P Á T E C K Ý    P L Á T E K

3 / 2007

 

 

 

Co červenec  neuvaří – srpen nedopeče.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.

( pranostiky )

 

 

Červenec

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 7. července v 18,53 hodin, Novoluní 14. července v 14,03 hodin, První čtvrť 22. července v 8,29 hodin, Úplněk 30. července v 2,47 hodin.

V červenci ubývá dne o 1 hodinu a 4 minuty.

Příroda – dne začíná ubývat, ale stále trvá šestnáct hodin, půda je prohřátá, rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne a obilí žloutne, vůně dozrávání je ve vzduchu.

Vhodné dny k zalévání – 5. a 6. července, 13. až 15. července, 23. a 24. července.

Červenec – název červenec má jako červen obdobný jazykový základ a je to  též měsíc „ červený “ od barvy dozrávajícího ovoce a dalších plodů. Latinsky Julius ( anglicky July ), pojmenován po Juliu Caesarovi, který s řeckým astronomem Sosigenem zavedl juliánský kalendář ( předchůdce dnes používaného gregoriánského kalendáře).

 

Srpen

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 5. srpna v 23,19 hodin, Novoluní 13. srpna v 1,02 hodin, První čtvrť 21. srpna v 1,54 hodin, Úplněk 28. srpna v 12,35 hodin.

V srpnu ubývá dne o 1 hodinu a 43 minut.

Příroda – dne ubývá, ale stále vítězí nad nocí, dozrávají plody, začíná sklizeň a sběr, rostlinám ubývá sil, děkujme přírodě.

Vhodné dny pro zalévání – 1. a 2. srpna, 10. a 11. srpna, 19. až 21. srpna, 29. a 30. srpna.

Srpen – ačkoli by měsíc srpen mohl mít svůj název od slova srp, bude spíše souviset s litevským slovem „ siřpsti “neboli zráti, obilí zraje právě v tuto dobu. Latinský název Augustus ( anglicky August )dostal jméno po prvním římském císaři – Augustus Caesar ( adoptivní syn Julia Caesara ).

 

Září

Čtvrti Měsíce – Poslední čtvrť 4. září v 4,32 hodin, Novoluní 11. září v 14,44, hodin, První čtvrť 19. září v 18,48 hodin, Úplněk 26. září v 21,45 hodin.

V září ubývá dne o 1 hodinu a 52 minut.

Příroda – dne ubývá a ke konci jsou den a noc stejně dlouhé, vše se zklidňuje, udržuje rovnováhu, příroda je pestrobarevná, ale jinak než na jaře, ve vzduchu cítíme vůni přicházejícího podzimu.

Vhodné dny pro zalévání – 6. a 7. září, 15. až 17. září, 25. a 26. září.

Slovo září může mít spojitost s podzimní rovnodenností, stále je světlo, „ Měsíc září “.Jiný výklad upozorňuje, že se kdysi říkalo „ za řujě“  - za říje, tedy za času  podzimní říje zvěře. Latinsky September ( anglicky September ) je z latinského septem – sedm, protože to býval sedmý měsíc dřívějšího římského kalendáře.

 

čerpáno z kalendáře

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí roku 2007

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. dubna  2007 ( 4  / 2007 ) :

 

-         zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 1 / 2007 o zrušení účtu Obec Pátek Tlaková kanalizace a  o převodu finančních prostředků z tohoto účtu na účet Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a  na běžný účet Obce Pátek

-         zastupitelé  projednali návrh smlouvy s firmou ing. Jaroslav Čálek – Projekce, na projektovou dokumentaci k autobusové zastávce na silnici III / 329 16 a pověřili starostu jejím podpisem

-         zastupitelé vzali na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 1 na akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “ ze dne 6.4.2007 a Zprávu dozorčí rady Mikroregionu Poděbradské Polabí za rok 2006

-         byla projednána žádost Mysliveckého sdružení Pátek na podporu v oblasti dopravy a likvidace stavebního odpadu,  zastupitelé schválili proplacení skutečných nákladů za odvoz odpadu

-         zastupitelé projednali žádost Prof. Lubora Stejskala, DrSc. a JUDr.Marty Stejskalové na podporu v realizaci projektu „ Ekofarma Pátek “ a doporučilo Komisi pro rozvoj obce a Komisi pro životní prostředí, aby se k této žádosti vyjádřily

-         zastupitelstvo odsouhlasilo  Zápis z revize knihovny Pátek provedené 14. dubna 2007

-         byla projednána refundace mzdy pro zastupitele, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, mzda bude  refundována podle zákona, pro ostatní nebyla refundace mzdy stanovena

-         zastupitelé projednali Provoz místního pohřebiště a doporučili uzavřít smlouvu se správcem hřbitova a výši odměny 1000,- Kč měsíčně

 

