PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2011     

Zpravodaj za 2. čtvrtletí roku 2011.

 

 

 

Pozvánky na rok 2011

 

 

 

 

 

Rybářský kroužek pro děti

Český rybářský svaz v Pátku obnovuje činnost kroužku pro mládež. Je určen pro děti od 6 let do 15 let. Pravidelně se budou děti scházet od září 2011 v rybářské chatě.

Schůzka pro rodiče se uskuteční v pondělí 5. září 2011 od 18 hodin v rybářské chatě.

Za ČRS Pátek Ondřej Horáček

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2011

  

 

Zasedání zastupitelstva dne 26. dubna 2011 ( 6 / 2011 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o postupu prací na akci“Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-          Rozpočtové opatření číslo 2 a 3 /2011 vyhotovené správcem rozpočtu

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 6 / 2011 paní Marcelu Miarkovou a pana Bohuslava Kroupu převést finanční částku 870 973,10 Kč, která představuje naši spoluúčast v projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, z běžného účtu na zvláštní účet „Obec Pátek  – Cyklostezka“ a uložili finančnímu výboru vypracovat rozpočtové opatření

-          převedení částky 1 164 394,43 Kč, která byla převedena z běžného účtu na zvláštní účet „Obec Pátek – Rekonstrukce MŠ“ na úhradu první faktury za provedené stavební práce dodavatelem akce, zpět na běžný účet Obce Pátek a uložili finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření

-          Monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu pro Regionální radu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/39.00873, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-          Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS mezi smluvními stranami, společností TRIADA, s.r.o., Praha 9 – Libeň a Obcí Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem tohoto dodatku

-          novou vnitřní směrnici o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, která ruší vnitřní směrnice ze dne 27. 11. 2007

-          hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pátek v roce 2010 a rozhodli převést výsledek hospodaření ve výši 40 025,16 Kč do rozpočtu Obce Pátek

-          žádost ředitelky MŠ Pátek paní Květoslavy Fadrhoncové o převedení nevyčerpaných prostředků na mzdy z roku 2010 ve výši 6 530,- Kč do fondu odměn

-          pověření Města Městec Králové zastupováním Obce Pátek a hlasování jejím jménem na XII. Sněmu Svazu města a obcí České republiky, který se koná dne 26. A 27. 5. 2011 ve Zlíně

Zastupitelé projednali:

-          Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – krajinářské úpravy“ na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek,

z pěti nabídek komise hodnotila takto:

Petr Vykrut – zahradní služby, Ostrava – Hrabůvka, celkem 100,00 bodů

Mgr. Radko Samek, Budiměřice, celkem 77,55 bodů

Zahradní architektura Martinov s.r.o., Martinov, celkem 75,91 bod

Tomáš Vlasatý – zahradnictví MALUS, Jinočany, celkem 57,27 bodů

ČNES dopravní stavby a.s., Kladno – Kročehlavy, celkem 45,20 bodů

Zastupitelstvo obce schválilo, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, pro veřejnou zakázku na akci „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, jako dodavatele akce firmu Petr Vykrut – zahradní služby za nabídkovou cenu 627 867,20Kč   včetně 20%DPH a pověřilo starostu pana Jiřího Buluška podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

-          Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“ na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek,

z deseti nabídek komise hodnotila takto:

CGM Czech a.s., Říčany, celkem 96,00 bodů

COLAS CZ, a.s., Praha 9, celkem 91,54 bodů

M – SILNICE a.s., Pardubice, celkem 88,90 bodů

SWITELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Střed, Praha 6, celkem 87,50 bodů

VIAMO PRAHA spol. s.r.o., Praha 4, celkem 85,14 bodů

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, celkem 91,93 bodů

Silnice Jičín a.s., Jičín, celkem 79,14 bodů 

H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav, celkem 78,00 bodů

REKOM Nový Bydžov a.s., MěníkBarchůvek 2, celkem 70?54 bodů

SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, celkem 67,91 bod

Zastupitelstvo obce schválilo, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, pro veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, jako dodavatele stavby firmu CGM Czech a.s., Říčany, za nabídkovou cenu 4 609 822,- Kč včetně 20%DPH a pověřilo starostu pana Jiřího Buluška podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

-          Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu „RADOST“, Prostějov a tuto zamítlo

Různé:

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval o možnosti zveřejnit informace o obci Pátek v informační brožuře Mladoboleslavský venkov

Diskuse:

-          paní Mgr. Martina Radoňová informovala o blížící se akci „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2011

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 31. května  2011 ( 7 / 2011 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          oznámení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“, tak v části „krajinářské úpravy“, vzhledem k tomu, že v obou případech nebyla zjištěna žádná pochybení a postup zadavatele byl schválen, starosta pan Jiří Bulušek může podepsat smlouvy s dodavateli a předat staveniště

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o provedené kolaudaci v mateřské škole a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

-          Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2010, dále pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti VaK Nymburk,a.s., která se uskuteční dne 3.6.2011

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 7/2011 pana Luboše Vaňka a paní Ivetu Zikmundovou

-          Smlouvu o dílo číslo 06/2011 na zpracování územního plánu Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek     a Ing. arch. Milanem Vojtěchem, Sezemice, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem, dále projednali koncepty projektů na vybudování chodníků u fotbalového hřiště a u objektu RB Harmonia Vini

-          Rozpočtové opatření číslo 4/2011, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-          Žádost pana Zdeňka Šafránka na zpevnění parkovacího místa vedle vjezdu do dvora před svojí nemovitostí na vlastní náklady

