PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2010

Zpravodaj za 3. čtvrtletí roku 2010. Co nás čeká koncem roku 2010.

Podzimní výlovy

Jako každoročně provedou rybáři v Pátku výlovy rybníků. Přijďte se podívat vždy v sobotu ráno:

rybník Hliňák a U Lazarů  - 9. října 2010, rybník Skála a Vršály  - 16. října 2010 a rybník Velký  – 23. října 2010

 

Volby

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 15. října 2010  od 14 hodin  do 22 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8 hodin do 14 hodin.

 

Drakiáda

Zveme všechny příznivce pouštění draků na tradiční drakiádu. Sejdeme se v neděli 17. října 2010 ve 14 hodin na fotbalovém hřišti v Pátku. Odpoledne bude zahájeno přehlídkou draků, těšíme se na draky vlastní výroby. Všem zúčastněným přejeme příznivý vítr.

 

Svoz BIO odpadu

V Pátku na sběrném dvoře bude přistaven kontejner na BIO odpad. Sběrný dvůr bude mimořádně otevřen v pátek 22. října od 16 hodin do 17 hodin, v sobotu 23. října a v neděli 24. října od 11 hodin  do 12 hodin. Do kontejneru na BIO odpad patří biologicky rozložitelný odpad: tráva, listí, plevel, zbytky rostlin, kousky větví, křovin, zbytky ovoce a zeleniny.

 

 

 

 

Lampionový průvod

Kolektiv MH Pátek se svými rodiči a členové SDH Pátek Vás všechny srdečně zvou na 2. ročník Lampiónového průvodu s názvem Pojďte s námi do pohádky ……., který se koná v sobotu 30.10.2010. Sejdeme se u hasičské zbrojnice v 16,30 hodin, kde společně zapálíme své lampióny a poznáme, co se v „páteckém“ pohádkovém světě  za ten rok změnilo……!

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že nám počasí bude lépe nakloněno než minulý rok.

 

     Jiří a Kateřina Šafránkovi (organizátoři akce

)

Burza dětského a sportovního oblečení

Burza se uskuteční v hostinci v Pátku v sobotu 6. listopadu 2010 od 14 hodin do 16 hodin.

 

Společné rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli 28. listopadu 2010 od 17 hodin zazpívají děti z místní mateřské školy na návsi před hostincem v Pátku vánoční písničky a společně rozsvítíme vánoční strom.

 

Mikulášská besídka

Mikuláš s čerty navštíví děti v neděli 5. prosince 2010 v hostinci na návsi v Pátku. Besídka začne  v 15 hodin, pro děti jsou připraveny soutěže a dárky od Mikuláše.

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2010

 

Zasedání zastupitelstva dne 27. července 2010 ( 8 / 2010 )

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          Dodatek číslo 1 k Zřizovací listině pro jím již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pátek, kterým jí bylo stanoveno dočasné sídlo provozu po dobu rekonstrukce od 1.9.2010 do 31.8.2011, a to v budově Základní školy Křečkov, Křečkov čp.68

-         připojení Obce Pátek k Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí, založeného obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí

-         Rozpočtové opatření číslo 1/2010

 

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:

-         informace o průběhu a závěrech kontrolního dne na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“

-         zajištění přepravy dětí z MŠ Pátek společností Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., do dočasného sídla v ZŠ Křečkov

-         informace o zahájení a postupu prací na akci „Předsanační doprůzkum a analýza rizik“ v bývalém objektu Styl

-         oznámení o výplatě dividend společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

-         poděkování Místní organizace Poděbrady Svazu tělesně postižených za poskytnutý příspěvek na činnost

-         žádost pana  Otakara Hráského o vyjádření k případnému dělení stavební parcely č.37/1  v k.ú. Pátek

 

Diskuse:

-         pan Luboš Vaněk upozornil na nutnost úpravy břehů kolem rybníku Skála, včetně odstranění náletových stromů

-         dále informoval o plánu náhradní výsadby ovocných stromů v intravilánu obce Pátek, jedná se o mladé stromky, které byly poškozeny letošní zimou

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 10. srpna 2010 ( 9 / 2010 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na „Modernizaci a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ ze strany hejtmana Středočeského kraje a odsouhlasení zadávací dokumentace pro výběrové řízení

 

Zastupitelé projednali a:

-         vyhlásili  výběrové  řízení na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“  s lhůtou pro podání nabídek v termínu od 11.8.2010 do 26.8.2010 do 15 hodin

-         jmenovali hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ ve složení: pan Jindřich Hněvsa, pan Ing. Jaroslav Kroupa, pan Ing. Jaroslav Mojžíš, pan Leoš Piroutek a pan Luboš Vaněk

