P Á T E C K Ý    P L Á T E K

4 / 2007

  

 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

( pranostiky )

 

Říjen

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 3. října v 12,06 hodin, Novoluní 11. října  v 7,01 hodin, První čtvrť 19. října v 10,33 hodin, Úplněk 26.října  v 6,51 hodin.

V říjnu ubývá dne o 1 hodinu a 51 minutu.

Příroda – noc začíná vítězit nad dnem, ve vzduchu je cítit změna, rostliny odumírají, nádherně zbarvené listí opadává.

Vhodné dny k zalévání – 3. a 4. října, 13. a 14. října, 22. až  24. října a 31. října.

Říjen – desátý měsíc roku nazývali v nejstarších dobách naši předkové řújen, což je zpodstatnělé adjektivum od slova říje. Josef Dobrovský se již na začátku předminulého století pokoušel objasnit vznik slova říjen z tvaru slov rjuj, řuj či říj, souvisejících s měsícem jelení říje.Karel Jaromír Erben ve své studii o jménech měsíců však o takovém výkladu pochyboval. Latinsky Oktober ( anglicky October ) je z latinského octo – osm, protože to býval osmý měsíc dřívějšího římského kalendáře.

 

Listopad

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 1. listopadu v 22,18 hodin, Novoluní 10. listopadu v 0,03 hodin, První čtvrť 17. listopadu v 23,32 hodin, Úplněk 24. listopadu v 15,29 hodin.

V listopadu  ubývá dne o 1 hodinu a 25 minut.

Příroda –  noc je dlouhá až patnáct hodin, spadlá semena se zabydlují v zemi – připravují se na spánek, listí opadává, ve vzduchu cítíme zánik.

Vhodné dny pro zalévání – 1. listopadu, 9. až 11. listopadu, 19. a 20. listopadu, 27. a 28. listopadu.

Listopad – v tomto měsíci padá listí a odtud název listopad. Latinské pojmenování November ( anglicky November ) je z latinského novem – devět, protože to býval devátý měsíc dřívějšího římského kalendáře.

 

Prosinec

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 1. prosince v 13,44 hodin, Novoluní 9. prosince v 18,40, hodin,  První čtvrť 17. prosince v 11,17 hodin, Úplněk 24. prosince v 2,15 hodin, Poslední čtvrť 31. prosince v 8,50 hodin.

V prosinci zpočátku ubývá dne o 21 minut, ku konci měsíce přibývá dne o 6 minut.

Příroda – ze začátku měsíce ještě dne ubývá ( stále noc vítězí ), ale na konci ho už začíná pomalu přibývat.Příroda odpočívá, nabírá sílu, připravuje se, ve vzduchu je cítit studený klid.

Vhodné dny pro zalévání – 6. až 8. prosince, 16. a 17. prosince, 24. a 25.prosince.

Prosinec – v našich nejstarších kalendářích i v Kralické bibli se dvanáctý měsíc psal jako prasinec, což se dávalo do souvislosti s tím, že se v tomto měsíci rodilo i zabíjelo nejvíce prasat. Z výkladů je nejblíže souvislost se světlem, pojem siný vypovídá, že dny jsou šedivé a slunce svítí nejslaběji.   Je zde patrná spojitost se staroslovanským siněti – tj. světliti se, v naší řeči se uchovalo v tvaru sinati – modrati.To by ukazovalo na to, že prosinec znamená prosvětlování, které nastává po zimním slunovratu.  Latinský název December ( anglicky December ) je z decem – deset, protože to býval desátý měsíc dřívějšího římského kalendáře.

čerpáno z kalendáře

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí roku 2007

 

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10. července 2007 ( 7  / 2007 ) :

 

-         zastupitelé na návrh hodnotící komise vybrali jako zhotovitele stavby „ Pátek - zastávky busů na silnici III/329 16 “ firmu ECC a.s., Praha 47

-         hodnotící komise ve složení : předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, člen Výboru pro rozvoj obce p. Ing. Jiří Janeba a starosta p. Jiří Bulušek se sešla 28.6.2007 a projednala poptávkové řízení na zastávky busů na silnici III/329 16, kterého se zúčastnily tyto firmy :