Různé :

-         pan Jiří Bulušek informoval o novém autobusovém jízdním řádu, který bude v platnosti od května 2007

 

Diskuse :

-         bylo projednáno pořádání Dětského dne

-         pan Jindřich Hněvsa informoval o nutnosti přestavby fotbalových kabin a vybudování sociálního zařízení

-         pan Jaroslav Pražák informoval o uskutečněném Dětském karnevalu

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  22. května  2007 ( 5  / 2007 ) :

 

-         zastupitelé schválili  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Pátek za rok 2006 provedenou pracovníky kontrolního výboru, při níž nebyly zjištěny nedostatky

-         zastupitelstvo vzalo na vědomí Zápis správní a dozorčí rady Ny-Ko ze dne 10.4.2007 a Zápis z Valné hromady Svazku obcí Ny-Ko ze dne 30.3.2007

-         byla projednána Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Nymburk a bylo rozhodnuto finanční příspěvek neposkytnout, z důvodu podpory jiných sdružení v obci – např. Diakonie

-         zastupitelé projednali návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazu měst a obcí ČR a jako zástupce zvolili starostu pana Jiřího Buluška a místostarostku paní Ivetu Zikmundovou

-         byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2006, provedená pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.5.2007 s tímto výsledkem : Při přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-         starosta pan Jiří Bulušek informoval o probíhající akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “

 

 

Různé :

-         zastupitelé vzali na vědomí uzavření Mateřské školy Pátek po dobu 7 týdnů  ( v termínu od 9. července 2007 do 26. srpna 2007 ) z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovníků

-         byla projednána Žádost manželů Vokolkových o použití pozemku za hasičskou zbrojnicí  za účelem stanování účastníků akce „ Velorex “, konané ve dnech 10. až 12. srpna 2007 

-         starosta pan Jiří Bulušek informoval přítomné o akci „ Autobusová zastávka “

-         zastupitelé rozhodli zrealizovat poptávkové řízení na dokončení stavby revitalizace rybníka „ Skála “, projektem „ Výsadba veřejné zeleně v intravilánu obce “, který řeší výsadbu zeleně na březích  a tůni rybníka „ Skála “ a hráze u „ Lazarova mlýna “

-         byla projednána Žádost o pronájem a případnou koupi objektu KOS společností KORA truhlářství s.r.o.

-         zastupitelé vzali na vědomí Žádost o povolení pronájmu bývalých hokejových kabin sl. Terezy Zychové a doporučili bližší projednání a doplnění žádosti

 

Diskuse :

-         pan Jaroslav Pražák seznámil s přípravou Dětského dne, který se uskuteční 2.6.2007

-         pan Luboš Vaněk seznámil s probíhajícími pracemi na informačních tabulích v lokalitě   u rybníka a u Kapličky na návsi

-         pan Jiří Bulušek seznámil přítomné s probíhající anketou „Vodovod Pátek – II. etapa “ a o vypsaném konkurzu na pracovníka pro technický úsek Obce Pátek

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. června 2007 ( 6  / 2007 ) :

 

-         zastupitelé projednali a schválili bez výhrad Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2006

-         byl projednán Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.5.2007 a bylo schváleno Rozpočtové opatření číslo 2

-         zastupitelé projednali Žádost Obce Choťovice o příspěvek nebo věcný dar na oslavu 650. výročí obce a rozhodli příspěvek neposkytnout

-         bylo rozhodnuto neakceptovat nabídku firmy Nykos a.s. Ždánice na svoz bio odpadu pro Obec Pátek

-         zastupitelé projednali dražební vyhlášku ze dne 17.5.2007 vydanou Okresním soudem v Nymburce a rozhodli zúčastnit se dražby pozemků parc. č. 405 a 496 v katastrálním území Pátek a složit dražební jistinu v celkové částce 25.000,- Kč na účet Okresního soudu  v Nymburce

-         ve věci zastupování Obce Pátek na dražbě pozemků č. 405 a 496 v KÚ Pátek konané dne 12.7.2007 byli zvoleni starosta pan Jiří Bulušek a paní Marcela Miarková

-         zastupitelé projednali poptávkové řízení na výsadbu zeleně v intravilánu obce, které se zúčastnily tyto organizace :

1.      Český svaz ochránců přírody – základní organizace 09/07 Pátek ( v cenové nabídce 39.710,- Kč )

2.      Zahradní a krajinná tvorba – Eva Kratochvílová (  v cenové nabídce 88.920,- Kč )

3.      Ing. Tomáš Urban – práce ve výškách, péče o zeleň ( v cenové nabídce 58.725,- Kč )

-         zastupitel pan Luboš Vaněk odstoupil od hlasování z důvodu osobního zájmu , zastupitelstvo rozhodlo podpořit místní organizaci Český svaz ochránců přírody – základní organizace 09/07 Pátek a pověřilo starostu pana Jiřího Buluška uzavřením smlouvy s touto organizací

