PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2013     

Zpravodaj za 2. čtvrtletí roku 2013 a co nás čeká v létě

 

 Zpětný odběr použitých elektrozařízení

Na sběrném dvoře v Pátku bylo nově zřízeno místo zpětného odběru použitých elektrozařízení. Spoluobčané zde mají možnost bezplatně odevzdat nefunkční elektrospotřebiče. Jedná se o následující kategorie: domácí spotřebiče včetně ledniček, elektrické nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky a výbojky, televizory a PC monitory, výpočetní a telekomunikační technika, spotřební elektronika. 

 

V pátek v Pátku

Ve dnech 9. srpna 2013 až 11. srpna 2013 se uskuteční v Pátku již X. sraz velorexů, opět pod názvem „V pátek v Pátku“. Tato akce se jako každoročně bude konat v prostoru za hasičskou zbrojnicí.

 

Memoriál Jaroslava Zvolského

Již 5. ročník turnaje v malé kopané se bude konat v sobotu 3. srpna 2013 od 8 hodin na hřišti v Pátku.

 

Pouťová zábava

Tradiční pouťová zábava se bude konat na hřišti v Pátku v sobotu 11. srpna 2013.

 

Povodně v Pátku – poděkování

Začátkem měsíce června 2013 nás nemile překvapily povodně, které tentokrát postihly i Pátek. Během prvních červnových dní spadlo nadprůměrné množství dešťových srážek, které se již neměly kam vsáknout a způsobily záplavy v části obce. Téměř všichni jsme měli zatopené sklepy, studny a zahrady a bohužel někteří i svá obydlí.

Od nedělního poledne – 1. 6. 2013 zápasili s velkou vodou členové Sboru dobrovolných hasičů Pátek, kteří byli na nohou téměř nepřetržitě do noci z pondělí na úterý. Na pomoc nám přijelo celkem 14 sborů dobrovolných hasičů z okolí a dva profesionální sbory. Na odklízení následků povodní se pracovalo až do konce týdne.

Poděkování za obětavou práci patří všem zasahujícím členům SDH Pátek  a také všem spoluobčanům, kteří se dobrovolně za vytrvalého deště zapojili  do záchranných prací  a do  likvidace následků povodní.

V neposlední řadě patří velký obdiv za statečnost a pochopení  všem občanům, kteří byli povodněmi bezprostředně zasaženi.  Ještě jednou všem děkujeme.

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2013

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. dubna 2013 ( 4 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Oznámení SFŽP o prodloužení lhůty Registračního listu pro předložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Sanační práce“  OP ŽP  do 30. 11. 2013

-         organizaci a zapojení do přípravy oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Pátek, které se uskuteční 22. června 2013

-         informace o postupu prací na vybudování dochlorovací stanice pro Vodovod Úmyslovice, která se nachází na katastru obce Pátek

-         informaci o zpracování a odeslání žádosti o ukončení odběrného místa ČEZ Distribuce, a.s. v hokejových kabinách

-         informaci o možnosti zapojení do 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka 2013

 

 Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 4 / 2013 pana Jindřicha Hněvsu a paní Mgr. Martinu Radoňovou

-           aktualizaci projektu sanačních prací „Sanace bývalého objektu podniku Styl“ zpracovanou firmou Chemcomex Praha,  a.s.

-         Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“ a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zajistit zveřejnění předběžného oznámení o této zakázce na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách a jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj

-         Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení, týkající se velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Elektrowin, a.s.

-         Dodatek číslo 2 / 2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností Nykos  Ždánice, a.s.

-          Smlouvu číslo 2 / 2013 o poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Polabská nížina ve výši 25 000,- Kč

-         Rozpočtové opatření číslo 3 / 2013 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-         Mandátní smlouvu a dohodu o plné moci na zastupování Obce Pátek v e-Aukci na zajištění optimalizace nákladů na spotřebu elektrické energie, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností eCentre, a.s.

-         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu stavby, pro stavbu Pátek kNN pro parcelní číslo 503 / 11,12, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.

