PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2010

 

Zpravodaj za 2. čtvrtletí roku 2010.

 

 

Děkujeme všem spoluobčanům za pochopení při omezeních, způsobených výkopovými pracemi, které jsou spojeny se stavbou „Vodovod Pátek – II. etapa“.  Stavba vodovodu včetně vodovodních přípojek probíhá postupně v jednotlivých částech obce.

 

Změna provozní doby – sběrné místo Pátek

Z provozních důvodů je od června 2010 otevřeno sběrné místo u Obecního úřadu Pátek vždy  v pondělí od 8,00 hodin do 9,00 hodin a od 16,00 hodin do 17,00 hodin.

K této změně došlo z důvodu, že Obec Radim, kam je nadměrný odpad svážen, zavedla na své skládce třídící linku. Pokud bude v kontejneru na nadměrný odpad zjištěn odpad, který tam nepatří, bude Obci Pátek navýšen poplatek za odvezený odpad. Již nyní náklady na svoz komunálního a nadměrného odpadu jsou oproti roku 2009 navýšeny a náklady na jednoho občana za svoz odpadů stoupají. Obec Pátek by pak musela přistoupit k dalšímu navýšení ročního poplatku za svoz TDO pro občany Pátku. Z tohoto důvodu je na sběrném místě u OÚ Pátek odpad od spoluobčanů osobně přebírán pověřeným pracovník, aby se zamezilo dalšímu navyšování poplatků.

Kontejner na nadměrný odpad je určen k odkládání těchto druhů odpadů:

 -nekompostovatelný odpad, starý nábytek včetně matrací, koberce, linolea, kabely, staré sanitární zařízení, drobné předměty a rozbité hračky, které se nevejdou do popelnice, popřípadě kontejneru     na tříděný odpad.

Do kontejneru nepatří:

 - nebezpečný odpad, plasty, papír, sklo a drobný domovní odpad.

K dispozici je též kontejner na železo.

Děkujeme za pochopení, nikdo nechceme zbytečně platit za svoz vyšší částky.

 

Podzimní volby

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 15. října 2010 od 14hodin  do 22 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8 hodin do 14 hodin.

 

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

V době nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Riziko požáru je nejvyšší  zejména v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suchých travních a zemědělských plochách, také ve skladech sena, slámy a obilí. V těchto lokalitách se nedoporučuje rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.  Také není vhodné vjíždět motorovými vozidly na polní, lesní cesty a na suché travní porosty.

Odebírání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům není povoleno.

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2010

 

Zasedání zastupitelstva dne 27.dubna 2010 ( 4 / 2010 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-         prodej objektu KOS jedinému zájemci, společnosti RB Harmonia Vini s.r.o., Libice nad Cidlinou, za nabídkovou cenu 3 250 000,- Kč a pověřili JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy

-         bezúplatnou směnu části pozemku p.č. 594/5 v k.ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, a části pozemků p.č. 593/16 a p.č. 593/17 v k.ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady, SJM Limbergovi a SMJ Ondovi, a pověřili JUDr. Libora Fiedlera sepsáním směnné smlouvy

-         žádost paní Anny Fecákové a pana Petra Kršky o povolení zpevnění vjezdu do dvora před jejich nemovitostí

-         žádost manželů Vokolkových o povolení využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků VII. srazu velorexů ve dnech 13. až 15. srpna 2010, s tím, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

-         žádost Mysliveckého sdružení Pátek o vydání souhlasu s vybudováním přepadového potrubí z areálu mysliveckého sdružení do spodní strouhy a s osazením nových budek pro odchov káčat na obecním rybníku

-         Změnu číslo 2 ÚPSÚ Křečkov

-         Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2010 o užívání obecních symbolů

-         nákup obecních znaků a vlajek od autora jejich návrhu, společnosti Velebný&Fam.s.r.o., dále zastupitelé uložili finančnímu výboru zapracovat náklady na pořízení znaků a vlajek formou rozpočtového opatření do rozpočtu pro rok 2010

-         Darovací smlouvu číslo 2/2010 na knihy v hodnotě 1 871,- Kč, uzavřenou mezi místní knihovnou a paní Lehkou

Zastupitelé projednali:

-          Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1/2010 na vyhotovení předsanačního doprůzkumu a následného vypracování aktualizace analýzy rizik dle projektové dokumentace „Předsanační doprůzkum  a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém závodu chemické výroby Styl, kterého se zúčastnily tyto společnosti:

4Gconsite s.r.o., Praha 6, s nabídkovou cenou 2 382 672,- Kč

GEOINVEST s.r.o., Praha 10, s nabídkovou cenou 2 362 560,- Kč

CHEMCOMEX Praha a.s., Praha 10 s nabídkovou cenou 2 302 308,- Kč

na základě doporučení hodnotící komise zastupitelé schválili jako dodavatele akce společnost CHEMCOMEX Praha a.s.

-         Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 2/2010 na dodavatele stavby „Vodovodní přípojky – II. etapa“, kterého se zúčastnily tyto společnosti:

PROSTAV s.r.o., Poděbrady, s nabídkovou cenou 2 999 544,- Kč

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., s nabídkovou cenou 3 518 633,- Kč

na základě doporučení hodnotící komise zastupitelé schválili  jako dodavatele stavby společnost PROSTAV s.r.o., Poděbrady

-         žádost Svazu tělesně postižených o.s., MO Poděbrady, o poskytnutí příspěvku na činnost, zastupitelé rozhodli přispět částkou 2 000,- Kč a uložili finančnímu výboru připravit úpravu rozpočtu pro rok 2010 rozpočtovým opatřením

-         oznámení a pozvánku předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k předání schválených obecních symbolů ze dne 29. dubna 2010, kterého se zúčastní starosta pan Jiří Bulušek

-         žádost Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje o poskytnutí příspěvku na provoz  a tuto zamítli

-         možnost podání žádosti o dotaci na revitalizaci veřejného prostranství

-         možnost vybudování kopce na sáňkování z uložiště mezideponie v lokalitě Z2/F  „ V Ohrádkách“

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:

-         zprávu starosty pana Jiřího Buluška o průběhu dělení pozemků v lokalitě Z2/D

-         oznámení příspěvkové organizace Mateřská škola Pátek o uzavření v době letních prázdnin  od 19. července 2010 do 20. srpna 2010

-         oznámení společnosti EKO-KOM o změnách v sazbách odměn za třídění odpadu

-         informaci o zpracování a odeslání dodatku na rekonstrukci MŠ Pátek, požadovaného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

-         rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o zamítnutí žádosti o dotaci na vybudování cyklostezky pro město Poděbrady

 

Zasedání zastupitelstva dne 25.května 2010 ( 5 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Prohlášení Státního fondu životního prostředí ČR o vzdání se zástavního práva, zřízeného zástavní smlouvou k pozemku p.č. 284/2 v k.ú. Pátek u Poděbrad ve prospěch SFŽP ČR a o jeho výmazu na Katastrálním úřadu v Nymburce

-         Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk za rok 2009, dále pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk, která se uskuteční 3. června 2010

-         Zápis z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 6. května 2010

-         Zápis z valné hromady Svazku obcí NY-KO ze dne 21. května 2010  

-         Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, pro zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele tohoto projektu zastupitelé schválili Mandátní smlouvu číslo 1/2010, uzavřenou se společností IPIefekt, s.r.o., Praha 1

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška o osobním převzetí rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o přidělení obecních znaků

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Kupní smlouvu na prodej objektu KOS, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností RB HARMONIA VINI s.r.o.,  Libice nad Cidlinou

-         Smlouvu o zřízení jistotného účtu na úhradu kupní ceny za prodej objektu KOS, uzavřenou mezi Obcí Pátek, společností RB HARMONIA VINI s.r.o., Libice nad Cidlinou a Volksbank CZ a.s., dále zástavní smlouvu k zajištění úvěru společnosti RB HARMONIA VINI s.r.o.,  Libice nad Cidlinou u Volksbank CZ a.s.

-         Realizační smlouvu na provedení akce „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém objektu závodu chemické výroby Styl Praha, uzavřenou mezi Obcí Pátek a CHEMCOMEX Praha, a.s.