-         starosta pan Jiří Bulušek informoval o probíhající akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “ a o akci   „ Autobusová zastávka “

-         zastupitelé jmenovali komisi ve věci poptávkového řízení na akci „ Autobusová zastávka “ ve složení : starosta pan Jiří Bulušek, předseda Výboru pro rozvoj obce pan Petr Peřina a člen Výboru pro rozvoj obce pan Ing. Jiří Janeba

-         byl schválen Harmonogram veřejných zasedání zastupitelstva obce Pátek na II. pololetí roku 2007 na tyto dny : 24.7.2007, 21.8.2007, 25.9.2007, 23.10.2007, 27.11.2007 a 18.12.2007 vždy od 18,30 hodin

  

Různé :

-         zastupitelé projednali Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci uzavřenou dne 12.6.2007 podle § 46,  odst. 1., Zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích a doporučili tuto smlouvu podpořit

-         starosta pan Jiří Bulušek informoval o možnosti převedení pozemku PK 591 o výměře 203 m2 ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a bylo rozhodnuto o podání žádosti na převedení tohoto pozemku do vlastnictví Obce Pátek

-         Obec Pátek vyhlašuje poptávkové řízení na stavbu pergoly na místním fotbalovém hřišti

-         zastupitelé vzali na vědomí Zápis z valné hromady Svazku obcí „ Cidlina“ ze dne 19.6.2007

-         zastupitelstvo obce projednalo Oznámení o zahájení řízení Městského úřadu Poděbrady, Odboru životního prostředí, ve věci povolení chovu zvěře z důvodu provozování stanice  pro zraněné živočichy a nemá jako účastník řízení námitek

 

Diskuse :

-          pan Jindřich Hněvsa informoval o záměru TJ Pátek vybudovat sociální zařízení, zastupitelé souhlasí s přístavbou v rozsahu 18 m2 na obecním pozemku č. 595/2 k.ú. Obce Pátek

-         pan Petr Peřina informoval o konané schůzi Výboru pro rozvoj obce dne 14.6.2007, kde byly projednány tyto body :

1.      natření plotu a vrat na místním hřbitově

2.      oprava chodníků

3.      rozšíření kapacity mateřské školy

4.      prodej objektu KOS

-         místostarostka paní Iveta Zikmundová seznámila přítomné s probíhající anketou „Vodovod Pátek – II. etapa “

-         pan Jaroslav Pražák informoval o konané schůzi Sociálního výboru , kde byly projednány tyto body :

1.      akce Vítání občánků na podzim roku 2007

2.      divadelní představení

3.      akce Hurá na prázdniny

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 24. července 2007, 21. srpna 2007 a 25. září 2007  vždy od 18,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

 

V následujících měsících roku 2007  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan František Votava, Pátek 161

Pan Jiří Kohoutek, Pátek 184

Pan Josef Hlušička, Pátek 172

Pan Otakar Hráský, Pátek 2

Pan Zdeněk Horyna, Pátek 80

Paní Milada Hněvsová, Pátek 100

Pan Jaroslav Vodička, Pátek 202

Pan Adolf Bergman, Pátek 175

Paní Zdeňka Kafková, Pátek 199

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

Vodovod Pátek – I.etapa

Výkopové práce na stavbě vodovodu v obci Pátek probíhají dle plánovaného harmonogramu prací. Přivaděč z Choťánek byl vybudován s měsíčním předstihem.

 

Vodovod Pátek – II.etapa

V následujícím měsíci budou zájemci o připojení k veřejnému vodovodu v II. etapě pozváni na informativní schůzku na OÚ Pátek. Zde budou projednány podrobnosti o výstavbě  vodovodu    ve zbývající části obce. Žádáme spoluobčany, kteří dosud neodevzdali dotazník o možnosti připojení své nemovitosti na veřejný vodovod, aby tak učinili do konce měsíce července 2007.

 

Poplatky – popelnice

Připomínáme poplatkovou povinnost za svoz komunálního odpadu za rok 2007. Ti, kdo za tento rok ještě nezaplatili, mají možnost napravit chybu v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Hřbitovní poplatek

Žádáme majitele hrobových míst na hřbitově v Pátku, aby se dostavili k podpisu smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě dle § 25 Zákona o pohřebnictví, poplatek za zřízení a obnovu hrobového místa je na dobu 20 let. Smlouvu je možno podepsat a poplatek doplatit v úředních hodinách na OÚ Pátek. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, právo užívání hrobového místa zaniká a bude postupováno dle ustanovení § 20 písmena g), bod 4 a 5  Zákona o pohřebnictví, čili s hrobovým místem bude nakládáno jako s věcí opuštěnou.