-          Žádost manželů Vokolkových o povolení využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí  za účelem stanování účastníků VIII. srazu velorexů ve dnech 12. – 14. 8. 2011 za podmínek,  že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

-          vstup Obce Pátek do Místní akční skupiny Mezilesí

Zastupitelé projednali:

-          Závěrečnou zprávu „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, vypracovanou společností CHEMCOMEX Praha a.s., kterou byla akce analýzy rizik kontaminovaného území dokončena, dále vzali na vědomí informaci, že na základě doporučení, uvedených v závěrečné zprávě, začala příprava zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území

-          návrh „Změny číslo 13 Územního plánu sídelního útvaru Poděbrady“ a neměli k němu připomínek

-          žádost Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, o poskytnutí součinnosti při digitalizaci katastrálního území Pátek a jako koordinátora jmenovali pana Bohuslava Kroupu

Různé: zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci, že na základě podnětu pana Hrubého dojde u stromů před číslem popisným 41 v době vegetačního klidu ke korunovému řezu o omlazení těchto stromů

-          oznámení Ministerstva zemědělství ČR o provedené kontrole závěrečného vyhodnocení akce „Pátek – vodovod – II. etapa“, jejímž výsledkem je ukončení akce a její definitivní přiznání poskytnuté systémové dotace

-          Zápis číslo 1/2011 z jednání dozorčí rady Svazku obcí NY – KO ze dne 17. 5. 2011

Diskuse:

-          místostarostka paní Iveta Zikmundová upozornila na blížící se oslavy dětského dne, které se uskuteční v sobotu 4. 6. 2011 od 7,30 hodin u chaty místních rybářů a v neděli 5. 6. 2011  od 14 hodin na fotbalovém hřišti

-          starosta pan Jiří Bulušek zhodnotil průběh akce „Pátecké jiskření“, které se konalo dne 28. 5. 2011 na fotbalovém hřišti

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 28. června  2011 ( 8 / 2011 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-           informaci starosty pana Jiřího Buluška o dosavadním postupu prací při realizaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části“krajinářské úpravy

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o provádění dokončovacích prací dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole

-          Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení navýšení kapacity MŠ Pátek od 1. 9. 2011 na 40 dětí

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o stavu zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území

-          Závěrečný účet svazku obcí Cidlina za rok 2010

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu 8/2011 pana Luboše Vaňka a paní Ivetu Zikmundovou  

-          Smlouvu o poskytování služeb pultu centralizované ochrany, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SV-AGENCY a.s., Praha 4, na zajištění objektu mateřské školy

-          Rozpočtové opatření číslo 5/2001, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-          dle návrhu ředitelky MŠ Pátek paní Květoslavy Fadrhoncové, vyřazení z majetku obce soubor věcí, předaný do užívání mateřské škole, nabídnout jej k odprodeji za celkovou částku 5 000 Kč,    a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na Úřední desce Obce Pátek  po dobu 15 dní

-          Žádost pana Luďka Hněvsy o povolení povrchových úprav veřejného prostranství v majetku Obce Pátek před svojí nemovitostí na vlastní náklady

-          Žádost pana Luďka Steckra, Jirkov u Chomutova o povolení využití obecního pozemku parcelní číslo 584/35 v k. ú. Pátek u Poděbrad za účelem stanování účastníků cyklistického zájezdu  ve dnech 2. – 9. 7. 2011  za podmínek, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky  o veřejném pořádku a po ukončení akce bude prostor uklizen

-          Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve II. pololetí 2011 na tyto dny:

14. července, 23. srpna, 20. září, 25. října, 22. listopadu a 20. prosince vždy od 18,30 hodin

Zastupitelé projednali:

-          oznámení Středočeského kraje o jeho postupu při zajišťování dopravní obslužnosti a následné stanovisko Dopravního sdružení svazu obcí Nymburska k této problematice a rozhodli o připojení se k tomuto stanovisku

-          Žádost manželů Kafkových o náhradu škody a tuto zamítli

-          Návrh „Změny číslo 10 Územního plánu sídelního útvaru Poděbrady“ a neměli k němu žádné připomínky

Různé: zastupitelé vzali na vědomí:

-          oznámení Obce Úmyslovice o zahájení výstavby vodovodu a s tím spojeného částečného omezení provozu na silnici u místního hřbitova  

-          oznámení Městského úřadu Poděbrady, odboru životního prostředí, o zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty dle zákona o odpadech z důvodu nedodržení termínu podání hlášení za rok 2010

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška znečištění stavebních parcel v lokalitě „B“ a „Z2F“ náletovými rostlinami a plevelem  

Diskuse:

-          místostarostka paní Iveta Zikmundová informovala o nabídce společnosti Domovem české hudby o.p.s. Praha na uspořádání koncertu v místním kostelíčku

 

 

 

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 14. července 2011, 23. srpna 2011 a 20. září 2011 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

V letních měsících roku 2011 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Paní Lenka Majtásová, Pátek 89

Pan Miroslav Kubeš, Pátek 201

Pan Vladimír Kolbaba, Pátek 127

Pan František Babčický, Pátek 150

Paní Helena Charvátová, Pátek 104

Pan František Čechal, Pátek 167

Paní Marie Špinková, Pátek 136

Paní Věra Valachová, Pátek 122

Paní Eva Pražáková, Pátek 125

Paní Věra Karbusická, Pátek 147

Pan Petr Procházka, Pátek 190

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Co se stalo ve 2. čtvrtletí roku 2011

Dětský karneval

 V neděli 3. dubna 2011 se uskutečnil od 14 hodin v sále místního hostince dětský karneval. Na tuto akci přišlo 42 dětí se svými rodiči i prarodiči. Každá karnevalová maska byla odměněna, děti  si zatančily a zasoutěžily.  Pro všechny byla připravena bohatá tombola.

