PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2008

Zahradníkův rok

 

Říjen

Nastal čas sklizně i pozdních odrůd ovoce. Do připravených jam vysazujeme ovocné stromky, přes zimu se zemina v jamách sesedne, kořeny dobře využijí zimní vláhu a rostliny pak začnou na  jaře dřív rašit.

Také ze záhonů musíme sklidit úrodu – mrkev, zelí, petržel, celer. Růžičková kapusta, pór i kadeřávek mohou zůstat v zemi. Záhony po sklizni zryjeme, pohnojíme, případně povápníme. Ryjeme  jen nahrubo, mrazy v zimě půdu rozmělní a v hroudách vyhubí plevel.

Z květinových záhonků odstraňujeme zbytky letniček, zaschlé stonky trvalek a vybereme plevel.  Na volná místa sázíme tulipány, hyacinty a ostatní cibulové květiny. Za suchého počasí vyryjeme jiřiny, dosny i begonie, necháme je trochu oschnout, odstraníme opatrně zeminu z hlíz a uložíme  je do suchého a chladného sklepa. Neuškodí, když každý trs zabalíme do novinového papíru.

Důkladně zaléváme stálozelené dřeviny, aby měly na zimu dostatek vody v kořenech. Tyto rostliny nezahubí v zimě mráz, ale uschnou nedostatkem vody, kterou jejich zelené části stále odpařují.

 

Listopad

Přicházejí první větší mrazy, proto přikrýváme choulostivé rostliny chvojím a listím. Pozornost věnujeme především skalce, protože většina alpinek je zvyklá na zimní přikrývku z vysokého sněhu, holomrazy by je mohly zničit.

Před příchodem mrazů ještě jednou důkladně zalijeme stálezelené keře a jehličnany.

Do poloviny měsíce ještě vysazujeme růže, máme poslední možnost vysadit ovocné stromy. Stromky potřebují pro několik prvních let opěrný kůl, který zajistí jejich stabilitu. Vybíráme kůly alespoň 6 cm silné, bez kůry. Zarážíme je do dna výsadbové jámy ještě předtím, než sázíme stromek. Spodní  část kůlu bychom měli impregnovat proti hnilobě, nejsnáze to uděláme tak, že kůly až do výše 1 m opálíme v ohni.

Pokud je ještě teplejší počasí, naposledy posekáme trávník, důkladně jej vyhrabeme, aby v něm listí a zbytky rostlin přes zimu nehnily, a lehce pohodíme dobře rozleželým, přesátým kompostem.

 

Prosinec

Pokud jsme nechali na záhonech růžičkovou kapustu, kadeřávek a pórek, postupně je sklízíme. Před holomrazy a škůdci je chráníme přikrývkou z chvojí.

Již nyní se postaráme o zakrytí stálezelených dřevin a okrasných jehličnanů před poledním sluncem, vhodné jsou kryty z lehkých desek, pytloviny nebo chvojí.

Růže pečlivě přikryjeme zeminou a kompostem asi do výše 30 cm, stromkové opatrně ohneme k zemi, mírně sestříhanou upevníme několika vidličkami z větviček a zasypeme zemí. Kmínek můžeme obalit pruhem novinového papíru.

Sníh z cestiček neodhazujeme na trávník, navršíme jej na skalku, zeleninové záhony a ke stromům. Na trávníku by závěje, které tají pomaleji než okolní sníh, způsobily nepěkné skvrny náchylné k plísním.

                                                                                                                      ( čerpáno z internetu )

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2008

 

Zasedání zastupitelstva dne 15.července 2008 ( 8 / 2008 )

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt „Vodovod Pátek – II. etapa“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         prodloužit termín pro podání nabídky na dodavatele stavby „Vodovod Pátek – II. etapa, vodovodní přípojky“  do 26. srpna 2008

-         Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou MAVAB Consulting spol. s.r.o., kterým se firma zavazuje provést úpravu a aktualizaci žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Pátek tak, aby mohla být předána v termínu stanoveném ve II. výzvě pro předkládání regionálních projektů, tato úprava bude provedena bez nároku na odměnu

-         jedinou nabídku na odkoupení souboru pozemkových parcel č. 584/74, 584/91, 584/127, 584/137 a 584/147 v lokalitě „V Ohrádkách“ o celkové výměře 1 838m2 za cenu 600,- Kč  za 1mod společnosti REA 2007 s.r.o., Praha 4 a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem kupní smlouvy

 

Zastupitelé projednali:

-         oznámení Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Pátek, kterým oznamuje důvod zamítnutí žádosti zpracované firmou MAVAB Consulting spol. s.r.o.

