PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2012     

 

Zpravodaj za 2. čtvrtletí roku 2012.

 

 

Monitoring průjezdnosti obcí Pátek

 

Obec Pátek ve spolupráci s SDH Pátek, v rámci jejich preventivně výchovné činnosti, provedla zkoušku průjezdnosti obcí, potřebnou pro záchranné integrované složky v případě nenadálých situací. Hasiči prověřili průjezdnost příjezdových komunikací k jednotlivým objektům a přístupnost zdrojů požární vody. Ke zdrojům požární vody byl době prověřování přístup dle SDH Pátek zajištěn a plněn vyhovoval pro potřeby možného zásahu. Zato některými ulicemi měli hasiči problém projet z důvodu špatně zaparkovaných vozidel. Průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům musí být dle platné legislativy nejméně šířky 3 metry, aby byl zajištěn pro hasičskou techniku bezpečný průjezd      a následný zásah.

Na základě těchto neuspokojivých výsledků, žádáme občany, aby ve vlastním zájmu dodržovali průjezdnost všech komunikací. V případě požáru, či jiné nenadálé situace, by se záchranné integrované složky nemusely včas dostat na potřebné místo.

Pokud při dalších kontrolách, které ještě proběhnou v tomto roce, zjistí hasiči špatnou průjezdnost ulicemi  z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel,  budeme nuceni tyto skutečnosti oznamovat Policii ČR, která provede úkony s danými hříšníky.

 

Oprava chodníků v obci

 

V letních měsících proběhne v Pátku postupná překládka starších chodníků. Jedná se o chodníky, které byly poškozeny při stavbě vodovodu v Pátku. Zároveň budou vyměněny prasklé dlaždice. Tuto akci plánuje Obec Pátek ve spolupráci s členy jednotlivých spolků v obci.

Děkujeme všem spoluobčanům za pochopení a trpělivost při možných obtížích vzniklých během těchto prací.

 

V pátek v Pátku

 

Ve dnech 10. srpna 2012 až 12. srpna 2012 se uskuteční v Pátku již IX. sraz velorexů,opět pod názvem „V pátek v Pátku“. Tato akce se jako každoročně bude konat v prostoru za hasičskou zbrojnicí.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

 

V pátek 27. července 2012 v době od 7,30 hodin do 16,30 hodin bude z důvodu údržby odstávka elektrického proudu v celé obci Pátek.

ČEZ Distribuce, a.s.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2012

 

Zasedání zastupitelstva dne 17. dubna 2012 ( 4 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          zprávu starosty pana Jiřího Buluška o zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, ve stanoveném termínu,

zastupitelé dále rozhodli zřídit dle § 74 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro tuto veřejnou zakázku hodnotící komisi a jmenovat jejími členy:

1) pan RNDr. Miloš Čeleda

2) pan RNDr. Tomáš Heřt

3) pan Ing. Vincent Strebel´

4) pan Ing. Jindřich Vondra

5) pan Jiří Bulušek

zastupitelé také jmenovali náhradníky této hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni členové komise:

1) pan RNDr. Tomáš Vylita

2) pan Mgr. Ferdinand Voráček

3) pan Ing. Michal Strebel´

4) pan Bohuslav Kroupa

5) pan Luboš Vaněk

zastupitelé dále rozhodli pověřit hodnotící komisi otevíráním obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace

-          informaci starostu pana Jiřího Buluška o požadavku Města Poděbrady na vytvoření dalších dvou odpočinkových míst podél cyklostezky z Pátku do Poděbrad a doplnění košů na odpadky

-          Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011včetně výsledku přezkoumání hospodaření

-          Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí „Cidlina“ ze dne 2.4.2012 a na jeho základě rozhodli, že žádost o dotaci z fondu TPCA na Pátecký povláček bude podána v rámci svazku obcí „Cidlina“

 

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 6 / 2011 pana Jindřichu Hněvsu a pana Bohuslava Kroupu   

-          Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-          Smlouvu číslo 4/2012 o poskytnutí finančního příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým rybářským svazem, místní organizací Pátek

-          Rozpočtové opatření číslo 2/2012 , předložené Finančním výborem při ZO Pátek a odsouhlasili Mateřské škole Pátek přijetí peněžních darů ve výši 20 000,- Kč na zajištění dopravy do školky v přírodě a dar ve výši 16 000,- Kč na nákup koberců do obou tříd

 

Zastupitelé projednali:

-          Informaci o konání rally historických vozidel OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2012 – FIFA A       ve dnech 30. srpna 2012  až 1. září 2012, při níž jedna trasa povede obcí Pátek, a konstatovali, že v této době nejsou plánované žádné uzavírky ani omezení dopravy na komunikacích  v působnosti obce

 

Různé:

-          zastupitelé vzali na vědomí oznámení Středočeského kraje o přidělení dotace  ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu kapličky

-          dále projednali nutnost kontroly stavu místních komunikací po letošní zimě

  

Diskuse:

-          paní Iveta Zikmundová informovala o pozitivních ohlasech na instalování laviček v části obce a také o konání letošního dětského dne ve dvou termínech, a to ve v sobotu 9. června 2012 rybářské závody a v neděli 10. června 2012 sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval o průběhu zajišťování letošních obecních čarodějnic, které se budou konat 30.dubna 2012 od 18 hodin na prostranství vedle fotbalového hřiště

-          pan Jindřich Hněvsa oznámil konání sběru starého železa, které TJ Pátek provede poslední sobotu v měsíci dubnu

 

Zasedání zastupitelstva dne 29. května  2012 ( 5 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o dosavadním průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, v rámci které došlo k prohlídce místa akce za účasti několika zájemců, dále informoval, že Obec Pátek obdržela od jednoho z uchazečů námitku proti některým částem zadávací dokumentace, které bylo částečně vyhověno a tímto došlo k posunu termínu otevírání obálek na 2. července 2012

-           závěry kontroly, uskutečněné dne 4. května 2012 pracovnicemi Ragionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě závěrečné monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, při níž nebyly zjištěny závady a byla odsouhlasená poslední část nárokované dotace, dále zastupitelé konstatovali,  že obec již tyto peníze obdržela

-          Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2011, dále pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti VaK Nymburk a.s., která se uskuteční dne 31. května 2012, a schválili paní Ivetu Zikmundovou jako náhradnici

-          sdělení Středočeského kraje o stávající situaci v řešení dopravní obslužnosti v kraji, dále zastupitelé projednali žádost Města Městec Králové o vyjádření ke zrušení nedělního autobusového spoje Městec Králové – Senice – Poděbrady a zpět (číslo linky 270034), odjezd v 15:15 hodin z Poděbrad, a vyslovili souhlas se zrušením této nevytížené linky

-          Zápis číslo 2/2012 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 11. května 2012

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 5/2012 pana Jindřicha Hněvsu a paní Ivetu Zikmundovou

-          Smlouvu o dílo číslo 5/2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a panem Jaromírem Černým, Křinec, na provedení akce „Stavební úpravy Kapličky v Pátku“

-          Rozpočtové opatření číslo 3/2012, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-          Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů plynoucích z plnění předškolní docházky, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Kouty, dále zastupitelé odsouhlasili Mateřské škole Pátek přijetí peněžního daru ve výši 15 000,- Kč od Obce Choťánky na nákup hracího prvku do zahrady

 

Zastupitelé projednali:

-           Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Nymburk, o stanovisko Obce Pátek k zařazení JSDH Pátek do Požárního poplachového plánu kraje a tuto odsouhlasili

-          sdělení Středočeského kraje o stávající situaci v řešení dopravní obslužnosti v kraji

 

Zasedání zastupitelstva dne 19. června  2012 ( 6 / 2012 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o dosavadním průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 SB., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v Pátku v bývalém objektu Styl“

-           dále informaci o dosavadním průběhu akce „Stavební úpravy Kapličky v Pátku“ a o termínu předání staveniště

-          Zápis číslo 1/2012 z valné hromady Svazku obcí NY-KO ze dne 25. května 2012

-          Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 12. června 2012

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu 6/2012 pana Bohuslava Kroupu a paní Mgr. Martinu Radoňovou

-          Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva v II. pololetí 2012 na tyto dny: 31. července, 21. srpna, 25. září, 23. října, 27. listopadu a 18. prosince vždy od 18,30 hodin

-          Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 1. července 2012, která nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 26. dubna 2011

-          Žádost manželů Vokolkových, Pátek,  o povolení využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí  za účelem stanování účastníků IX. srazu velorexů „V pátek v Pátku“ ve dnech 10 – 12. srpna 2012 za podmínek, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

 

Zastupitelé projednali:

-          žádost Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou, o finanční příspěvek na provoz střediska na rok 2012 a rozhodli, že možný příspěvek pro Diakonii ČCE projednají na zasedání ZO Pátek koncem roku 2012 dle čerpání rozpočtu Obce Pátek

