9. října od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Pátku.

 

Zasazení nového vánočního stromu

V sobotu 15. října proběhne v 14,30 hodin na návsi v Pátku slavnostní vysazení nového vánočního stromu, jehož patrony se stanou houslista Roman Patočka a varhanistka Kateřina Málková. Společně se sejdeme v 14,15 hodin u obecního úřadu. Děti si přinesou povinnou výbavu – lopatičky                      a konvičky. Odpoledne bude pokračovat exkurzí do Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku.

 

Hold Robertu Volánkovi

Koncert pro housle a varhany se bude konat v sobotu 15. října od 18 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku. Představí se nám Roman Patočka na housle a Kateřina Málková na varhany.

 

Lampionový průvod

MH Pátek společně s SDH Pátek Vás všechny srdečně zvou na 3. ročník lampionového průvodu„ Z  pohádky do pohádky“, který se koná v sobotu 5. listopadu od 16,30 hodin za páteckou hasičskou zbrojnicí.

Svoz BIO odpadu

Jednorázový svoz bio odpadu se uskuteční ve dnech: 22. a 23. října a 12. a 13. listopadu. Kontejner bude přistaven na sběrném dvoře vždy v sobotu a v neděli od 8 hodin do 11 hodin. Je určen  na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad – trávu, listí, plevel, větve a křoviny, zbytky rostlin.

 

Svoz nebezpečného odpadu

Firma Nykos provede svoz v sobotu 29. října od 12.45  do 13.15 hodin  na návsi v Pátku. Odpad se musí předat přímo pracovníkovi svozové firmy. Mezi nebezpečný odpad patří například   – elektronika, lednice, pneumatiky, zářivky, autobaterie, barvy, laky, oleje (vše v původních obalech).

 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Společně s dětmi z místní mateřské školy rozsvítíme vánoční strom na návsi v Pátku první adventní neděli 27. listopadu v 17 hodin.

 

Mikulášská besídka

V páteckém hostinci na návsi se děti setkají s Mikulášem a čerty v neděli 4. prosince. Zábavný program je připraven od 15 hodin, v průběhu odpoledne rozdá Mikuláš dětem dárečky.

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2011

  

Zasedání zastupitelstva dne 14. července 2011 ( 9 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a to jak v části stavební práce, tak v části krajinářské úpravy

-          zprávu o provádění dokončovacích prací a dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole

-          oznámení o odeslání žádosti o dotaci z prostředků EU na sanaci zasažených území, adresované Ministerstvu životního prostředí ČR

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 9 / 2011 pana Bohuslava Kroupu a paní Ivetu Zikmundovou

-          Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru stavby „Cyklostezka Pátek – Poděbrady“, uzavřenou mezi Obcí Pátek a zhotovitelem Ing. Jaroslavem Čálkem, Poděbrady

-          termín slavnostního zahájení provozu nové Mateřské školy Pátek na pátek 5. srpna v 15 hodin, po kterém bude následovat den otevřených dveří pro širokou veřejnost

Diskuse:

-          paní Iveta Zikmundová informovala o soutěži obcí v třídění odpadů  

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. srpna  2011 ( 10 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-           vyhodnocení slavnostního zahájení provozu Mateřské školy Pátek, které se uskutečnilo 5. srpna 2011 za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, zástupců Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, dalších významných hostů a občanů Pátku

-          Dopis hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, týkající se připravované soutěže na autobusové dopravce zajišťující základní dopravní obslužnost

-          Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za období 1 – 6 / 2011 předloženou Kontrolním výborem při ZO Pátek

-          Rozpočtové opatření číslo 6/2011 vyhotovené správcem rozpočtu

-          pozvánku společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. září 2011, a  pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na této valné hromadě

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 10/2011 pana Jindřicha Hněvsu a paní Mgr. Martinu Radoňovou

-          Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6006412/6 uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

-          Smlouvu o zprostředkování kulturní akce – komorního koncertu uzavřenou mezi Obcí Pátek a Domovem české hudby o.p.s.

