PÁTECKÝ  PLÁTEK

3 / 2008

Zahradníkův rok

 

Červenec

Zahrada potřebuje především vláhu v horkých suchých dnech. Nejvhodnější dobou pro zalévání je ráno nebo podvečer, kdy rostliny již vychladly a chladnější vodou jim nezpůsobíme šok.

Neméně důležité je hnojení. Nejlepším hnojivem jak pro květiny, tak pro zeleninu je zkvašený slepičí trus (k vyzrání potřebujeme 3 – 4 týdny a během této doby občas zamícháme, pro použití jej ředíme vodou v poměru 1:10). Dalším ekologickým hnojivem je výluh z kopřiv (do plastové nádoby napěchujeme mladé kopřivy, zalijeme vodou a zatížíme, aby byly stále potopené, za 2 týdny můžeme výluh přidávat do zálivky).

Záhony jahodníku okopeme a zaléváme, zakládáme také nové jahodové záhonky.

Na volné záhony můžeme vysázet sazenice pórku, kedluben, květáku, hlávkové kapusty nebo vyséváme plodiny na zelené hnojení – hořčici, hrách.

Růže můžeme v červenci množit bylinnými řízky. Vybíráme mladé větvičky, které nejsou ani příliš měkké, ani ještě nezdřevnatěly. Sázíme je do květináčků s rašelinou a pískem.  

 

Srpen

Je čas začít s výsadbou plánovaných živých plotů nestálozelených keřů a jehličnanů. Snažíme se co nejméně poškodit kořeny, zachovat kořenový bal. Po výsadbě keře důkladně zaléváme a chráníme před slunečním úpalem.

Srpen je nejvhodnější k výsadbě jarních cibulovin. Také přesazujeme raně kvetoucí trvalky – primule, pivoňky. Přesazovat musíme také kosatce, které by na starém místě málo kvetly. Můžeme začít s výsadbou sazenic dvouletek na záhony – hvozdíku bradatého, slézové růže, zahradních kopretin a dalších.

Na upravené záhony vyséváme salát, špenát, ředkvičky, petržel, polníček nebo čínské zelí.

Stříháme živé ploty z jehličnanů a buxusů.

Řežeme rozkvétající květiny k sušení. Sušíme je nejlépe zavěšené květy dolů, v malých svazečcích nebo jednotlivě ve stínu, v mírně proudícím vzduchu.

Chceme-li založit skalku, máme nejvyšší čas připravit půdu a usadit v ní kameny, aby se dobře slehla.

 

Září

Sklízíme nedozrálá rajčata, zelené plody necháme dojít za oknem. Rychleji dojdou, když je volně rozložíme do igelitového pytle a přidáme k nim několik uzrálých jablek.

Trávník důkladně vyhrabeme, nejlépe švédskými planžetovými hráběmi. Drobné kousky suché trávy, které se nahromadily  u kořínků trav, ji začínají dusit. Vyhrabáváním trávníku velmi prospějeme a ještě narušíme mech.

Všechny odkvetlé trvalky můžeme řízkovat. Přesazujeme a rozdělujeme trvalky i skalničky, ke každé přidáme lopatku rašeliny. Postupně vybíráme ze země cibule mečíků, hlízy dosen a jiřin.

Než opadá listí, vyřežeme všechny uschlé větve ze stromů a keřů.

Koncem září můžeme vysazovat česnek, stroužky sázíme do hloubky asi 8 cm a záhon pak dobře utužíme.                                                                                                          ( čerpáno z internetu )

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí 2008

 

Zasedání zastupitelstva dne 29.dubna 2008 ( 5 / 2008 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Zápis č. 1/2008 z Valné hromady Svazku obcí Ny-Ko, konané dne 4.4.2008 ve Ždánicích

-         oznámení společnosti ČEZ s.r.o. , Plzeň, o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.5.2008 v časovém rozmezí od 8,00 do 14,00 hodin

-         uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech 2.5.2008 a 9.5.2008 z provozních důvodů a v době letních prázdnin od 30.6.2008 do 24.8.2008

Zastupitelé projednali a schválili:

-         vyčlenit z rozpočtu obce pro rok 2008 finanční částku ve výši 25% celkových nákladů na akci „Vodovod Pátek – II. etapa řad B“, což činí 332.969,- Kč