-          žádost Obce Kouty o vyjádření k projektové dokumentaci „Vodoměrná šachta s dávkováním chlóru“ na pozemku parcelní číslo 284/72 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví obce, a tuto odsouhlasili

-          žádost European Police Association-CZ o finanční podporu výchovného projektu pro děti „Na výletě v přírodě – podzim“ a rozhodli tuto nepodpořit

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 31. července 2012, 21. srpna 2012 a 25. září 2012 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Co se stalo ve 2. čtvrtletí roku 2012

Dětský aprílový karneval

Již tradičně se v  neděli 1. dubna 2012 se uskutečnil od 14 hodin v sále místního hostince dětský karneval. Zúčastnilo se 59 dětí, které si zatančily a zasoutěžily společně se svými rodiči. Každý si mohl během odpoledne vyrobit masku na obličej. Dětem byly rozdány ceny, za které děkujeme sponzorům: ZOO Chleby, Rádio Černá Hora, Poděbradské Polabí, Zámek Loučeň, pan Libor Kolbaba – instalatérské práce, Vodovody a kanalizace  a.s. Nymburk, pan Petr Svoboda – Pekařství U Macháčků, Nykos a.s. Ždánice, EKO KOM a.s., Papírnictví Zbraně Poděbrady a Magna Exteriors & Interiére Nymburk s.r.o.

 

Obecní „Čarodějnice“

Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v  pondělí 30. dubna 2012 v 18 hodin na hřišti. Za krásného slunečného podvečera dorazilo 86 dětí se svými rodiči. Na ohníčku si děti opekly buřty, jako odměnu dostaly sladký koláč. Společně jsme si zazpívali a zatančili za kytarového doprovodu pana Martina Janeby. Při nečekaně  velké účasti dospělých pokračoval večer country zábavou skupiny Daltonové.  Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení z udírny. Za příjemného, téměř letního počasí, se zábava protáhla do pozdních nočních hodin. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s organizací čarodějnic, a panu Petru Svobodovi – Pekařství U Macháčků.

 

Dětský den 2011

Rybářské závody

V rámci Mezinárodního dne dětí uspořádala místní organizace českého rybářského svazu v Pátku v sobotu 9. června 2012 dětské rybářské závody. Chytalo se na Velkém rybníku a na rybníku U Lazarů na jeden prut a soutěžilo se jen v jedné kategorii. O vítězi rozhodovala délka nachytaných ryb.

Dle prezenční listiny soutěžilo 23 dětí.


Pořadí:  

3. místo -  Matýsek Horáček – 156 cm

2. místo – Adélka Horáčková – 164 cm

1. místo – Natálka Zvolská – 267 cm

Nejmladší rybář – Václav Sedlák

Nejmladší rybářka – Adélka Horáčková


Závody proběhly za krásného počasí. Celkem bylo uloveno 41 ryb o celkové délce 1 470cm.Všechny zúčastněné děti byly odměněny balíčkem sladkosti a na připraveném ohni si upekly špekáčky. Nejlepší rybáři byli ještě obdarováni hodnotnou cenou. Na závěr si mohly ještě zasoutěžit ve střelbě vzduchovkou na terč.                       

                          Za MO ČRS v Pátku - pan Václav Vaněk, jednatel  

Sportovní odpoledne

V neděli 10. června 2012 se po obědě pokazilo počasí. I v dešti dorazilo 46 dětí na plánované sportovní odpoledne. Jelikož pršelo stále více, byly soutěže omezeny na 5 stanovišť pouze pod krytou pergolou. Nejvíce měly děti zájem o malování a tvarování balónků. Každý účastník si odnesl balíček sladkostí. Během odpoledne přijel vyhlídkový vláček, který odolné zájemce i v dešti provezl cyklostezkou z Pátku do Poděbrad a zpět. Tradiční turnaj v košíkové se tentokrát nekonal.

 Pátecká buchta                                                                                                                                                                  

Letošní soutěže se zúčastnilo 10 pekařek – cukrářek a 1pekař – cukrář. Přítomné děti opět hlasovaly    o nejlepší sladkosti. Nejvíce bodů získaly jahodové košíčky paní Martiny Radoňové, v těsném závěsu byly věnečky slečny Lucie Kolbabové a řezy paní Moniky Kadlecové. Všechny úspěšné pekařky           si odnesly malou odměnu.