-         záměr pronajmout pro účely provedení předsanančního doprůzkumu a analýzy rizik pozemek p.č. 102/6 o výměře  2 252 m2 a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní na úřední desce

-         Smlouvu o dílo na dodávku stavby „Vodovodní přípojky – II.etapa“, uzavřenou mezi Obcí Pátek  a společností PROSTAV, s.r.o., Poděbrady,

zastupitelé dále uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi projednat na nejbližším kontrolním dni stavby „Vodovod Pátek – II. etapa“ zkvalitnění systému zabezpečení výkopových prací z hlediska ochrany a bezpečnosti místních občanů

-         Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 284/54 o výměře 1 411 m2 v k.ú. Pátek u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a manželi Ing. Jaromírem a Martinou Bulířovými

-         tyto názvy ulic v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“ : V Ohrádkách, Příčná a Krátká

-         Směnou smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Pátek, Okresním stavebním bytovým družstvem Poděbrady, manželi Tomášem a Ilonou Limbergovými a manželi Miroslavem a Ing. Hanou Ondovými, na směnu pozemků p.č. 594/5 díl „b“ o celkové výměře 58m2 v k.ú. Pátek , který je ve vlastnictví Obce Pátek , a p.č. 593/17 díl „a“ o celkové výměře 85ma p.č.593/16 díl „c“  o celkové výměře 6m2 v k.ú. Pátek, které  jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady a SJM Limbergových a Ondových

-         žádost slečny Moniky Peřinové a pana Filipa Vaňka o povolení zpevnění vjezdu a vchodu k nemovitosti na vlastní náklady

-         žádost pana Ladislava Jansty o vyjádření k podnikatelskému záměru vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše vlastní nemovitosti

-         Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. 640/4 o výměře  65 m2 v k.ú. Pátek u Poděbrad do vlastnictví Obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

-         zpracování žádosti o dotaci z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti  Střední Čechy na vybudování cyklostezky mezi obcí Pátek a městem Poděbrady, za tímto účelem dále schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce na pozemky: p.č. 3941/1, 3941/2, 3941/3, 3941/4, 4391, 4392 a 1255/183 v k.ú. Poděbrady, uzavřenou mezi Městem Poděbrady a Obcí Pátek, součastně pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této žádosti, včetně povinných příloh a čestných prohlášení

-         Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Městem Poděbrady a Obcí Pátek, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“

-         Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým svazem ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Pátek, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“

-         Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Církví Římskokatolickou – Probošství Poděbrady, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“

Zastupitelé projednali:

-          Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub RADOST, Prostějov, o finanční příspěvek a tuto zamítli

-         nadcházející volby do ZO na podzim 2010,  stanovili počet členů Zastupitelstva obce Pátek na 7 a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento počet na úřední desce Obecního úřadu Pátek

Diskuse:

-          pan Jindřich Hněvsa přednesl stížnost občanů na vypouštění splašků do dešťové kanalizace a navrhl požádat VaK Nymburk a.s., který je provozovatelem kanalizace v obci, o seznam nepřipojených nemovitostí

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 22.červnaa  2010 ( 6 / 2010 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 13 811 157,43 Kč na stavbu „Modernizace a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“,   v návaznosti ke schválení  poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

-         vyčlenění peněžní částky ve výši 3 537 899, 57Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, z rozpočtu Obce Pátek

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 29.června  2010 ( 7 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         kolaudaci řadu B1 a B1-1 stavby „Vodovod Pátek – II. etapa“, která proběhla 29. června 2010, a byl zahájen provoz těchto vodovodních řadů

-         informaci, že smlouva o poskytnutí dotace na „Modernizaci a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ byla starostou panem Jiřím Buluškem podepsaná a odeslaná k podpisu na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy ve stanoveném termínu, v součastné době probíhá příprava zadávací dokumentace potřebné k vyhlášení výběrového řízení

-         Zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Cidlina ze dne 23. června 2010

-         provedení změny vlastnictví objektu KOS v katastru nemovitostí

Zastupitelé projednali a schválili:

-         žádost pana Jiřího Najman z Poděbrad o povolení zřízení stanoviště doplňkového úkolu při pořádání automobilového orientačního závodu dne 24. července 2010 před místním hostincem, za podmínky, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a po ukončení akce bude prostor uklizen

-         Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek na III. čtvrtletí roku 2010 na tyto dny: 27. července, 24. srpna a 21. září 2010 vždy od 18,30 hodin