-         vložit investiční celek „Vodovod Pátek – I. etapa“, který je v majetku Obce Pátek, do základního majetku firmy Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk   

-         uvolnění pozemků p.č. 318/5, 624/4 a 349/9 pro akci „Ekofarma Pátek“ a zveřejnění této výzvy na úřední desce Obce Pátek

Zastupitelé projednali:

-         na návrh hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda Finančního výboru p. Jindřich Hněvsa a předseda Výboru pro životní prostředí  p. Luboš Vaněk,  rozhodli vybrat firmu PROSTAV s.r.o. Poděbrady jako dodavatele stavby „Vodovod Pátek – II. etapa řad B“

-         přípravy podkladů pro zpracování Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rok 2008 Jarní kolo výběrového dotačního řízení na stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa řad B“ a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem této žádosti

-         Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 24.4.2008 a rozhodli převést výsledek hospodaření MŠ Pátek ve schvalovacím řízení v celkové výši 11 280,29 Kč do fondu reprodukce majetku

-         možnost směny pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15 a 252/3 v celkové výměře 1 556m2       ve vlastnictví Obce Pátek a pozemků p.č. 233 díl „a“, 102/2 díl „b“,74/2 díl „c“ a 74/1 díl „e“ v k.ú. Pátek v celkové výměře 1 391m2 ve vlastnictví firmy Poděbradská Blata a.s. Kouty  a rozhodli pověřit p. JUDr. Libora Fiedlera vypracováním směnné smlouvy

-         veřejnou nabídku Pozemkového fondu ČR na prodej pozemků ze dne 7.4.2008 a rozhodli zažádat o koupi pozemku p.č. 389/5 v k.ú. Pátek o výměře 1 969m2

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-          podání Žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-          přidělení dotace z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Středočeského kraje na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ v celkové výši 134 000,- Kč

-           vývoje nabídkového řízení na odprodej nemovitosti bývalého objektu KOS

 

Zasedání zastupitelstva dne 28. května  2008 ( 6 / 2008 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          zápis z valné hromady svazku obcí „Cidlina“ konané dne 14.5.2008

Zastupitelé projednali a schválili:

-           Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene akce „Vodovod Pátek – II. etapa“ mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem, zastoupeným ředitelem SÚS Kutná Hora a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem

-         smlouvu o provedení díla „Dodávka a montáž technologie PRESSKAN na stavbě Hasičské zbrojnice Pátek“ mezi Obcí Pátek a firmou NEPTUN PRESSKAN spol. s. r. o., Prostějov, a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-         směnu pozemků p.č. 73/1, 74/4, 102/14, 102/15 a 252/3  ve vlastnictví Obce Pátek a pozemků p.č. 233 díl „a“, 102/2 díl „b“, 74/2 díl „c“ a 74/1 díl „e“ v k.ú. Pátek ve vlastnictví firmy Poděbradská Blata a.s., Kouty, v celkové hodnotě 13 910,- Kč a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy

-          na základě Zápisu ze schůze  finančního výboru ze dne 13.5.2008 Rozpočtové opatření číslo 2

-         úhradu daňově uznatelných výdajů  zbylých po odečtení sponzorských darů z rozpočtu Obce Pátek na akci „Dětský den“, který proběhne  v Pátku ve dnech 30.5.2008 a 1.6.2008,   

Zastupitelé projednali:

-         prodej nemovitosti bývalého objektu KOS, provedli otevření jediné obálky s nabídkou  na odkoupení nemovitosti, a to od firmy HROŠI spol. s. r. o., Praha 3, s nabídkou ve výši 4 510 000,- Kč a schválili prodej uvedené nemovitosti tomuto zájemci, starosta p. Jiří Bulušek byl pověřen podpisem kupní smlouvy

-         projekt pro stavební povolení místní komunikace obslužné a obytné zóny v lokalitě „V Ohrádkách“ a požadují provedení následujících změn: zatrubnění celého příkopu podél komunikace č. III/32916 a při pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí podél komunikace č. III/32916 použít řízený protlak, proti ostatním částem projektu neměli námitek

-         žádost občanského sdružení PeLaSe  o.s. Senice o povolení umístit antény pro místní síť WiFi na střechu střediska Diakonie v Pátku čp. 178, které se nachází v objektu, jenž je v majetku Obce Pátek a rozhodli požádat o doplnění žádosti o stanovisko nájemce tj. ČCE Libice nad Cidlinou