-         Darovací smlouvu číslo 3/2013 na bezplatné převzetí 18 knih v hodnotě 1 299,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a panem Josefem Čejkou

-         Darovací smlouvu číslo 4 / 2013 na bezplatné převzetí 61 kusů  knih v hodnotě 2 592,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Mgr. Evou Málkovou

 

Zastupitelé projednali:

-         současné smluvní vztahy obce z hlediska pronájmu obecního majetku a uložili Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek provést ve spolupráci s JUDr. Liborem Fiedlerem revizi všech stávajících nájemních smluv

 

Diskuse:

-         zastupitel pan Luboš Vaněk vyslovil poděkování našim spoluobčanům panu Ladislavu Martincovi a panu Vítězslavu Týmovi za nezištnou pomoc při výsadbě stromů

 

Zasedání zastupitelstva dne 21. května  2013 ( 5 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace o schůzce zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, zpracovatele zadávací dokumentace pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže na odstranění následků staré ekologické zátěže, společnosti Chemcomex, a.s., a Obce Pátek, spojené s obhlídkou místa zdroje znečištění podzemních vod v objektu společnosti RB Harmonia Vini s.r.o.

-         Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2012

-         informace ze zasedání Honebního výboru Pátek o přípravě valné hromady Honebního společenstva Pátek

-         Zápis číslo 2 / 2013 z jednání správní dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 5. 4. 2013 a Závěrečný účet svazku za rok 2012

-         nabídku pana Jindřicha Týmy na provedení demoličních prací na objektu hokejových kabin v Pátku

-         záměr na vybudování dvou tůní v lokalitě Z2/D, což je plocha pro výstavbu rodinných domů – zóna hromadného bydlení

-         výsledky 9. ročníku grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, z nichž vyplývá, že Obec Pátek neobdrží dotaci na Pátecký ekovláček

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu   5 / 2013 pana Bohuslava Kroupu a paní  Ivetu Zikmundovou

-         Darovací smlouvu číslo 5 / 2013 na bezplatné převzetí 24 knih v hodnotě 447,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Ivankou Fadrhoncovou

-         Darovací smlouvu číslo 6 / 2013 na bezplatné převzetí 44 knih v hodnotě 4 004,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou Omanikovou

-         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.

-          místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jako náhradnici pro zastupování Obce Pátek a hlasování jejím jménem na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., která se uskuteční dne 13 .6. 2013

 

Zastupitelé projednali:

-           záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. provést akci „kabelové vedení nízkého napětí pro pozemek parcelní číslo 284 / 72, který je v majetku Obce Pátek, dle předloženého situačního plánku a s tímto souhlasili

-         Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., Klub Radost, o finanční příspěvek na letní pobytovou školu v přírodě a tuto zamítli

-         nabídku společnosti Promotion & Sale s.r.o na zakoupení balíčků přání, vytvořených dětmi s kombinovanými vadami a tuto zamítli

-         konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., která se uskuteční dne 13. 6. 2013 a pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek a hlasováním jejím jménem na této valné hromadě

-         konání řádné valné hromady Honebního společenstva Pátek, které se bude konat dne 13. 6. 2013 a pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek a hlasování jejím jménem na této valné hromadě

 

Diskuse:

-         zastupitel pan Luboš Vaněk informoval, že nová výsadba v lokalitě „V Ohrádkách“ je nekvalitní a je potřeba projednat s investorem náhradní

-         dále vyslovil poděkování majiteli pohostinství v pátku panu Janstovi za věnované sazenice stromů pro doplnění lesních porostů

-         starosta pan Jiří Bulušek upozornil na ulomené víko na odpadkovém koši  u odpočívadla na cyklostezce

 

Zasedání zastupitelstva dne 25. června  2013 ( 6 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, k záměru obce vybudovat tůně v lokalitě Z2/D na pozemcích parcelní číslo 284/2 a 284/33 v katastrálním území Pátek

-         souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k zadávací dokumentaci pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže na odstranění následků staré ekologické zátěže na akci „Sanační práce v obci Pátek bývalém objektu Styl“

-         informace starosty pana Jiřího Buluška o průběhu jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., která se uskutečnila 13. 6. 2013 a o průběhu  jednání Valné hromady Honebního společenstva Pátek, která se uskutečnila 13. 6. 2013

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 6 / 2013 pana Jindřicha Hněvsu a paní Ivetu Zikmundovou

-         zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12, odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci  „Environmentální školka Pátek“

-         vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu číslo 1 / 2013 na akci „Environmentální školka Pátek“ s ukončením lhůty pro podání cenových nabídek dne 12. 7. 2013 v 10,00 hodin, v souladu s platnou Směrnicí Obce Pátek o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