 

Čarodějnice

V sobotu 30. dubna 2011 se sešli děti i dospělí v 18 hodin na hřišti na oslavách čarodějnic. Za teplého jarního podvečera přišlo 49 dětí. Jako již tradičně dostaly buřta, kterého si opekly na ohníčku. Společně jsme si zazpívali za kytarového doprovodu pana Martina Jeníčka. Po 20 hodině jsme se všichni vydali pěšky k velkému ohni, který pro nás zajistili členové místního Svazu dobrovolných hasičů.

 

Pátecké jiskření – 28. 05. 2011

Opět po roce se koncem května konal 3. ročník hasičské akce Pátecké jiskření. Letos poprvé se zúčastnilo více družstev mladých hasičů (celkem 15) než družstev SDH (jen 3), protože většina SDH pořádala ve svých lokalitách dětské dny. Mladí hasiči přijeli z Křečkova,Vestce,Velkého Zboží a za místní pátecké mladé hasiče startovala celkem 4 družstva – 1x kategorie starší, 2x kategorie mladších a 1 x kategorie přípravka. V kategorii SDH startovala 2 místní družstva – SDH Pátek  a Fotrtým – naši tatínci a přijel jenom SDH Kluk. Po slavnostním nástupu, proběhly 2 pokusy mladých hasičů všech kategorií, potom pauzu na odpočinek vyplnil kouzelník Ray Salman, který zapojil   do kouzel i děti a na konci svého představení tvaroval z balónků zvířata a ten kdo ho poznal,  si jeho výtvor odnesl domů. Potom následovaly dva pokusy požárních útoků SDH. Po jejich ukončení byla pauza na oběd, kde všichni mohli ochutnat naše palačinky se šlehačkou a čokoládovou polevou, párek v rohlíku nebo šunkovou klobásu. Po vydatném obědě se družstva zapojila do soutěže smíšených družstev, kde byla    vytvořena družstva rodičů a MH přípravek a potom družstva MH mladších s SDH a MH starší           soutěžili sami za sebe. Některé disciplíny oproti loňskému roku byly nové a některé zůstaly stejné. Když soutěž skončila, tak se všichni mohli seznámit s vybavením zásahové jednotky Policie ČR a také zde byl psovod pan Baloun, který ukázal se svými psy zajímavé kousky.           

Okolo 14,30 hodiny proběhla soutěž pro diváky, která byla vyhlášena poprvé a týkala se rozhození  a smotání 15 m hadice na čas – celkem se zúčastnilo 7 diváků. Po ukončení byly už připraveny požární útoky na ruby ve všech kategoriích. Jako poslední před vyhlášením byla připravena ukázka HZS Českých drah Nymburk, kde hasiči ukázali vyproštění zraněného řidiče při dopravní nehodě  2 automobilů, kde jeden z nich hořel.  V 16,30 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení všech disciplín a okolo 17 hodiny se všechna družstva rozjela k domovu.

Tato akce by se nemohla konat bez pomoci většiny rodičů MH hasičů, kteří pomohli s její   organizací, dále bez sponzorů, díky kterým jsme měli pro zúčastněná družstva zajímavé ceny, také díky panu Novotnému, který celý den měřil časy, paní Antošové – hlavní rozhodčí a členům SDH Pátek a dalším – za tuto pomoc patří všem veliké poděkování.

Výsledky soutěží:

Požární útoky            MH starší            MH mladší          MH přípravka            SDH 

1. místo                      Pátek                   Křečkov A           Pátek                          Kluk               

2. místo                     Vestec                  Křečkov B           Křečkov                    Pátek – fotrtým

3. místo                     Pátek A                Vestec A              Pátek                             

4. místo                     Pátek B               Velké Zboží                                               

5. místo                                                 Vestec                  Vestec B

Smíšená družstva      MH starší            MH mladší + SDH        MH přípravka + rodiče

1. místo                      Pátek                     Křečkov + Kluk               Pátek         + fotrtým

2. místo                      Vestec                    Pátek + Pátek                             Křečkov + rodiče        

Požární útoky naruby      MH starší        MH mladší           MH přípravka                  SDH     

1. místo                        Pátek                  Pátek A                 Pátek                      Kluk

2. místo                        Vestec                 Pátek B                                              Pátek – fotrtým   

3. místo                                                                                                              Pátek

Divácká soutěž

 

1. místo                p. Hrdý      

2. místo                p. Stránský

3. místo                p. Stránská

4. místo                sl. Žáková

5. místo                p. Bukovjanová

6. místo                p. Novotný

7. místo                p. Havluj

 

                                                                Za SDH – organizátoři akce  - Jiří a Kateřina Šafránkovi

 

Dětský den 2011

Rybářské závody

V rámci Mezinárodního dne dětí uspořádala místní organizace českého rybářského svazu v Pátku dne 4. 6. 2011 dětské rybářské závody. Chytalo se na Velkém rybníku na jeden prut a soutěžilo se  jen v jedné kategorii. O vítězi rozhodovala délka nachytaných ryb. Dle prezenční listiny soutěžilo 17 dětí.