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         průběhu dokončovacích terénních úprav akce „Vodovod Pátek – I. etapa“

-         podání Žádosti o dotaci na výstavbu „Vodovod Pátek – II. etapa řad B“ na Krajský úřad Středočeského kraje a současně oznámil, že žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR nebyla vyřízena a přesouvá se na rok 2009

 

Zasedání zastupitelstva dne 24. června  2008 ( 7 / 2008 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         vyúčtování Dětského dne 2008 bez námitek

-         zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina ze dne 17.6.2008

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby „Vodovodní přípojky – Vodovod Pátek – II. etapa řad B“

-         zavést v rámci činnosti obce od 1.7.2008 další zpoplatněné služby občanům, a to čištění studní a dopravu většího množství vody, které budou zajišťovat členové Jednotky SDH Pátek

Zastupitelé projednali a schválili:

-         nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností HROŠI spol. s. r. o., Praha 3, na pronájem bývalého objektu KOS do doby uzavření kupní smlouvy

-         převod smluv uzavřených mezi Obcí Pátek a společností ČEZ a.s. a VaK Nymburk a.s. pro bývalý objekt KOS, na nájemce objektu, společnost HROŠI spol. s. r. o., Praha 3

-         prodej lokality v k.ú. Pátek o celkové výměře 1 838 m2, kterou tvoří pozemkové parcely  č. 584/74 – 316 m2 , č.584/91 – 273 m2 , č. 584/127 – 439 m2 , č. 584/137 – 416 m2 a č. 584/147 – 394 m2 , bez inženýrských sítí, za cenu 600,- Kč za 1 m2 , lokalita je k prodeji pouze jako celek

-         Cenový výměr Obce Pátek stanovující výši poplatků za služby provozované Jednotkou SDH Pátek

-         smlouvy uzavřené mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem na poskytnutí těchto dotací:  na neinvestiční dotaci ve výši 27 491,- Kč na splátku úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci  a na investiční dotaci ve výši 134 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a pověřili starostu  p. Jiřího Buluška jejich podpisem

-         žádost Mysliveckého sdružení Pátek o příspěvek na vakcinaci káčat ve výši 3 000,- Kč   

Zastupitelé projednali:

-         stav prací na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ 

-         otevření jediné obálky s nabídkou na odkoupení pozemků p.č. 318/5, 624/4 a 349/9 v k.ú. Pátek pro akci „Ekofarma Pátek“, a to od paní JUDr. Marty Stejskalové, Poděbrady, s nabídkou ve výši 18,-Kč za 1m2 , schválili prodej uvedených pozemků tomuto zájemci  a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy

-         žádost manželů Vokolkových, Pátek 74, o povolení využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků V. Srazu velorexů ve dnech 15.8. – 17.8.2008 a tuto žádost schválili s tím, že budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, bude zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen

-         žádost manželů Vokounových, Pátek 48, o povolení ke stavbě rodinného domu na stavební parcele číslo 60 v k.ú. Pátek a proti tomuto záměru neměli námitek

-         záměr pana Martina Fadrhonce, Pátek 64, o vzetí do evidence 6 odchovaných jedinců sokola stěhovavého a držení dvou jedinců sokola stěhovavého a neměli proti tomu námitek

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         přidělení dotace Krajským úřadem Středočeského kraje na akci „Vodovod Pátek – II. etapa  řad B“ v požadované výši, takže výstavba může začít

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 15. července 2008, 26. srpna 2008 a 23. září 2008 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea

 

 

 

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Paní Dagmar Vančurová, Pátek 188

Pan Zdeněk Karbusický, Pátek 147

Pan Josef Šafránek, Pátek 131

Paní Jana Kroupová, Pátek 164

Pan Jindřich Ších, Pátek 105

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

 

Cenový výměr obce Pátek

služby SDH Pátek s platností od 1. 7. 2008

 Poplatek za pořízení služby provozované SDH Pátek

  1. čištění studní
  2. doprava vody

 Náklady na:

 

Sazba v Kč

Zásahové vozidlo CAS

1km

9,-

Čerpadlo vozidla CAS

1moto hodina

5,-

Strojník

1hodina

250,-

Člen SDH

1hodina

150,-

1.  Způsob provedení a počet členů SDH potřebných k provedení dané služby stanoví velitel, popřípadě strojník při předběžné konsultaci.