-         hodnotící komisi na akci „Environmentální školka Pátek“ ve složení pan Luboš Vaněk, pan Leoš Piroutek a pan Jiří Bulušek a pověřili ji obesláním nejméně 3 uchazečů, otevřením obálek s nabídkami a provedením jejich hodnocení

-         na návrh předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek finanční dar ve výši 10 000,- Kč pro starostu obce pana Jiřího Buluška za organizování pomoci občanům a odstraňování následků povodně v červnu 2013 a uložili Finančnímu výboru při ZO Pátek upravit o tuto částku návrh rozpočtového opatření číslo  4 / 2013

-         upravené Rozpočtové opatření číslo 4 / 2013 předložené Finančním výborem  při ZO Pátek

-         Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na pořízení automatického zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek

-         Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva v II. pololetí 2013 na tyto dny: 23. 7. 2013, 27. 8. 2013, 24. 9. 2013, 29. 10.2013, 26. 11. 2013 a 17. 12. 2013 vždy od 18,30 hodin        

 

Zastupitelé projednali:

-         změnu trasy kabelového vedení nízkého napětí pro pozemek parcelní číslo 284/72, se kterou souhlasí a schválili Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.

-         žádost manželů Vokolkových, na jejímž základě povolili využít obecní pozemek     za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků X. srazu velorexů „V pátek v Pátku“ ve dnech 9. až 11. 8.2013 za podmínek, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 23 . července 2013, 27. srpna 2013 a 24. září 2013 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

JUBILEA

V druhém čtvrtletí roku 2013 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pan Petr Serbus, Pátek 9

Pan Vlastimil Fadrhonc, Pátek 212

Paní Marie Šafránková, Pátek 131

Paní Jana Čechalová, Pátek 167

Pan Jan Hněvsa, Pátek 135

Pan Pavel Kroupa, Pátek 76

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Co se stalo ve 2. čtvrtletí roku 2013

 

Dětský aprílový karneval

Jako každý rok se konal v sobotu 6. dubna 2013 odpoledne dětský karneval. V sále místního hostince se sešlo 75 dětí, z toho bylo 63 děti převlečeno za nápadité masky. Během odpoledne si děti zasoutěžily, zatancovaly a mohly si vyrobit papírovou masku. Dárečky pro všechny zúčastněné věnovali: Zámek Loučeň, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Nykos Ždánice,  a.s., Pekařství u Macháčků – pan Petr Svoboda, Papírnictví Zbraněk Poděbrady, EKO – KOM Praha, a.s., Magna Exteriors&Interiors Bohemia Nymburk  a pan Petr Němeček, Pátek. Všem sponzorům děkujeme.

 

Obecní „Čarodějnice“

Již druhý ročník obecních čarodějnic se konal v úterý 30. dubna 2013 na hřišti. Děti si na ohníčku opekly buřty, zazpívaly s doprovodem kytary.  I za chladnějšího počasí dorazilo 78 dětí.

Večer pokračoval na hřišti  „Coutry zábavou“. Nejen k tanci, ale i poslechu zahrála skupina Daltonové.  Všichni se mohli občerstvit dobrotami z udírny. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci čarodějnic a všem sponzorům.

 

Dětský den 2013 - Rybářské závody

Za chladného deštivého počasí se v sobotu 1. června 2013 dopoledne konaly rybářské závody pro děti. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí pro ně členové Místní organizace Českého rybářského svazu připravili soutěž v chytání ryb na rybníku Velký.

Celkem se zúčastnilo 24  dětí. Dopolední program měl pokračovat u myslivecké chaty, kde členové Mysliveckého sdružení Polabská nížina připravili soutěž ve střelbě na terč a ukázkou zvířat ze Záchranné stanice pro zraněné živočicha v Pátku. Protože se během dopoledne rozpršelo, na střelbu již nedošlo. Děti se sešly v myslivecké chatě, kde byly vyhlášeny výsledky rybářských závodů. Dětem pak dospělí v dešti opekli buřty na ohníčku. Všichni malí rybáři dostali za odměnu dáreček.

