PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2009

 

 

          Srpen  -  v srpnu je nejvíce ohrožena termoregulace organismu

3.8. – 4.8. – přihrňte zeminu na pórek, aby měl bílé krčky, sklízejte úrodu na uskladnění

5.8. – 7.8. – řežte květiny a bylinky na sušení

6.8. –  jeden z nejsilnějších úplňků v roce, držte půst

8.8. – 9.8. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nemyjte si vlasy

10.8. – 12.8. – sklízejte a uskladňujte úrodu, zavařujte a zmrazujte, nic se nezkazí

13.8. – 14.8. – sklízejte a uskladňujte úrodu, plejte záhonky

13.8. –  příliv je minimální, držte půst

15.8. – 16.8. – sklízejte a uskladňujte úrodu, přestaňte přihnojovat fuchsie a muškáty

17.8. – 18.8. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nesklízejte úrodu

19.8. – 20.8. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější, zasaďte jahodníky, sejte trávu

20.8. –  příliv je nejvyšší, držte půst

21.8. – 22.8. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, řízkujte muškáty, přesazujte a dělte pivoňky

23.8. – 24.8. – vysaďte cibuloviny, které vykvetou na jaře, přesaďte a rozdělte odkvetlé trvalky

25.8. – 27.8. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nesklízejte úrodu, nevětrejte peřiny

27.8. –  příliv je minimální, držte půst

28.8. – 29.8. – vysaďte předpěstované jahodníky, dosévejte trávník, zaštipujte vinnou révu

30.8. – 1.9. – připravte jámy na výsadbu stromů, připravujte záhony na podzimní výsadbu

 

Září  -  v září jsou nejvíce ohroženy slinivka a slezina

2.9. – 3.9. – nařežte si květiny na sušení a do vazeb, větrejte

4.9. – 6.9. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nesklízejte úrodu

4.9. –  příliv je nejvyšší, držte půst

7.9. – 10.9. – nejvhodnější dny pro sklizeň a uskladnění úrody, vysaďte česnek

11.9. – 12.9. – sklízejte kapustu, zelí, řežte květiny na sušení, větrejte a uklízejte skříně

13.9. – 14.9. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nesklízejte úrodu

15.9. – 16.9. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější,  seřízněte ostružiny

17.9. – 19.9. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, přesaďte pokojové květiny

18.9. –  příliv je nejvyšší, držte půst

20.9. – 21.9. – přesazujte trvalky, vysaďte podzimní truhlíky, řízkováním namnožte  fuchsie a muškáty

22.9. – 23.9. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, založte  trávník

24.9. – 25.9. – vysaďte ovocné dřeviny a popínavé rostliny – břečťan, réva, sklízejte úrodu

26.9. – 28.9. – sklízejte kořenovou zeleninu

26.9. –  příliv je minimální, držte půst

29.9. – 30.9. – uklidíme choulostivé rostliny a balkonové truhlíky                    

 

                                                                                                            ( dle Lunárního kalendáře )

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2009

 

Zasedání zastupitelstva dne 21. dubna 2009 ( 4 / 2009 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          Smlouvu o poskytnutí finanční dotace TJ Pátek na tyto účely:údržba fotbalového hřiště, náklady na provoz techniky ve vlastnictví TJ Pátek, pronájem ledové plochy a nákup sportovních pomůcek

-         Darovací smlouvu č.1/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Terezií Ptáčníkovou Miarkovou na knihy v hodnotě 7 619,- Kč

-         Darovací smlouvu č.2/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a slečnou Kateřinou Zumrovou  na časopisy v hodnotě 984,- Kč

-          Žádosti pana Tomáše Píše, Pátek čp. 103 a pana Jiřího Janeby, Pátek čp. 23, o povolení úpravy vjezdu na obecních pozemcích za podmínky provedení těchto úprav na vlastní náklady žadatelů

-         Rozpočtový výhled Obce Pátek do roku 2012

Zastupitelé projednali:

-          návrh zastavovací studie pro lokalitu Z2/H, zpracovaný Ing. Jaromírem Bulířem a doporučili řešit tuto lokalitu zadáním nového územního plánu Obce Pátek z důvodu nedostatečného řešení dopravní infrastruktury

-          Protokol z hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2009 na akci „Zřízení pracoviště Czech point“, provedeného dne 15.4.2009 výběrovou komisí ve složení: paní Marcela Miarková,pan Jiří Bulušek a pan Luboš Vaněk, hodnoceno bylo celkem 7 následujících nabídek:

1. Galileo Corporation s.r.o., Chomutov, cenová nabídka 93 927,- Kč

2. Alwer office s.r.o., Kolín, cenová nabídka 93 927,- Kč

3. Doradus COM s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, cenová nabídka 85 215,- Kč

4. Triada, spol. s r.o., Praha 9, cenová nabídka 81 127,- Kč

5. VDI META, Ostrava-Vítkovice, cenová nabídka 91 900,- Kč

6. COMES, spol. s r.o., Praha 10, cenová nabídka 90 000,- Kč

7. COPPEX, spol. s r.o., Praha 9, cenová nabídka min. 33 234,- Kč, max. 93 000,- Kč

-         na základě doporučení výběrové komise rozhodli zastupitelé vybrat jako zřizovatele pracoviště Czech point firmu Triada, spol. s r.o., s cenovou nabídkou 81 127,- Kč, z důvodu kompatibility se současným softwarem MUNIS, který je dlouhodobě využíván OÚ Pátek a zjednodušení a snížení budoucích nákladů na softwarovou údržbu na základě již uzavřené smlouvy s touto společností na technickou podporu

-         závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Pátek za rok 2008 a rozhodli převést nerozdělený zisk minulých let ve výši 25 525,69 Kč do fondu reprodukce majetku