-         pověřili výše jmenovanou hodnotící komisi otevřením obálek s nabídkami na dodavatele stavby „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-         schválili nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostorů pro náhradní provoz Mateřské školy Pátek na dobu od 1.9.2010 do 31.8.2011 za celkovou částku 350 000,- Kč ročně, splatnou ve dvou splátkách, uzavřenou mezi Obcí Křečkov a Obcí Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

 

 Zasedání zastupitelstva dne 7.září  2010 ( 10 / 2010 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          postup prací na stavbě „Vodovod Pátek – II. etapa“

-         Zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2010

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu číslo 31/2010 o smlouvě budoucí o výpůjčce vodního díla „Vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         jako dodavatele stavby „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ společnost číslo 5  CGM Czech a.s., na základě výsledku hodnocení nabídek na tuto stavbu, kterou provedli  členové hodnotící komise, kdy základním kritériem byla ekonomická výhodnost

-         Dodatek číslo 2/2010  ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, kterým se mění roční cena za svoz na 1 obyvatele a počet pronajatých nádob na svoz separovaných odpadů, uzavřený se společností NYKOS a.s.  

-         žádost manželů Kadlecových na výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše svého RD

-         prodej pozemku p.č. 593/19 o výměře 1 268 m2 ( dle geometr. plánu č. 290-67/2010) za stanovenou cenu 1 200,- Kč / m2 a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi, zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní na úřední desce

-         návrh na vyřazení inventárního majetku, bezplatně zapůjčeného Mateřské škole Pátek, v celkové hodnotě 285 696,- Kč z důvodu opotřebení a rekonstrukce objektu MŠ

-         navýšení rozpočtu pro JSDH Pátek v roce 2010 o 10 000,- Kč

-         Rozpočtové opatření číslo 2/2010

 

Zastupitelé projednali:

-         Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pracovanou členy hodnotící komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek,

- z pěti nabídek komise hodnotila tyto:

2. GEO-ING Jihlava spol. s.r.o., IČO 18199089

3. Sdružení STAFIKO Poděbrady s.r.o. a TANNACO a.s., IČO 61680346

4. Prostav s.r.o., IČO 25105914

5. CGM Czech a.s., IČO 49973215

 - nabídka č. 1 společnosti BW-Stavitelství, s.r.o. byla kvůli nesplnění požadavků vyřazena

-         žádost pana Otakara Hráského o vyjádření k případnému rozdělení stavební parcely č. 37/1 v k.ú. Pátek za účelem výstavby dalšího RD a rozhodli tuto akci nepodpořit

 

Diskuse:

-         paní Iveta Zikmundová seznámila zastupitele s termínem konání akce Vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 9. října 2010 od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zasedání zastupitelstva dne 21. září  2010 ( 11 / 2010 )

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o dílo a Dodatek číslo 1/2010 ke Smlouvě o dílo na zajištění akce „Modernizace  a zvýšení kapacity MŠ Pátek“, uzavřené mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., IČO 499N 732 15, a po nabytí právní moci rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zastupitelé pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem smlouvy a dodatku číslo 1/2010

-          Smlouvu mandátní číslo 231/2010 uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady  na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011  včetně poplatku 150,- Kč za obyvatele

-         návrh JSDH Pátek na vyřazení nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 9 352,- Kč z evidence majetku obce

-         záměr převézt bezplatně část majetku obce, tvořícího součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH Pátek a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní na úřední desce

-         zrušení zadání Změny číslo 3 územního plánu Obce Pátek a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi ukončit spolupráci s jeho pořizovatelem

 

Zastupitelé projednali:

-          postup prací na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ a stavbu vodovodních přípojek

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška o podání stížnosti na závěrečné hodnocení výběrového řízení na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ ze strany Sdružení STAFIKO Poděbrady s.r.o. a TANACO a.s., která po přezkoumání byla zamítnuta jako neopodstatněná

-         provedení likvidace vyřazeného majetku z MŠ Pátek a JSDH Pátek a za tímto účelem jmenovali likvidační komisi ve složení: pan Petr Peřina, pan Jaroslav Pražák a paní Iveta Zikmundová

-         Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2010, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, při kterém byly zjištěny chyby a nedostatky:

a) porušení ustanovení zákoníku práce, neboť obec neuzavřela některé dohody o provedení práce písemně, ale pouze ústně

b) porušení zákona o finanční kontrole, neboť nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací, tj. nebyla včas schvalována rozpočtová opatření

c) porušení zákona o účetnictví, neboť ve dvou případech došlo k chybnému zaúčtování účetních dokladů, způsobenému zadáním chybného data

d) schválení rozpočtu pro rok 2010 s chybně započítanou položkou číslo 4116 rozpočtového příjmu