-          Darovací smlouvu číslo 5/2011 na bezplatné převzetí 24 knih v hodnotě 1 165,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a slečnou Kateřinou Zumrovou

-          vyřazení poškozených knih v celkové hodnotě 992,- Kč z majetku Obce Pátek a na jejich likvidaci jmenovali likvidační komisi ve složení: pan Bohuslav Kroupa, paní Marcela Miarková a paní Iveta Zikmundová

-          Směrnici číslo 1/2011 – Spisový řád

-          Rozpočtové opatření číslo 7/2011 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

Zastupitelé projednali:

-          nabídku společnosti NYKOS a.s. na likvidaci odpadů v roce 2012 s rozšířením o svoz bioodpadu a rozhodli uspořádat na toto téma anketu mezi spoluobčany

-          průběh realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a to jak v části stavební práce,  tak v části krajinářské úpravy a konstatovali, že práce probíhají v souladu s harmonogramem

-          nabídku pana Stanislava Jansty, Poděbrady, na odkoupení části pozemku, vedeného v PK pod číslem 484 o výměře 102m2 , odděleného geometrickým plánem číslo 323-203/2011, za cenu 100,- Kč za 1m2 , kterou akceptovali a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy

-          rozšíření stavebních prací při přestavbě mateřské školy v Pátku a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zpracovat Oznámení příjemce o změnách projektu a předat jej Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy

-          nájemní smlouvu na pronájem hokejových kabin z důvodu negativního ohlasu od občanů a uložili Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek, aby provedl, za účasti nájemce, kontrolu pronajatých prostorů

-          dopis starosty Města Poděbrad PhDr. Ladislava Langra, kterým oznamuje rozhodnutí zastupitelstva o vystoupení města z Mikroregionu Poděbradské Polabí a o jeho návrhu na zrušení tohoto uskupení, a rozhodli tento návrh neakceptovat a doporučili svolání schůzky zástupců všech členů mikroregionu k projednání další činnosti

Diskuse:

-          pan Luboš Vaněk přednesl žádost společnosti Poděbradská Blata a.s. o zapůjčení informačních cedulí o okolí Pátku

-           

Zasedání zastupitelstva dne 20. září  2011 ( 12 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a to jak v části stavební práce  tak v části krajinářské úpravy a konstatovali, že práce probíhají v souladu s harmonogramem

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o zahájení provozu nové mateřské školy a o požadavku Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o vysvětlení některých nejasností Oznámení příjemce o změnách projektu předloženého Obcí Pátek

-           předání žádosti o vyplacení dotace na úhradu prací, provedených při předsanačním doprůzkumu a aktualizaci rizik, na SFŽP

-          změny v jízdních řádech od 1. 10. 2011 a o dalších jednáních, týkajících se zajištění dopravní obslužnosti v dalších letech

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu 12 / 2011 paní Mgr. Martinu Radoňovou a paní Ivetu Zikmundovou   

-          kupní smlouvu mezi Obcí Pátek a panem Stanislavem Janstou, Poděbrady, na odkoupení části pozemku, vedeného v PK pod číslem 484 o výměře 102m2 , odděleného geometrickým plánem číslo 323-203/2011, za cenu 100,- Kč za 1m2 , a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem   a pana JUDr. Libora Fiedlera vkladem do katastru nemovitostí

-          smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek a Okřínek na zajištění požární ochrany v obci Okřínek jednotkou SDH Pátek v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011

-          Žádost Diakonie ČCE – střediska v Libici nad Cidlinou o souhlas s přihlašováním klientů Domova rodinného typu, lidí postižených Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, k trvalému pobytu v objektu, v němž Diakonie tento typ služeb poskytuje a jehož majitelem je Obec Pátek

Zastupitelé projednali:

-          zprávu pana Jindřicha Hněvsy, předsedy Výboru pro rozvoj obce při ZO, o výsledku místního šetřením věci pronajatých hokejových kabin a na jejím základě rozhodli vypovědět nájemní smlouvu k 1. 10. 2011

-          zprávu místostrarostky paní Ivety Zikmundové o výsledku ankety mapující zájem občanů o svoz bioodpadů a na jejím základě rozhodli zavést svoz bioodpadu od roku 2012

Různé: zastupitelé vzali na vědomí:

-          závěry jednání mimořádné valné hromady VaK Nymburk a.s., která se konala dne 1. 9. 2011

-          informaci o průběhu příprav houslového a varhanového koncertu, který neuskuteční 15. 10. 2011 v Kostele svatého Vavřince v Pátku

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 25. října 2011, 22. listopadu 2011 a 20. prosince 2011 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea

 

V následujícím čtvrtletí roku 2011 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Paní Ivanka Kroupová, Pátek 76

Paní Věra Sobotková, Pátek 30

Paní Marie Janebová, Pátek 21

Paní Hana Šuchová, Pátek 14

Pan Josef Stiska, Pátek 49

Paní Věra Čechová, Pátek 122

Paní Venuše Svobodová, Pátek 182

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Co se stalo ve 3. čtvrtletí roku 2011

 

Pouťová zábava

Za letního počasí se v sobotu13. července konala tradiční pouťová zábava na hřišti v Pátku. K tanci  a poslechu zahrála skupina …..

 

Posvícení v Pátku

Na posvícení se děti mohly vydovádět na houpačkách na návsi. Na hřišti v Pátku proběhlo v sobotu 10. září posezení s hudbou pro všechny věkové kategorie a každý dostal zabijačkovou polévku.

Hostinec na návsi zrušil z technických důvodů posvícenskou taneční zábavu a uspořádal večer s grilováním a hudbou.

 

Svoz bioodpadu v obci Pátek

V měsíci září 2011 proběhla mezi našimi spoluobčany anketa o možnosti zavedení střídavého svozu bioodpadu a komunálního odpadu od roku 2012. Celkem hlasovalo 87 majitelů nemovitostí a z toho mělo 79 obyvatel zájem o svoz biodpadu, což je téměř 91% hlasujících.

Na základě tohoto výsledku rozhodli zastupitelé obce o zavedení střídavého svozu v Pátku od jara 2012. Bližší informace se občané dozvědí v příštím Páteckém plátku, až po upřesňujícím jednání se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v rámci této ankety vyjádřili svůj názor.

 

 

 

Zpráva o činnosti MH Pátek v měsíci září 2011

 

Během měsíce září se mladí hasiči Pátek zúčastnili posledních 3. kol v požárním útoku v soutěži „Polabská liga“ v Pískové Lhotě, v Úmyslovicích a ve Slovči. Zároveň také soutěžili o místní poháry všech pořadatelů. V Pískové Lhotě si naši nejmenší odvezli pohár za 1. místo, naši mladší skončili

z celkového počtu 17 družstev na 13. místě a starší si odvezli diplom za krásné 6. místo.     

V Úmyslovicích se naše družstva umístila následovně – přípravka 2. místo, mladší běželi ve dvou skupinách  -  na 8. místě skončil Pátek A, na 16. místě Pátek B, MH starší zde neběželi. 

Při posledním závodě ve Slovči skončila naše přípravka společně se staršími na 7. místě a naši mladší se z 23. družstev umístili na vynikajícím 6. místě.

Oficiální výsledky soutěže Polabská liga budou vyhlášeny v polovině měsíce listopadu 2011  v kulturním domě v Libici nad Cidlinou.

V měsíci říjnu vstoupí už podruhé naši MH do dalšího ročníku okresního kola  celostátní hry Plamen  – začínají 8.10.2011 závodem požární všestrannosti.