-         znovu žádost občanského sdružení PeLaSe o.s. Senice o povolení umístit antény pro místní síť WiFi na střechu střediska Diakonie v Pátku čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek, doplněnou o stanovisko nájemce, tj. ČCE Libice nad Cidlinou, zastupitelé tuto žádost schválili a stanovili roční poplatek za pronájem střechy ve výši  10 000,- Kč

-         oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o přidělení neinvestiční dotace pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů pro rok 2008 ve výši 4 105,- Kč a uložili finančnímu výboru zapracovat ji do rozpočtového opatření

 

Zasedání zastupitelstva dne 26. srpna  2008 ( 9 / 2008 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., na funkci ředitele Mateřské školy Pátek a určení dvou členů konkursní komise za Obec Pátek, ve složení paní Marcela Miarková a paní Iveta Zikmundová 

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o dílo na stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa – řad B“ mezi zhotovitelem stavby firmou PROSTAV , s.r.o., Poděbrady a Obcí Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         výši příspěvků od občanů na vodovodní přípojky ve výši 10 000,- Kč pro celou stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“

-         Kupní smlouvu mezi Obcí Pátek a manželi JUDr. Martou Stejskalovou a Prof. Luborem Stejskalem, DrSc, Poděbrady, na odkoupení pozemků parcelní číslo 318/5, 624/4 a 349/9     pro akci „Ekofarma Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem smlouvy

-         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pátek  a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Souhlasné prohlášení mezí Obcí Pátek a firmou AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, k umístění energetického zařízení na nemovitosti pro stavbu Pátek, kabel VN, TS, kabel NN pro p.č. 584/ 48 – 190 a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jeho podpisem

-         Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace TJ Pátek na výstavbu díla „Sociální zařízení – fotbalové kabiny“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Smlouvu o poskytnutí finanční dotace TJ Pátek na tyto účely : údržba fotbalového hřiště, údržba techniky, pronájem ledové plochy a sportovní pomůcky, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Dodatek k nájemní smlouvě na pozemky mezi Obcí Pátek a nájemcem Poděbradská Blata a.s. Kouty a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pátek a Obcí Kouty na „Výstavbu vodovodu a kanalizace pro obec Kouty“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška

-         finanční dar pro paní Editu Hrdou za dlouholetou přínosnou práci ve funkci ředitelky Mateřské školy Pátek ve výši 20 000,- Kč

-         zvýšení platby za službu „ hlášením místním rozhlasem“ z původních 40,- Kč na 200,- Kč  pro reklamní účely s platností od 15.9.2008

 

Zastupitelé projednali:

-         Veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2008 na akci „Vodovodní přípojky Pátek – II.etapa – řad B“ , které se zúčastnila jediná firma PROSTAV, s.r.o., Poděbrady, v cenové nabídce 613 130,- Kč včetně DPH a rozhodli vybrat tuto firmu jako zhotovitele stavby

-         stanovisko občanského sdružení PeLaSe o.s. Senice k návrhu smlouvy o povolení umístit antény pro místní síť WiFi na střechu střediska Diakonie v pátku čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek a rozhodli ponechat Usnesení č. 7-8/2008 ze dne 15.7.2008 v původním znění

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 22.7.2008 a schválili rozpočtové opatření číslo 3

 

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         situace v Mateřské škole Pátek, především pak s odchodem paní Edity Hrdé z funkce ředitelky mateřské školy

-         dosavadní i plánované činnosti SDH Pátek

 

Diskuse:

-         pan Jaroslav Pražák vznesl dotaz na možnost vybudování cesty podél pravého břehu Sánské strouhy na pozemcích ve vlastnictví Dr. Marka

-         starosta pan Jiří Bulušek vznesl dotaz na možnost objednat pouťové atrakce na páteckou pouť a posvícení, z důvodu častého odmítnutí ze stran provozovatelů atrakcí rozhodlo zastupitelstvo obce otisknout výzvu v místním zpravodaji „Pátecký plátek“

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. září  2008 ( 10 / 2008 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí Cidlina, která se uskutečnila dne 9.9.2008

 

 

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         zrušit k 31.12.2008 Usnesení číslo 8 o poskytnutí dotace na vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci v maximální výši 10 000,- Kč, které bylo přijato na zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24.2.2004