Zastupitelé projednali:

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Vodovod Pátek – II.etapa“ , mírný skluz v letošním roce byl odstraněn a termín dokončení  není ohrožen

-         návrh na připojení obce Pátek k Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí a doporučili Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek připravit doporučení pro příští zasedání zastupitelstva obce

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška, týkající se přehledu žádostí o zaměstnání na úseku správy a údržby obecního majetku a doporučili zaměstnat místního občana

Diskuse:

-         Pan Petr Peřina upozornil na opětovné nedostatečné zajištění výkopů při výstavbě vodovodu a požádal o zajištění nápravy ze strany dodavatele akce

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 27. července 2010, 24. srpna 2010 a 21. září 2010 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

  

 

 

 

 Jubilea

Ve třetím čtvrtletí roku 2010 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

paní Květa Hrubá, Pátek 41

pan Milan Svoboda, Pátek 158

paní Radomíra Formanová, Pátek 204

paní Věra Havlinová, Pátek 146

Všem oslavenců srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Výsledky voleb konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 v obci Pátek.

Oprávněných voličů bylo registrováno 475, zúčastnilo se 330 voličů a bylo odevzdáno 329 platných hlasů,což představuje volební účast 69,47%.

Pořadí volených stran v obci Pátek:

1.      ODS – 96 platných hlasů -  29,18%

2.      TOP 09 – 61 platný hlas- 18,54%

3.      Věci veřejné – 51 platný hlas - 15,50%

4.      ČSSD – 47 platných hlasů - 14,29%

5.      KSČM – 24 platné hlasy - 7,30%

6.      Suverenita  -  J. Bobošíková – 22 platné hlasy - 6,69%

7.      SPO – Zemanovci – 9 platných hlasů - 2,74%

8.      KDU-ČSL – 7 platných hlasů - 2,13%

9.      DSSS – 4 platné hlasy - 1,22%

10.  Strana zelených – 2 platné hlasy - 0,61%

11.  Koruna česká – 1 platný hlas - 0,3%

12.  STOP – 1 platný hlas - 0,3%

13.  Volte Pravý Blok – Cibulka – 1 platný hlas - 0,3%

14.  ČSNS – 1 platný hlas - 0,3%

15.  Česká pirátská strana – 1 platný hlas - 0,3%

16.  Strana svobodných občanů – 1 platný hlas - 0,3%

 

Dětský den 2010

 

V rámci oslav dětského dne v Pátku proběhly v sobotu 29. května dopoledne tradiční rybářské závody, všichni malí rybáři si odnesli balíček sladkostí a soutěž byla zakončena společným opékáním buřtů.

 

V neděli 30. května od 14 hodin se uskutečnilo sportovní odpoledne, kterého se zúčastnilo 83 dětí.

Počasí se nakonec umoudřilo i vysvitlo sluníčko. Děti si mohly zasoutěžit na jednotlivých stanovištích nebo zahrát turnaj v košíkové, v kterém nakonec zvítězilo družstvo ve složení: Denisa Haltuchová, Milada Zimová a Jiří Šoula. Všechny děti obdržely sladkou odměnu.

V průběhu celého odpoledne byla dětem i dospělým k dispozici výletní mašinka, kterou se mohli projet po okolí Pátku. O tyto vyhlídkové jízdy byl velký zájem až do pozdního odpoledne.

Pro maminky, tetičky či babičky byla určena soutěž „Pátecká buchta 2010“. Zúčastnilo se 8 kuchařek – cukrářek a jejich výrobky hodnotily hlasovacím kupony samy děti. Nejvíce hlasů  získala buchta slečny Lucie Kolbabové. Doufáme, že tato soutěž bude pokračovat i v následujících letech.

 

 

 

Pátecké jiskření

 

            V sobotu 19.06.2010 se konal  v areálu místního fotbalového hřiště 2. ročník akce Pátecké  jiskření. Program celého soutěžního dne byl velmi náročný, ale všechna soutěžní družstva vše zvládla bez větších problémů.

           Začátek byl už v 8,00 hodin, kdy proběhlo slavnostní uvítání a nástup všech soutěžních družstev, kterého se zúčastnil i starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek. Hned potom začalo 1. kolo pokusů v požárním útoku všech kategorií, které skončilo okolo 10,00 hodiny.