Před začátkem další sezóny hasičských soutěží opustily kroužek MH 3 děti a nově přišlo celkem 8 dětí, což znamená, že v současné době dochází do kroužku celkem 33 dětí.

                                                                   Za kroužek MH - Kateřina Šafránková

 

Návrat páteckých sluníček

 

Děti z Mateřské školy Pátek, spolu se zaměstnanci, se 1. září vrací z provizorních prostor v Křečkově, zpět do Pátku. Tady na ně čeká zbrusu nová, moderní a velice pěkná školka, která pojme dvojnásobek současného počtu dětí. Zvýšená kapacita školy je tedy 40 dětí a už od jara máme naplněno. Určitě     se vyplatilo rok přečkat v Základní škole Křečkov, kde nám náš laskavý zřizovatel, Obec Pátek, zařídil náhradní provoz. Nebylo to nic lehkého pro děti, rodiče a i zaměstnance. Ale máme ten těžký školní rok 2010/2011 úspěšně za sebou a můžeme se těšit na novou a veselou školku.

Barva samotné budovy symbolizuje slunce a podle slunce máme pojmenovaný i výchovný program  pro děti „ Sluníčka v Pátku“. Vstupní prostory jsou vymalovány zklidňující zelenou, která symbolizuje trávu. Touto barvou je vymalována i ložnice mladších dětí. Než vejdete do samotné šatny dětí, kde se budou převlékat, máme za hlavním vstupem lavičky s rošty. Tady se přezují z bot do bačkůrek a pak vstoupí buď, do žlutě nebo oranžově vymalované třídy. Oranžová je koncipovaná pro děti starší, nemá stálou ložnici a žlutá je pro nejmladší. Obě třídy spojuje zadní provozní chodba, ze které se dostanete do místností vyhrazené pro zázemí zaměstnanců. Naleznete tu  pračku a sušičku, pokoj se sociálním zařízením pro kuchařku a uklízečku. Dále máme sklady potravin, hned vedle nich se nachází zadní vchod do školy pro zásobování. Pak je tu automatická škrabka na brambory se skladem na zeleninu. Následuje samotná kuchyň. Ta je snem každého kuchaře. Moderně, prakticky a vkusně zařízená, má ve svém vybavení mimo jiné i konvektomat. Moc šikovný stroj, který umí vařit, smažit, dusit, péct a vůbec nic nepřipálí. Další vymožeností je sušárna. Zde se bude dosušovat a žehlit prádlo pro děti anebo sušit věci dětí, když se jim podaří někde zmoknout. Následuje ředitelna a sborovna  se sociálním zázemím. Obě místnosti jsou zařízené počítači a kopírkou. Tady chodba končí a my vstupujeme do třídy kroužků, kde budeme provozovat výtvarné činnosti a v budoucnu i volnočasové aktivity. Když půjdeme dále, uvidíme keramickou pec a to už samo napovídá, že se tu    do budoucna plánuje keramický kroužek.

Budova školy je vlastně takový okruh místností, ze kterých se snadno dostanete různými spojovacími dveřmi zrovna tam, kam potřebujete. Vše je promyšlené a prakticky vyřešené. Materiální zařízení vyhovuje všem platným hygienickým normám. V ložnici najdete stohovatelná dřevěná lehátka, na která se vejde i ten nejdelší předškolní čahoun. Obě třídy mají stoly s židličkami ve dvou velikostech, aby se vyhovělo různě vysokým dětem. Nábytek je z masivu a hračky v něm jsou uspořádány tak, aby si je děti mohly samy brát a i uklízet. Součástí vybavení je i hrací nábytek, s jehož pomocí byly vytvořeny hrací koutky podle nejoblíbenějších námětových her dětí.

Máme k dispozici koupelny se záchodky  a sprchovými kouty, které jsou vlastně součástí třídy. Chlapci tu budou používat pisoár na fotobuňku. Pomocí dvou oken ze třídy do koupelny, má učitelka nepřetržitý přehled o dětech.