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6.4.2009 a schválili Rozpočtové opatření č. 2/2009

-         stav prací na přípravě znaku a praporu obce Pátek

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         zahájení práce komise pro hodnocení podlimitní veřejné zakázky na zhotovení akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2008, provedené pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jejím základě schvaluje Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2008 s výhradou

-         Zápis z jednání správní rady Svazku obcí NY-KO ze dne 9.4.2009

Starosta pan Jiří Bulušek informoval o převzetí hasičských zásahových kompletů pro JSDH Pátek na základě podepsané smlouvy

 Zasedání zastupitelstva dne 26 května  2009 ( 5 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         oznámení firmy AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, o opravách stávajícího vedení 110kV  na pozemcích v k.ú. Pátek

-         oznámení MěÚ Poděbrady o projednání návrhu č.10 ÚPSÚ Poděbrady

-         návrh Změny č.1 ÚPSÚ Křečkov

-         průběžné plnění rozpočtu Obce Pátek od počátku roku 2009

Zastupitelé projednali a schválili:

-         bezúplatný převod pozemku p.č.592/2 díl „a“ v k.ú. Pátek o celkové výměře 20m2 dle geometrického plánu číslo 264-18/2009 do vlastnictví TJ Pátek a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na úřední desce

-         zahájení prací na pořízení nového územního plánu obce Pátek ve spolupráci s MěÚ Poděbrady, odbor rozvoje územního plánování, a zmocnili starostu pana Jiřího Buluška pro spolupráci s výše jmenovaným pořizovatelem dle §6 odst. 5 písmena f) stavebního zákona

-         zadání zpracování územní studie pro lokalitu Z 2/D a jmenovali komisi pro zpracování územní studie pro tuto lokalitu ve složení: předseda a členové výboru pro rozvoj obce, předseda a členové výboru pro životní prostředí a předseda a členové finančního výboru

-         smlouvu na zřízení pracoviště Czech point, uzavřenou se společností Triada, spol. s r.o., Praha 9

-         Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou NYKOS a.s., Ždánice  

-         Smlouvu o bezplatném převodu nemovitosti na pozemky p.č. 266/7 o výměře 113m2 a p.č. 266/15 o výměře 69m2 , uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

-         Žádost paní Šárky Vokounové, Pátek 48, o povolení záboru veřejného prostranství za účelem uskladnění zeminy za těchto podmínek:

a) veřejné prostranství bude uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění

b) přesné místo pro uskladnění zeminy bude určeno pověřeným pracovníkem obce

c) uskladněná zemina bude vhodně označena u důvodu bezpečnosti

Zastupitelé projednali:

-         Žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení využití obecního pozemku za hasičkou zbrojnicí za účelem stanování účastníků VI. srazu velorexů ve dnech 14. – 16.8.2009 a tuto schválili s tím, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení bude prostor uklizen

-         Závěrečnou zprávu hodnotící komise, zřízené za účelem zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vodovod Pátek – II. etapa“ a vzalo na vědomí její závěry a jako dodavatele stavby potvrdili  firmu Prostav, s.r.o., Poděbrady

-         Žádost Občanského sdružení Baby Box, Hájek 88, Praha 114, o finanční dar na provoz nově otevřeného babyboxu v Nemocnici Nymburk, a rozhodli částkou 5 000,- Kč

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.5.2009 a schválili Rozpočtové opatření č.3/2009

Zastupitelé rozhodli:

-         vyhlásit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Pátek“od 15.6.2009 do 7.7.2009 do 12 hodin a jmenovali hodnotící komisi  ve složení: p. Ing. Jaroslav Kroupa, p. Marcela Miarková, p. Ing. Jaroslav Mojžíš, p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřili tuto komisi otevřením obálek s nabídkami

-         vyhlásit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 38 zákona číslo 137/2006 Sb. na zhotovení akce „Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek“od 15.6.2009  do 7.7.2009

do 12 hodin a jmenovali hodnotící komisi ve složení: p. Ing. Jaroslav Kroupa,  p. Marcela Miarková, p. Ing. Jaroslav Mojžíš, p. Petr Peřina a p. Leoš Piroutek a pověřili tuto komisi otevřením obálek s nabídkami

-         vyhlásit nové nabídkové řízení na prodej nemovitosti KOS v termínu do 31.8.2009 za minimální cenu 4 500 000,- Kč, jedná se o tento soubor nemovitých věcí v k. ú. Pátek tak, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu Nymburk, k.ú. Pátek na LV č. 100:

budova č.p. 3 na stavebním pozemku č. 38 /1

parcela - stavební pozemek č. 38/1 o výměře 864 m2

budova  č.p. 42 na stavebním pozemku č. 39

parcela - stavební pozemek č. 39 o výměře 290 m2

budova na stavebním pozemku č. 38/2

stavební pozemek č. 38/2 o výměře 390 m2

parcela č.674 o výměře 128 m2

parcela č.675 o výměře 161 m2

-         zveřejnit podmínky prodeje nemovitosti KOS na internetových stránkách realitní kanceláře a pověřili starostu pana Jiřího Buluška sepsáním a podpisem smlouvy o reklamě s firmou HSB Group s.r.o., Poděbrady

   

Zasedání zastupitelstva dne 23.června  2009 ( 6 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         oznámení MŠ Pátek o prázdninovém provozu mateřské školy v době letních prázdnin a o jejím uzavření v termínu od 13.7.2009 do 16.8.2009

-         výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2009 / 2010 v Mateřské škole Pátek, stanovenou ředitelkou MŠ Pátek

-         Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí „Cidlina“ ze dne 17.6.2009

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o dílo č.15/2009 na stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou se společností Prostav, s.r.o., Poděbrady

-         Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek na II. pololetí roku 2009 na tyto dny: 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. a 22.12. vždy od 18,30 hodin

-         Smlouvu o upsání akcií – zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (Vodovod I. etapa), uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

-         Přílohu č. 3 k nájemní smlouvě na půdu, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou Poděbradská Blata, a.s.