Pořadí: dělené 11. místo - Matýsek Horáček, Michal Kindl, David Radoň, Tomáš Březina, Adélka Horáčková a Dan Vaněk   0 cm.

 

10. místo  Adam Radoň  37cm

9. místo    Karel Kindl   38cm

8. místo   Ondra Šafránek   71 cm

7. místo   Olda Suchánek 73 cm

7. místo   Míla Suchánková  73cm

6. místo    David Martinec  92cm

5. místo    Patrik Martinec   118cm

4. místo   Jan Šafránek   126cm

3. místo  Jiří Šafránek    135cm.

2. místo  David Zikmund   209cm

1. místo   Natálka Zvolská  258cm

 

Závody proběhly za krásného počasí. Celkem bylo uloveno 34 ryb o celkové délce 1 230cm.Všechny zúčastněné děti byly odměněny balíčkem sladkosti a na připraveném ohni si upekly  špekáčky. Nejlepší rybáři byli ještě obdarováni hodnotnou cenou. Jedinou vadou byl malý zájem dětí.

Za MO ČRS v Pátku - pan Václav Vaněk, jednatel  

Sportovní odpoledne

Za krásného letního dne v neděli 5. června po obědě sešlo celkem 79 dětí. Pro všechny bylo připraveno deset stanovišť s různými soutěžemi: opičí dráha, prolézání pytlem, chůze na chůdách, jízda zručnosti na koloběžce, šplhání, zatloukání hřebíků, račí dráha, malování a tvarování balonků a  stříkání z ruční stříkačky.Po splnění těchto úkolů obdržely soutěžící balíček sladkostí s dárečkem, pitíčko, tvarovací nafukovací balonek, také mléčný výrobek a poukázku na cukrovou vatu, která byla    u hřiště k dispozici všem. Nejmenší děti se mohly vydovádět ve dvou skákacích nafukovacích hradech.

Turnaj v košíkové

Pro starší byl tradičně připraven turnaj tříčlenných družstev v košíkové, vítězná družstva si odnesla hodnotné ceny od našich sponzorů (sportovní taška s pantoflem a osuškou, sady badbingtonu, freesbee, DVD s filmy). Zúčastnilo se celkem  pět tříčlenných družstev. Vítězem se stalo seskupení Team DRAM ve složení: Jiří Geisler, Ondřej Hněvsa a Tomáš Fiedler.

Pátecká buchta                                                                                                                                                                   

Během nedělního odpoledne měli soutěžící možnost ochutnávat a hodnotit vystavené vzorky sladkých řezů a buchet. Vzorky sladkostí přineslo pět maminek.Největší úspěch měly řezy paní Eriky Horáčkové. Nejlepší pekařky si domů odnesly malou odměnu.

 

Na organizaci oslav dětského dne se podíleli zástupci ČRS Pátek, Obce Pátek, SDH Pátek a TJ Pátek. Finančně na tuto akci přispěli: ČMS Pátek, ČRS Pátek, Obec Pátek, SDH Pátek, TJ Pátek, ČSOP Pátek a Martin Vančura. Hodnotné ceny jsme pro děti získali od sponzorů: Česká pošta, Mlékárny Poděbrady, Nykos Ždánice, Rádio Impuls, VaK Nymburk a Smíšenka Pátek.

 

Zpráva o činnosti MH Pátek za první pololetí roku 2011:

Mladí hasiči Pátek se zúčastnili v jarních měsících mnoha soutěží v požárním útoku a také poprvé celostátní soutěže Plamen – okresní kolo, kterou už zahájili v říjnu 2010 její první částí – závodem požární všestrannosti. Během jednoho roku se naši MH hasiči zdokonalili a natrénovali jednotlivé disciplíny a díky tomu a svému nadšení pro hasičský sport dokázali získat plno ocenění  a se svými výkony se všechny kategorie umístili na lepších pozicích ve startovním poli než v loňském roce. Také oproti minulému roku jezdíme na soutěže místo třech družstev už se čtyřmi – 1x MH starší, 2 x MH mladší a 1 x MH přípravka, v případě, že jsou děti nemocné jsme schopni postavit vždy družstvo  za každou kategorii.

Seznam soutěží a umístění našich mladých hasičů:

Hra PLAMEN – okresní kolo se skládá z 5 disciplín – závod požární všestrannosti, štafeta 4 x 60 m, štafeta 400 m s překážkami CTIF, požární útok CTIF a klasický požární útok     

MH starší                             9. místo          (z 18 soutěžních družstev)                                     

MH mladší A                      15. místo          (z 34 soutěžních družstev)                                    

MH mladší B                      21. místo          (z 34 soutěžních družstev)                                   

MH přípravka                    2. místo            ( z 10 soutěžních družstev)                            

Soutěže v požárním útoku:                                                                                                      

místo závodu                 MH starší             MH mladší A        MH mladší B     MH přípravka   

Libice nad Cidlinou       8. místo             12. místo              --------------                 ----------------

Všechlapy                     1. místo                 2. místo               3. místo                         1. místo            

Budiměřice                   1. místo                 1. místo              ---------------                   1. místo

Křečkov                       2. místo                 4. místo              ---------------                   2. místo 

Vestec                          2. místo                  5. místo             ---------------                    1. místo    

Naše děti se už zúčastnily 2 kol v požárních útocích v okresní soutěži Polabská liga a po prázdninách v měsíci září je ještě čekají další 3 kola dané soutěže a potom teprve budeme znát celkové výsledky.