1.       ECC a.s., Praha 47 v cenové nabídce 990 916,- Kč a doporučené vícepráce v hodnotě  65 993,- Kč

2.       LUXERA s.r.o., Praha 4 v cenové nabídce 1 134 919,- Kč

3.       Prostav s.r.o., Poděbrady v cenové nabídce 899 882,- Kč plus betonový monolit zastávky v hodnotě 130 000,- Kč

-         zastupitelstvo obce vyhlásilo poptávkové řízení na akci „ Úschovna hraček a pískoviště  v  MŠ Pátek “

 

Různé :

-         byly projednány žádosti p. Ing. Jiřího Janocha , Pátek a firmy KORA truhlářství Poděbrady o odprodeji objektu KOS a bylo rozhodnuto na návrh Výboru pro rozvoj obce zrealizovat záměr prodeje bývalého areálu KOS až po zřízení vodovodní přípojky v daném objektu

-         zastupitelé berou na vědomí Vyúčtování ceny vodného a stočného pro kalendářní rok 2006 společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk

-         opakovaně byla projednána Žádost o povolení obývání bývalých hokejových kabin sl. Terezy Zychové, Pátek a bylo rozhodnuto tento objekt pronajmout za účelem zřízení klubovny  pro mládež

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  24. července  2007 ( 8  / 2007 ) :

 

-         zastupitelé projednali cenové nabídky na dřevěnou konstrukci stavby „ Pergola – fotbalové hřiště “firem : zakázkové truhlářství L. Karban, Velký Osek v cenové nabídce 74 292,- Kč a firmy Petr Modráček, Hradčany v cenové nabídce 40 500,- Kč a jako zhotovitele této stavby vybralo firmu Petr Modráček, Hradčany

-         byla projednána Smlouva o dílo s firmou ECC a.s., Praha 4 na akci „ Pátek – zastávka busů  na silnici III/329 16 “a doplněna o zástupce ve věcech technických na stavbě, kterým byl stanoven p. Ing. Leoš Piroutek, starosta p. Jiří Bulušek byl pověřen podpisem této smlouvy

-         zastupitelé projednali pokračování akce „ Vodovod Pátek – I. etapa “ a rozhodli vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele stavby „ Pátek – Vodovodní přípojky - I. etapa “

-         zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením Obce Pátek a MŠ Pátek za 1. pololetí 2007

 

Různé :

-         zastupitelé  schválili jako náhradního ověřovatele zápisu p. Jindřicha Hněvsu

-         zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dražby pozemku parc. č. 496, zapsané na LV 387 pro Katastrální území Pátek u Poděbrad a schválili doplatek ve výši 156 000,- Kč za vydražený pozemek v částce 171 000,- Kč

-         bylo schváleno vyúčtování akce „ Dětský den“a rozhodnuto o doplacení daňově uznatelných nákladů v částce 1 456,- Kč

-         zastupitelé projednali a rozhodli o pronájmu budovy bývalých hokejových kabin jedinému zájemci p. Davidu Šafránkovi, Pátek, starosta p. Jiří Bulušek byl pověřen podpisem  smlouvy

-         bylo rozhodnotu o sepsání žádosti SFŽP o zrušení zástavního práva na pozemek kat. č. 292/1 v KÚM Pátek u Poděbrad, který byl zastaven při akci „ Kanalizace Pátek “, z důvodu splacení 25 % pohledávky

Diskuse :

-         p. Jindřich Hněvsa se dotázal na možnosti vybudování chodníku k autobusové zastávce na návsi

-         p. Iveta Zikmundová informovala o možnosti spolupráce s KIS Poděbrady, například předplatné na abonentní představení do Poděbrad a možnosti zajištění autobusové dopravy

-         p. Iveta Zikmundová informovala o schůzce sociálního výboru dne 19.7.2007, kde byla projednána příprava sportovního odpoledne pro děti na závěr prázdnin a akce Vítání občánků 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21. srpna 2007 ( 9  / 2007 ) :

 

-         zastupitelé projednali a berou na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  Obce Pátek, jejíž součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Pátek s tímto závěrem :  

Při přezkoumání hospodaření Mateřské školy Pátek bylo kontrolním výborem doporučeno, z důvodu nízkého čerpání obecní dotace pro nemoc ředitelky MŠ Pátek p. Edity Hrdé snížit výši dotace z původně schválených 141 200,- Kč na 70 600,- Kč.

Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyla zjištěny nedostatky.