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          Smlouvu o dílo na vybudování vodovodních přípojek Pátek – II. etapa, řad B mezi Obcí Pátek a firmou Prostav, s.r.o., Poděbrady a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Obcí Pátek a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze na pozemek p.č. 349/6 o výměře 1041 m2  v katastrálním území Pátek u Poděbrad a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem a podpisem Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

-         Dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo 1039 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu na skládku Radim mezi Obcí Pátek a Obcí Radim a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jeho podpisem

 

Zastupitelé projednali:

-          Žádost Mateřské školy Pátek o prodloužení provozní doby a rozhodli prodloužit provozní dobu z původních 15,30 hodin na 16,00 hodin na zkušební dobu do konce roku 2008, s platností od 1.10.2008

-         Žádost Občanského sdružení Dobšané o finanční podporu projektu „Propagace a zviditelnění LABSKO – CIDLINSKÉ oblasti“  a rozhodli tuto žádost podpořit finanční částkou 10,- Kč   na jednoho obyvatele obce Pátek

 

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         zasedání konkurzní komise na funkci ředitele Mateřské školy Pátek, která se uskuteční  dne 7.11.2008 v zasedací místnosti Obecní úřadu Pátek a zároveň poděkoval přítomné paní Editě Hrdé za dlouholetou a přínosnou práci ve funkci ředitelky Mateřské školy Pátek

-         přípravy podkladů pro Výzvu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „Rekonstrukce MŠ Pátek“

-         prvního kontrolního dne stavby „Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“, konaného dne 18. září 2008 na Obecním úřadu Pátek

-         situace v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“

-         postřikovače na zahradní traktor X 700, kterým budou prováděny postřiky chodníků v obci

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 21. října 2008, 25. listopadu 2008 a 16. prosince 2008 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Výzva pro občany Pátku

Prosíme spoluobčany o pomoc při zajišťování pouťových atrakcí na páteckou pouť a posvícení.  Kontakty na provozovatele těchto atrakcí sdělte Obecnímu úřadu Pátek, abychom mohli v příštím roce zajistit jejich účast na pouť a posvícení. Námi kontaktovaní provozovatelé dali přednost větším vesnicím a Nymburku, kde v těchto termínech měli také slavnosti.

Děkujeme předem.

 

Jubilea

 

V posledním čtvrtletí roku 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

 Pan Miroslav Borovička, Pátek 95

Pan Petr Čechal, Pátek 167

Paní Jaroslava Serbusová, Pátek 153

Pan Milan Volejník, Pátek 166

Paní Markéta Káninská, Pátek 32

Paní Danuška Váňová, Pátek 174

Paní Marie Dvořáková, Pátek 119

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

 

 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pátku

V sobotu 5. července 2008 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Pátku 120. výročí založení. V rámci oslav se dopoledne na fotbalovém hřišti konaly hasičské závody – aneb „útočí ženy, muži i děti“. Za mohutného povzbuzování všech přihlížejících předvedly jednotky hasičů z Libice nad Cidlinou, Křečkova, Odřepes, Úmyslovic, Všechlap, Velkého Zboží a samozřejmě z Pátku útok na terč. Všichni byli odměněni bouřlivým potleskem publika. Premiéru měli i nejmladší hasiči z Pátku. Vyhodnocena byla všechna družstva a odměněna památeční plaketou. Soutěžní dopoledne bylo zakončeno přistavením vysokozdvižné hasičské plošiny, ze které si mohli zájemci shlédnout Pátek z výšky 30 metrů. Odpolední program pokračoval od 13 hodin u opravené hasičské zbrojnice výstavou fotografií z historie páteckých hasičů. Zájemci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet sjezd hasičským rukávem z plošiny ve výšce 25 metrů. Místní dobrovolní hasiči poté předvedli ukázkový zásah hašení požáru makety domečku. Zástupci páteckých hasičů položili slavnostní kytici k Pomníku padlých  na návsi v Pátku.

Večer se konala slavnostní výroční schůze páteckých hasičů, kde byli vyznamenáni zasloužilí členové hasičského sboru: pan Milan Svoboda, pan Jaroslav Mrázek, pan Břetislav Zikmund, pan Miloš Mrázek, pan Miloslav Kroupa, pan Jan Suchánek, pan Vladimír Kolbaba, pan Jindřich Hofman, pan Stanislav Bukovjan a pan Miroslav Borovička. Za vykonanou práci obdrželi Čestná uznání.