Na organizaci oslav dětského dne se podíleli zástupci Obce Pátek, SDH Pátek, MO ČRS  a TJ Pátek. Finančně na tuto akci přispěli: ČMS Pátek, ČRS Pátek, Obec Pátek, SDH Pátek, TJ Pátek, pan  Martin Vančura a pan Jindřich Hněvsa. Děkujeme za dárky pro děti všem sponzorům: Nykos Ždánice, Rádio Impuls, Rádio Černá Hora, EKO KOM a.s., Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., a pan Petr Svoboda – Pekařství U Macháčků.

 

Pátecké jiskření

kategorie

Požární útok

Smíšená družstva

kategorie

Požární útok

Smíšená družstva

Pátek A - přípravka

2

1

Hořátev A - starší

2

2

Křečkov - přípravka

3

3

Pátek - starší

1

1

Pátek B - přípravka

1

2

SDH Kluk

2

 

Hořátev - mladší

4

3

SDH Polabec

7

Pátek A - mladší

2

1

SDH Pátek A

4

Křečkov A - mladší

1

2

SDH Opolánky

5

Křinec mladší

5

4

SDH Kanín

3

Křečkov B - mladší

6

2

SDH Hořátev

1

Pátek B - mladší

3

1

SDH Pátek - fotrtým

6

             

  V sobotu 23. 06. 2012 se od 8,00 hodin konal na místním fotbalovém hřišti IV. ročník hasičských soutěží - Pátecké           jiskření. Na akci dorazilo celkem 7 družstev SDH a 11 družstev mladých hasičů, z toho 3 družstva přípravek, 6 družstev mladších a 2 družstva starších.             

Po slavnostním zahájení začaly 2 pokusy požárních útoků mladších hasičů, které skončily okolo     10,15 hodin. Po malé pauze v areálu volejbalového hřiště zahrál divadelní soubor Jiří z Poděbrad pohádkové představení „Princezna na hrášku“, a podle reakcí našich nejmenších, se pohádka moc líbila. Na konci představení si děti zatancovaly s herci a nakonec se s nimi vyfotily.  

Mezitím probíhaly požární útoky SDH podle upravených pravidel, družstva běhala na dráze o 30 m kratší než normálně, a chlapi se docela bavili, a dělali u toho legraci, někteří běželi svlečeni do půl těla, jiní běhali v pantoflích, a když nebyli kompletní, tak se vzájemně doplnili.                          

K obědu, kdy si mohli všichni dát šunkovou klobásu, a pro děti byly připraveny palačinky, ale také se mohli všichni ochladit točenou zmrzlinou a chlazenými nápoji, protože celý den bylo velké teplo. V 13,10 hodin začaly soutěže smíšených družstev, kdy se vytvořily týmy SDH společně s družstvy přípravek a mladších - družstva starších běžela sama za sebe, kterých bylo připraveno celkem 10. Děti i dospělí dohromady například soutěžili v lezení po žebřících, také z polen a třísek skládali hranici a hraničky, přenášeli na nosítkách míče, překonávali překážky, soutěžili v postřehu a hmatu, skládali puzzle, džberovkami stříkali na různé terče, hadicemi shazovali nádoby s vodou a s naplněnými lahvičkami překonávali kladinu.                                                                        

Po skončení předvedli hasiči s SDH Křinec záchranu zraněného ve výšce a celou ukázku si také komentovali, aby           přítomní diváci věděli, jak vše ve skutečnosti probíhá. Pět minut po skončení už byl nástup, a proběhlo slavnostní vyhlášení, kdy si družstva převzala za své výkony jednotlivé ceny,  a potom rodiče mladých hasičů předali vedoucím    páteckých dětí, manželům Šafránkovým, jako poděkování nádherný skleněný džbánek s věnováním. Ještě než skončil nástup, pozvala členka SDH Kateřina Šafránková všechna soutěžní družstva, a také přítomné diváky na příští rok na oslavy 125. založení SDH Pátek.

Po skončení vyrobil SDH Křinec kopec pěny pro děti a nakonec je opláchli studenou vodou a pomalu

jsme se rozešli domů.