-         byl projednán Zápis z jednání finančního výboru  ze dne 31.7.2007 a na jeho základě zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. 3 doplněné o pozměňující návrhy vzniklé při diskusi k tomuto bodu – navýšení příjmů o 1 500 000,- Kč vklad na Raiffeisen stavební spořitelnu a snížení výdajů o 70 600,- Kč, snížení dotace Obce Pátek poskytované MŠ Pátek

-         starosta p. Jiří Bulušek informoval o probíhající akci „ Pátek – zastávky busů na silnici    III/329 16“

-         zastupitelstvo obce provedlo otevření obálek s nabídkami na dodavatele stavby „ Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa “, kterého se zúčastnily tyto firmy :

1.      Halko stavební společnost, spol.s.r.o., Nová Ves 1, Kolín 2 v cenové nabídce  468 373,- Kč bez DPH

2.      Prostav, s.r.o. Poděbrady v cenové nabídce 301 273,- Kč bez DPH

3.      KG Tranzit spol. s.r.o., Dolní Nouzov, Velim v cenové nabídce 440 842,- Kč bez DPH

-         byla jmenována hodnotící komise pro posouzení jednotlivých nabídek ve složení : předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa a předseda Kontrolního výboru p. Marcela Miarková

-         zastupitelé schválili návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Pátek a jednotlivými občany na vybudování vodovodních přípojek

-         zastupitelé berou na vědomí zahájení Územního řízení a dělení parcel v lokalitě Z2 / F Pátek    „ V ohrádkách “

 

Různé :

-         zastupitelé  projednali a schválili Žádost p. Jiřího Blažka, Pátek, o povolení položení zámkové dlažby na obecním pozemku č. 594/25 v KÚ Pátek u Poděbrad, z důvodu zpevnění vjezdu před nemovitostí č.p. 193

-         zastupitelé rozhodli požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 349/6 v KÚ Pátek u Poděbrad o výměře 1041 m2 s využitím ostatní komunikace do majetku Obce Pátek

-         poptávkové řízení na úschovnu hraček a pískoviště v MŠ Pátek bylo prodlouženo do 31.10.2007

-         zastupitelé schválili Smlouvu č. 3071/REG/2007 o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, na zřízení nové autobusové zastávky včetně komunikací ( Pátek – zastávky busů na silnici  III/329 16 ) evidenční číslo 2007/0126, v maximální výši 121 000,- Kč

-         zastupitelé schválili Smlouvu č. 3070/REG/2007 o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, na zajištění realizace projektu Úroky z úvěru – Splašková a tlaková kanalizace Pátek evidenční číslo 2007/0288 v maximální výši 47247,- Kč

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. září 2007 ( 10 / 2007 ) :

 

-         zastupitelé projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku obce – Pátek č. 6 / 2007, kterou    vydává Požární řád obce Pátek

-         starosta p. Jiří Bulušek informoval o probíhající akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “ a o akci „ Pátek – zastávky busů na silnici III/329 16 “

-         zastupitelé projednali a schválili vícepráce firmy Prostav, s.r.o., Poděbrady  na akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “v celkové výši 14 207,- Kč včetně DPH

-         na návrh  hodnotící komise, která se sešla 6.9.2007, byla vybrána firma Prostav, s.r.o., Poděbrady, jako zhotovitel stavby „ Pátek – Vodovodní přípojky – I. etapa “ a byla schválena smlouva  o dílo č. 06/2007 uzavřená mezi Obcí Pátek a firmou Prostav s.r.o., Poděbrady

-         byla schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi Středočeským krajem  se sídlem v Praze 5, zastupovaným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora a Obcí Pátek

-         hodnotící komise ve složení : předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa a předseda Výboru pro životní prostředí p. Luboš Vaněk se sešla dne 18.9.2007 a projednala poptávkové řízení na dodavatele poradenského projektu k získání finančních prostředků z EU pro rekonstrukci a navýšení kapacity Mateřské školy v Pátku, zúčastnily se tyto firmy :

1.      MAVAB Consulting spol.s.ro., Praha 9 v cenové nabídce 80 000,- Kč bez DPH + 1,9 % success fee

2.      SIGMIN a.s., Kolín v cenové nabídce 45 000,- Kč bez DPH  + 2,5 % success fee

3.      EUREON a.s., Praha 7 v cenové nabídce 330 000,- Kč bez DPH + 3 % success fee

4.      EUROPEAN MERCANTILE a.s., Praha 1 v cenové nabídce 200 000,- Kč + 2 % success fee

-         na návrh hodnotící komise byla vybrána firma MAVAB Consulting spol.s.r.o., Praha , jako dodavatel poradenského projektu „ Rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy v obci Pátek “ a starosta byl pověřen podpisem smlouvy