Slavnosti byly zakončeny hasičskou taneční zábavou pro širokou veřejnost.

 

Požár stohu slámy

 

V neděli 3. srpna 2008 po 20 hodině zachvátily plameny stoh slámy v Pátku na poli za hřbitovem u silnice do Kout. Na místo se sjelo více než 40 hasičů, profesionální i dobrovolní. Podle zasahujících hasičů chytla sláma tak rychle, že bylo bezpečnější stoh rozdělit a nechat dohořet. Kromě slámy kropili hasiči také přilehlá strniště, aby zabránili šíření ohně. Oheň dostali pod kontrolu ještě před půlnocí. Dobrovolní hasiči z Pátku zůstali u požáru až do pondělního rána a ohniště hlídali ještě celé pondělí a úterý, aby nedošlo k dalšímu vznícení. Nikdo z lidí ani hasičů nebyl naštěstí zraněn.

 

 

TJ Pátek

Fotbalisté TJ Pátek – podzim 2008

Družstvo A dospělých – Okresní přebor Nymburk

23.8. -  Dymokury – Pátek 2 : 2

7.9. – Kounice A – Pátek 2 : 6

13.9. – Pátek – Poříčany A 2 : 1

21.9. – Sadská B – Pátek 4 : 2

27.9. – Pátek – Rožďalovice B 2 : 1

4.10. – Milovice – Pátek 6 : 2

11.10 – Pátek – Kostomlaty 0 : 1

19.10 – Městec K. A – Pátek 1 : 3

25.10. – Pátek – Kostelní Lhota 1 : 0

1.11. – Jíkev – Pátek

9.11. – Hrubý Jeseník A – Pátek

15.11. – Pátek – Běrunice A

Družstvo B dospělých – 4. třída skupiny C Nymburk

24.8. – Boh. Poděbrady – Pátek 4 : 2

31.8. – Pátek – Všechlapy B 3 : 1

7.9. – Dymokury – Pátek 4 : 2

14.9. – Pátek – Velenice 2 : 2

21.9. – Běrunice B – Pátek 0 : 0

4.10. – Záhornice – Pátek 2 : 1                         

12.10. – Pátek – Opolany 5 : 0

18.10. – Dlouhopolsko – Pátek 2 : 10

26.10. – Pátek – Sány B 10 : 1

1.11. – Žehuň – Pátek

9.11. – Pátek – Křečkov B

16.11. – Odřepsy - Pátek

Dorost Pátek – okresní přebor skupina A Nymburk

31.8. – Pátek – Sadská 0 : 3

7.9. – Litol – Pátek 5 : 2

14.9. – Pátek – Hořátev 2: 1

20.9. – Ostrá – Pátek 5 : 1

27.9. – Pátek – Milovice 0 : 5

4.10. – Poříčany – Pátek 0 : 3

12.10. – Pátek – Kostomlaty 2 : 1

18.10. – Lysá n/L – Pátek 7 : 0

25.10. – Sokoleč - Pátek

Žáci Pátek – 3. třída skupina B Nymburk

30.8. – Kněžice – Pátek 0 : 6

7.9. – Pátek – Všechlapy 1 : 0

14.9. – Pátek – Opočnice 0 : 5

21.9. – Kovanice – Pátek 0 : 6

28.9. – Pátek – Křinec 3 : 5

4.10. – Sány – Pátek 1 : 2

12.10. – Pátek – Sokoleč 1 : 1

18.10. – Městec K. – Pátek 8 : 2

26.10. Pátek – Hrubý Jeseník

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2008 / 2009  - Výsledky po 5. kole:

1. HC Pátek – 15 bodů, 5 – 0 – 0, skóre 70 : 15

2. SL Poděbrady – 12 bodů, 4 – 0 – 1, skóre 42 : 24

3. HC Kopos Kolín – 12 bodů, 4 – 0 -1, skóre 48 : 36

4. HC Mochov – 9 bodů, 3 – 0 – 2, skóre 37 : 21

5. TJ Český Brod – 3 body, 1 – 0 -4, skóre 22 : 26

6. HC Hoštice – 3 body, 1 – 0 – 3, skóre 22 : 43

7. HC Buldoci  -  3 body, 1 – 0 – 3, skóre 19 : 48

8. HC Brkouni – 0 bodů, 0 – 0 – 5, skóre 14 : 62

Následující zápasy : neděle 2.11. 2008 od 10,00 hodin  - HC Pátek – SL Poděbrady

                                 sobota 8.11.2008 od 13,30 hodin – HC Brkouni – HC Pátek

 