 

Dětský den 2013 - Sportovní odpoledne

Plánové oslavy Dětské dne se měly konat v neděli 2. června 2013 odpoledne. Z důvodu vydatného deště bylo sportovní odpoledne přesunuto na neděli 16. června 2013 odpoledne. Bylo nachystáno 10 stanovišť s různými úkoly. Jako odměnu dostaly děti limonádu a zmrzlinu a mohly si sami vyzdobit tričko. Na sportovní odpoledne dorazilo 79 dětí. V rámci oslav dne dětí probíhal již tradiční turnaj v košíkové.

1. místo – Dream team ve složení: Lukáš Poláček, Radek Drahokoupil a Jan Černý

2. místo  - MAP ve složení: Michal Müller, Adam Radoň a Patrik Martinec

3. místo – BDP ve složení: Adam Janeba, Vlasta Klepač a Ondřej Týma

4. místo – DLD ve složení: Lukáš Müller, David Martinec a David Radoň

Všichni basketbalisté byli odměněni dárečky.

Po skončení soutěží následovala ukázka zvířátek ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku. Pan Luboš Vaněk seznámil děti s příběhy zachráněných zvířátek.

 

Pátecká buchta        

Také letos probíhala během odpoledne soutěž o nejlepší „Páteckou buchtu“. Tentokrát

Se zúčastnilo pouze 5 pekařek. Nejvíce bodů obdržely „vanilkové a čokoládové sušenky“ od Lucie Kolbabové, na druhém místě skončily „papouškovy řezy“ od Moniky Kadlecové a na třetím místě buchta „hrk – hrk“ od Marty Hofmanové.

 

Na organizaci oslav dětského dne se podíleli zástupci Obce Pátek, SDH Pátek,  MO ČRS Pátek, Myslivecké sdružení Polabská nížina, a  TJ Pátek.  

Děkujeme za dárky a občerstvení pro děti všem sponzorům:  SDH Pátek, TJ Pátek, Myslivecké sdružení Polabská nížina, Nykos Ždánice, a.s.,  Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Papírnictví Zbraně Poděbrady, Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku – pan Luboš Vaněk, Besip – Ministerstvo dopravy  a pan Vlastimil Fadrhonc.

 

Diskotéka v Pátku

Sbor dobrovolných hasičů Pátek uspořádal v sobotu 8. června 2013 na hřišti diskotéku DJ M. Jedličky pro všechny věkové kategorie. Během večera a v následných dnech  proběhla sbírka na obnovu hasičské techniky zničené při likvidaci povodní v Pátku.

SDH Pátek děkuje všem  za finanční podporu.

 

Letní kino v Pátku

Na začátek letních prázdnin, v sobotu 29. června 2013 bylo pro děti připraveno promítání pohádky na hřišti. Během dětského dne měly děti možnost si vybrat a hlasovat pro pohádku, kterou chtějí vidět. Celkem hlasovalo 43 dětí a vybraly 18 pohádek, nejvíce hlasů dostala pohádka „S čerty nejsou žerty“. Během promítání  si děti pochutnaly na  popcornu.

 

125 let SDH Pátek

Ahoj, zdravíme všechny naše příznivce. V sobotu 22.6.2013 v ranních hodinách jsme se sešli u hasičské zbrojnice, abychom zahájili přípravy na oslavu našich 125 let SDH PÁTEK. V 11 hodin byl "den otevřených dveří" v hasičské zbrojnici, kde si všichni návštěvníci mohli prohlédnout naše staré i nové fotografie, trofeje mužů, dětí i žen.   Po proslovech a předání nového praporu za hasičárnou jsme zahájili průvod obcí se zastávkou u pomníku, kde byl položen věnec. V průvodu nás provázeli i občané naší obce a hasičská technika. Po celý den bylo k dispozici občerstvení (klobásy, zabijačková polévka a prase na grilu). O kulturní vystoupení se postaraly děti z MŠ Pátek, Poděbradské mažoretky a naši mladí hasiči. Mladí hasiči předvedli krásnou ukázku jejich celoroční činnosti. V požárním útoku soupeřila čtyři družstva, a to SDH Kluk, SDH Pňov, SDH Křečkov a SDH Pátek. Na 1. místě se umístlilo SDH Pňov. Následoval také souboj SDH Pátek-muži versus Pátecká kvítka, ve kterém vyhrály ženy! Po ukončení programu následovala taneční zábava, která pro mnoho z nás končila kolem třetí hodiny ráno. Oslavu jsme si všichni moc užili, počasí nám přálo a my se těšíme na naši další oslavu a to už za pět let, kdy s vámi oslavíme 130 let SDH Pátek. Děkujeme za podporu a všem, kdo se podíleli na přípravě oslavy. Děkujeme také všem, kteří v sobotu dorazili k hasičárně, šli s námi průvodem a neopustili nás ani na hřišti. 