Všechny poháry a medaile za jednotlivá umístění si můžete během letních prázdnin prohlédnout   ve výloze místního obchodu Smíšenky  a za tuto možnost kolektiv MH Pátek děkuje paní Serbusové.

Kolektiv MH Pátek společně ze svými vedoucími zve další zájemce o hasičský sport ve věku 3-15 let mezi sebe od září 2011. Bližší informace ohledně přihlášení získáte na telefonu 604380801 nebo 736620474.        

 Za kolektiv MH – Kateřina Šafránková

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  PÁTEK

 

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR – PÁTEK A

Velmi úspěšnou sezónu měl náš A-tým. Skončil třetí s nejlepší obranou okresního přeboru. Nejlepším střelcem týmu se stal Tomáš Zumr s 19ti brankami. Brankář Jiří Vaněk udržel 13 čistých kont a stal  se nejlepším brankářem okresního přeboru. Mužstvo hrálo do posledních kol o postup do I. B třídy.

KONEČNÁ TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Městec Králové A

26

20

3

3

72: 27

63

( 24)

2.

Loučeň

26

19

2

5

84: 39

59

( 20)

3.

Pátek A

26

18

4

4

69: 24

58

( 19)

4.

Přerov n. Labem A

26

15

5

6

51: 30

50

( 11)

5.

Slovan Poděbrady A

26

11

3

12

42: 43

36

( -3)

6.

Kostelní Lhota A

26

11

3

12

35: 41

36

( -3)

7.

AFK Semice B

26

11

2

13

51: 58

35

( -4)

8.

Krchleby

26

11

1

14

61: 69

34

( -5)

9.

Sadská B

26

9

1

16

47: 78

28

(-11)

10.

Hrubý Jeseník A

26

9

1

16

39: 57

28

(-11)

11.

Libice n. Cidlinou A

26

7

5

14

53: 73

26

(-13)

12.

Kostomlaty

26

6

6

14

51: 61

24

(-15)

13.

Dymokury A

26

7

3

16

31: 73

24

(-15)

14.

Běrunice A

26

7

3

16

39: 52

24

(-15)

 

MUŽI - IV. TŘÍDA – SKUPINA C – PÁTEK B

I co se týče našeho B-týmu se dá mluvit o dobré sezóně. Mužstvo mělo sice kolísavé výsledky, ale celkově skončilo páté.

KONEČNÁ TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Běrunice B

24

17

2

5

81: 43

53

( 17)

2.

Libice n. Cidlinou B

24

16

1

7

67: 45

49

( 13)

3.

Sloveč

24

14

2

8

57: 46

44

( 8)

4.

Opolany

24

12

4

8

47: 38

40

( 4)

5.

Pátek B

24

12

3

9

74: 54

39

( 3)

6.

Sány

24

11

4

9

56: 44

37

( 1)

7.

Záhornice

24

11

4

9

61: 50

37

( 1)

8.

Žehuň

24

9

7

8

42: 38

34

( -2)

9.

Křečkov B

24

9

3

12

48: 62

30

( -6)

10.

Slovan Poděbrady B

24

9

1

14

33: 49

28

( -8)

11.

SK Dlouhopolsko

24

8

2

14

46: 53

26

(-10)

12.

Dymokury B

24

6

4

14

53: 76

22

(-14)

13.

Odřepsy

24

2

3

19

19: 86

9

(-27)

 

 

DOROST -  OKRESNÍ PŘEBOR

Hůře už jsou na tom naše mládežnické týmy. Dorostenci skončili poslední s alarmujícím skórem. Žáci na podzim byli vyloučeni z okresní soutěže a na jaře byli přihlášeni do okresního poháru.

Tam se jim vcelku dařilo. Problém u těchto věkových kategorií je malý zájem ze stran dětí a těžce se hledá trenér pro tyto mužstva. Byla by velká škoda přijít o mládež v naší obci, co se fotbalu týče.

 KONEČNÁ TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Milovice

28

23

2

3

177: 23

71

( 29)

2.

Litol

28

18

5

5

127: 42

59

( 17)

3.

Městec Králové

28

16

6

6

90: 46

54

( 12)

4.

Loučeň

28

16

6

6

84: 44

54

( 12)

5.

Opočnice

28

16

5

7

53: 53

53

( 11)

6.

Rožďalovice

28

16

4

8

104: 75

52

( 10)

7.

Velenice

28

14

6

8

120: 46

48

( 6)

8.

Všechlapy

28

11

8

9

76: 52

41

( -1)

9.

Kostomlaty

28

12

4

12

71: 58

40

( -2)

10.

Běrunice

28

8

9

11

50: 63

33

( -9)

11.

Dymokury

28

9

3

16

62: 81

30

(-12)

12.

Straky

28

8

4

16

64: 91

28

(-14)

13.

Kostelní Lhota

28

5

1

22

42:154

16

(-26)

14.

Kounice

28

4

2

22

32:137

14

(-28)

15.

Pátek

28

1

1

26

16:203

4

(-38)

 

ŽÁCI -  OKRESNÍ POHÁR

Žáci PÁTEK po vyloučení z okresní soutěže hráli okresní pohár na jaře 2011.

KONEČNÁ  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Loučeň

14

12

2

0

115: 10

38

( 17)

2.

Stratov

13

7

2

4

44: 27

23

( 5)

3.

Pátek

8

5

0

3

25: 38

15

( 3)

4.

Opočnice

14

4

2

8

43: 49

14

( -7)

5.