V pátek, 5. 8. 2011 odpoledne, proběhlo slavnostní otevření výše zmiňované naší krásné a moderní školky. Prohlídnout si ji mohli úplně všichni, kdo se přišel podívat. Chodilo se po skupinkách a každá měla svou průvodkyni s výkladem o jednotlivých místnostech, aby se návštěvníci dozvěděli, k čemu jednotlivě budou sloužit. Pozvání na prohlídku, přijal i hejtman Středočeského kraje pan David Rath. Spolu s panem starostou Jiřím Buluškem a paní Katarinou Březinovou za firmu CGM, která budovu stavěla, se ujal  přestřihnutí  symbolické pásky, kterou drželi žáčci naší školky Davídek Martinec a Ditunka Píšová. Materiální vybavení, barevnost a uspořádání jednotlivých prostor, všechny zúčastněné velice nadchlo. I pan hejtman se nechal slyšet, že se mu školka moc líbí. Hlavně ho překvapila těmi veselými a živými barvami. Hned v úvodu prohlídky ocenil oddělení šatny na přezouvání a převlékání. Děti tak budou chráněny při převlékání před nánosy nečistost z botiček. Slavnostní den doprovázelo bohaté občerstvení a o zábavu dětí se postaral se svými legračními kousky klaun.

Závěrem bych chtěla říct, že se na práci v této nové školce moc těším a moje nadšení sdílí i ostatní zaměstnanci školy. Ani ve snu by mne nenapadlo, že bych mohla být u zrodu takového senzačního projektu a podílet se na něm. Všem přihlášeným dětem přeji, aby se jim tu u nás líbilo a na svou školku hodně dlouho v dobrém vzpomínaly. Chtěla bych poděkovat všem rodičům a místním hasičům, kteří se podíleli na stěhování školky do Křečkova a letos na přesunu zpět do Pátku. Ještě jednou všem, patří velký dík!                                                                        Za MŠ Pátek – Květoslava Fadrhoncová

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK

 

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR – PÁTEK A

Po úspěšné sezóně 2010-11 chce A-tým opět atakovat přední příčky tabulky. Úvod vyšel skvěle,         ale poslední dvě utkání prohrál. „Letos to bude těžké, protože pět hráčů ze základní sestavy odešlo. Ale i tak chceme bojovat o nejvyšší příčky“. Vyjádřil se k nové sezóně trenér Pátku Pavel de Giorgii. 

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Slovan Poděbrady A

4

3

1

0

11: 5

10

( 4)

2.

Krchleby

4

3

0

1

9: 3

9

( 3)

3.

Hrubý Jeseník A

4

2

1

1

8: 6

7

( 4)

4.

Pátek A

4

2

0

2

11: 3

6

( -3)

5.

AFK Semice B

4

2

0

2

11: 10

6

( 0)

6.

Libice n. Cidlinou A

4

1

2

1

8: 7

5

( -1)

7.

Kostelní Lhota A

4

1

2

1

6: 6

5

( -1)

8.

Loučeň

4

1

2

1

10: 11

5

( -1)

9.

Kostomlaty

4

1

2

1

8: 12

5

( -4)

10.

Bohemia Poděbrady B

4

1

1

2

6: 7

4

( -2)

11.

Polaban Nymburk B

4

1

1

2

7: 10

4

( -2)

12.

Sadská B

4

1

1

2

3: 9

4

( -2)

13.

Přerov n. Labem A

4

0

3

1

4: 8

3

( -3)

14.

Kněžice

4

1

0

3

7: 12

3

( 0)

 

 

 

 

 

MUŽI - IV. TŘÍDA – SKUPINA C – PÁTEK B

Naše Béčko vstoupilo do sezóny dobře, také  si klade za cíl pohybovat se ve vyšších patrech tabulky.