-         bezúplatný převod pozemku číslo 592/2 díl „a“ v k.ú. Pátek o celkové výměře 20m2 podle geometrického plánu č. 264-18/2009 do vlastnictví TJ Pátek a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy

Zastupitelé projednali:

-         oznámení MěÚ Poděbrady, odboru rozvoje a územního plánování, kterým souhlasí se zajištěním funkce pořizovatele nového územního plánu Obce Pátek

-         prvotní návrh studie pro lokalitu Z 2/D

-         Žádost MŠ Pátek o pokácení staré vrby v zahradě u mateřské školy a rozhodli požádat OÚ Pátek o povolení vykácení všech starých a životu nebezpečných stromů v areálu OÚ a MŠ Pátek

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 28. července 2009, 25. srpna 2009 a 29. září 2009 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea

V následujících měsících roku 2009 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Paní Eva Radoňová, Pátek 124

Pan Bohuslav Müller, Pátek 155

Pan Ladislav Meravý, Pátek 139

Pan Miroslav Málek, Pátek 165

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

Volby do Evropského parlamentu

Pořadí

Název strany

Počet platných hlasů

%

1

ODS

63

49,22

2

ČSSD

19

14,86

3

KSČM

10

7,81

4-6

KDU-ČSL

6

4,69

4-6

Suverenita

6

4,69

4-6

Starostové a nezávislí

6

4,69

7-8

Věci veřejné

3

2,34

7-8

Národní strana

3

2,34

9-13

Libertas

2

1,56

9-13

Evropská demokratická strana

2

1,56

9-13

Strana svobodných občanů

2

1,56

9-13

Dělnická strana

2

1,56

9-13

Nezávislí

2

1,56

14-15

Balbínova poetická strana

1

0,78

14-15

Strana zelených

1

0,78

 

 

Ve dnech 5. června 2009 a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu.

Z celkového počtu

471 zapsaných voličů

se voleb účastnilo

 129 voličů,

což představuje volební účast 27,39 %.

Bylo odevzdáno 128 platných hlasů.

 

 

 

 

Pátecké jiskření

V sobotu 20. června proběhl v Pátku 1. ročník hasičských soutěží. Po slavnostním zahájení a nástupu všech družstev, proběhly hasičské útoky v kategorii dětí. Následovala ukázka výcviku policejních psů z Kynologické stanice z Kutné Hory, poté soutěžili v hasičském útoku dospělí. Odpoledne předvedl  HZS ČD Nymburk přestavbu hasičského auta na podvozek, který se může pohybovat po kolejích. Pak již soutěžila smíšená družstva dospělých a dětí v netradičních disciplínách, např. stříkaní ruční vodní stříkačkou na cíl, stavění hranice z polen a překážková dráha. Následoval hasičský útok naruby dospělých a na závěr předvedl ukázku techniky HZS Nymburk s výrobou pěny.

Pátecké jiskření bylo večer zakončeno taneční zábavou s bohatou tombolou, k tanci a poslech hrála skupina pana Trnky.

Poděkování patří všem organizátorům, dobrovolníkům a hlavně sponzorům.

Pořadí

Hasičský útok – děti

Hasičský útok – dospělí

Útok na ruby

1

Libice nad Cidlinou B

Pátek

Pátek

2

Křečkov A

Libice nad Cidlinou A

Libice nad Cidlinou A

3

Křečkov B

Odřepsy

Libice nad Cidlinou B

4

Pátek A

Libice nad Cidlinou B

Odřepsy

5

Pátek B

Kanín

 

6

Pátek přípravka

 

 

7

Křečkov přípravka

 

 

8

Libice nad Cidlinou A

 

 

 

Pod pokličkou

Vážení spoluobčané,

čtvrt roku nám uplynulo jako voda a opětovně tu máme možnost společně přizvednout pomyslnou pokličku, zlehýnka přivonět a ochutnat, co se vaří a chystá.

V minulém kuchtění jsem Vám slíbil hned několik zajímavých témat, z důvodů nedostatku místa, které je pevně stanoveno pro náš Pátecký plátek, jsem nucen vybrat pouze jeden pomyslný, ale za to vydatný chod. Tak tedy dnes budeme servírovat “Návrh znaku a praporu obce Pátek“.

Proč zrovna návrh znaku, to ti zastupitelé nemají nic lepšího na práci? Na první pohled se tato otázka jeví jako oprávněná, ale v současné době je obecný trend zcela opačný, znaky jsou samozřejmostí a nebojím se říci nutností. Snad jen dva příklady za všechny. Před nedávnem jsme dostali žádost o podporu při realizaci prvního babyboxu na Nymburském okrese. Této žádosti zastupitelstvo vyšlo vstříc a na realizaci se podílelo finanční výpomocí. Před slavnostním otevřením nás kontaktoval „otec“ babyboxů pan Ludvík Hess se slovy díků za pomoc a zároveň nás požádal o zaslání znaku obce, aby ho mohl umístit vedle babyboxu na čestnou soupisku sponzorů, kteří se podíleli na realizaci a následném uvedení zařízení do provozu. Je velice smutné odpovídat slovy: „Obec Pátek zatím nemá žádný znak, budeme to muset vyřešit jinak“. Zde se to vyřešit povedlo, ale zkuste vyrazit na hokejové utkání našich hokejistů proti Poděbradům a zkuste fandit a mávat Českou vlajkou, to ti kteří stojí na druhé straně ledové plochy nemohou ani tušit, komu vlastně fandíte. Tohle prostě musíme společně napravit a dát naší malebné vísce symboly, na které bychom mohli být hrdi.