2. Při dopravě vody si objednatel zajistí uhrazení nákladů za dané množství vody u společnosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk, na příslušném odběrném místě (úpravna vody Poděbrady  a podobně). SDH Pátek zajišťuje pouze její následnou přepravu.

 

Dětský den – rybářské závody

Již tradičně se konaly v rámci oslav MDD rybářské závody v sobotu 30. května 2008. Zúčastnilo  se  26 dětí, které se v době od 8,00 do 10,00 hodin snažily ulovit co nejvíce ryb. Závody probíhaly na chovném rybníku U Lazarů, chytalo se na jeden prut. Pořadí se určovalo podle délky ulovených ryb. Celkem bylo uloveno 69 kusů ryb o celkové délce 2 784 cm. Nejlepší rybáři: Natálka Zvolská  – 350 cm, Jan Michalčák – 264 cm, Miloslava Suchánková – 242 cm.

Všichni zúčastnění dostali balíček sladkostí, limonádu a buřta, kterého si po vyhlášení výsledků opekli  na ohýnku. Nejlepší rybáři si odnesli domů jako odměnu kapra.

Na závěr dopoledne proběhla střelba ze vzduchovky.

 

Dětský den – sportovní odpoledne

V neděli 1. června 2008 odpoledne za slunečného počasí proběhly soutěže pro děti na fotbalovém hřišti. Do soutěží se zapojilo celkem 54 dětí, které  měly k dispozici 12 stanovišť, kde plnily různé úkoly  -  sportovní, logické a také si zkusily za asistence našich hasičů uhasit ohýnek. Některé soutěže: chůze na chůdách, opičí dráha, sestavování puzzlů, navlékání a výroba korálků. Za splnění jednotlivých úkolů dostávaly jako odměnu sladkosti, limonádu a poukázku na buřta z udírny.

Na víceúčelovém hřišti se konal během odpoledne pro děti turnaj v košíkové o sladké odměny. Celkem se zúčastnila 4 tříčlenná družstva. Konečné pořadí: Double Team ( D. Haltuch, L. Zych, K. Kindl), Stars ( D. Haltuchová, K. Janatová, S. Janatová), Pátečáci ( D. Lacko, L. Lacko, A. Janeba) , Žmůrani ( S. Svobodová, V. Kafková, D. Zikmund).

Na závěr odpoledne předvedli dobrovolní hasiči z Pátku ukázku hašení a soutěžního zásahu.

Poděkování patří sponzorům a všem, kteří pomáhali s organizací dětského dne.

 

TJ Pátek

 

Fotbalisté TJ Pátek ukončili posledními zápasy v červnu 2008 ročník 2007 / 2008.

 

Mužstvo dospělých – Pátek A

V okresním přeboru Nymburk se umístili na 9. místě s 32 body, 10:2:14, skóre  44:52

Výsledky jarní části soutěže:


Sokol Běrunice : Pátek 2:4 (2:3)

Pátek : SK Poříčany  3:1 (0:0)

Sokol Kovanice : Pátek 1:0 (1:0)

AFK Milovice : Pátek 3:0 (0:0)

Pátek : Libice n/C 0:3 (0:0)

Sokol Krchleby : Pátek 4:1 (0:1)

Pátek : SK Kostelní Lhota 0:0 (0:0)

Sokol Kostomlaty : Pátek 0:2 (0:1)

Pátek : Sokol Přerov n/L 1:0 (0:0)

Hrubý Jeseník : Pátek 5:1 (3:1)

Pátek : SK Městec Králové 0:1 (0:0)

FC Trnavan Rožďalovice : Pátek 3:2 (1:0)

Pátek : SK Polaban Nymburk B 0:2 (0:0)


 

Mužstvo dospělých – Pátek B

Ve 4. třídě skupiny C Nymburk se umístili na 4. místě s 36 body, 10:6:4, skóre 62:32

Výsledky jarní části soutěže:


Pátek B : Odřepsy 3:1 (2:0)

Sokol Běrunice : Pátek B 0:2 (0:0)

Sokol Netřebice : Pátek B 0:3 (0:1)