Než začaly druhé pokusy, tak zde proběhla asi hodinová ukázka sokolnictví v podání p. Semeckého s manželkou. Soutěžící si tak odpočinuli a zároveň si většina vyzkoušela práci sokolíka bez rozdílu věku.

Když byly ukončeny 2. pokusy požárních útoků, následovala pauza na oběd  a zároveň si mohl každý odvážlivec vyzkoušet vylézt na vysokozdvižný žebřík za odborného dohledu hasičů z SDH Městec Králové.

Okolo 13,30 hodiny začala soutěž smíšených družstev, která se skládala z deseti disciplín a jedno družstvo vždy tvořil SDH a kolektiv MH. Tyto disciplíny měly velký úspěch u všech zúčastněných soutěžících.

Po ukončení následovala ukázka historické hasičské techniky, která byla  od rána k vidění na parkovišti a diváci i soutěžící si v odpoledních hodinách mohli vyzkoušet funkčnost koňské hasičské stříkačky a dále si mohli prohlédnout hasičské auto TATRA 805 s originálním vybavením hasičské techniky. Tuto techniku zapůjčil a také přivezl SDH Pečky.

Po této ukázce následovalo poslední soutěžní klání a to v méně obvyklé soutěžní disciplíně, kterou byl požární útok na ruby pro MH všech kategorií a nakonec požární útok na ruby s překážkami pro SDH. Diváci  zase viděli něco jiného než klasický požární útok a soutěžící se u toho i pobavili       a nakonec všechna družstva  zasáhla vždy správně cíl.  V době této soutěže mezi nás zavítala starostka OSH Nymburk paní Olga Blechová,  která tuto akci pochválila, a nápad s požárními útoky na ruby se jí velmi líbil. Po ukončení této soutěže proběhlo slavnostní vyhlášení všech soutěží a byly předány ceny. A na úplný konec vyrobil HZS Poděbrady pro děti pěnu, které málokdo z dětí odolal.

Úspěšný den byl zakončen hasičskou taneční zábavou, kde k poslechu a tanci hrála hudební skupina GRAND.

 

Výsledky jednotlivých soutěžních disciplín:

 

Požární útok:

Umístění:

  MH  přípravka

     MH mladší

      MH starší:

     SDH               

1 . místo

  Libice nad Cidlinou

  Libice nad Cidlinou

        Křečkov

           Pátek A

2. místo

          Pátek

           Pátek

  Libice nad Cidlinou

   Libice nad Cidlinou B

3. místo

         Křečkov

         Křečkov

          Pátek

           Opolánky

4. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

           Odřepsy

5. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

       Pátek B - tatínci

6. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

   Libice nad Cidlinou A

7. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

             Kánin

 

 

Požární útok na ruby pro MH a požární útok na ruby s překážkami pro SDH:

Umístění:

     MH  přípravka

       MH mladší

        MH starší:

           SDH                

1. místo

        Křečkov

   Libice nad Cidlinou

   Libice nad Cidlinou

           Opolánky

2. místo

         Pátek

          Křečkov

           Pátek

           Pátek A

3. místo

  Libice nad Cidlinou

           Pátek

         Křečkov

  Libice nad Cidlinou A

4. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

  Libice nad Cidlinou B 

5. místo

        ---------

         ----------              

      -----------

     Pátek B - tatínci

 

 Smíšená družstva:

  Umístění :

        MH přípravka + SDH

          MH mladší + SDH

            MH starší + SDH

 1. místo

        Pátek + Pátek B tatínci

   Libice n./C.  + Libice n./C. B

      Libice n./C.  +  Odřepsy

 2. místo

      Křečkov + Křečkov rodiče

    Křečkov + pátecká směska

          Křečkov +  Kánin

 3. místo

     Libice n./C.  + Libice n./C. A

             Pátek + Pátek A

           Pátek +  Opolánky

 

Kolektiv MH Pátek děkuje všem sponzorům, díky kterým se mohla tato akce uspořádat a zároveň patří také veliké poděkování všem lidem, kteří nám pomohli s organizací této akce – rodičům páteckých MH Pátek, členům SDH  Pátek a ostatním. Zároveň děkujeme všem návštěvníkům a divákům za jejich účast a podporu.                                                Jiří a Kateřina Šafránkovi – vedoucí MH Pátek