 

SDH Pátek velmi děkuje všem, kteří se podíleli na průběhu celé akce, a jen díky jejich pomoci  IV. ročník Páteckého jiskření dopadl úspěšně.                                                                 

Zároveň děkujeme všem, kteří během akce věnovali dobrovolný finanční příspěvek na naše mladé hasiče, který byl využit na zakoupení sladkostí našim dětem na rozlučkovou schůzku před prázdninami, která se konala v neděli 24.06.2012 – fotografie z těchto akcí naleznete na:    

http://sdhpatek.rajce.idnes.cz                                      

http://www.facebook.com/pages/Mlad%C3%AD-hasi%C4%8Di-P%C3%A1tek/363407280341287

Poděkování patří také všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny na tuto akci. 

                                                                                                          Jiří a Katka Šafránkovi, organizátoři akce

 

 

Zpráva o činnosti MH Pátek za první pololetí roku 2012:

 

Mladí hasiči Pátek se ve všech třech kategoriích starší, mladší, přípravka zúčastnili okresního kola celostátní soutěže Plamen. Mladší a starší družstva soutěžila v 6 disciplínách: závod požární všestrannosti, štafeta 4 x 60 m, štafeta 400 m s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic a požární útok CTIF a klasický požární útok, který je zároveň také součástí Polabské ligy. Družstva přípravek soutěžila jen v 5 disciplínách, protože požární útok CTIF se v této kategorii neběhá.

Všechna družstva se umístila na výborných místech a v některých štafetách dosáhla i medailových pozic:

kategorie

Závod požár. všestrannosti

Štafeta pož. dvojic

Štafeta        4 x 60 m

Štafeta    400 m CTIF

Požární útok CTIF

Požární útok klasický

Celkové umístění

Počet soutěžních družstev v každé kategorii

starší

10

11

5

3

6

9

6

23

mladší A

18

8

7

6

10

7

7

39

mladší B

33

30

15

23

20

15

22

39

přípravka A

3

4

3

4

------

1

2

12

přípravka B

7

7

7

7

-------

10

7

12

 

Dále jsme se v měsících květnu a červnu zúčastnili dalších soutěží v požárním klasickém útoku, jako první bylo 1. kolo Polabské ligy, které proběhlo letos v Sadské, potom jsme zajeli do Všechlap na „První nasátí“, další týden jsme se zúčastnili v Křečkově oslav výročí 130. let založení SDH a 30. let práce s mládeží a na začátku června proběhlo v Pískové Lhotě III. kolo Polabské ligy, ale také zde probíhala soutěž o pohár starosty obce:

                                     

kategorie

Sadská

Všechlapy

Písková Lhota

starší

5

1

5

mladší A

5

1

16

mladší B

4

2

6

přípravka A

1

1

1

přípravka B

0

0

6

 

 

 

 

 

 

 

S hasičskými dětmi jsme ještě podnikli 2 exkurze k profesionálním hasičům HZS Kolín a Ovčáry,kde jsme viděli historickou, ale i nejnovější hasičskou techniku, ale také jsme si vyzkoušeli tréninkovou lezeckou stěnu a v Ovčárech jsme zažili opravdový písknutý poplach, kdy hasiči vyjížděli  k dopravní nehodě.

 

Fotografie ze všech našich akcí, které fotí naší tatínci – pan František Stránský a pan Zdeněk Zeithaml, můžete vidět na:   

http://sdhpatek.rajce.idnes.cz                                      

http://www.facebook.com/pages/Mlad%C3%AD-hasi%C4%8Di-P%C3%A1tek/363407280341287

 

Díky panu Zeithamlovi máme už i své webové stránky, které jsou ve výstavbě, ale už se na ně můžete podívat, a jestli z Vás někdo má další informace o historii SDH Pátek a také jakékoliv fotografie, tak nás prosím kontaktujte a pan Zeithaml je vloží na tyto stránky -  http://www.hasicipatek.cz.

Během prázdnin budou vystaveny všechny úspěchy našich mladých hasičů za ročník 2011/2012 ve výloze místního obchodu, a za tu to možnost děkujeme paní Věře Serbusové.

Po prázdninách nás ještě v měsíci září čekají 2. kola v Polabské lize, a v měsíci říjnu vstoupíme již po třetí do dalšího ročníku okresní soutěže Plamen 2012/2013.

Kdo chcete své dítě od září 2012 ve věku od 3 - 15 let přihlásit do hasičského kroužku – volejte  na telefon 604380801 nebo 736620474

 za MH Pátek: Jiří a Kateřina Šafránkovi

 

Poděkování

Mladí hasiči společně se svými vedoucími děkují všem občanům Obce Pátek, kteří dne 18. 06. 2012 přispěli dětem peněžním darem nebo sladkostmi, když roznášeli pozvánky na „Pátecké jiskření.“ Vybrané finanční prostředky byly použity na zakoupení cen pro děti na tuto akci.