Libice n/C B : Pátek B 3:3 (2:2)

Sokol Křečkov B : Pátek B 1:1 (1:0)

Pátek B : FK Dymokury B 2:0 (1:0)

Sokol Opolany : Pátek B 1:0 (0:0)

Pátek B : SK Dlouhopolsko 11:1 (4:0)

Sokol Záhornice : Pátek B 0:1 ( 0:1)

Pátek B : SK Velenice 0:1 (0:1)


 

Dorost Pátek

V okresním přeboru skupiny B Nymburk se umístili na 4. místě s 28 body, 8:4:8, skóre 34:46

Výsledky jarní části soutěže:


Pátek : Velenice 2:0 (1:0)

Opočnice : Pátek 1:2 (1:1)

Pátek : Dymokury 0:0 (0:0)

Hrubý Jeseník : Pátek 4:0 (2:0)

Pátek : Křinec 7:1 (6:0)

Běrunice : Pátek 1:2 (0:1)

Pátek : Rožďalovice 2:2 (2:0)

Loučeň : Pátek 1:0 (0:0)

Pátek : Jíkev 2:1 (0:1)

Městec Králové : Pátek 2:3 (0:2)


 

Žáci Pátek

V 3. třídě skupiny B Nymburk se umístili na 5. místě s 21 body, 6:3:5, skóre 18:30

Výsledky jarní části soutěže:


Pátek : Sokol Všechlapy 0:0 (0:0)

TJ Křinec : Pátek 1:1 (0:1)

Pátek : SK Dlouhopolsko 1:2 ( 0:2)

Pátek : SK M. Králové B 3:2 (1:2)

SK Opočnice : Pátek 5:0 (3:0)

Pátek : Hrubý Jeseník 4:2 (3:1)

Sokol Kovanice : Pátek 0:2 (0:1)

 

 

              


 120let SDH Pátek.

Psal se rok 1888, kdy zdejší domkáři a rolníci založili hasičský sbor, v té době hasičskou jednotu. Místní občané měli podporu u starosty obce pana Václava Nováka a také u páteckého učitele pana Antonína Kruliše. Zakládající členové hasičské jednoty byli: pan Václav Bulušek, Josef Kačírek, Jan Charvát, Matěj Bíma a František Votava. V roce 1888 stálo v obci Pátek 70 domů, ve kterých žilo celkem 440 obyvatel.

Prvním velitelem byl zvolen pan František Votava a starostou pan Jan Charvát. V následujícím roce 1889 Obec Pátek zakoupila hasičům ruční stříkačku taženou koňským potahem. V roce1892  byla     na pozemku vedle staré školy postavena první hasičská zbrojnice.

Hasičská župa poděbradská, zvaná Jiří, byla založena roku 1899. Do ní patřily: Poděbrady, Pátek, Choťánky, Kouty, Opolany, Sány, Písková Lhota, Vrbová Lhota a Sokoleč.  Starostou hasičské župy byl zvolen pan Macků z Poděbrad a jeho náměstkem se stal pan Jan Charvát z Pátku.

Tehdejší hasiči se zúčastňovali i kulturních akcí. Mezi ně patřilo i odhalení pomníku páteckého rodáka, spisovatele a kantora Bohuslava Jandy dne 12.září1892. Z Poděbrad byl vypraven velkolepý průvod do Pátku. V čele průvodu šla hudba Sokola kolínského, pak členové jednoty sokolské a hasičské. U slavobrány přivítal hosty starosta obce Pátek, pan Jan Charvát.

Hasiči se také zúčastnili otevření nové školy v Pátku v roce 1895.

První hasičský ples se pořádal v roce 1898. Čistý zisk z plesu byl 29 zlatých a 29 krejcarů. Z této částky byly panem Antonínem Nejedlým zakoupeny obleky v hodnotě 21 zlotých a 65 krejcarů.

Hasiči museli v tu dobu likvidovat i několik požárů v obci.

Například:

V roce 1896 zapálil blesk obytné stavení číslo popisné 37 pana Novotného.

7. září 1898 za velké vichřice vypukl založený požár u pana Charváta v čísle popisném 27.

20. srpna 1902 v konírně u pana Serbuse v čísle popisném 6 zahynulo při požáru17 kusů dobytka.