-         zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek v celkové výši 40 000,- Kč na tyto účely : údržba fotbalového hřiště, pronájem ledové plochy a sportovní pomůcky

-         byl projednán Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.9.2007 a na jeho základě schválili zastupitelé Rozpočtové opatření číslo 4

 

Různé :

-         zastupitelé vzali na vědomí Zápis z valné hromady Svazku obcí „ Cidlina “ ze dne 25.9.2007

-         starosta p. Jiří Bulušek informoval o blížícím se 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Pátek

-         byla projednána a schválena Žádost manželů Jitky a Jana Bursových na využití obecního pozemku ( část pozemku č. 80/1 před parcelou č. 85/28 a č. 80/44 ), pro uložení stavebního materiálu po dobu nezbytně nutnou k dokončení hrubé stavby rodinného domu, za dodržení následujících podmínek : žadatelé ručí za pořádek a bezpečné uložení stavebního materiálu  a travnatá plocha  bude   uvedena do původního stavu, včetně zatravnění

-         zastupitelé rozhodli prozatím nepodpořit vstup do Sdružení místních samospráv, z důvodu členství ve Svazu měst a obcí ČR

-         starosta p. Jiří Bulušek informoval o možnosti získání finančních prostředků na opravu místní kapličky od nadace VIA, která vyhlásila grantové řízení pro program „ Záchrana drobných památek místního významu “

-         zastupitelé schválili prodej neděleného objektu KOS

-         byla jmenována hodnotící komise ve věci vhodné formy prodeje objektu KOS ( Veřejná dražba, Cenová nabídka, Obchodní veřejná soutěž…) ve složení : předseda Výboru pro rozvoj obce  p. Petr Peřina, předseda Výboru pro životní prostředí p. Luboš Vaněk a předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa

Diskuse :

-         místostarosta p. Iveta Zikmundová  informovala o termínu Vítání občánků, které se uskuteční dne 6.10.2007 ve 14 hodin a o chystaném zájezdu do Karlínského divadla na představení Čardášová princezna

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 23. října 2007, 27. listopadu  2007 a 18. prosince 2007  vždy od 18,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

 

V posledních  měsících roku 2007  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Miroslav Mrázek, Pátek 151

Pan Ivan Herčík, Pátek 130

Paní Olga Terbanová, Pátek 180

Pan Vladimír Kroupa, Pátek 66

Paní Jarmila Malá, Pátek 129

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

Vodovod Pátek – I. etapa

V průběhu měsíce října 2007 byla dokončena stavba „ Vodovod Pátek – I. etapa “ a následně bylo zažádáno o kolaudační rozhodnutí.

Nyní probíhá výstavba jednotlivých vodovodních  přípojek pro občany Pátku, kteří měli o připojení zájem.

  

Vodovod Pátek – II.etapa

Zájemci o připojení k veřejnému vodovodu v II. etapě budou  písemně pozváni na informativní schůzku na OÚ Pátek. Zde budou projednány podrobnosti o výstavbě  vodovodu  - II. etapa  ve zbývající části obce. 

 

Zastávky autobusů – výstavba

V těchto dnech pokračuje výstavba akce „ Zastávky busů na silnici  III/329 16 “, buduje se také osvětlený přechod a chodníky. Zastávka by měla být uvedena do provozu 8.12.2007.

 

Smlouvy o nájmu hrobového místa

Připomínáme  majitelům hrobových míst na hřbitově v Pátku, aby se dostavili k podpisu smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě dle § 25 Zákona o pohřebnictví, poplatek za zřízení a obnovu hrobového místa je na dobu 20 let. Smlouvu je možno podepsat a poplatek doplatit v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Svoz nebezpečného odpadu

Podzimní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 27. října 2007 na návsi v Pátku na prostranství před hostincem od 12,45 hodin do 13,15  hodin.

 

Kominické služby

Zájemci o návštěvu  kominíka se mohou nahlásit do 25. října  2007 na Obecním úřadě v Pátku v úředních hodinách.