 

Pátecký  volejbal   aneb  „ TRAGIX   Pátek  “

Po dvou příjemných sezonách a srazů lidí na místním volejbalovém plácku , kde jsme se scházeli  za účelem si zasportovat , zahrát volejbal a pak příjemně posedět v Butique a popovídat si , jsme se rozhodli založit volejbalový club. Stále se scházíme v malém počtu a není téměř možnost si zahrát v normální sestavě šest na šest. Skalních „ TRAGIX  Páteckých “ volejbalistů (Petr, Šárka, Pavel, Jirka a Lenka – zakladatelé klubu)  se  schází pouze pět a tak to plácáme stále jen tři na dva, což pro nějaký trénink na opravdový  mač není moc příznivé. A přesto! Bylo to rychlejší než jsme mysleli. Stále jsme své síly chtěli poměřit proti nějakému týmu.  Jindra   Hněvsa  se jednou při volejbale zmínil ,  že se hraje turnaj v Kostomlatech  a tak jsme hned řekli ať nás přihlásí . A tak se i stalo !  Chtěli jsme vystupovat jako opravdový tým a do dvou dnů  jsme měli název našeho týmu, logo i téměř hotové dresy.  Jelikož příznivců není mnoho co by nám fandilo a náš fanklub  „tehdy“ čítal pouze jednu faninku, mysleli jsme i na to a dresy byly vyrobeny v oranžové barvě. Zúčastnili jsme se turnaje 30.8. 2008 v Kostomlatech a moc dobře jsme si zahráli , jelikož ostatní týmy  byly sehraní dlouhá léta . Skončili jsme první od konce , ale pocit z účasti jsme měli všichni moc dobrý a nejvíce nás podporovala naše fanynka Soňa , která byla nejvíce slyšet na obou hřištích i na fotbalovém a určitě    se příště zúčastní turnaje také . Musím poděkovat všem , kteří se zúčastnili volejbalového turnaje  a doufám , že nadále vytrváme a budeme se ve volejbale jen zlepšovat .

Sportu zdar !!!   Volejbalu TRAGIX Pátek zvlášť.

PS: Budeteli z širokého dalekého okolí míti zájem si přijít zahrát. Budete vítáni!

Hráči zúčastněni na turnaji reprezentujíc klub TRAGIX Pátek a čest naší obce :

Lenka  Čermínová

Šárka Maříková

Jirka Švorc

Petr Šafránek

Petr a Alena Židů

Jindra Hněvsa

Pavel Svoboda  

Zvláštní poděkování za podporu a věrnost

při fandění:

Soňa  Svobodová

Tomáš Paule (pražák)

Soňa a Pavel Svobodovi

e-mail: diamant_21@centrum.cz, www.fotogalerka.eu

Výměna občanských průkazů

V letošním roce pokračuje povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů z důvodu ukončení jejich platnosti, jak vyplývá z příslušné právní úpravy.

Dnem 31.12.2008 skončí platnost těchto OP, vydaných do 31.12.2003. Žádost o nový OP musí být podána nejpozději do 30.11.2008. Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou platností „ bez omezení “, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1.lednem 1936.

 

 

Pozvánky:

 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Pátku

Na 1. adventní neděli – 30. listopadu 2008 zveme všechny spoluobčany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Sejdeme se v podvečer v 17 hodin na návsi před hostincem.

 

Mikulášská besídka

Pro všechny děti je připravena tradiční Mikulášská besídka v neděli 7. prosince 2008 od 15 hodin v sále místního hostince.

 

Výstaviště Lysá nad Labem

31.10. – 2.11. – KOLA 2008 – 13. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

31.10. – 2.11. – RYCHLÁ KOLA 2008 – 9. výstava závodních automobilů a motocyklů

14.11. – 16.11. – Exotika – celostátní výstava nejen exotického ptactva

5.12. – 7.12. – Mikulášské trhy

6.12. –  Výstava poštovních holubů

12.12. – 14.12. – Stříbrné trhy

19.12. – 21.12. – Zlaté trhy

 

Skanzen Přerov nad Labem

1.12. – 30.12. – Lidové Vánoce v Polabí -  tradiční vánoční výstava

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 

www.obecpatek.cz


 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v říjnu 2008. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.