Nalézt, či navrhnout znak a prapor nelze jen tak, proto jsme se obrátili na odborníky a heraldiky ze společnosti Velebný a Fam, kteří mají bohatou zkušenost s touto nelehkou a mnohdy i nevděčnou prací.

Co si budeme namlouvat, naše víska, mimo názvu, moc nevybočuje z řady.

A tudíž první návrh (v anketě “Znak Obce Pátek“ označený písmenem “B“) vzešel ze základních faktů a to: z výkladu názvu obce, což je symbolická pětka, znázorněná včelami symbolizujícími pracovitost a roštu symbolu sv. Vavřince. Tak to byla první poněkud „nemastná a neslaná“ varianta opírající se o základní fakta. V dalším návrhu (v anketě “Znak Obce Pátek“ označený písmenem “A“)  došlo k doplnění pěti ryb.

Zde si dovolím malinko odbočit a nastínit náš postoj, který zaujímáme s panem Velebným. Varianta “A“, ač nemá moc šancí na úspěch, je naším utajeným, společným favoritem. Podívejme se na tento návrh z jiného úhlu. Většinu obyvatel nenadchla kombinace ryb a roštu. Ano, přiznávám, je nevšední   a spíše se hodí někam jako symbol přímořské restaurace. Ale proč na tom nepostavit novou image naší obce. Proč se znovu nepokusit vzkřísit vyhlášené rybářské plesy, které hojně navštěvovalo široké okolí naší obce z důvodů ochutnání proslulého smaženého páteckého kapříka, který byl vždy zlatým hřebem večera. A proč nejít ještě dál. Kdo by si nechtěl zakoupit právě uloveného páteckého šupináče v místní baště a při té příležitosti ochutnat i nějakou tu rybí specialitku? Proč nakupovat na Štědrý večer kapry „cizí“? Vím, je to jen zatím taková vize či chcete-li sen , ale myslím, že sen, na kterém se dá stavět. Při troše štěstí a úspěchu by se i Třeboň mohla začít bát o svou pověst, všichni chtějí do Pátku ochutnat tu vyhlášenou, smaženou rybku z páteckého znaku........ Tak to byla jen taková ukázka toho, že každá mince má dvě strany a vždy je potřeba vše důkladně zvážit.

Třetí varianta (v anketě “Znak Obce Pátek“ označená písmenem “C“) je obdobou varianty “A“.

Jak vidíte, tento úkol je velice zodpovědný, proto mu zastupitelstvo věnuje dostatek času a veškeré  kroky konzultuje s Vámi - s našimi občany.

V tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na tvorbě znaku, ať už je to hlasováním nebo zasíláním dalších cenných podkladů a návrhů. A jak nám tedy první kolo ankety jménem “Znak Obce Pátek“ dopadlo?

Tak tedy: hlasovalo 44 domácností z toho 4 pro návrh “A“, 2 pro návrh “B“, 33 pro návrh “C“ a 6 domácností přišlo s návrhem vlastním. Počtáři se právě zřejmě zarazili, protože součet nesedí, vysvětlení je jednoduché, některé rodinné klany zaslaly vlastní návrh a pokud by neprošel, tak se přiklonily k jedné z předložených variant.

Vaše zaslané návrhy jsme předali k odbornému posouzení heraldikům a doufali, že nám přinesou nový svěží vítr. Většina, bohužel, pohořela, ale pár nápadů zbylo a ty daly podklady pro vznik nové varianty “D“, kterou Vám předkládám k posouzení.

Nemohu zde popisovat, co který Vámi zaslaný návrh postrádal, či co bylo neslučitelné s heraldickými pravidly. Avšak, kdo z autorů má zájem vědět, jak jeho dílo obstálo, může se na mě obrátit a já mu poskytnu závěry heraldické kanceláře.

Tak tedy návrh “D“: rošt sv. Vavřince se nám přesunul do horní části, pro názornost byl doplněn plameny a hlavní pole vyplnil bažant v reálných barvách, který symbolizuje bývalé rozsáhlé bažantnice a obory, do kterých s oblibou jezdil lovit i Ferdinand d´Este.

Neodpustím si však poslední poznámku. Po spuštění ankety “Znak Obce Pátek“ dorazila záplava obrázků a vysvětlivek, jak vypadá včela a podobně. Jak vypadá včela asi všichni dobře víme, použité znázornění včel na předložených návrzích je přejato z francouzské heraldiky, konkrétně  ze znaku Napoleona Bonaparte. Pokud otočíte tyto včely hlavičkou dolů, objevíte znak počestnosti a čistoty - květ lilie. Ono, v heraldice se vše neznázorňuje příliš realisticky a pro příklad nemusíme chodit příliš daleko - např. všichni dobře známe dvouocasého lva, na kterého jsme tak pyšní a hrdí. Zastupitelstvo je otevřeno Vašim názorům i přáním, a tak v návrzích “C“ a “D“ došlo ke zreálnění motivu včel vypuštěním symboliky lilií.

Závěrem Vás znovu poprosím o spolupráci. Zastupitelstvo problematiku návrhu znaku bude opětovně projednávat dne 25.8.2009, a tak všichni máme znovu možnost zamyslet se nad předloženými návrhy (A,B,C,D) a zaslat svoje hlasy do 10.8.2009. Pokud přetrvává Vaše stanovisko z minulé ankety, tak Vaše práce končí a nemusíte již znovu hlasovat (Vámi zaslané hlasy budou použity v novém sčítání).