 

TJ Pátek

Rozlosování soutěží v kopané pro oddíl TJ Pátek v sezóně 2007 / 2008 - podzimní část :

 

Pátek A – Okresní přebor II. A třída :

18.8.2007 sobota – Pátek A : Běrunice A -  1: 4

26.8.2007 neděle – Poříčany A : Pátek A – 1 : 2 ( 1 : 1 )

1.9.2007 sobota – Pátek A : Kovanice A – 2 : 3 ( 1 :  1 )

8.9.2007 sobota – Pátek A : Milovice A  - 0 : 1

15.9.2007 sobota – Libice n/C A :Pátek A – 2 : 6 ( 2 : 3 )

22.9.2007 sobota – Pátek A : Krchleby – 3 : 1 ( 3 : 0 )

29.9.2007 sobota – Kostelní Lhota : Pátek A  0 : 1 ( 0 : 0 )

6.10.2007sobota – Pátek A : Kostomlaty A – 1 : 3 ( 0 : 2 )

14.10.2007 neděle – 16,00 hodin – Přerov n/L : Pátek A

20.10.2007 sobota  - 15,30 hodin – Pátek A : Hrubý Jeseník A

28.10.2007 neděle – 14,30 hodin – Městec Králové A : Pátek A

3.11.2007 sobota – 14,00 hodin – Pátek A : Rožďalovice B

10.11.2007 sobota – 14,00 hodin – Polaban Nymburk B : Pátek A

 

Pátek B – IV. třída skupina C :

26.8.2007 neděle – Odřepsy : Pátek B 6 : 1 ( 3 : 0 )

2.9.2007 neděle – Pátek B : Běrunice B 2 : 1 ( 2 : 0 )

9.9.2007 neděle – Pátek B : Netřebice – 8 : 2 ( 4 : 1 )

16.9.2007 neděle – Libice n /C B Pátek B 4 : 10 ( 1 : 4 )

23.9.2007 neděle – Pátek B : Křečkov B – 2 : 2

30.9.2007 neděle  - Dymokury B : Pátek B 3 : 2 ( 0 : 1 )

7.10.2007 neděle – Pátek B : Opolany 2 : 0

13.10.2007 sobota – 16,00 hodin – Dlouhopolsko : Pátek B

21.10.2007 neděle – 15,30 hodin – Pátek B : Záhornice

27.10.2007 sobota – 14,30 hodin – Velenice : Pátek B

 

Dorost – Okresní přebor skupina B :

26.8.2007 neděle -  Velenice – Pátek 9 : 0 ( 3 : 0 )

2.9.2007 neděle – Pátek : Opočnice 2 : 4 ( 0 : 3 )

8.9.2007 sobota – Dymokury : Pátek – 5 : 1 ( 3 : 0 )

16.9.2007 neděle – Pátek – Hrubý Jeseník 0 : 0

22.9.2007 sobota – Křinec – Pátek – nedohráno

7.10.2007 neděle – Pátek : Běrunice – 0 : 2

13.10.2007 sobota – 10,00 hodin – Rožďalovice : Pátek

21.10.2007 neděle – 10,00 hodin – Pátek : Loučeň

28.10.2007 neděle – 10,00 hodin -  Jíkev : Pátek

4.11.2007 neděle – 10,00 hodin – Pátek : Městec Králové

 

Žáci – Okresní soutěž skupina B :

2.9.2007 neděle – Všechlapy : Pátek 0 : 2 ( 0 : 0 )

9.9.2007 neděle – Pátek : Křinec – 0 : 6 ( 0 : 3 )

15.9.2007 sobota – Dlouhopolsko : Pátek  -

22.9.2007 sobota – Městec Králové B : Pátek – 4 : 1 ( 2 : 0 )

30.9.2007 neděle – Pátek : Opočnice  - 2 : 5 ( 2 : 2 )

7.10.2007 neděle – Hrubý Jeseník : Pátek 0 : 1 ( 0: 0 )

14.10.2007 neděle – 10,00 hodin – Pátek : Kovanice

 

 

 

Rozpis „ Poděbradského poháru “ – první část 2007 / 2008 :

 

5.10.2007 pátek – 20,15 hodin – HC Pátek : HC Vikingové 10 : 3

12.10.2007 pátek – 20,15 hodin – HC Kingové : HC Pátek

21.10.2007 neděle – 17,00 hodin – HC Pátek : SL Poděbrady

29.10.2007 pondělí – 19,15 hodin – HC Brkouni : HC Pátek

4.11.2007 neděle – 17,00 hodin – HC Pátek : HC Mochov

10.11.2007 sobota – 15,00 hodin – HC Pátek : HC Buldoci

18.11.2007 neděle – 17,00 hodin – HC Kouřim : HC Pátek

23.11.2007 pátek – 20,15 hodin – HC Pátek : HC Kopos Kolín

1.12.2007 sobota – 17,15 hodin – TJ Český Brod : HC Pátek

Všechna utkání Poděbradského poháru se  hrají na zimním stadionu v Poděbradech.