 - po projednání zastupitelé přijali opatření k nápravě chyb, která tvoří součást Usnesení   ze zasedání ZO Pátek ze dne 21.9.2010

-         Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 9.9.2010 na realizaci akce „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, včetně dvou příloh (Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámilo se s ním, vyslovilo s ním souhlas a zavázalo se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jeho podpisem

 

Diskuse:

-         paní Iveta Zikmundová informovala o nabídce společnosti NYKOS a.s. na likvidaci stavebního  a nadrozměrného odpadu i pro jednotlivé občany

 

 Jubilea

 

V posledním čtvrtletí roku 2010 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pan Milan Fajman, Pátek 86

Paní Karin Součková, Pátek 236

Paní Vlasta Suchánková, Pátek 78

Pan Josef Zoubek, Pátek 172

Paní Marta Hofmanová, Pátek 18

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Volby do zastupitelstva obce

 

V pátek 15. října 2010 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8 hodin do 14 hodin proběhnou v Pátku v zasedací místnosti obecního úřadu volby do zastupitelstva obce a zároveň volby do Senátu Parlamentu ČR.

Do místního zastupitelstva se bude volit 7 nových členů.

 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pátek:

 

Občanská demokratická strana

1.      Jiří Bulušek, Pátek, starosta, bez politické příslušnosti

2.      Marcela Miarková, Pátek, účetní, bez politické příslušnosti

3.      Mgr. Martina Radoňová, Pátek, učitelka, bez politické příslušnosti

4.      Luboš Vaněk, Pátek, vedoucí záchr. stanice, bez politické příslušnosti

5.      Bohuslav Kroupa, Pátek, technik, bez politické příslušnosti

6.      Adam Martinec, Pátek, truhlář, bez politické příslušnosti

7.      Jaroslav Pražák, Pátek, důchodce, bez politické příslušnosti  

 

Sportovci Pátek – sdružení nezávislých kandidátů

1.      Jindřich Hněvsa, Pátek, elektrikář, bez politické příslušnosti

2.      Iveta Zikmundová, Pátek, finanční poradce, bez politické příslušnosti

3.      Ing. Jiří Janoch, Pátek, podnikatel, bez politické příslušnosti

4.      Miroslav Kadlec, Pátek, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti

5.      Ing. Jaromír Bulíř, Pátek, stavební inženýr, bez politické příslušnosti

6.      Jiří Vaněk, Pátek, strojník, bez politické příslušnosti

7.      Martin Vančura, Pátek, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti

 

 

Tisková chyba v Páteckém plátku číslo 3/2010:

 

Paní Kateřina Šafránková se omlouvá za tiskovou chybu v minulém čísle Páteckého plátku,  kde ve zprávě o akci Pátecké jiskření nedopatřením zaměnila jméno starostky OSH Nymburk z Blanky Blechové na Olgu Blechovou.

                                                                                                                                                         Děkuji za pochopení

 

 

 

Požární prevence

 

Se začínajícím podzimem se nám přibližuje i topná sezóna, a právě to je největší čas myslet na komíny, kamna a jiná topná tělesa.

Ještě před topnou sezónou by si měl každý seřídit kotel topení a vyčistit kamna. Nesmírně důležité je vyčištění komínu společně s kontrolou jeho technického stavu. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí. Škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína.

 Pozornost věnujte i vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, tato vzdálenost je nejméně 1 metr od komína. Riziko zvyšují zejména textil a seno, jenž někteří obyvatelé skladují právě na půdě. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří jako např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.

V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout, teprve poté jej uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek.        

  ( Zdeněk Bureš, Michal Kohoutek )

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

 

 

Zpráva o činnosti kolektivu MH Pátek

 

Mladí hasiči Pátek dne 18.09.2010 úspěšně ukončili svou první účast v VIII. ročníku Polabské ligy.

Svým umístěním překvapily všechny přítomné, protože nenaplnily ani v jedné kategorii – motto, většinou nováčci končí mezi posledními a tak se dokázali umístit i před kolektivy MH , kteří tuto soutěž absolvovaly již několikrát.