Hlasovat můžete elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu: starosta@obecpatek.cz, nebo písemně vhozením hlasovacího lístku do poštovní schránky Obecního úřadu. Na hlasovacím lístku vždy nezapomeňte uvést: “Anketa Znak obce Pátek“ a číslo popisné, za které hlasujete.

Pokud budeme úspěšní a podaří se nám vybrat jednoznačného vítěze z předložených návrhů, dojde následně k jeho převedení a zakomponování na obecní prapor, čímž se dostáváme k přípravě posledního kroku.

Posledním krokem našich společných útrap se rozumí sepsání žádosti o posouzení a schválení znaku a praporu obce Pátek Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Pokud ani ten neshledá připomínek, budeme mít k dispozici námi zvolené symboly pro další využití.

Doufám, že Vás dnešní menu zasytilo a že se předloženého úkolu  zhostíte svědomitě. Uvědomme si, že nevolíme znak naší obce jen pro sebe sama, ale i pro naše děti.

Krásné a slunečné dny Vám přeje Váš starosta Jiří Bulušek.

 

 

 

 

A                                         B                                                     C                                                 D

 

Co nového v naší školce?

Letos v únoru došlo k nepřehlédnutelným změnám v  personálním obsazení školky.  Do funkce ředitelky, po řádném konkursním řízení, jsem nastoupila já, Květoslava Fadrhoncová. Do kuchyně nastoupila nová paní kuchařka, paní Petra Fidrmucová a zároveň si vzala na starost i úklid školky.  Od března, místo učitelky zastává paní Lenka Vojtíšková. Došlo tedy téměř ke kompletní výměně  personálu. Proč téměř? Vedoucí školní jídelny nám totiž stále ještě vykonává paní Edita Hrdá starší    a my ji tímto přejeme, aby jí zdraví umožnilo tuto práci vykonávat co nejdéle.

Co dalšího by Vás mohlo ještě zajímat? Určitě Vám neuniklo, že celý měsíc únor ještě ve školce učila paní Milada Fenyesová, která je už v zaslouženém důchodu. Ta nám tu pomáhala do nástupu nové paní učitelky, již výše zmiňovaného jména.  Poslední únorový pracovní den jsme využili k rozloučení s paní Fenyesovou ,formou karnevalového reje masek. Děti si pro paní učitelku vyrobily květiny na špejli. Tajně, aby to pro ni bylo překvapení . Ona nás na oplátku překvapila svou maskou kočičky s košíčkem plných dobrot.

Tak byla kapitola o výměnách ukončena a my se s novou paní učitelkou vrhly do práce. První v řadě nás čekaly jarní svátky „Velikonoce“. Děti s naší malou pomocí vyrobily velikonoční dekorace s přáníčky a  přitom nezapomněly  obdarovat  i  stařenky v našem útulku pro přestárlé v Diakonii. Zazpívaly jim pár písniček a přednesly básničky. Za své líbivé vystoupení si odnesly sladkosti a také hezkou velikonoční dekoraci.

Poslední den v dubnu se naše školka proměnila v  čarodějnické doupě. Od rána se tu scházeli čarodějky a čarodějové, které tu čekal bohatý, zábavný program s nečekaným překvapením. Děti  soutěžily, prováděly zkoušku odvahy, hledaly poklad v zahradě školy a na ohýnku s pomocí pana Zikmunda upálily vlastnoručně vyrobenou čarodějnici i se svými košťátky. Při opékání buřtík k nám   do zahrady přiletěla jedna kolegyně čarodějnice, ze které se vyklubala paní Kadlecová a pytlík lízátek  s kulatými obrázky zvířátek. Tak tohle z nás nikdo doopravdy nečekal. Ale bylo to velmi milé překvapení.

Hned na to se děti pustily do přípravy oslavy Dne matek. Naučily se pro maminky básničky a písničku. Vyrobily květinový obrázek a ozdobný přívěsek na krk. Ve čtvrtek 7. 5. odpoledne pozvaly všechny maminky k  nám do školky. Celý den trénovaly připravený program. Ráno ještě stihly napéct mrkvové  škebličky  s marmeládou, aby měly pro maminky pohoštění ke kávě. Cvičení jógy s kostičkami se maminkám podle potlesku moc líbilo. Pak následovala písnička s básničkami a dárečky a žádná maminka se nedokázala mračit. Nakonec si všichni společně popovídali při kávě a ochutnávali mrkvové škebličky.

Den dětí nám přinesl příjemná překvapení. Pro děti byly připraveny dárky, soutěže, spousty mlsání a návštěva u pana Vaňka v rámci naší školky. Nad rámec našich příprav nás potěšila paní Serbusová se svými bohatými balíčky. Pak se u nás zastavil i pan starosta Bulušek s paní místostarostkou Zikmundovou  s hezkým přáním a dobrůtkami. Posledním překvapením bylo krmení týdenních srnečků u pana Vaňka .

Další naší akcí byl výlet do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. Samotný program byl velice zajímavý, poutavý a plný překvapení. Děti se dozvěděly, že Jeníček a Mařenka se vlastně chovali neslušně. Kdyby zaklepali, pozdravili a o perníček požádali, tak by je do pece nikdo nestrkal. Potom  je samotná Ježibaba pohostila perníčkem a ukázala nám, jak to vypadá u Ježíška v nebi a nakonec se podívali i do pekla, kde si museli uvařit nápoj,  po kterém je každé dítko hodné. Podle zpráv od rodičů se minul účinkem. A to jsme pečlivě dohlíželi, aby ho vypil každý.