17. června 1904 vypukl požár na Skalce, kde zničil domy číslo popisné: 51, 48, 56 a17.

20. ledna 1908 zapálil pan Michálek stavení číslo popisné 2 a poté se oběsil.

13. září 1913 o posvícení vznikl požár v panské stodole číslo popisné 7.

 

Členové hasičského sboru se zúčastnili roku 1922 v Pátku odhalení památníku padlých za 1. světové války. Na tento pomník přispěli částkou 300,- korun.

Hasičský sbor měl v té době dva trubače, pana Josefa Znamínka a pana Josefa Šafránka.

Jako ohlašovny požáru sloužily v Pátku dvě stanoviště, kde na sloupech byly umístěny kolejnice. Jedna byla na Kratinkách u čísla popisného 45 a druhá se nacházela u čísla popisného 14. Na poplach se zvonilo i na zdejší zvoničce.

V roce 1924 žilo v Pátku 630 obyvatel ve 113 domech. V těchto letech vstoupilo do hasičského sboru mnoho nových členů. Byli to: bratři Josef a František Zikmundovi, bratři Jaroslav a Miroslav Kolbabovi, pan Veselý Jaromír, pan Charvát Jan, pan Novotný Václav, Kroupa Josef, Klanc Josef, Čech Josef, Svoboda Jaroslav a Šafránek Josef.

Hasičský sbor měl v tu dobu 39 členů. Někteří z těchto členů byli aktivní až do sedmdesátých let minulého století.

V roce 1934 byla starostou obce Pátek panem Ladislavem Fajmanem zakoupena motorová stříkačka značky Stratílek. Tato stříkačka byla prvně použita při hašení požáru, který vznikl ve dvě hodiny ráno v domě číslo popisné 43.

Prvním strojníkem hasičského sboru v Pátku se stal pan Josef Kroupa.

Tato stříkačka se vyznamenala i při velkých požárech v Poděbradech. Například při likvidaci ohně: mlýna, Gerhartovy vily, olejny a hospodářského družstva, při kterém zahynul pan Emil Votava z Pátku číslo popisné 68. Dopravu zajišťoval svým autem pan Zajíček – zahradník.

V té době žilo v obci Pátek 612 obyvatel v140 domech.

 

Ve čtyřicátých letech dvacátého století došlo k dalšímu omlazení našeho sboru, do řad hasičů přibyli: pan Josef Kláštěrský, Josef Hotovec, Josef Čech, Bohuslav Kroupa, Vratislav Müller, Zdeněk Karbusický, Karel Aron, František Šťastný, Josef Znamínko ml. a Josef Voheň.

 

 

Také v následujících letech zasahovali hasiči u mnoha požárů v Pátku, například:

15. června 1935 ve 4 hodiny ráno vznikl požár v domě pana Jana Šťastného v čísle popisném 77, oheň byl během dvou hodin našimi hasiči zdolán.

Dne 4. listopadu ve 3 hodiny odpoledne shořel dům pana Karla Procházky číslo popisné 149. Požár vznikl z elektrického zkratu.

V měsíci květnu 1946 na Boží hod svatodušní ve 3 hodiny odpoledne shořel z neznámé příčiny u pana Václava Votavy z čísla popisného 12 včelín, ve kterém bylo 60 úlů včel.

 

Po panu Charvátovi byl zvolen starostou hasičů pan Josef Zajíček. Dalším starostou páteckých hasičů se stal pan František Zikmund, který tuto funkci zastával více jak 30 let a po odstoupení byl zvolen čestným předsedou hasičského sboru.

Jako velitelé jednotky se v průběhu let vystřídali: pan Josef Kroupa, Bohuslav Kroupa a Karel Bek. Funkci pokladníka dlouhá léta zastával pan Jaroslav Svoboda.

V šedesátých letech dvacátého století byl zvolen novým velitelem hasičů pan Vratislav Mülller a nastal další nárůst členů do sboru. Hasiči se zúčastňovali všech cvičení tehdejšího čtvrtého okrsku.

V roce 1962 byla zbourána stará hasičárna a během dvou let postavena nová.

Po panu Zikmundovi převzal v roce 1966 funkci starosty hasičů pan Milan Svoboda a také bylo zakoupeno 15 nových vycházkových uniforem. V této době měl sbor 40 členů.