Závod Polabská liga má celkem 5 kol a každé družstvo musí mít nejméně 3 platné pokusy v požárním útoku – naši MH splnili tato pravidla a umístili se ve svých kategoriích následovně:

 

                        MH starší                    6. místo  (v této kategorii celkem soutěžilo 10 družstev)

                        MH mladší                 11. místo (v této kategorii celkem soutěžilo 17 družstev)

                        MH přípravka            6. místo            (v této kategorii celkem soutěžilo   8 družstev)

 

V měsíci říjnu naši MH – všechna družstva vstupují do celostátní hry Plamen, která se skládá

z několika disciplín – počínaje Závodem požárnické všestrannosti, kde MH střílí ze vzduchovky,poznávají topografické značky a značky technických prostředků potřebných pro požární útok, orientují  se pomocí buzoly na mapě a určují azimut, procvičují si znalosti v požární ochraně, základech zdravotní pomoci a uzlování a nakonec musí překonat vodorovně zavěšené lano.

Další součástí této hry jsou 4 druhy štafetových disciplín, kdy musí naši MH překonávat různé překážky, které musí zdolat podle stanovených pravidel. Všechny štafety poběží MH na jaře 2011, kdy pokračuje po zimě hra Plamen.

MH Pátek chtějí touto cestou poděkovat všem svým rodičům za jejich úžasnou podporu a také všem sponzorům a lidem, kteří ať už materiální nebo fyzickou pomocí přispěli k tomu, aby se kroužek MH  mohl i v příští sezóně účastnit všech možných soutěží a dopřát si i kulturní akce, které pro nás zajišťují vedoucí kroužku MH.

Děkujeme.                                    Kolektiv Páteckých jiskřiček se svými vedoucími

                                                                                         

 

                                               Zpráva o zásahu u požáru stohu ve Velkém Zboží

 

Dne 4.9. 2010 v 16:55 hod. operační středisko Mladá Boleslav povolala SDH Pátek k zásahu u požáru stohu na školním statku ve Velkém Zboží. Velitel Jan Bureš svolal výjezdovou jednotku, která se sešla do 15 minut, vzhledem k nepřítomnosti obou řidičů výjezdového automobilu CAS-25 Škoda 706 RTHP byla jednotka schopna výjezdu v 17:35. Po příjezdu k požáru 17:45 se velitel SDH Pátek nahlásil veliteli zásahu HSZ Poděbrady, který rozhodl o dalším postupu. SDH Pátek začal doplňovat vodu pomocí CAS-25 libické Tatře 806. Po zvážení taktiky a po dohodě s velitelem zásahu SDH Pátek vystřídal SDH Libici na dvou proudech C, poté byl proveden průzkum a přistoupilo se k vlastnímu hašení požárů (lokálních, centrálního). Likvidace požáru probíhala až do 3. hodiny ranní, kdy velitel zásahu rozpustil většinu jednotek. Členové SDH Pátek společně s SDH Velké Zboží převzali požářiště, u kterého likvidovali lokální požáry a dozorovali celý objekt požáru. Kolem půl osmé ráno po dohodě s velitelem zásahu, kdy byla ukončena likvidace a dozor, poté i SDH Pátek byl odvelen zpět na základnu, kde po příjezdu proběhla údržba techniky.

Inf.: Použitá hasiva- voda, objem  hasiv  - 304 000 litrů, počet zasahujících jednotek -  7,

doba likvidace s dozorem  - 13 hodin, počet zasahujících členů SDH Pátek  - 7.

                                               Velitel Jan Bureš, strojník Stanislav Bukovjan st. 

 

 

Odpadové hospodářství v naší obci

 

Z důvodu stále se zvyšujících plateb za svoz komunálního odpadu bude v říjnu občanům k dispozici kontejner na BIO odpad. Cílem je snížení výskytu tohoto odpadu ve směsném komunálním odpadu.

Tento odpad tvoří největší a nejtěžší část odpadů, které vozíme společně s komunálním odpadem na skládku. Poplatek za odvoz pouze BIO odpadu je mnohem nižší, než který platíme za komunální odpad a tím pádem se snažíme snížit náklady za odpady v naší obci, aby nemuselo dojít k dalšímu navýšení ročních plateb pro občany. Pokud bude o tento svoz zájem, můžeme tuto akci opakovat, popřípadě od jara 2011, kdy začnou práce na zahrádce a sekání trávy, zavést tento svoz v pravidelných termínech. Také byl v Pátku navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad.

 

Kontejner na BIO odpad bude k dispozici občanům na sběrném dvoře vedle budovy obecního úřadu v tomto termínu:

Pátek 22. října 2010 od 16 hodin do 17 hodin

Sobota 23. října 2010 od 11 hodin do 12 hodin

Neděle 24. října 2010 od 11 hodin do 12 hodin

V případě velkého zájmu se bude tento svoz ještě opakovat v listopadu 2010.

 

Co patří do kontejneru na BIO odpad:

Tráva, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, ořezané větve stromů a keřů, části rostlin, které na podzim likvidujeme na zahradách (keříky rajčat, paprik ostatní zeleniny, jednoleté květiny, ořezané růže, atd.).