Velký dík patří sponzorům a také všem občanům naší obce, kteří nám přispěli jakoukoli částkou na obnovu techniky po povodních, čehož si moc vážíme.  Děkujeme.

Za SDH Pátek, Jan Bureš

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/q73/s720x720/1011222_151267528396255_2105011483_n.jpg

 

Činnost kroužku MH Pátek za II. čtvrtletí roku 2013

 

Mladí hasiči se na jaře roku 2013 zúčastnili už po třetí okresního kola hry Plamen, který rozeběhli už v říjnu 2012 závodem požární všestrannosti a v dubnu 2013 soutěžili v několika štafetách a v květnu dokončili tuto soutěž požárními útoky (CTIF a klasický) – jejich umístění v jednotlivých disciplínách nejdete v následující tabulce:

 

 Kategorie

starší

mladší A

mladší B

mladší C

Celkový počet soutěžících družstev

22

39

39

39

Závod požární všestrannosti

8

9

10

34

Štafeta 4 x 60 m

4

5

27

35

Štafeta 400 m CTIF s překážkami

3 (bronz)

4

32

35

Štafeta požárních dvojic

3 (bronz)

8

20

18

Požární útok CTIF

4

5

12

13

Požární útok klasický

4

3 (bronz)

21

37

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

4

4

17

34

 

Během měsíce května a června se mladí hasiči zúčastnili ještě dalších soutěží:

04.05.2013 Křečkov – „ O putovní pohár svatého Floriánka“

 Ten se skládá ze štafety 4 x 60 m, štafety požárních dvojic a klasického požárního útoku. Družstva starších a mladších A se umístila ve svých kategoriích na celkových 1. místech, obě získala ocenění za nejlepší čas při požárním útoku a také na rok odvezla putovní poháry svatého Floriána v těchto kategoriích. Družstvo mladších B skončilo na překrásném 4. místě a naše družstvo mladších C se umístilo na 8. místě.   

 

11.05.2013 Všechlapy – „První nasátí“

Zde jsme soutěžili v požárním útoku, družstva starších a mladších A umístila opět na 1. místech ve svých kategoriích a družstvo mladších B skončilo na 6. místě a družstvo mladších C v těsném závěsu na 7. místě.

 

22.06.2013 Pátek – 125. let založení SDH Pátek

15 dětí z kroužku MH předvedlo v rámci oslav ukázku svých hasičských dovedností  ve třech okruzích: 1. okruh – požární útok na sucho: proudnice – Iveta Limbergová, Ondřej Šafránek, rozdělovač – Hynek Svoboda, savicové vedení – Karolína Vokounová, Filip Stránský, 2. okruh – vázání uzlů: zkracovačka – Adam Zeithaml, plochá spojka – Viktorie Svobodová, tesařský uzel – Monika Limbergová, lodní uzel – Vít Leinweber, úvaz na proudnici – Jiří Šafránek, 3. okruh – překonávání překážek: vysoká bariéra, žebříková stěna – Ondřej Týma, kladina, lehkoatletická překážka, střední bariéra – Martin Kobes, lavička, laťka, malá bariéra – Michal Miller, vypravěči – Lucie Leinweberová, Tomáš Lipavský. Po skončení ukázky dostaly děti       od starosty SDH Pátek jako poděkování za účast na hasičských soutěžích na okrese Nymburk pohár a dárkové balíčky za předvedení dané ukázky.

 

29.06.2013 Vestec – „O Vestecký pohár“

Zde  se soutěží v požárních útocích a časy z dvou pokusů se sčítají. Letos, jelikož nám většina dětí už odjela na prázdniny, jsme se zúčastnili s jedním družstvem starších a jedním družstvem mladších. Starší se umístili na 3. místě z celkového počtu osmi družstev a mladší z celkového počtu 20. soutěžících družstev skončili  na překrásném 5. místě.

Další soutěže nás čekají v měsíci září a říjnu. V případě, že byste chtěli své dítě přihlásit do kroužku MH – volejte na telefonní čísla 608 725 087, 604 380 801 nebo 602 636 549.