V pátku se stalo tradicí, že se hasiči pravidelně účastnili pohřbů zdejších občanů.

 

V červnu roku 1968 se hasičský sbor zúčastnil v Senicích oslav při odhalení památníku parašutistům, kteří provedli atentát na Heydricha.

Oslavy 50. výročí založení Československé republiky proběhly v roce 1968 také v Pátku. Slavnostní průvod byl vypraven od požární zbrojnice a vedl k národnímu výboru, kde byly vysazeny dvě lípy  - Dubčeka a Svobody.

 

Roku 1970 byla zakoupena hasičská stříkačka PS 12 a auto Tatra 805, které dlouho nesloužilo. Později bylo koupeno hasičské auto Robur.

V sedmdesátých letech dvacátého století hasiči v Pátku prováděli sběry železa a z těchto peněz pak  pořádali kulturní akce. Byly to například pravidelné jarní a podzimní výlety po hradech a zámcích.  Na podzim se účastnili Pošumavských posvícení v pražské Lucerně. Tyto akce byly hojně navštěvovány. V těchto letech měl velký podíl na chodu sboru pan Josef Znamínko st., který vykonával funkci okresního jednatele hasičů.

Dne 10. ledna 1971 ve čtvrt na 6 ráno vypukl požár u pana Ladislava Fajmana v čísle popisném 25. I když byla stříkačka připravená, velitel zásahu z Poděbrad nedal příkaz k čerpání vody, protože ten den byl mráz 210C. Hasiči se zúčastnili záchranářských prací.

V květnu 1972 hořelo dvakrát na Blatě, tyto požáry byly úmyslně založeny.

V roce1975 hasiči pomáhali také při povodních v Odřepsích, kde byla protržena hráz rybníka a voda zatopila sklepy okolních domů.

Ve funkci starosty hasičů se v následujících letech ještě vystřídali: pan Bohuš Hrubý, pan Miroslav Kroupa a do dnešní doby pan Stanislav Bukovjan.

 

Oslavy 100. výročí založení hasičského sboru v Pátku proběhly v roce 1988 a tato akce byla velice kladně hodnocena.

Devadesátá léta minulého století byla pro hasičský sbor smutnou událostí, protože v těchto letech nás navždy opustilo 15 členů. Někteří členové z řad hasičů vystoupili, či skončili s aktivní činností. Koncem devadesátých let měl hasičský sbor jen 15 členů. Činnost sboru byla opravdu mizivá.

Zásluhou pana Stanislava Bukovjana a některých dalších členů se podařilo udržet sbor do dalších let.

Po zakoupení auta CAS cisterny se chod sboru opět vzpamatoval, a to i zásluhou nově přijatých členů. V současné době se hasiči zúčastňují pravidelných okrskových cvičení. V letošním roce byla opravena hasičská zbrojnice a probíhá nábor žactva. Ti se zatím seznamují s hasičskou technikou a doufáme,    že jim chuť a nasazení vydrží do dalších let.

 

Jaroslav Mrázek, SDH Pátek

 

Maminky, díky Vám

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim páteckým maminkám paní Raganové, Müllerové, Kačírkové, Doskočilové, Limbergové, Javůrkové, Vokounové, Janebové Soně za ukázkovou akci „ Loučíme se se školkou, aneb vílám a námořníkům vstup povolen“. Maminky připravily pohodové odpoledne plné zábavných her zakončené pasováním předškoláků na školáky. Nezapomněly ani na občerstvení všech přítomných. Velký dík patří také panu Pavlovi Svobodovi, který celou akci zvěčnil. S jeho zdařilými výtvory se můžete pokochat na webových stránkách www.fotogalerka.eu

Zapůjčil nám též dekorace a pro hru o námořnících vyrobil společně se svou ženou Soňou pirátskou loď. Já měla tak jedinečnou možnost rozloučit se se svými svěřenci, kteří mi za těch pár let přirostli neskutečně k srdci. Loučím se s Nelinkou Raganovou, Adamem Radoněm, Vítečkem Leinveberem, Páťou Martincem, Honzíkem Soukupem, Jiříčkem Šafránkem, Honzíčkem Doskočilem a Luboškem Javůrkem. Všem jim přeji, nechť jejich školní život je nadále jako pohádka, ve které vždy zvítězí moudrost, láska, přátelství a dobro nad zlem.