Co patří do kontejneru na papír:

noviny, časopisy, letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka a kancelářský papír

Co patří do kontejneru na plasty:

PET lahve, plastové nádoby a lahve, sáčky a folie, čisté plastové obaly od mléka, kelímky od jogurtů a pod., plastové tašky, prázdné obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků

Co patří do kontejneru na sklo:

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, střepy a výplně oken

 

 

 

 Pod pokličkou

 

 

Vážení spoluobčané,

po dlouhé době Vás opět srdečně vítám v našem společném kuchtění. Než však nahlédneme pod pomyslnou pokličku, tak mi (pro oživení) dovolte stručnou rekapitulaci.

Na začátek jedno hořké sousto. Ač jsme zajistili kladný znalecký posudek památkového úřadu, tak potřebná dotace na opravu naší kapličky nám, bohužel, nebyla ze stran Středočeského kraje odsouhlasena, což mě osobně velice mrzí. Zastupitelé pochopitelně začali zvažovat, zda se do této akce nepustit a financovat ji z vlastních zdrojů. Finanční výbor se pokoušel najít východisko z nelehké situace a dospěl k závěru, (který se domnívám je v současné době správný), že by bylo velice nerozumné tuto akci táhnout pouze z vlastních zdrojů a doporučil opětovné podání žádosti o dotaci  na příští rok. Tak společně držme palce, ať to vyjde, a ať se vrátí zpět lesk dominantě, kterou naše kaplička bez pochyby je.

Dalším projektem pro tento rok je rekonstrukce mateřské školy spolu s obecním úřadem a knihovnou. Tento rozsáhlý projekt se podařilo upéct pouze z poloviny. Jak asi všichni tušíte, dotace byla odsouhlasena pouze na rekonstrukci školky. Nicméně i to považujeme za velký úspěch. A jak to tedy vypadá? Provoz MŠ byl od 1. 9. 2010 přesunut do upravených prostor Základní školy Křečkov     a bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud nenastanou žádné komplikace, tak by nám nová školka měla stát za starým a značně opotřebovaným úřadem (všichni pevně doufáme, že nám při rekonstrukci MŠ vydrží a nespadne) již na jaře příštího roku. Nový školní rok by měli naši předškoláci zahájit v nové MŠ s rozšířenou kapacitou na 40 dětí.

Tato nová budova nepočítá jen s provozem školky, ale také myslí na volnočasové aktivity nás všech. Bohužel, tyto prostory nám zatím budou odepřeny z důvodů umístění dočasného obecního úřadu, který, doufám, projde celkovou přestavbou hned následně v příštím roce. Čili opět držme palce, ať jsme úspěšní v získání dotace na rekonstrukci obecního úřadu a knihovny.

            A teď novinky pod naší velkou pokličkou.

           Jako první chod Vám představuji revitalizaci veřejného prostranství. Akce je předběžně plánována  na konec příštího roku. O tomto projektu jsem se již několikrát letmo zmínil, ale ještě jsem ani jednou nepoděkoval jeho (dovolím si použít tento výraz) “duchovnímu otci“, kterým je zahradní architekt  a náš občan pan Ing. František Burda. Tento projekt řeší kompletní revitalizaci zelených ploch v obci a vybudování nového parku nejen pro seniory za hasičskou zbrojnicí. Připravovaný park je multifunkční a je doplněn o tréninkové zázemí pro naše nejmenší hasiče. Škoda, že Vám nedokážu popsat v barvách zelené plochy po revitalizaci. Zastupitelé totiž měli jedinečnou možnost shlédnout tento park i přilehlé plochy ve všech ročních období na počítačové simulaci, kterou výtečně odprezentoval a o mluvené slovo doplnil pan Burda.

Celá revitalizace je navržena velice citlivě a počítá se šetrným doplněním a postupným nahrazováním stárnoucích stromů. Jediné stromy, které by měli být razantně nahrazeny v prvním kroku je stromořadí malých ořešáků (od obecního úřadu směr kaplička), které nám neplní estetickou  a ani krajinnou funkci. Uznejme sami, na jaře jsou jedni z posledních, kteří se nám zazelenají, jejich květ téměř nevidíme a na podzim nám jako první opadají a přidělávají nám nemalé starosti s množstvím spadaného listí. Tyto ořešáky by měly být nahrazeny vzrostlými jabloněmi okrasného typu (což znamená, že si na jablíčkách, která jsou velice malá, vskutku nepochutnáme), ale jabloně budou zajímavé svými dvoubarevnými listy, které budou při pohybu ve větru nabízet zajímavou podívanou. Celý projekt je velice obsáhlý a do pár řádek se skutečně nedá vměstnat. Máte-li zájem, neváhejte a přijďte do projektu nahlédnout.