Za MH: Jiří a Kateřina Šafránkovi vedoucí MH Pátek

 

 

                                  

 

TJ PÁTEK

 

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR – konečná tabulka

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Vykáň

26

19

3

4

125: 55

60

 

( 21)

2.

Loučeň

26

13

7

6

61: 31

46

 

( 7)

3.

Pátek

26

12

6

8

56: 42

42

 

( 3)

4.

Slovan Poděbrady A

26

14

3

9

55: 45

42

-3

( 6)

5.

Městec Králové A

26

12

4

10

84: 68

40

 

( -1)

6.

Kostomlaty

26

10

5

11

53: 59

35

 

( -4)

7.

Hrubý Jeseník A

26

10

5

11

42: 62

35

 

( -1)

8.

Bohemia Poděbrady B

26

10

3

13

57: 64

33

 

( -6)

9.

Běrunice A

26

9

6

11

44: 55

33

 

( -6)

10.

Krchleby

26

10

2

14

57: 73

32

 

( -7)

11.

AFK Semice B

26

10

2

14

55: 89

32

 

( -7)

12.

Kostelní Lhota A

26

8

7

11

43: 49

31

 

( -8)

13.

Polaban Nymburk B

26

8

5

13

58: 73

29

 

(-10)

14.

Přerov n. Labem A

26

5

6

15

36: 61

21

 

(-18)

 

Družstvu Slovan Poděbrady A bylo odebráno bodů: 3

 

 

 PŘÍPRAVKA - OKRESNÍ SOUTĚŽ – konečná tabulka

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Městec Králové

7

7

0

0

104: 18

21

 

( 12)

2.

Křinec

7

6

0

1

59: 20

18

 

( 6)

3.

Záhornice

7

5

0

2

28: 31

15

 

( 6)

4.

Pátek

7

3

0

4

39: 53

9

 

( -3)

5.

Loučeň

7

3

0

4

38: 60

9

 

( 0)

6.

Slovan Poděbrady

7

2

1

4

24: 46

7

 

( -5)

7.

Kovanice

7

1

0

6

18: 51

3

 

( -6)

8.

Kostelní Lhota

7

0

1

6

24: 55

1

 

(-11)

 

 

ŽÁCI - OKRESNÍ POHÁR – konečná tabulka

1.

Loučeň

25

22

2

1

223: 40

68

 

( 29)

2.

Opočnice

23

18

1

4

214: 43

55

 

( 16)

3.

Městec Králové

23

16

1

6

116: 55

49

 

( 19)

4.

Stará Lysá

25

15

3

7

87: 71

48

 

( 9)

5.

Hrubý Jeseník

24

11

5

8

97: 62

38

 

( 2)

6.

Stratov

23

11

0

12

68: 79

33

 

( -6)

7.

Všechlapy

25

9

4

12

87:120

31

 

( -8)

8.

Pátek

23

8

4

11

70: 69

28

 

( -8)

9.

Rožďalovice

22

9

1

12

81: 90

28

 

( -2)

10.

AFK Semice

22

8

1

13

85:140

25

 

( -2)

11.

Kamenné Zboží

25

6

4

15

40:143

22

 

(-17)

12.

Polaban Nymburk B

12

6

0

6

43: 38

18

 

( 3)

13.

Velenice

25

4

2

19

40:174

14

 

(-22)

14.

Netřebice

25

4

0

21

45:172

12

 

(-27)

 

 

DOROST - OKRESNÍ PŘEBOR – konečná tabulka

1.

Městec Králové

20

17

1

2

120: 19

52

 

( 22)

2.

Sadská

20

15

2

3

101: 15

47

 

( 17)

3.

Kounice

20

15

1

4

83: 34

46

 

( 16)

4.

Loučeň

20

12

1

7

66: 48

37

 

( 7)

5.

Křinec

20

12

0

8

95: 87

36

 

( 6)

6.

Všechlapy

20

8

3

9

46: 67

27

 

( -3)

7.

Libice n. Cidlinou

20

8

2

10

61: 51

26

 

( -4)

8.

Slovan Poděbrady

20

7

1

12

49: 67

22

 

( -8)

9.

Kostomlaty

20

7

1

12

46: 76

22

 

( -8)

10.

Straky

20

2

0

18

38:124

6

 

(-24)

11.