 Závěr školního roku byl ve znamení loučení s předškoláky. Bylo velmi bolestné neboť se loučilo hned   devět  budoucích školáčků najednou. Připravený program děti rodičům předvedly bezvadně a zkouškami z  vědomostí  pro školku ,  prošli všichni  předškoláci. Odnesli si za to domů vysvědčení  se samými jedničkami, šerpy a medaile se sluníčkem.

Poslední naší akcí v tomto školním roce byla noc odvahy. Děti si odpoledne zahrály šipkovanou, pak si k večeři na zahradě opekly buřty, našly strom  Sušenkovník. Samozřejmě ho hned obraly a sušenky  snědly. K snídani si večer upekly perník a s pohádkou šly spát. Noc proběhla v klidu. Nikdo neplakal, nikomu nebylo špatně a tak jsme se ráno mohli odměnit medailemi za statečnost. Z dvaceti přihlášených dětí spalo patnáct.

K dnešnímu dni ještě stále nevíme, zda se bude naše školka rekonstruovat či ne. Tak si jen držme palce, aby se dotace dostala k nám do Pátku a Vaše děti měly konečně novou prostornou a moderní školku.  

                                                                             Květoslava Fadrhoncová, ředitelka MŠ

 

TJ Pátek

Fotbalová sezona skončila. Velmi dobře si v sezóně 2008-09 vedly týmy dospělých. A-tým skončil na pěkném 5.místě v okresním přeboru. B-tým obsadil konečné 4.místo ve IV.třídě. B-tým prohrál na jaře pouze jeden zápas a to hned úvodní proti Poděbradskému béčku. O něco hůře se vedlo ve svých soutěžích mládežnickým týmům. Dorost obsadil v okresním přeboru 7.místo. Dorostencům se hlavně nepovedl konec jara, kdy v posledních čtyřech utkáních dali pouze jednu branku a 38 branek obdrželi. Žáci zakončili sezonu o jednu příčku lépe než dorost.

Pátek A – mužstvo dospělých

V Okresním přeboru skončilo na 5. místě s 38 body, 11-5-10, skóre 44 : 49

Pátek B – mužstvo dospělých

Ve 4. třídě skupiny C skončilo na 4. místě s 49 body, 15-4-5, skóre 89 : 38

Dorost Pátek

V Okresním přeboru skupiny A skončil na 7. místě s 18 body, 6-0-12, skóre 23:94

Žáci Pátek

V Okresní soutěži skupiny B skončili na 6.místě s 24 body, 7-3-8, skóre 42 : 43

 

ŽÁKOVSKÝ TURNAJ VYHRÁLY VŠECHLAPY

14. června se konal na našem hřišti žákovský turnaj Pavla Fecáka. Byl to už 28. ročník za účasti čtyř týmu. Kromě domácích žáků bojovaly o pohár týmy Všechlap, Křince a Kovanic. Pohár si nakonec odvezli borci Všechlap, kteří ve finále zdolali Křinec až na pokutové kopy. Naši žáci obsadili 4.místo, když v souboji o třetí místo podlehli Kovanicím. Všechny utkání řídil rozhodčí Petr Dvořák. Nejlepší střelec turnaje byl Masák ze Všechlap s 6 góly. Nejlepší hráč Kumštíř z Křince a nejlepší brankář Peterka ze Všechlap.

Pátek – Křinec            2:3, Všechlapy – Kovanice     3:2

O 3. místo -  Pátek – Kovanice           0:2

Finále - Všehlapy – Křinec     5:5 na penalty 7:6

Jaromír Bulíř, předseda TJ Pátek

 

Dětský den 2009

Rybářské závody

Za chladného počasí se sešlo v sobotu 30. května 32 dětí. Ulovily 14 kaprů o celkové délce 616 cm.

Všechny děti dostaly balíček sladkostí a na závěr si opekly buřta. Vítězové si odnesli domů kapra. Nejlepší rybáři: Patrik Martinec – 3 kapři o délce 138cm, Denis Lacko – 2 kapři o délce 91cm a Natalie Zvolská – 2 kapři o délce 87cm.

Sportovní odpoledne

V neděli 31. května soutěžilo na fotbalovém hřišti 63 dětí. Čekalo na ně 10 stanovišť s různými úkoly. Za splnění dostaly balíček sladkostí a koláč s limonádou. Již tradičně se konal turnaj v košíkové, kterého se účastnilo 5 tříčlenných družstev. Odpoledne bylo zakončeno ukázkou vojenské techniky – obrněného transportéru, kterým se zájemci mohli nechat svézt po okolí Pátku.       

Doslovný opis dopisu pana Ladislava Žampy ze dne 5. května 2009

Vážený pane starosto!

Co pod pokličkou ještě nebylo.

Bydlím v Pátku již 86 let, takže něco pamatuji a mám odpovídající zkušenosti v mnoha oborech lidské činnosti.Také psaní do novin bylo mojí amaterskou slabou, někdy silnější stránkou.V posledních letech vychází několikrát ročně „Pátecký plátek“. Čtu jej velmi pozorně a stále víc přicházím k názoru, že začal působit určitý stereotyp, který žádnému časopisu neprospívá, ba naopak.

Je to škoda, neboť obec Pátek zejména za éry Bulušků doznala velkého rozmachu, bez nadsázky možno říci rozkvětu, což musí každý nezaujatý občan uznat. Nebudu probírat velké i malé akce, sloužící nám všem, zabralo by to jedno číslo. Když se odvolám na první větu příspěvku „Pod pokličkou“, mohu z paměti konstatovat, že starosta obce někdy v letech 1926 – 1935 a byl to myslím pan Jan Suchánek, vyplňoval t.zv. pasy na dobytek, který byl odvážen na jatka v Poděbradech a to byla asi tak hlavní činnost.