 

 

Nyní druhý chod.

Tím je sběrný dvůr obce. Co si budeme nalhávat - kontejner vedle MŠ opravdu nevypadá nijak dobře ani reprezentativně. Dlouhodobým záměrem zastupitelů je vybudovat nový sběrný dvůr spolu s technickým zázemím pro technické pracovníky obce, kteří se současně budou starat o jeho provoz  a budou přítomni při ukládání všech komodit odpadu. Čili nám společně odpadnou každoroční svozy nebezpečného odpadu, už konečně budeme vědět kam s posečenou trávou, s uschlými květinami nebo s neskladnými větvemi, které se nám nevejdou do popelnice. Tento sběrný dvůr by měl vyrůst, pokud získáme dotaci z EU, již v příštím roce, u areálu Poděbradských Blat. 

A co budeme servírovat jako moučník?

Je to již několikrát zmiňovaná akce s názvem „Rekonstrukce veřejného pohřebiště“. Mnohokrát mi bylo vytknuto, proč neopravíme, či nevypískujeme cestičky na hřbitově a podobně. K péči ve srovnání s okolními hřbitovy přistupujeme velmi zodpovědně a snažíme se mít vždy vše řádně uklizené a upravené. Nicméně jakékoliv opravy malého charakteru by opět byly jen mrháním obecních prostředků. Tudíž je potřeba připravit projekt, který nám veškeré opravy sjednotí a zastřeší a na který budeme moci žádat finanční podporu z prostředků kraje či EU. Co nás tedy v tomto projektu čeká: mělo by dojít ke stavbě nové hřbitovní zdi, nové menší márnice (převážně sloužící jako technické zázemí pro správce hřbitova), ta současná je v havarijním stavu a navíc je ve vlastnictví církve, která dle slov pana probošta “nemá finanční prostředky na její opravu“, dále pak k zřízení rozptylové loučky s možností umísťování pamětních desek, vybudování nového důstojného úložiště odpadků, a samozřejmě nových přístupových chodníků. Tento projekt je zatím ve fázi příprav, a proto uvítáme veškeré nápady či náměty pro jeho případné doplnění.

Více dobrot z důvodů omezené kapacity se nám do dnešního menu, bohužel, nepodaří vměstnat, ale i přesto věřím, že jsme Vám dokázali přiblížit a nabídnout něco nového a zajímavého. 

A co dodat závěrem, snad jen jedno neskromné přání, a to schopné a úspěšné nové vedení obce, které bude dál usilovně zajišťovat finanční prostředky pro zvelebování a chod naší malebné obce Pátek namísto planých slibů, které tak často slýcháme kolem sebe. To vše a hlavně pevné zdraví nejen v těchto sychravých dnech Vám všem přeje  Váš starosta Jiří Bulušek

Pátek dne 29.9.2010                                                                         .

 

Mateřská škola Pátek v Křečkově

 

 Hodně dlouho se mluvilo o rekonstrukci MŠ Pátek a teď konečně došlo na činy. Dotace z EU míří k nám, do Pátku!!! Je třeba naplánovat a zajistit vše potřebné, aby školka mohla fungovat i v naplánovaných náhradních prostorách ZŠ Křečkov. Během velkých prázdnin, zaměstnanci školky s paní Myškovou, veškeré vybavení zabalili do krabic a připravili na velké stěhování do Křečkova. Tam se nám, za materiální i finanční podpory zřizovatele Obce Pátek a spolupráce ochotné paní starostky Křečkova, připravovaly prostory pro náhradní provoz. Když vše bylo přichystané, tak přišlo na řadu stěhování. Ruku k dílu přiložili rodiče dětí, místní sbor dobrovolných hasičů a personál školy. Během chvilky se pátecká školka ocitla v připravených místnostech v Křečkově. S pomocí šikovných     a ochotných tatínků se ve třídě postupně zabydloval všechen přestěhovaný nábytek. Bylo potřeba bezpečně pověsit spousty poliček, zajistit stabilitu šatních skříněk a opravit stoly, které stěhování nepřežily. Touto cestou bych chtěla všem moc poděkovat za ochotu a pomoc.