                                                                                               za MH: všechny děti a jejich vedoucí

 

Vedoucí kroužku mladých hasičů v Pátku, manželé Šafránkovi, by ještě jednou chtěli poděkovat všem rodičům našich hasičských dětí za nádherné a hlavně nečekané ocenění, které dostali na „Páteckém jiskření“ za práci s dětmi, při které nám právě rodiče moc a moc pomáhají a my jsme si vědomi, že bez nich by to nešlo. Takže ještě jednou moc a moc děkujeme

                                                                                                                 Jirka a Katka Šafránkovi

 

Hurá prázdniny, aneb „Letní kino v Pátku“

 

Za krásného letního podvečera jsme se v pátek 29. června 2012 sešli na hřišti, abychom společně s dětmi školou povinnými přivítali prázdniny.

Nejdříve proběhl „Turnaj v košíkové“ tříčlenných družstev, který byl na Dětský den zrušen pro nepřízeň počasí. Zúčastnila se 4 družstva v konečném pořadí:

1. BK Skokani – Adam Janeba, Jan Šafránek a Jiří Šafránek

2. FBI – Adam Radoň, Michal Miller a David Radoň

3. B-tým – Vojta Volejník, Jakub Posejpal a Václav Volejník

4. Koťata – Lukáš Müller, Matěj Horáček a Maruška Müllerová

Po vyhlášení výsledků košíkové a předání cen, pokračoval večer promítáním v improvizovaném letním kině. Děti shlédly pohádku“Tři veteráni“ a poté následovala oblíbená komedie pro dospělé „Vrchní, prchni“.

Celkem přišlo 59 dětí. Z přinesených obrázků oblíbené pohádkové postavičky byla vytvořena výstava  a děti byly odměněny balíčkem sladkostí.

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  PÁTEK

oddíly kopané

 

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR – PÁTEK A

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Libice n. Cidlinou A

26

18

3

5

86: 39

57

 

( 18)

 

2.

Hrubý Jeseník A

26

16

5

5

57: 29

53

 

( 14)

 

3.

Loučeň

26

13

9

4

66: 35

48

 

( 9)

 

4.

Krchleby

26

13

3

10

58: 42

42

 

( 3)

 

5.

Kostelní Lhota A

26

11

5

10

44: 43

38

 

( -1)

 

6.

Přerov n. Labem A

26

10

7

9

48: 50

37

 

( -2)

 

7.

Pátek A

26

10

5

11

70: 58

35

 

( -4)

 

8.

AFK Semice B

26

10

4

12

76: 84

34

 

( -5)

 

9.

Slovan Poděbrady A

26

9

6

11

48: 50

33

 

( -6)

 

10.

Polaban Nymburk B

26

10

3

13

66: 71

33

 

( -6)

 

11.

Kostomlaty

26

9

5

12

48: 60

32

 

( -7)

 

12.

Bohemia Poděbrady B

26

9

4

13

45: 52

31

 

( -8)

 

13.

Kněžice

26

10

1

15

44: 59

31

 

( -8)

 

14.

Sadská B

26

3

2

21

24:108

11

 

(-28)

 

 

MUŽI - IV. TŘÍDA – SKUPINA C – PÁTEK B

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Sány

24

17

2

5

80: 42

53

 

( 17)

 

2.

Sloveč

24

14

4

6

63: 41

46

 

( 10)

 

3.

SK Dlouhopolsko

24

12

6

6

52: 42

42

 

( 6)

 

4.

Záhornice

24

12

2

10

70: 60

38

 

( 2)

 

5.

Hradčany

24

11

4

9

54: 45

37

 

( 1)

 

6.

Žehuň

24

10

7

7

49: 39

37

 

( 1)

 

7.

Opolany

24

9

5

10

44: 44

32

 

( -4)

 

8.

Pátek B

24

8

4

12

48: 66

28

 

( -8)

 

9.

Běrunice B

24

7

7

10

42: 49

28

 

( -8)

 

10.

Dymokury B

24

7

5

12

44: 52

26

 

(-10)

 

11.

Křečkov B

24

8

2

14

44: 64

26

 

(-10)

 

12.

Odřepsy

24

7

4

13

40: 53

25

 

(-11)

 

13.