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Hradčany

4

3

0

1

11: 6

9

( 3)

2.

Pátek B

4

2

2

0

9: 3

8

( -1)

3.

Opolany

4

2

2

0

10: 6

8

( 2)

4.

SK Dlouhopolsko

4

2

1

1

13: 7

7

( 1)

5.

Libice n. Cidlinou B

4

2

1

1

9: 12

7

( 1)

6.

Sány

3

2

0

1

9: 5

6

( 0)

7.

Běrunice B

3

1

1

1

7: 7

4

( 1)

8.

Záhornice

4

1

1

2

8: 10

4

( 1)

9.

Dymokury B

4

1

1

2

4: 8

4

( -2)

10.

Odřepsy

3

1

0

2

5: 5

3

( -3)

11.

Sloveč

4

0

2

2

10: 14

2

( -1)

12.

Žehuň

3

0

2

1

3: 7

2

( -1)

13.

Křečkov B

4

0

1

3

6: 14

1

( -8)

 

ŽÁCI - OKRESNÍ POHÁR

Žáci se po úvodní sezóně trochu rozkoukali a vstup do nové soutěže jim zatím vyšel. „Okresní pohár  se hraje na poloviční hřiště, s menším  počtem hráčů. Okresní fotbalový svaz umožnil hrát tento Okresní pohár pro kluby s nedostatkem hráčů“. Okomentoval situaci v mládežnickém týmu Miroslav Kadlec.  

  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Opočnice

4

4

0

0

48: 3

12

( 6)

2.

Městec Králové

3

2

1

0

13: 8

7

( 4)

3.

Pátek

4

2

1

1

11: 8

7

( -2)

4.

Rožďalovice

3

2

0

1

18: 7

6

( 3)

5.

Loučeň

1

1

0

0

2: 0

3

( 3)

6.

Stratov

3

0

1

2

2: 9

1

( -5)

7.

Netřebice

3

0

1

2

2: 9

1

( -2)

8.

Lipník

1

0

0

1

0: 25

0

( 0)

9.

Hrubý Jeseník

4

0

0

4

5: 32

0

( -9)

 

BENJAMÍNCI - OKRESNÍ PŘEBOR – SKUPINA D

  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Bohemia Poděbrady A

3

2

0

1

38: 5

6

( 3)

2.

Záhornice

2

2

0

0

6: 4

6

( 6)

3.

Opočnice

1

1

0

0

10: 3

3

( 3)

4.

Městec Králové

1

0

1

0

4: 4

1

( -2)

5.

Pátek

1

0

1

0

4: 4

1

( 1)

6.

Dymokury

2

0

0

2

5: 22

0

( -6)

7.

Slovan Poděbrady

2

0

0

2

2: 27

0

( -6)

Za TJ Pátek  - Jaromír Bulíř

HOKEJISTÉ PÁTEK – Poděbradský pohár

Všechna hokejová utkání Poděbradského poháru 2011 / 2012 se budou hrát na Zimním stadionu Nymburk. Rozpis zápasů bude postupně zveřejněn na www.zimpdy.cz

Sobota 15. října od 17.30 hodin – HC Pátek : HC Sány

Sobota 23. října od 17,30 hodin – HC Pátek : HC Hornets

Za HC Pátek – Jindřich Hněvsa

 

Pocta Robertu Volánkovi

 

Koncert pro housle a varhany pořádá Obec Pátek ve spolupráci s Domovem české hudby o.p.s. v sobotu 15. října 2011 od 18 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku. Vystoupí houslista pan Roman Patočka a varhanice paní Kateřina Málková.

Program koncertu:

G. Muffat - Toccata prima
G. F. Handel - Sonata č. IV. D dur
J. S. Bach - Ciaconne BWV 1004 pro sólové housle
J. S. Bach - Canzone BWV  588
J. S. Bach - Sonate č. III. E dur BWV 1016
F. X. Bart - Speculum in Speculo

 

Kdo byl Robert Volánek?