Hrubý Jeseník

13

0

0

13

14:117

0

(-21)

 

BENJAMÍNCI -  OKRESNÍ PŘEBOR – SKUPINA B

KONEČNÁ TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Městec Králové

8

8

0

0

60: 3

24

( 12)

2.

Opočnice

8

6

1

1

47: 11

19

( 7)

3.

Bohemia Poděbrady A

8

6

0

2

47: 15

18

( 6)

4.

Křinec

8

5

0

3

44: 14

15

( 3)

5.

Dymokury

8

4

0

4

38: 25

12

( 0)

6.

Budiměřice

8

2

1

5

29: 53

7

( -5)

7.

Rožďalovice

8

2

0

6

22: 39

6

( -6)

8.

Pátek

8

2

0

6

13: 54

6

( -6)

9.

Záhornice

8

0

0

8

2: 88

0

(-12)

 

 

Za TJ Pátek  - Jaromír Bulíř

 

 

 Pod pokličkou

Stará ekologická zátěž v obci Pátek

Je tomu již více než osm let, kdy bylo při standardním vzorkování kvality podzemní vody ve studni zásobující budovu DIAKONIE ČCE v obci Pátek (p.č. 595/29) zjištěno významné znečištění způsobené průmyslovými organickými látkami. Jednalo se o chlorované uhlovodíky, tedy látky používané při čištění a odmašťování. Nebylo třeba zvláštního důvtipu, abychom odhalili původce znečištění. Pozornost naše i přizvaných specialistů se s jistotou obrátila k areálu bývalého a toho času již neexistujícího podniku STYL Praha. V podniku STYL Praha probíhala od padesátých let minulého století chemická výroba zahrnující například plnění ampulek na benzín do zapalovačů, různé typy lepidel a barev, nitrocelulózové laky. Dále zde byla v provozu mechanizovaná linka na plnění benzínu do zapalovačů a především zde byl do obalů plněn proslulý čistič skvrn zvaný ČI-KU-LI. A tato skutečnost se lokalitě stala osudnou.

Obrázek 1: Archivní foto bývalého areálu STYL

 

Vraťme se ale do roku 1990, kdy byl provoz v podniku STYL ukončen a pozemky a budovy předány původnímu majiteli (pan Jelínek), který podnik prodal v roce 1995 firmě KOS s.r.o. která zde nějakou dobu provozovala strojírenskou malovýrobu. V roce 2003 byl objekt v konkurzu prodán obci Pátek, bez jakékoliv informace o ekologické zátěži. Po zjištění havarijního stavu na studni Diakonie bylo třeba zahájit kroky k nápravě, v prvé řadě zajistit finanční zdroje na průzkum, který by odhalil skutečný rozsah znečištění, nalezl hlavní ohniska a určil směr šíření. Vzhledem k tomu, že v souladu s vyjádřením Policie ČR nebyl původce znečištění znám, respektive neexistoval jeho právní nástupce, zapojilo se do řešení nastalé situace Ministerstvo životního prostředí, které v roce 2003 financovalo první etapu průzkumných prací, zpracovanou společností BP Consult, s.r.o.

Provedené práce potvrdily výskyt znečištění podzemní vody v prostoru bývalého závodu STYL a jeho šíření směrem k severu, k Sánskému kanálu a parcelám na severovýchodním okraji obce. V této fázi byly také ověřeny geologické a hydrogeologické poměry lokality. Geologická stavba území má z hlediska výskytu znečištění svá pozitiva i negativa. Na jednu stranu tvoří šedé slínovce dobrý izolátor vůči cenomanskému kolektoru, pařícímu ke zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a tudíž nehrozí nebezpečí ohrožení kvality poděbradských minerálních vod. Zkoumaná lokalita totiž leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody. Puklinový oběh podzemní vody v turonských sedimentech není významný, což na jednu stranu zamezuje rychlému šíření znečištění, zároveň ale také omezuje možnosti jeho čištění.

Nepředbíhejme však událostem, jak na sebe navazovaly v roce 2004. Ohrožení studní na severovýchodním okraji obce Pátek, které byly jediným zdrojem pitné vody obyvatel obce, bylo nutné neprodleně řešit. Z možných variant byla nakonec zvolena stavba obecního vodovodu připojeného k vodovodnímu řadu a zdroji mimo území obce. Zároveň ale bylo nutné udržovat kontrolu nad zjištěným a doposud neúplně prozkoumaném znečištění v prostrou bývalého areálu STYL a jeho okolí. Monitoring kvality podzemní vody, probíhající v roce 2004 za finančního přispění KÚ Středočeského kraje, potvrdil charakter i plošný rozsah kontaminace, včetně jeho šíření k severu. Na hlavní otázky, které před námi při řešení stále havarijní situace v obci ležely, ale odpovědět nemohl. Kde je hlavní ohnisko znečištění a jak postupovat při čištění horninového prostředí? Znečišťující látky – chlorované uhlovodíky – byly totiž pomalým prouděním podzemní vody k severu transportovány systémem více či méně propustných puklin, přičemž se nasorbovaly i na okolní horninu.

Stál před námi úkol získat prostředky, s jejichž pomocí bychom mohli odstranit nebo zásadně snížit míru znečištění v popisovaném prostrou, jak v souladu s postupně se vyvíjejícím legislativním rámcem v ČR, tak za pomoci rychle se zdokonalujících moderních sanačních technologií. A nebyl to úkol jednoduchý.