Libice n. Cidlinou B

24

6

4

14

36: 69

22

 

(-14)

 

BENJAMÍNCI - OKRESNÍ PŘEBOR – SKUPINA B

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Bohemia Poděbrady A

12

11

0

1

154: 25

33

 

( 15)

 

2.

Opočnice

12

11

0

1

151: 29

33

 

( 15)

 

3.

Městec Králové

12

7

1

4

84: 59

22

 

( 4)

 

4.

Dymokury

12

5

0

7

80: 82

15

 

( -3)

 

5.

Pátek

12

4

1

7

56: 68

13

 

( -5)

 

6.

Záhornice

12

2

0

10

13:115

6

 

(-12)

 

7.

Slovan Poděbrady

12

1

0

11

20:180

3

 

(-15)

 

ŽÁCI- OKRESNÍ POHÁR

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

 

1.

Loučeň

14

10

2

2

66: 16

32

 

( 11)

 

2.

Opočnice

14

10

1

3

52: 23

31

 

( 10)

 

3.

Rožďalovice

14

8

1

5

68: 30

25

 

( 4)

 

4.

Pátek

14

8

1

5

47: 40

25

 

( 4)

 

5.

Městec Králové

14

7

2

5

62: 43

23

 

( 2)

 

6.

Stratov

14

4

2

8

21: 43

14

 

( -7)

 

7.

Hrubý Jeseník

14

3

0

11

30: 80

9

 

(-12)

 

8.

Netřebice

14

1

1

12

8: 79

4

 

(-17)

 

 

Za TJ Pátek  - Jaromír Bulíř


 

Upozornění preventisty PO

 Kdy volat 112?

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je universální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobilních telefonů  i z pevných telefonních sítí zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že ho znáte.

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno součastně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.

Volání na čísla 150,155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet  je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit.

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné)má několik zásadních výhod:

-          je možné volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty

-          je možné volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů ( v cizině bez aktivovaného roamingu)

-          je možné volat i ze zamknutého mobilního telefonu

-          umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině a němčině

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

 

Rok v nové Mateřské škole Pátek

 

Často si říkám, jak ten čas rychle běží. Před necelým rokem jsme otvírali nově zrekonstruovanou školku a už je tu konec školního roku a první loučení s absolventy naší nové Mateřské školy Pátek.  Na závěrečnou besídku dětí z oranžové třídy se přišli podívat všichni rodiče přítomných dětí. Abychom dodali patřičnou vážnost obřadu loučení se sedmi předškoláčky, požádali jsme pana starostu Jiřího Buluška, aby se ujal slavnostního šerpování našich malých školáčků. Program, který si děti pro rodiče připravily, se všem podle potlesku moc líbil. Nejdříve jsme se symbolicky rozloučili se Sluníčky, která  se v září po prázdninách vrátí zpátky do školky. Malá pozornost v podobě bublifuku je podle jejich výrazu tvářiček potěšila. Potom nastala ta velká chvíle pro sedm Sluníček, která po prázdninách nastupují do základní školy. Nejdříve předvedli společné sólové vystoupení s písněmi a básní.  Hned na to následovalo losování otázek a poslední správnou odpovědí na otázku ze základních školkových znalostí získali od pana starosty šerpu s nápisem „ Ahoj školko“. Spolu s ní, si domů odnášely vysvědčení se samými jedničkami, knihu pro první čtení a památeční fotografii. Překvapením bylo CD s fotografiemi pro všechny děti z celého školního roku, které připravily paní učitelky Jana Havlinová  a Tereza Špičáková. Ve třídě žluté na besídce takové loučení nebylo nutné. Všechny děti se po prázdninách opět do školky vrátí a tak si domů odnášely malý dáreček, bublifuk a CD s fotografiemi.

Na fotografiích, které jsou na CD, se děti mohou se svými rodiči ohlédnout za událostmi z celého uplynulého školního roku. Najdou tam zářijový výlet do ZOO Chleby, podzimní i jarní plavání v Aquabelle, vítání občánků, tvoření z obřích a okrasných dýní, kolektivní hraní, dílničky s rodiči, které se konaly jedna na podzim a druhá na jaře v obou třídách najednou. V listopadu si rodiče s dětmi vyrobili z květináčů lesní zvířátko a v březnu tvořili zápich, ovečku.  Mikulášskou nadílku, která se neobešla bez slziček a slibů v podobě: „ Já už budu hodný…“. Předvánoční pečení cukroví, pouštění ořechových lodiček a předvedení svých dovedností rodičům na vánoční besídce. Můžeme si tu připomenout i divadelní představení, která se hrála přímo v naší školce.  Společný maškarní ples, vítání jara a vyhánění paní Zimy. Pečení koláčů, na Velikonoce pečení jidášů a samotné velikonoční tvoření. Jarní školku v přírodě, čarodějnický rej, Den dětí s ukázkou hasičů z Poděbrad, skákací hrad zapůjčený na tři dny od obce Choťánky. A závěrem výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. 