Varhaník a dirigent Robert Volánek se narodil 3. června 1851 v Pátku  a zemřel 26. října 1929 v Praze. Pocházel z hudebnické rodiny. Jeho bratr Rudolf byl světoznámý kontrabasista carské opery a profesor konzervatoře ve Varšavě. V 17 letech Robert Volánek odešel do Vídně, kde se vedle krejčovského řemesla učil i hře na varhany na vídeňském ústavu Cecilského spolku. Roku 1877 byl jmenován varhaníkem českých bohoslužeb. Byl soukromým žákem dirigování Prof.Forchgotta-Tovačovského, známého skladatele a průkopníka slovanské myšlenky v hudbě. Řadu let vedl vynikající sbor Slavoj a Lumír. Roku 1892 založil zpěvácký spolek „Tovačovský“ a čtyři roky vedl i symfonický orchestr v Luhačovicích. Vedle hry na varhany byl i zručným houslistou a hrál v rodinném kvartetu, neboť téměř celá rodina byla hudebně nadaná. Je autorem několika drobnějších skladeb a úprav zejm. pro dechové orchestry. Jeho syn František  se věnoval rovněž hudbě a byl hudebním skladatelem. V osobnosti Roberta Volánka můžeme spatřit nejen nadaného varhaníka, ale i oddaného vlastence.

 

Houslista Roman Patočka

 

Varhanistka Kateřina Málková

 

 

Upozornění preventisty PO

 

Hasiči varují před požáry na začátku topné sezony

 

Hasiči varují lidi před požáry na začátku topné sezony. Nejčastější příčinou bývá samovznícení špatně uskladněného uhlí, zanesené či technicky nevyhovující komíny nebo umístění hořlavin poblíž topných zařízení. Ojedinělé nejsou ani požáry vzniklé při zatápění pomocí benzinu či ředidel, od vysypaného popele nebo kvůli závadám na topidlech

V souvislosti s tím bylo již letos několik výjezdů. Především to byly požáry komínů, které byly způsobeny právě rychlým a neuváženým zatápěním. Lidé teď musejí myslet na vhodnou prevenci. Je důležité včas prohlédnout nejen samotné krby, topná tělesa, kamna, kotle, ale je potřeba zkontrolovat komíny a vůbec celý topný systém.

Lidé by také například neměli spalovat domovní odpad či zatápět pomocí vysoce hořlavých látek. Hasiči v minulosti zaznamenali několik podobných případů, které skončily velmi těžkým popálením a zraněním lidí. Nejvíce nebezpečné jsou hlavně noční hodiny, kdy se lidé snaží vyhřát dům, aby teplo vydrželo přes celou noc. Lidé tyto požáry často zjistí pozdě, až když je dům v plamenech.

Bezpečnostní pravidla je nutné dodržovat i při skladování paliv. Hasiči doporučují, aby lidé nechali uhlí nebo dřevo před uskladněním ve sklepích několik dní venku vyschnout, jinak hrozí například samovznícení. Tento proces podporuje například i skladování uhlí ve větších hromadách. U uhelen rodinných domků by přitom neměly být vyšší než jeden a půl metru. Nově navezená paliva také nepatří na starší zásoby.

Pro kontroly kamen, kotlů a komínových těles platí povinné lhůty. Komíny se spotřebiči na tuhá, kapalná i plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vyhlášky kontrolují šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok. Komíny se spotřebiči na plyn do 50 kW opatřené komínovou vložkou pak pouze dvakrát za rok. Pokud při požáru vyšetřovatel zjistí, že nebyla provedena kontrola, fyzická osoba se vystavuje blokové pokutě až do 25.000 korun.