 

 

 

Český rybářský svaz Pátek

Podzimní výlovy

Jako již tradičně i letos se konají v Pátku podzimní výlovy chovných rybníků. Výlovy zahájili rybáři v pátek 28.9., kdy byl sloven rybník“ U Lazarů “ a rybník „ Komorový “. V sobotu 13.10. se loví rybník „ Hliňák „ a  „ Ve Vršálích “, na rybníku „ Skála “ bude výlov v sobotu 20.10. a nakonec bude loven v sobotu 27.10. rybník „ Velký “. Všechny výlovy začínají v 8,00 hodin a zveme naše spoluobčany, aby se přišli podívat.

Výbor MO ČRS Pátek

  

 

  

Prázdniny nashledanou

 

V neděli 26. srpna  odpoledne se na místním fotbalovém hřišti konalo rozloučení s prázdninami. Účastníci měli přijít v originálním účesu nebo se zajímavou pokrývkou hlavy. Sešlo se tu hned několik originalit. Klobouky zdobené různými proprietami – třeba ovocem a zeleninou, barevné paruky, účes „ alá vodotrysk “, vlasy nabarvené na různé motivy čerpané z filmových postav. Děti předvedly osazenstvu „ butiku “ a všem přítomným rodičům přehlídku, která byla doprovázena mohutným potleskem. Celkem se zúčastnilo 36 dětí. Ty se  rozdělily do dvou skupin a nastalo zápolení žlutých proti oranžovým. Soutěžilo se nejen ve sportovních disciplínách, ale i v postřehu a šikovnosti. Soutěžící dostali sladkou odměnu. Na závěr odpoledne si všichni opekli buřta, osvěžili se limčou. Menší děti měly možnost  si zaskákat v nafukovacím hradu. Odpoledne se vydařilo, děti se vyřádily a tak už jen zbývá dodat  příště nashledanou !

Za sociální výbor Monika Kadlecová

 

Slavnostní rozsvěcení stromku

 

O první adventní neděli navečer se uskuteční rozsvěcení vánočního stromečku na návsi v Pátku.

První rozsvícení stromku doprovodí muzikanti, kteří zahrají vánoční koledy. Také děti z místní mateřské školy chystají několik vánočních písniček.

Na tuto akci  mohou děti vyrobit nápadité vánoční ozdoby, které společně pověsíme  na stromeček.

Srdečně zveme všechny naše spoluobčany, aby si s námi přišli zazpívat. Sejdeme se v neděli 2. prosince v 17,30 hodin.

 

 

 

 

Výstavy, kulturní a sportovní akce

 

 Výstaviště Lysá nad Labem

 1.11. – 4.11. –  KOLA 2007

( 12. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství )

1.11. – 4.1. -  RYCHLÁ KOLA 2007

( 8. výstava závodních automobilů a motocyklů )

16.11. – 18.11. – CHOVATEL 2007

( celostátní výstava drobného zvířectva )

7.12. – 9.12. – PTAČÍ SVĚT 2007

( výstava exotického ptactva )

7.12. – 9.12. – MIKULÁŠSKÉ TRHY

14.12. – 16.12. – STŘÍBRNÉ TRHY

20.12. – 22.12. – ZLATÉ TRHY

 

Polabské  muzeum Poděbrady

1.12. -30.12. – Vánoční  výstava

Polabské muzeum Poděbrady – Kunhuta.

1.12. – 30.12. – Keramika – Hana Benešová

 

Polabské přírodopisné muzeum Přerov nad Labem

1.12. – 30.12. –Lidové Vánoce v Polabí

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

15.12. – únor 2008 – Textil a oděvní doplňky z našich sbírek

 

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

19.11. – 15.1. – Perníkové Vánoce


 

 

Muzeum Kolín

25.10. – 25.11. – VETERAN CER CLUB  ( stará rádia, gramofony a další audiotechnika )

8.11. – 30.12. – Josef Švarc – Výběr z díla

4.12. – 30.12. – Krajinomalba Josefa Burkharda

7.12. – 30.12. – Vánoce očima dětí základních škol

 

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

6.11. – 28.12. – Vánoční výstava

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2007. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.