Za celý školní rok se toho v naší školce událo mnoho. Na fotografiích rodiče nenajdou návštěvu dětí v místní Diakonii. Na Vánoce a na Velikonoce chodíme potěšit staroušky písničkami, básničkami a také dárečky, které pro ně ve školce vyrobíme. V tento čas chodíme odměnit přáním a dárečky i paní prodavačky v místní prodejně paní Serbusové, která nás zásobuje čerstvými potravinami. Pokaždé si od paní Serbusové něco dobrého na mlsání odneseme. Rozsvěcení vánočního stromu na návsi u nás v Pátku s naším hudebním vystoupením a se zdobením malého stromku vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Návštěvu za zvířátky u pana Vaňka, kterému jsme ve školce uspořádali sbírku suchého pečiva pro věčně hladová zraněná zvířátka.

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat všem maminkám, které organizují v naší školce peněžní sbírky na vánoční dárky pro děti, sběr papíru se sbírkou na hrací prvek do naší školní zahrady. Naše díky patří tatínkům, kteří se ujali montáže houpačky a hracího domečku se skluzavkou pod taktovkou našeho obětavého pana starosty Jiřího Buluška. Další poděkování patří našim milým sponzorům, díky jimž můžeme mít na zahradě houpačku, ve třídách koberce, lego stavebnice v obou třídách, autobus na dopravu z Poděbrad z divadelních představení a obou výletů. Jejich jména máme zanesená v naší školní kronice. Děkuji panu Vaňkovi za sponzorský dar na domeček se skluzavkou, který pomohl sestavit. Obci Choťánky za pružinové houpadlo. Závěrem patří ještě jedno poděkování našemu milému zřizovateli Obci Pátek, za podporu našich činností a za dárky pro děti k Mikuláši a ke Dni dětí. 

                                          Za kolektiv MŠ Pátek sepsala K. Fadrhoncová, ředitelka školy.

 

Pozvánky na léto 2012

 

Polabské muzeum Poděbrady

19.5. – 30.9. – Záchranná stanice živočichů Pátek

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

17.3. – 30.10. – Čtvero ročních období v lidových tradicích našeho kraje

22.5. – 30.10. – Barevné vyšívání našich prababiček

22.5. – 30.10. – Z vlastivědné čítanky středního Polabí

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

14.7. – Dřevěné hračky

21.7. – Pletení z orobince

28.7. – Praní

18.8. – Slavnosti lidových řemesel

Vlastivědné muzeum Nymburk

15.6. – 9.9. – Váleční letci z Polabí

BOTANICUS Ostrá

21.7. – Letní slavnosti staročeské kuchyně

25.8. – Den cirkusu, klaunů a loutek

15.9. – Den piva a vína

22.9. – Festival sklizně

Zámek Loučeň

28.7. – Noc filmové hudby

1.8. – 3.8. – Prohlídka zámku s múzami barokní hudby

4.8. – Pošťácké slavnosti

5.8. – Hudební perly baroka

1.9. – Hradozámecká noc

8.9. – Kouzla sladké Itálie

22.9. – Osudy dobrého vojáka Švejka

6.10. – Cukrové slavnosti 

Výstaviště Lysá nad Labem

 12.7. – 15.7. – Květy 2012 – 16. celostátní výstava květin a zahradnické trhy

7.9. – 9.9. – Polabský knižní veletrh 2012

7.9. – 9.9. – Dny se záchranáři 2012 – 11. ročník akce představující integrovaný záchranný systém

7.9. – 9.9. – Domov a teplo 2012  a Dekorace 2012

21.9. – 23.9. – Kůň 2012

4.10. – 7.10. – Zemědělec – podzim 2012

4.10. – 7.10. – Náš chov 2012 – 17. ročník národní výstavy hospodářských zvířat a drobných zvířat, potřeb pro chovatele, krmení, technologií pro chov a veterinárních pomůcek

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v červenci 2012. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.