 

 

Nesprávné parkování

 

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Kdo sám seděl někdy za volantem nákladního automobilu, tak ví, jaké je proplétat se hustým provozem. Obrovský problém představují pro hasiče jedoucí k zásahu nejen neukáznění řidiči, kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde je to zakázáno. Současně se zvyšujícím se počtem automobilů klesá počet volných parkovacích míst.

Sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími automobily, které nezřídka stojí i na místech, která jsou vyhrazena hasičské technice.    

Hasiči v mnoha městech v České republice se nejen na velkých sídlištích, ale i ve vesnicích potýkají s nedostatkem vhodných ploch pro ustavení své zásahové techniky v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Tato skutečnost v některých případech znemožňuje použít hasičům výškovou techniku, s jejichž pomocí lze zachránit životy lidí, kteří nemohou uniknout prostorem zasaženým požárem či kouřem. Zásah pak i přes velké nasazení hasičů trvá déle než obvykle a je komplikovanější. Neukáznění řidiči, kteří nástupní plochy  a ulice blokují svými vozidly, tak, možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám  na majetku.

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují použití zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty.

Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky,je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel.

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

                                                          Podzimní výlovy v Pátku

 

Začíná podzim a rybáři začnou sklízet výsledky své celoroční práce. Na výborové schůzi byl vytvořen harmonogram výlovů jednotlivých rybníků. Tímto zveme případné zájemce na tyto termíny výlovů:

15. 10. 2011 od 8,00                              rybník u Lazarů

22. 10. 2011 od 8,00                              rybník Hliňák a rybník ve Vršálech

28. 10. 2011 od 8,00                              rybník Skála a rybník u sádek

05. 11. 2011 od 8,00                             Velký rybník

Pro členy MO ČRS v Pátku platí, dle usnesení z VČS, povinnost zúčastnit se jednoho výlovu bez nároku na brigádní hodiny. Dále chceme upozornit členy, že ryby určené pro příští rybářskou sezónu budou do Sánské struhy vypuštěny již 15. listopadu. Od tohoto data bude úsek od Nových Mlýnů až po Lazarův mlýn hájen do 31. 12. 2011, na tomto úseku bude povolen jen lov dravců.

Za MO ČRS v Pátku -  Václav Vaněk

 

Změna autobusových jízdních řádů od 1. 10. 2011

 

Zrušení zajížďky spoje H33/3 do Křečkova a vedení spoje H32/1 přes Křečkov.

Rozšíření spoje do H33/10 Poděbrad i na úterý a čtvrtek (v 10,31 hodin z Pátku od hostince, bude jezdit každý den).

 

Pozvánky na podzim 2011

 

Divadelní babí léto v Libici nad Cidlinou 2011

16. 10. v 15 hodin – pohádka „O Pračlovíčkovi“

22. 10. v 17 hodin  - komedie „Vše o ženách“

4. 11. v 19 hodin – komedie „Doba kamenná“ a žert „Klepavé báby“

Polabské muzeum Poděbrady

do 28. 2. 2012 – Archeologické výzkumy při stavbě obchvatu Nymburka I

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

15. 10. 2011 – Svatohavelské císařské posvícení

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 31. 1. 2012 – Archeologické výzkumy při stavbě obchvatu Nymburka II

Zámek Loučeň       

5. a 6. 11. 2011 – Svatohubertské slavnosti

12. a 13. 11. 2011 – Svatomartinské posvícení

26. 11. 2011 – Křest největšího adventního věnce v Čechách

Výstaviště Lysá nad Labem

27. 10. – 30. 10. – EXOTIKA 2011 (4. celostátní výstava exotického ptactva, akvarijních rybek, terarijních zvířat a exotických rostlin)

11. 11. – 13. 11. – KOLA 2011 (16. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství)

11. 11. – 13. 11. – RYCHLÁ KOLA 2011 (12. výstava závodních automobilů a motocyklů)

18. 11. – 20. 11. – CHOVATEL 2011 (celostátní výstava drobného zvířectva)

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v říjnu 2011. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.