Chci být objektivní a přiznávám, že i dosavadní úroveň má určitou novinářskou kvalitu a zručnost, ale dostávám se znovu a znovu ke stereotypu. Co se mohu z Páteckého plátku dozvědět, v čem se mohu poučit a dále vzdělat? Tak nejdřív nějakou tu pranostiku, dále jsem informován, kdy mám zasít okurky a cibuli, kdy mám okopat brambory a kdy bych měl posekat zahrádku. Na další straně se dozvím, kdo a kdy má významné životní jubileum a dále potom občas sportovní informaci, jak si vedou naši fotbalisté a hokejisté. Někdy se na celou stranu Páteckého plátku objeví informace o celoročním programu mistráků, kdy budeme bojovat o body a hodnotit nejlepšího střelce. Konečně dostávám informaci a tu pokládám za velmi důležitou, kdy má obecní úřad úřední hodiny a od kolika do kolika.

Jedině, co mě osobně zajímá  jsou krátké zprávy ze zasedání obecního zastupitelstva a tak vím, co se právě projednává, co se právě schvaluje a podepisuje. Sdělení jsou jasná, stručná, věcná, občan se ledacos dozví a každý kdo umí číst, by si měl tato sdělení přečíst. Neznalost zákona neomlouvá, říká staré pravidlo. Ale znovu jsme u stereotypu, co s tím, jak na to, abychom strohá paragrafovaná znění zákonů, vyhlášek, nařízení a pokynů převedli do hovorové řeči, která se lépe čte a lépe se ji rozumí.

Pátecký plátek čís. 2/2009 přináší náznak řešení.

Začínám číst článek starosty obce Jiřího Buluška „Pod pokličkou“ a hezky od začátku až do úplného konce. No ano, to je přece řešení a jsem schopen provést recenzi článku. Je třeba znát alespoň trochu základy retoriky a protože se domnívám, že je znám, mohu prohlásit, že to co napsal starosta obce má smysl, má úroveň a čtenáři je servírován přijatelným lidským způsobem. Kdo jste článek „Pod pokličkou“ nečetli, udělejte tak dodatečně, možná že se Vám to vyplatí. Na př. kolem pátecké kapličky jezdím dobrých 70 let ale teprve až pojedu příště, přibrzdím, zastavím a zamyslím se nad tím o čem starosta obce píše.

Článek „Pod pokličkou“ má velmi vtipnou první větu s potřebným šarmem. Dále čtu, co se honí hlavami představenstva, aby našli nové prospěšné věci, sloužící všem a ještě lépe než doposud. Já jako recenzent článku „Pod pokličkou“jen dodávám, že je podstatný rozdíl honit v hlavě myšlenky, ono to dokonce bolí – než honit zajíce a bažanty a jinou zvěř vhodnou do ledničky a potom ještě vhodnější    na pekáč, k tomu mnoho rozumu potřeba není.

Napadá mě myšlenka, že obec Pátek za posledních 10 let, roste a roste, takže je na místě obava, že z map bude vymazána obec Poděbrady a výrazně se vytiskne obec PÁTEK a z Poděbrad se stane předměstí, a to se v mapách neuvádí.

Novinařina je zvláštní řemeslo, její hodnocení jsou různorodá. Maně vzpomínám, jak hodnotil tak před 10-12 lety novináře nynější president ČR prof. Václav Klaus a býv.  předseda ČSSD ing. Miloš Zeman a nebylo to vůbec nic příjemného pro novináře, bylo snad alespoň pravdivé?

Chtěl bych alespoň trochu srovnat úroveň hlavního večerního zpravodajství všech TV stanic, především ČT 1, Nova a Prima s „Páteckým plátkem“. Na první pohled se to zdá být směšné, až hloupé, ale není tomu tak docela. Všude začíná vévodit zaběhlost, zvyk a znovu stereotyp, prostě stále stejně. Vedu si statistické záznamy o obsahu zpravodajství ( po dobu 1 roku) a výsledek je zarážející:

Loupeže, krádeže, vraždy, malé i velké podvody

Již se nikdy nikdo nedozví, jak kriminální případ podvodů zejména u t.zv. politiků, dokonce i „státníků“ – tak zvané zametání pod koberec. Požáry, většinou založené, úplatky na všech místech, kde to přinese prospěch, dozví se někdo někdy, kde skončil, či zda dále pracuje jako šéfredaktor zpravodajství Primy člověk, který asi před měsícem pustil do éteru zprávu a byla uvedena jako první -  a sice, že vysoký a snad nejvyšší veřejný činitel ( redaktor Zuna jej jasně jmenoval – jméno a příjmení) je homosexuál s přezdívkou KIKI. Podobných choulostivých případů jsou stovky a tisíce, ale konec ten není nikdy znám. Za pokladní k marketu, která zpronevěřila Kč 4 000,-, dostala 4 roky na tvrdo asi podle vzoru kolik tisícovek, tolik let natvrdo.

V USA byl uveden řebříček povolání podle důležitosti (sledováno několik desítek let) a na prvním místě byl uveden soudce, protože Američané uznali toto povolání za jasně nejdůležitější- lékař skončil na 2. místě a „politik a státník“na 18. místě.

Dále trvale poslouchám hrubé nadávky a napadání politiků, vyčítání si kolik kdo nakradl a.t.d.

Je to všechno nechutné a sprosté. Národ podle toho vypadá.Tato pasáž nemůže být srovnávána s “Páteckým plátkem“, ale jedno mají společné. Naučili jsme se číst a poslouchat stále stejné jevy, které mají vliv na morálku Čechů. Naučili jsme se je vnímat, čekáme na ně, nic jiného nás nezajímá.