V roce 2009 jsme se obrátili s pomocí na SFŽP, kde probíhá dotační program životního prostředí, žádost o dotace byla podána v rámci 11. výzvy, prioritní osy 4, primární oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. Podle platné metodiky tohoto programu bylo však v prvním kroku nutné provézt aktualizaci průzkumných prací v rozsahu odpovídajícímu stávající legislativě  a zpracovat aktualizaci analýzy rizik dle Metodického pokynu z roku 2005. Naše žádost byla kladně vyřízena a tak mohly být na jaře roku 2010 zahájeny terénní práce. V této době došlo na zkoumaných pozemcích ještě k jedné významné události, a to k prodeji bývalého areálu STYL novému majiteli, společnosti HARMONIA VINI s.r.o. Výsledek tohoto prodeje můžeme po rozsáhlé rekonstrukci areálu dnes všichni poznat při návštěvě příjemného prostředí nové vinotéky.

Obrázek 2: Realizace průzkumných vrtů v rámci průzkumu v roce 2010

 

Terénní práce průzkumu a zpracování analýzy rizik provedla v letech 2010 až 2011 společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. Průzkumné práce se částečně podařilo skloubit s probíhající rekonstrukcí objektu, a tak bylo možné získat doposud neznámé informace o skutečném ohnisku znečištění. Koncentrace chlorovaných uhlovodíků naměřené v prostoru bývalého stáčiště, v JZ rohu budovy parc.č. 38/2, kde se v minulosti nacházel sud s odmašťovadlem a kde snad došlo dle sdělení pamětníků k jeho vylití, byly šokující. V podzemní vodě zde koncentrace chlorovaných uhlovodíků dosahují hodnot až 400 mg/l. Nalezení a vymezení ohniska patří k největším úspěchům povedeného průzkumu.

 

Obrázek 3: Ohnisko znečištění v objektu bývalé provozovny STYL

 

V jeho rámci byly dále získány podklady o koncentracích v okolních studnách, především severně od ohniska. Tyto koncentrace jsou o několik řádů nižší, nicméně ještě ve vzdálenosti 230 m od ohniska byly naměřeny hodnoty řádů desítek μg/l. Dále byl sledován přirozený hydrogeologický režim na lokalitě (kolísání hladiny podzemní vody), výskyt znečištění v Sánském potoce, složení kontaminantu apod. Převažující látkou ve spektru alifatických uhlovodíků na lokalitě je tetrachlorethen (PCE) a trichlorethen (TCE).

 

Terénní práce zahrnovaly také ověření použitelnosti in-situ sanační technologie spočívající v reduktivní dehalogenaci polutantu za pomoci nanočástic elementárního železa. Výsledky provedených prací byly shrnuty v Aktualizaci analýzy rizik, která za pomoci matematického modelování predikovala vývoj lokality v následujících letech, a to jak v případě provedení sanančního zásahu, tak v případě ponechání lokality pouhé přirozené atenuaci (samočištění). Analýza rizika se přiklonila k potřebě provést sanační zásah a to bez zbytečného prodlení. Odborný dozor nad probíhajícími pracemi mělo Ministerstvo životního prostředí, které se tohoto úkolu zhostilo s velikou erudicí a snahou pomoci řešení problému.

Ale jaký je ve skutečnosti stav studní v obci? Je možné používat vodu ze studní pro zalévání? Hrozí nějaká rizika? To jsou z pohledu našich obyvatel nejdůležitější otázky. Ze závěrů zpracované Aktualizace analýzy rizik vyplývá, že většina sledovaných studní, nacházejících se v severovýchodní části obce, vyhovuje z hlediska obsahu zkoumaných polutantů – chlorovaných rozpouštědel – požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu.

Jejich využívání pro zálivku tudíž nepřináší naprosto žádná rizika. Pouze ve studnách uvedených v následující tabulce byl potvrzen výskyt chlorovaných uhlovodíků a jejich využívání pro zalévání  se nedoporučuje.

 

Tabulka: Splnění limitů Vyhlášky 252/2004 Sb.

 

studny

majitel

Σ ClU (μg/l)

splňuje limity Vyhlášky

St-III

Hráský

0.24

ANO

St-IV

obec

592.7

NE

St-V

obec

55.92

NE

St-VI

Bíma

97.76

NE

St-IX

Bíma

0.42

ANO

St-XII

Ohrazdová

1.76

ANO

St-XV

Bek

<0.1

ANO

St-XXII

Suchánek

3.07

ANO

St-XXIII

Hrubá

3.93

NE

St-XXV

Fajmanová

69.86

NE

St-XXVII

Mrázek

8.8

NE

St-XXIX

Omanik

1.1

ANO

 


                                                                                 Obrázek 4: Kontaminační mrak znečištění

V současné době stojíme před úkolem dotáhnout započatou činnost do úspěšného závěru, kterým bude vyčištění kontaminovaného prostoru, respektive snížení koncentrace polutantů v podzemní vodě na přijatelnou míru, která v budoucnu umožní bezpečné užívání všech studní v obci pro odběr užitkové vody. O pomoc s financování požádá obec Pátek opět SFŽP v rámci Operačního programu ŽP – osa 4.2, o spolufinancování pak KÚ Středočeského kraje. Administrace žádosti probíhá současně s přípravou tohoto článku. Práce jsou v případě úspěchu žádosti plánovány na roky 2012 , 2013  a 2014.