Pátek

20

1

0

19

8:125

3

 

(-27)

 

 

Zprávičky z naší školičky v Pátku

Máme tu konec školního roku a s ním přichází i malé ohlédnutí, co všechno se v naší školce událo. Ještě než přišlo jaro, začali jsme jezdit do solné jeskyně v Poděbradech. Samotná jeskyně nám hned na začátku učarovala svou krásou. Některým z nás zpočátku vadila její slaná příchuť, ale po čase jsme si zvykli všichni. Hlavně motivace,  že budeme zdravější, nás dovedla až nakonec, kdy se nám při poslední návštěvě v solných kamínkách objevily krásné barevné „drahokamy“, které jsme si mohli  na památku odnést domů.

Opět nás paní učitelky přihlásily do výtvarných soutěží. Bětuška Kovaříková získala ocenění v soutěži „Kladenská veverka“. Sárinka Němečková a Kryštůfek Knížek se umístili na druhém a třetím místě v soutěži „Podzim života“ ve Všenorech.

Kulturní vyžití nám zajistily návštěvy divadla Na Kovárně v Poděbradech, Hálkovo divadlo v Nymburce a také divadelní představení, která přijela za námi do Pátku, až do naší školky. Společně jsme oslavili Masopust karnevalovým rejem masek. O Velikonocích potěšily děti ze žluté třídy svým vystoupením seniory v Diakonii. Při čarodějnickém rejdění, nám zachutnalo opékání topinek na ohýnku. Dříví            na ohýnek nám zajistil pan Ondo a my si posbírali malé klacíky na podpal. Výlet do Mirákula v Milovicích se líbil úplně každému z nás. Takový ráj pro děti se hned tak nevidí. Spousty houpaček, prolézaček, skluzavek, hracích domečků, vzduchová trampolína, naučná stezka lesem, to vše nám tam bylo k dispozici. Když jsme opouštěli areál, naše nožičky, ručičky byly pořádně unavené, ale my byli náramně spokojeni.

Velkou událostí v naší školce byla rozhodně noc odvahy. Chystali jsme se do Poděbrad na zmrzlinu a pak pěšky po cyklostezce hledat poklad. Bohužel, pršelo, jen se lilo a tak nám nezbývalo nic jiného, než změnit program. Na naše paní učitelky si počasí opravdu jen tak nepřijde. Ty si vědí rady v každé situaci. V místním krámku, místo zmrzliny nám koupily tatranku. Poklad se skřítkem Drnovečkem schovaly tak, abychom moc nepromokli a místo pochodu po cyklostezce nám připravily prima hru v suchu  pod střechou školky. Potom jsme si již tradičně upekli bábovku k snídani. Odvahu si dokazovali při chůzi temnou chodbou pro svítivé překvapení a nakonec si pořádně zatancovali na pyžamové párty. Naše veselí prý bylo slyšet široko daleko. Málem bychom zapomněli napsat, co bylo k večeři. Naše ochotná paní kuchařka Petruška Fidrmucová uvařila výborný buřtguláš. Ráno se pěkně podivila, jak málo toho v hrnci zůstalo. Nepořádek po prožité noci uklidila s věčným úsměvem na rtech naše paní uklízečka Danuška Pohanková. 

Mateřská škola Pátek, letos již po čtvrté, vyjela na školku v přírodě. Autobus nás dovezl do našeho oblíbeného penzionu Fania , v Albrechticích v Jizerských horách. Novinkou bylo, že s námi přijeli i dva mladí dobrovolní hasiči, David Šafránek a Jirka Kohoutek, kteří se ujali stěhování našich objemných kufrů. Pomohli při příjezdu i při odjezdu. Moc jim za to děkujeme.  Počasí nám opravdu tentokrát přálo a my si přírodu kolem Tanvaldského Špičáku užili do sytosti.

Úžasným zážitkem byl výšlap na samotný Špičák, kde byla otevřená rozhledna a my toho hned využili k pořádnému výhledu do okolí. Nabarvili si vlastnoručně trička,  ve kterých jsme přijeli domů. Karneval  jsme  uspořádali venku pod širým nebem. Prakticky si ověřili poznatky o přírodě a vyzkoušeli si vlastnosti přírodního materiálu při stavbě domečků pro skřítky. Za naše snažení přišla i zasloužená odměna v podobě krásných skřítků, které jsme si odvezli domů. Týden uběhl jako voda a my se chystali domů, jak budeme rodičům vyprávět podle našich deníčků, co všechno jsme prožili.