Na hladkém a bezproblémovém spuštění samotného náhradního provozu měli nemalou zásluhu  i zaměstnanci ZŠ Křečkov, pod vedením paní ředitelky Ivy Šafránkové, ve spolupráci se  starostkou Křečkova, paní Markétou Jeníkovou. Všichni zmiňovaní nám vyšli ve všem ochotně vstříc a moc hezky nás mezi sebe přivítali.                                                                                 

Všem tímto moc děkujeme!                                                         Za personál MŠ Pátek K. Fadrhoncová                                                                                                                   ředitelka MŠ Pátek


soccer ball soccer ball
 


Rozlosování Sezóna 2010-11 podzimní část - TJ Pátek

Kolo

Datum

A-tým - Okresní přebor

B-tým - IV. třída sk. C

Dorost - Okresní přebor

žáci - Okresní soutěž skupina B

Domácí

Hosté

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

1.kolo

SO

21.8.2010

17:00

Pátek A

Kostomlaty

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

22.8.2010

17:00

1

0

Pátek B

volno

 

Pátek

volno

 

 

 

2.kolo

SO

28.8.2010

17:00

2

0

5

2

10:00

Běrunice

Pátek

 

 

 

NE

29.8.2010

17:00

Přerov n.L.

Pátek A

Pátek B

Křečkov B

 

3

4

 

 

 

3.kolo

SO

4.9.2010

17:00

Pátek A

Sadská B

Záhornice

Pátek B

 

0

3

 

5

0

NE

5.9.2010

17:00

3

0

1

1

10:00

Pátek

Litol

10:00

Všechlapy

Pátek

4.kolo

SO

11.9.2010

17:00

Pátek A

Krchleby

8

3

 

1

2

 

4

1

NE

12.9.2010

17:00

2

1

Pátek B

Odřepsy

10:00

Pátek

Kounice

15:00

Pátek

Chrást

5.kolo

SO

18.9.2010

16:30

Semice B

Pátek A

6

3

 

3

0

 

0

4

NE

19.9.2010

16:30

1

6

Dymokury B

Pátek B

10:30

Všechlapy

Pátek

10:00

Sokoleč

Pátek

6.kolo

SO

25.9.2010

16:30

Pátek A

Dymokury A

2

1

 

2

4

 

odloženo 23.10.2010, 13:30

 

NE

26.9.2010

16:30

5

0

Pátek B

Libice n.C.B

10:00

Pátek

Straky

14:30

Pátek

Ostrá

7.kolo

SO

2.10.2010

16:00

Libice n.C. A

Pátek A

 

 

 

 

 

10:00

Tatce

Pátek

NE

3.10.2010

10:15

 

 

Běrunice B

Pátek B

10:00

Opočnice

Pátek

 

 

 

8.kolo

SO

9.10.2010

16:00

Pátek A

Běrunice A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

10.10.2010

16:00

 

 

Pátek B

Sány

10:00

Pátek

Dymokury

14:00

Pátek

Poříčany

9.kolo

SO

16.10.2010

15:30

Loučeň

Pátek A

Sloveč

Pátek B

10:00

Rožďalovice

Pátek

 

 

 

NE

17.10.2010

15:30

 

 

 

 

 

 

 

10:00

Stará Lysá

Pátek

10.kolo

SO

23.10.2010

15:30

Pátek A

Kost.Lhota

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

24.10.2010

15:30

 

 

Pátek B

Opolany

10:00

Pátek

Loučeň

 

Pátek

volno

11.kolo

SO

30.10.2010

14:30

 

 

Dlouhopolsko

Pátek B

 

 

 

 

 

 

NE

31.10.2010

14:30

Měst.Králové

Pátek A

 

 

10:00

Kost.Lhota

Pátek

10:00

Přerov n.L.

Pátek

12.kolo

SO

6.11.2010

14:00

Pátek A

Hr.Jeseník

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

7.11.2010

14:00

 

 

Pátek B

Sn Poděb. B

10:00

Pátek

Měst.Králové

 

 

 

13.kolo

SO

13.11.2010

14:00

 

 

Žehuň

Pátek B

11:00

Milovice

Pátek

 

 

 

NE

14.11.2010

14:00

Sn Poděbrady

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TJ Pátek

 

Podzimní část kopané  - mimořádné zápasy:

 

Dorost – 7. kolo úterý 28.9. v 10,30  -  Pátek : Kostomlaty

               12. kolo čtvrtek 28.10 v 10,30 - Velenice : Pátek

Žáci – 5. kolo úterý 28.9. v 9,00 - Pátek : Velenice

           10. kolo čtvrtek 28.10. v 10,00  - Sány : Pátek

Za TJ Pátek Jaromír Bulíř

 

 

Memoriál „ Jaroslava Zvolského“

 

TJ Pátek uspořádala v sobotu 31. července 2010 na místním fotbalovém hřišti již 2. ročník turnaje pěti družstev v malé kopané.

Zúčastněná mužstva:

GEFCO Kolín, GEFCO Vídeň, TURÍNSKÝ MB, STASA Praha a TJ Pátek.