Hodnotím článek starosty obce jako jiskru, která dokáže zapálit i oheň.Je přece možné psát podobně, námětů by bylo dost, ovšem s tím, že by se z „Páteckého plátku“ nemohl stát malý bulvár, toho máme dost na stole každý večer na ČT1, Primě i Nově, a v poslední době i na dalších štacích.

Totiž tyto úvahy mají obrovský dosah, mám na př. V určité části obce 100 voličů, z toho 60 má IQ 60 t.j. s prominutím hranice debility. Tito lidé jsou k volbám a volí, koho volí je vyzpytatelné a 40 normálních lidí s průměrnou inteligencí, ale přece jen inteligencí, a přesto 60 lidí s inteligencí malou – rozhodnou o tom, kdo nám bude vládnout, jaké bude složení poslanecké sněmovny a senátu a ostatních vysokých úřadů. Doporučoval bych více než revoluční návrh k uspořádání voleb, volit může pouze ten občan jehož IQ je více než 70, výše IQ by se dala snadno zjistit, jednoduchým testem.

Kam myslíte, že naše zpravodajství svým obsahem naše lidi vede? A k tomu by „Pátecký plátek“ přispívat neměl. Dávám k úvahu tato odlehčení a zlidštění obsahu vašeho možného zpravodajství.  Jsou jich desítky a stovky, pro začátek vyberu alespoň několik.

A) Soutěž o nejkrásnější snímek z obce Pátek, event. z jeho okolí

B) Soutěž o nejkrásnější snímek různých zvířátek  ( obvykle mláďat) anebo skupin např. psíci, kačátka a.t.d. a.t.d. – když už nemáme k dispozici lvíčátka nebo tygříci.

C) Nejkrásnější žena v Pátku (Miss Pátek 2009), podle věku, pro začátek by stačily 2-3 fotografie – obličej, celá postava, jiné partie a k tomu vyplněný inteligenční text – event. jiná technika, kterou lze zjistit, která žena je opravdu nejkrásnější (bude to problém, hezkých žen, dívek a děvčátek je hodně). Ženy dobře znám i další muži je znají,dejte dohromady partu organisátorů a já Vám zaručím i když jsem 100% skeptik, že tato akce bude mít úspěch a z Prahy se k nám přijdou učit.

D) Soutěž o nejhrubšího chlapa z Pátku na př. Mr. Prevít, Mr. Grobian a současně také dát šanci druhé straně Mr. Kavalier. Pro začátek bych navrhl, aby bod zn. D) byl řešen formou křížovky, která po vyluštění by dala jméno a příjmení největšího HULVÁTA obce Pátek, anebo největšího Mr. Kavaliera obce Pátku. Kavalíři ještě nevymřeli.

Závěr:

1) Prosím starostu pana Jiřího Buluška, zda by byl ochoten dát souhlas k otištění mého celého článku bez oprav, resp. Zda by bylo nutné provést alespoň na některých místech t.zv. cenzuru, resp. V krajním případě celý návrh zamítnou se známým heslem, že úkolem starosty je dávat lidi dohromady a ne je rozdělovat. V každém případě, prosím o Vaše vyjádření. Dík.

2) Dne 17.4.2009 – TV Prima – hlavní zpravodajství večer v 18,55 hod. Převzato z anglické televize BBC nebo jiná vysílá program o nejúspěšnější zpěvačku nebo zpěváka roku a sice zpěváků amatérů.

V kategorii žen nastupuje dáma 48 let, nikdo ji v životě nepolíbil a ona také nikoho, poněvadž na to neměla čas, nastoupila na podium poněkud podivně oblečená,také obličej (i když každá žena je hezká)byl nějak podivný, účes dokonce prapodivný, tří členná porota se doslova chechtá, dělá si vyloženou srandu, klade otázky, které vzbuzují ohromné veselí –ale potom přišla střela – po prvních tonech zpěvačky která si vybrala velmi obtížnou píseň (žádný šlágr), celý sál stichl, včetně poroty, tam to bylo vidět nejlépe, kamera ji brala zblízka, porota naprosto zvážněla –přišel úžas – jásot a velké vítězství Vedoucí porotce se zmohl pouze na slova: „Paní to bylo nádherné, běžte domů, vyhrála jste“ –Aplaus ve stoje – dlouhotrvající.

A co Miss Pátek 2009? Myslíte, že by později nemohla vyhrát? Ale ano, ale ano – já jich znám alespoň 5 – slovy pět

A co kandidát na Mr Grobiana, Hulváta i jinak zvaného tvora? Tam jich znám alespoň …. (ze soucitu a slušnosti číslo vynechám)!

V dokonalé úctě: Ladislav Žampa

 

 

 

Pozvánky:

 Sraz velorexů

O víkendu 14. srpna až 16. srpna se uskuteční v Pátku u hasičské zbrojnice tradiční, již VI. sraz velorexů. 

 

Pátek u Loun

V sobotu 15. srpna v Pátku přivítáme přátele z Pátku u Loun. Na celý den bude pro všechny připraven zábavný program, přátelské fotbalové utkání a večer Pouťová taneční zábava. Zveme tímto všechny spoluobčany na setkání s pátečáky.

 

Výstaviště Lysá nad Labem

3.9. – 6.9. – DOMOV A TEPLO 2009  (15. výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění)

3.9. – 6.9. – POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH   (6. výstava pro všechny milovníky krásných knih)

3.9. – 6.9. – ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI    (8. výstava moderní požární a policejní techniky)

11.9. – 13.9. – 39. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH KRÁLÍKŮ 2009

18.9. – 20.9. – KŮŇ 2009  (16. výstava koní a všeho co k nim patří)                         

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 

www.obecpatek.cz


 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v červenci  2009. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.