V naší obci Pátek, týden po návratu ze školky v přírodě, se konaly oslavy 125. výročí založení SDH Pátek. Přímo na školce v přírodě jsme byli požádáni, zda bychom na těchto oslavách nemohli přispět nějakým malým vystoupením. To jsme si nemohli nechat uniknout. Hned v pondělí se děti z oranžové třídy daly do práce a v sobotu 22. 6. 2013 nacvičené vystoupení předvedly. Podle ohlasu z publika se naše produkce moc líbila. Musíme si přiznat, že nás zaskočila funkce mikrofonů a trošinku se nám do programu vloudila slovíčka, která neměla s naším vystoupením nic společného J.

Na konci června připravujeme besídky, kde se neloučíme jen s uplynulým školním rokem, ale také s předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do základní školy. Již druhým rokem k tomuto aktu zveme i pana starostu obce Pátek Jiřího Buluška. Ten si letos vzal s sebou na pomoc i paní místostarostku Ivetu Zikmundovu a s pomocí připravených otázek přezkoušeli naše odcházející Sluníčka ze školkových vědomostí. Předali šerpu, obecní dáreček a třídní učitelky se ujaly předávky vysvědčení a knihy  na památku s věnováním.

Všem přejeme krásné prázdniny se spoustou sluníčka a zábavy.

             

  Za pátecká Sluníčka sepsala -  Květoslava Fadrhoncová, ředitelka MŠ Pátek                                               

 

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Obec Pátek ve spolupráci se společností Elektrowin, a.s., se zapojila se programu zpětného odběru starých elektrospotřebičů. Tím, že odevzdáme vysloužilé elektrospotřebiče k následné recyklaci, šetříme životní prostředí.

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrný dvůr v Pátku.

Velké elektrospotřebiče: pračky, myčky, sušičky a elektrické sporáky.

Chlazení: chladničky, mrazničky, fonotéky, výčepní zařízení s chladícím médiem.

Střední spotřebiče: mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře, parní čističe, pečící zařízení do 10 kg.

Malé spotřebiče: žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovazné konvice.

Nářadí, hobby, dílna, zahrada: pily, vrtačky, brusky, řezačka, aku šroubováky, elektrické sekačky, elektrické nůžky na živý plot, křovinořezy. 

 Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje

Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.

 

O výsledcích hovoří čísla

Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.

Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.

Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.

 

Nejdůležitější jsou informace

Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

 


Sedm dobrých rad, co dělat v ohrožení

1. Snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů. O akutním ohrožení se můžete dozvědět prostřednictvím sirén, zprávou v e sdělovacích prostředcích či hlášením místního rozhlasu, případně od zaměstnavatele.

2. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

3. Varujte ostatní ohrožené lidi ve svém nejbližším okolí.

4. Zbytečně netelefonujte. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížená.

5. Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím.

6. Uvědomujte si, že nejvyšší hodnotu má lidský život a zdraví, až potom záchrana majetku.

7. Řiďte se pokyny pracovníků záchranných složek a úředníků místní samosprávy.

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, David Šafránek

 

Pozvánky na léto 2013

 

Polabské muzeum Poděbrady

 1. 8. 2013 – 30. 12. 2013 – výstava 150. let Sokola v Poděbradech

 

Výstaviště Lysá nad Labem

6. 9. 2013 – 8. 9. 2013 – Domov a teplo 2013 – 19. výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění

6. 9. 2013 – 8. 9. 2013 – Dekorace 2013 – 3. výstava dekorací a bytových doplňků

6. 9. 2013 – 8. 9. 2013 – Polabský knižní veletrh 2013 – 10. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury

6. 9. 2013 – 8. 9. 2013 – Tři dny se záchranáři 2013 – 12. ročník akce představující integrovaný záchranný systém

13. 9. 2013 – 14. 9. 2013 – Celostátní výstava mladých králíků a drůbeže 2013

20. 9. 2013 – 22. 9. 2013 – Kůň 2013 – 20. mezinárodní výstava koní

3. 10. 2013 – 6. 10. 2013 – Zemědělec 2013 – 39. národní výstava zeleně, květin, mechanizace, pěstitelství, ekologie a zpracování výpěstků

3. 10. 2013 – 6. 10. 2013 – Náš chov 2013 – 18. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 250 kusů v červenci 2013. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.