 

Za mužstvo Pátku hráli:

Miroslav Kadlec, Jan Jirásek, Jiří Vaněk, Jiří Vaněk ml., Václav Zumr, Tomáš Zumr, Jakub Junek, Jarda Král a Pavel Vančura

 

Pořadí mužstev v jednotlivých ročnících

nultý ročník      r. 2008

první ročník      r.2009

druhý ročník     r.2010

1. TJ Pátek

1. TJ Pátek

1. TJ Pátek

2. STASA

2. GEFCO ,,A"

2. GEFCO ,,A"

3. GEFCO

3. GEFCO ,,B"

3. GEFCO ,,B"

4. TURINSKÝ

4. TURINSKÝ

4. TURINSKÝ

 

5. STASA

5. STASA

 

Výsledková tabulka

 

Gefco Kolín

Gefco Vídeň

Stasa Praha

Turinský MB

TJ Pátek

Gefco Kolín

 

8 - 1

4 - 1

8 - 0

2 - 5

Gefco Vídeň

1 - 8

 

4 - 3

4 - 1

2 - 13

Stasa Praha

1 - 4

3 - 4

 

4 - 5

1 - 7

Turinský MB

0 - 8

1 - 4

5 - 4

 

3 - 10

TJ Pátek

5 - 2

13 - 2

7 - 1

10 - 3

 

 

 

Turnaj byl zahájen v 9 hodin a za krásného počasí pokračoval v areálu fotbalového hřiště až  do pozdního odpoledne. Pro hráče i příznivce kopané bylo připraveno občerstvení.

Turnaj byl večer zakončen „Taneční zábavou“ pro všechna zúčastněné i pro širokou veřejnost. K poslechu a tanci zahrála skupina Grand. Zábava skončila až v pozdních nočních hodinách.

Hokejisté TJ Pátek

 

Pátečtí hokejisté se zúčastní dalšího ročníku „Poděbradského poháru“. Všechny zápasy se budou hrát na zimním stadionu v Poděbradech.

Za HC Pátek hrají:

Josef Stiska, Jindřich Hněvsa, Mirek Novotný, Aleš Svoboda, Michal Svoboda, Zdeněk Kafka, Pavel Kafka, Dušan Bek, Zdeněk Bek, Petr Nedbalý, Jiří Jeřábek, Jan Bedrna, Josef Nutil, Tomáš Zumr  a Karel Karlos

„Poděbradský pohár“ hrají mužstva:

HC Buldoci, HC Hornets, Sokol Mochov, AHC Hoštice, HC Kopos, HC Pečky, HC Tsunami, TJ Český Brod, HC Brkouni, SL Poděbrady a HC Pátek

 

Rozpis „Poděbradského poháru“ první část 2010/2011:

Pátek 1.10.2010 v 20,45 hodin – HC Buldoci: HC Pátek

Neděle 10.10.2010 v 9,45 hodin – HC Pátek : HC Hornets

Sobota 16.10.2010 v 15,45 hodin – HC Tsunami : HC Pátek

Neděle 24.10.2010 v 9,45 hodin – HC Pátek : Sokol Mochov

Neděle 7.11.2010 v 9,45 hodin – HC Kopos : HC Pátek

Neděle 14.11.2010 v 17,45 hodin – HC Pátek : SL Poděbrady

Neděle 21.11.2010 v 9,45 hodin – TJ Český Brod : HC Pátek

Neděle 29.11.2010 v 15,30 hodin – HC Pátek : HC Pečky

Neděle 5.12.2010 v 9,45 hodin – HC Brkouni : HC Pátek

Neděle 12.12.20120 v 15,30 hodin – HC Pátek : AHC Hoštice

Zveme všechny příznivce, přijďte fandit našim hokejistům.

Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 

Volné pobíhání psů

 

Prosíme majitele psů, aby dodržovali zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a aby zabránili  také možnému znečišťování obce Pátek.

 

Pozvánky:

 

Výstaviště Lysá nad Labem

29.10.  – 31.10. – EXOTIKA 2010  - 3. výstava exotického ptactva, akvarijních rybek, terarijních zvířat a exotických rostlin

19.11. – 21.11. – KOLA 2010 – 15. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

19.11. – 21.11. – RYCHLÁ KOLA 2010 – 11. výstava závodních automobilů a motocyklů

POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY

 -  16. ročník oblíbených prodejních adventních výstav

3.12. – 5.12.  - MIKULÁŠSKÉ TRHY

10.12. – 12.12. - STŘÍBRNÉ TRHY

17.12. – 19.12. - ZLATÉ TRHY

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v říjnu 2010. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.