 

Zpráva o činnosti kolektivu MH Pátek

 

                Kolektiv MH Pátek má k dnešnímu dni 28 členů, kteří se po celé jaro účastnili různých soutěží v požárním sportu. Naše děti soutěžily ve třech kategoriích s těmito úspěchy:

1)         Bříství – 1. kolo Polabské ligy – 24.04.2010 – požární útok

            MH přípravka:             7. místo ( z 7 družstev)

            MH mladší:                 14. místo ( z 17 družstev)                   

            MH starší:         6. místo ( z 11 družstev)

2)         Vestec – První nasátí – 08.05.2010 – požární útok

            MH přípravka:             1. místo ( ze 3 družstev)

            MH mladší:                   5. místo ( ze 7 družstev)                   

            MH starší:         3. místo ( ze 4 družstev)

3)         Budiměřice – Memoriál B. Jeníka a Fr. Říhy – 15.05.2010 – požární útok

            MH přípravka:             2. místo ( ze 4 družstev)

            MH mladší:                   2. místo ( ze 7 družstev)                   

            MH starší:         3. místo ( ze 5 družstev)

4)         Vestec – 3. kolo Polabské ligy – 05.06.2010 – požární útok

            MH přípravka:             3. místo ( z  7 družstev)

            MH mladší:                   8. místo ( z 16 družstev)                   

            MH starší:         9. místo ( z 11 družstev)

5)      Pátek – Pátecké jiskření – 19.06.2010 – požární útok

            MH přípravka:             2. místo ( ze 3 družstev)

            MH mladší:                   2. místo ( ze 3 družstev)                   

            MH starší:         3. místo ( ze 3 družstev)

6)         Křečkov – O pohár sv. Floriánka – 26.06.2010 – součet štafetových běhů a požárních útoků

            MH přípravka:             6. místo ( ze 6 družstev)

            MH mladší:                   6. místo ( ze 13 družstev)                 

            MH starší:         5. místo ( z  9 družstev)

 

Teď mají všechny děti prázdniny a během měsíců září a říjen se zúčastní dalších naplánovaných soutěží.

Úspěchy našich mladých hasičů si budete moci prohlédnout během léta ve vitríně místního obchodu  p.Věry Serbusové, které za tuto možnost jménem kolektivu MH Pátek děkujeme.

V případě, že by  jste měli zájem Vaše dítě přihlásit do kroužku MH Pátek – kontaktujete prosím během měsíce července 2010 p. Kateřinu Šafránkovou na tel. čísle 604 380 801 nebo ji zastihnete  po 18,00 hodině doma.

 

                                                           za kolektiv MH:  Jiří a Kateřina Šafránkovi


TJ Pátek – fotbal - výsledky jarní části soutěže

MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR – PÁTEK A

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

Poříčany A

26

20

4

2

76: 26

64

( 25)

 

2.

Loučeň

26

19

3

4

83: 26

60

( 21)

 

3.

Přerov nad Labem A

26

19

1

6

81: 25

58

( 19)

 

4.

Městec Králové A

26

16

2

8

66: 37

50

( 11)

 

5.

Libice nad Cidlinou A

26

14

2

10

60: 53

44

( 5)

 

6.

Kostelní Lhota A

26

12

5

9

38: 38

41

( 2)

 

7.

Pátek A

26

10

2

14

46: 51

32

( -7)

 

8.

Kostomlaty

26

10

2

14

34: 63

32

( -7)

 

9.

Krchleby

26

9

4

13

62: 75

31

( -8)

 

10.

Hrubý Jeseník A

26

8

4

14

48: 55

28

(-11)

 

11.

Běrunice A

26

7

5

14

44: 59

26

(-13)

 

12.

Dymokury A

26

7

3

16

39: 85

24

(-15)

 

13.

Sadská B

26

4

7

15

34: 65

19

(-20)

 

14.

Kounice A

26

4

2

20

23: 76

14

(-25)

 

 

 

DOROST - OKRESNÍ PŘEBOR – SKUPINA A

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

Lysá

14

13

0

1

112: 6

39

( 18)

 

2.