Z uvedeného časového sledu průzkumných a sanačních prací probíhajících na lokalitě je zřejmé, že celý proces je jak po stránce administrativní, tak po stránce technické poměrně komplikovaný a časově náročný. Pokud bychom ale pohlédli za humna, na okolní lokality v celé ČR, kde se podobnými případy zabývají, zkonstatovali bychom, že náš dosavadní časový průběh zdaleka není ten nejpomalejší, naopak jeho jednotlivé kroky na sebe obsahově logicky navazují, což se vždy nemusí dařit. Jak bylo už výše zmíněno, tvoří geologické poměry na lokalitě přirozenou brzdu šíření kontaminace, jehož rychlost není velká, což ovšem nikterak nemění naše přesvědčení a snahu vypořádat se stávajícím stavem na lokalitě, v největší možné míře a s využitím aktuálního stupně geologických znalostí odstranit tuto podzemní, nebojím se použít příměru „časovanou bombu“, na území naší obce.

                                                                                                   Starosta Jiří Bulušek


 

 

Upozornění preventisty PO

Je pálení trávy či plastů trestné?

Naši předkové kdysi vypalování stařiny doporučovali. Dnes už by neměla shořet jediná louka ani mez, protože víme, že všechno je docela jinak. Rovněž víme, že pálení odpadků v krbech či otevřených ohništích znamená ničit zdraví sobě i okolí. Přesto k vypalování i pálení odpadu ještě občas dochází…

Naši předci měli v lecčems pravdu, ale v jednom se zcela spletli – a to v tom, že vypalování trávě prospívá. Vypalování naopak nepříznivě ovlivňuje složení travních porostů a zvýhodňuje plevel včetně mechu. Oheň totiž poškozuje především kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu. Proto čím je travní porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Mechy obsahují vždy podstatně více vody než ostatní rostliny, takže jsou jen slabě poškozeny, nikoliv zničeny.

Vypalování přináší pouze škody a rizika

Vypalování trávy i pálení kelímků je nebezpečné a trestné!

Polovina škodlivých látek vzniklých spalováním zůstává ve vzduchu v okruhu 10 metrů a pak klesá k půdě.

Zákon praví, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva k tomu určená výrobcem, přičemž paliva nesmějí být znečistěná toxickými látkami. Z toho vyplývá, že spalovat se nesmějí:

Spalování těchto materiálů vede k uvolňování zdraví silně škodlivých sloučenin. Poblíž topeniště pak dýcháme například oxid uhelnatý, dioxin, chlorované uhlovodíky a další látky, které navíc masivně podporují i tvorbu přízemního ozonu (letní smog). Ze zákona samozřejmě vyplývá, že není dovoleno ani vypalování trávy.

Novinový papír lze při topení pevnými palivy používat jen k podpálení, ostatní papír bychom měli raději odnést do sběru.

A co s nemocným listím?

Škodlivé je také pálení shrabků (listí, zbytků trávy) a ořezaných větví stromů. Jedinou výjimkou je listí napadené chorobami, jejichž zárodky nelze bezpečně zlikvidovat ani povápněním a zkompostováním. Patří mezi ně antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých. Všechny ostatní listy i zbytky větévek by ale měly být zkompostovány.

 

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

Pozvánky na léto 2011

 

Polabské muzeum Poděbrady

do 31.7. -   100 let létání na Poděbradsku

do 31.8. – Historické palné zbraně Polabského muzea

do 31.8. – Obrazy a kresby Vladimír Císař

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

20. srpna – Slavnosti lidových řemesel

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 25.9. – Letecké modelářství

BOTANICUS Ostrá

20.srpna. – Loutky a čajový obřad

17. září – Staročeské hody a slavnosti sokolníků

24. září – Pivo, víno a festival sklizně

Zámek Loučeň

6.srpna  - Velké africké dobrodružství

                (výprava po stopách knížete Alexandra Thurn – Taxise a jeho africké lovecké expedice)

19. srpna – Koncert Česko – německého komorního orchestru

19. srpna – Nabucco Open Air

                  (velkolepé uvedení slavné Verdiho opery s hitovými melodiemi pod širým nebem)

2. září –  30. října – Zpátky do pohádky

              (výstava kostýmů a rekvizit z nejoblíbenějších televizních pohádek)

3. – 4. září – Zpátky do socialismu

                     (zábavný a lehce absurdní retro víkend, návrat do roku 1985)

3.září – Hradozámecká noc

             (brány zámku zůstanou otevřené od soumraku do samotného svítání)

10. – 11. září – Pocta Františku Křižíkovi

              (speciální prohlídky historických interiérů u příležitosti 100 let od elektrifikace

               loučeňského zámku)

1. října – Cukrové slavnosti a sladkosti

                (pořádně sladká oslava bílého zlata, které již od roku 1831 zajišťuje prosperitu kraje

                v  okolí Loučeně)

Výstaviště Lysá nad Labem

8.9. – 11.9. – Domov a teplo 2011 – 17. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla

8.9. – 11.9. – Polabský knižní veletrh – 8. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury

8.9. – 11.9. – Čtyři dny se záchranáři 2011 – 10. ročník akce představující integrovaný                         

                       záchranný systém

8.9. – 11.9. – Dekorace 2011 – výstava dekoračních a užitných předmětů

16.9. – 18.9. – 41. celostátní výstava mláďat králíků – největší výstava mladých králíků v roce 2011

23.9. – 26.9. – Kůň 2011

6.10. – 9.10. – Zemědělec – podzim 2011

6.10. – 9.10. – Náš chov 2011  

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v červenci 2011. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.