Edita Hrdá, ředitelka MŠ Pátek

 

Nová naučná stezka v Libici nad Cidlinou

Naučná stezka byla slavnostně otevřena 19. června 2008. Tvoří ji pět panelů popisujících přírodu podél řeky Cidliny a v okolních lužních lesích a kulturní krajině a též bohatou historii obce. Stezka je výsledkem roční práce žáků devátého ročníku libické základní školy a na její přípravě se podílelo  i Polabské ekocentrum. Finanční prostředky na realizaci poskytla obec Libice nad Cidlinou.  Na slavnostním otevření stezky jednotlivé panely představovali její autoři – žáci libické základní školy. Stezka začíná u soutoku Labe a Cidliny a pokračuje po turistické cestě do Libice nad Cidlinou,  kde končí nedaleko pomníčku svatého Vojtěcha.                                      

  Polabské ekocentrum

 

Zásady bezpečného prožití léta aneb na co bychom si měli dát z pohledu hasičů pozor

1. Rozdělávání ohně v přírodě

Ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od lesa, nerozdělávat oheň pod větvemi stromů. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout. Oheň nesmíte nechat ani chvilku bez dozoru. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte. Děti by neměly být u ohniště ponechány  bez dozoru plnoleté osoby.

2. Lesní požáry

V lese rozdělávejte oheň jen na vyhrazených místech. Kouření v lese je ze zákona zakázáno.

3. Grilování a plynové spotřebiče

Dbejte na vhodné umístění grilu, který musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.

Plynové spotřebiče nesmí být vystaveny vysokým teplotám. Nádoby s hořlavými plyny se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů.

4. Nebezpečí spojené s bouřkami

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven. V přírodě se neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal ani na vyvýšených místech. Nebezpečí hrozí i při koupání.

Doma nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí

je obrazovka.

5. Odjezd na dovolenou

Před odjezdem na dovolenou nezapomeňte vypnout všechny spotřebiče, u kterých to lze, zcela  je odpojte z elektrické sítě. Uzavřete hlavní přívody plynu a vody. Svou domácnost nezapomeňte zabezpečit proti vloupání, zavřete a zajistěte okna.

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Padesátník končí

Naše nejnižší měna – padesátihaléře v srpnu letošního roku končí. Platit v obchodě s nimi můžete už jen do 31. srpna. Česká národní banka rozhodla o jejich zrušení s odůvodněním, že už přestávají plnit funkci oběživa, protože s nimi skoro nikdo neplatí. Ze 410 milionů vyražených kusů těchto mincí se do centrální banky vrací jen deset procent. Neplatné mince lze vyměnit v jakékoliv bance od 1. září 2008 do 31. srpna 2009. V České národní bance je bude možno vyměnit ještě po dobu dalších pěti let, tedy do konce srpna 2014.

 

 

Botanicus Ostrá

19.7. – Den středověké kuchyně

26.7. – Slavnosti čaje a květin

16.8. – Festival cirkusu a klaunů

23.8. – Lukostřelci – Festival zbraně a zbroje

6.9. – Staročeské hody –Festival tance, zpěvu, jídla a pití

13.9. – Sokolníci, psi a lov

20.9. – Festival piva a vína

27.9. – Festival sklizně a podzimu

 

Výstaviště Lysá nad Labem

4.9. – 7.9. DOMOV A TEPLO  ( 14. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla)

4.9. -7.9. ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI ( 7. výstava moderní požární a policejní techniky)

4.9. -7.9. POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH ( 5. výstava pro všechny milovníky  knih a literatury)  

19.9. -21.9. KŮŇ ( 15. výstava koní a všeho co k nim patří)

2.10. – 5.10. NÁŠ CHOV ( 13. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek)

 

Skanzen Přerov nad Labem

13.5. – 31.10. – Květomluva a vyšívání s květinovými motivy

18.5. – 31.10. – Polabská vesnická svatba kdysi a dnes

18.5. – 31.10. – Z muzeí v přírodě u nás i v cizině

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

15.6. – 14.9. – Regulace Labe v Nymburském regionu ( historie úprav Labe od poloviny 19. století   do současnosti )

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

 


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


www.obecpatek.cz

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v červenci 2008. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.