Sadská

14

10

2

2

56: 13

32

( 11)

 

3.

Kostomlaty

14

10

2

2

49: 25

32

( 11)

 

4.

Hořátev

14

7

0

7

24: 36

21

( 0)

 

5.

Litol

14

5

2

7

39: 53

17

( -4)

 

6.

Ostrá

14

3

1

10

32: 68

10

(-11)

 

7.

Straky

14

2

2

10

20: 56

8

(-13)

 

8.

Pátek

14

1

1

12

15: 90

4

(-17)

 

                                               

ŽÁCI - III. TŘÍDA – SKUPINA B

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

Libice nad Cidlinou

16

14

0

2

84: 22

42

( 18)

 

2.

Velenice

16

10

1

5

70: 29

31

( 7)

 

3.

Městec Králové

16

9

3

4

56: 24

30

( 6)

 

4.

Všechlapy

16

9

2

5

63: 29

29

( 5)

 

5.

Pátek

16

8

1

7

49: 22

25

( 1)

 

6.

Sány

16

7

1

8

46: 53

22

( -2)

 

7.

Kovanice

16

6

2

8

57: 46

20

( -4)

 

8.

Opočnice

16

2

2

12

35: 73

8

(-16)

 

9.

Kněžice

16

0

2

14

6:168

2

(-22)

 

MUŽI - IV. TŘÍDA – SKUPINA C – PÁTEK B

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

Bohemia Poděbrady B

22

17

1

4

106: 31

52

( 19)

 

2.

Běrunice B

22

15

5

2

70: 35

50

( 17)

 

3.

Libice nad Cidlinou B

22

11

6

5

50: 28

39

( 6)

 

4.

Žehuň

22

10

4

8

45: 43

34

( 1)

 

5.

Pátek B

22

9

4

9

51: 56

31

( -2)

 

6.

Křečkov B

22

7

7

8

39: 39

28

( -5)

 

7.

Odřepsy

22

8

2

12

33: 65

26

( -7)

 

8.

Opolany

22

6

7

9

32: 43

25

( -8)

 

9.

Sány

22

7

2

13

36: 47

23

(-10)

 

10.

Záhornice

22

5

6

11

31: 59

21

(-12)

 

11.

Dlouhopolsko

22

5

6

11

33: 44

21

(-12)

 

12.

Dymokury B

22

5

4

13

34: 70

19

(-14)

 

BENJAMÍNCI - OKRESNÍ SOUTĚŽ – SKUPINA E

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

MĚSTEC KRÁL.

7

6

1

0

52: 2

19

( 7)

 

2.

LOUČEŇ

7

6

0

1

51: 12

18

( 9)

 

3.

DYMOKURY

7

5

1

1

45: 14

16

( 7)

 

4.

KŘINEC

7

4

0

3

32: 25

12

( 0)

 

5.

OPOČNICE

7

2

0

5

12: 22

6

( -6)

 

6.

BUDIMĚŘICE

7

1

1

5

6: 32

4

( -5)

 

7.

PÁTEK

7

1

1

5

10: 51

4

( -5)

 

8.

HR. JESENÍK

7

1

0

6

5: 55

3

( -9)

 

 

Pátecká buchta 2010 – vítězný recept

Karamelové řezy

Těsto: 3 vejce, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 1 hrnek vlažné vody, ½ hrnku oleje, 3 lžíce kakaa (i víc), 1 prášek do pečiva

Náplň: 1 kondenzované mléko (salko), 250 g másla

Salko si nejlépe den předem uvaříme ve vodě, aby mléko vevnitř zkaramelizovalo. Vaříme 2 hodiny. Dlouho chladne, proto vaříme den předem. Studené uvařené Salko rozmixujeme s máslem.

Postup: vše na těsto smícháme a vlijeme na vymazaný a vysypaný plech, upečeme. Studený koláč potřeme karamelovou náplní a polijeme rozpuštěnou čokoládou.

 

Tisková chyba

V Páteckém plátku číslo 2/2010 byl zveřejněn dopis pana Ladislava Žampy ze dne 15. února 2010.

Omylem byl uveden rok 2009. Děkujeme za pochopení.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v červenci 2010. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.