 

Vítání občánků

Omlouváme se za neúmyslně chybně uvedená jména nových občánků v minulém vydání Páteckého plátku – Iva Herčíková a Natálie Tkadlecová. Děkujeme za pochopení.

 

Čarodějnice

V pondělí 30.dubna 2007 jsme se společně sešli na hřišti, abychom   oslavili všemi oblíbený svátek „ pálení čarodějnic “. Nejprve jsme si zazpívali za kytarového doprovodu a zpěvu pana Ivana Herčíka, kterému touto cestou děkujeme. Společně jsme si zde opekli buřty a pak se přemístili na polní cestu za Moravcovými. Zde byla podpálena místními dobrovolnými hasiči „ obří čarodějnice “. Ta plála za dozoru hasičů několik hodin a proužek dýmu byl patrný ještě prvního máje v poledne.

( Monika  Kadlecová )

 

Dětský den

Svátek dětí jsme letos oslavili v sobotu 2. června. Od 8 hodin začaly rybářské závody na Lánské struze. Sešlo se 22 dětí, které nejdříve lovily ryby, poté se občerstvily – opekly si buřty, na závěr  si zasoutěžily ve střelbě ze vzduchovky.

Od 13 hodin pokračoval program na fotbalovém hřišti soutěžemi. Děti zde prolézaly opičí dráhu, zatloukaly hřebíky, jezdily slalom s kolečkem, chodily na plechovkách, stavěly krabice na sebe, shazovaly plechovky a střílely hokejkou  míčkem na branku.  V logických soutěžích měly za úkol například vyskládat domino. Dále měly děti možnost si vybarvit obrázek s pohádkovými postavičkami, složit papírovou lodičku nebo si něco nakreslit dle vlastní fantazie. Soutěžilo dohromady 44 dětí. Součástí odpoledne byl i turnaj v košíkové, který se ale nedohrál pro nepřízeň počasí. Za odměnu dostávaly děti sladký koláč, buřta, limču a dětský časopis s hračkou. Za splnění všech úkolů pak ještě balíček sladkostí. Zajímavým bodem programu byl zásah profesionálních hasičů z Poděbrad, kteří uhasili a pak i rozstříhali vrak auta.Odpoledne bylo zakončeno, jak je již tradicí stříkáním hřiště místními dobrovolnými hasiči za vydatné pomoci dětí. I přes nepřízeň počasí se nakonec Dětský den vydařil. Všem sponzorům a těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu dne,  děkujeme.

( Monika Kadlecová )

Hurá na prázdniny

Pod tímto názvem se ve čtvrtek 28. června konal podvečer plný zážitků pro naše malé občánky.Sešlo se 25 dětí školního i předškolního věku se svými rodiči. V 16 hodin byl sraz před Obecním úřadem v Pátku, odkud jsme vyrazili do místní „ mini zoo “ k panu Dubinovi. Zde jsme si prohlédli pět hodin stará morčátka, veverku, mnoho opeřené „ havěti “a rybičky. Děti nakrmily kozlíky mrkví     a suchým chlebem. Poté jsme přišli na hřiště, kde se konalo soutěžní zápolení. Děti soutěžily rozdělené do dvou družstev, odměnu dostal každý. Po opečení buřtů na ohníčku, osvěžení limčou  i malém zamlsání, jsme si společně zazpívali za kytarového doprovodu pana Martina Janeby  a zvuků flétny jeho syna Adama, kterým tímto děkujeme. Na závěr si děti měly možnost zadovádět ve skákacím  hradu.I přesto, že nám dvakrát zapršelo, se nakonec i počasí umoudřilo a dokonce vysvitlo sluníčko. A tak už zbývalo pouze dodat : „ HURÁ NA PRÁZDNINY “.

( Monika Kadlecová )

 

Autobusové spojení Pátek – Poděbrady a zpět

V pracovní dny průběhu prázdnin ( 2.7. – 31.8. )


Odjezd Pátek host.:

5:11 

6:18 

7:44 

10:19

10:26

10:52

12:51

13:43

15:18

16:51

19:16

Odjezd Pátek OÚ :

13:02

Odjezd Poděbrady žel.st.:

5:45

6:09

9:40

9:55

10:40

12:10

12:40

14:00

14:50

15:40 ( dva spoje )

16:40

18:00

19:05


V pracovní dny během školního roku  (  3.9. – 8.12. )


Odjezd Pátek host.:

5:11

6:18

7:27

7:39

10:19

10:26

10:52

12:51

13:41

13:43

14:25

15:18

16:51

17:26

19:16

Odjezd Pátek OÚ :

13:02

Odjezd Poděbrady žel.st.:

5:45

6:09

6:25

7:16

9:40

9:55

10:40

12:10

12:40

14:15

14:50

15:40 

15:40

16:40

17:40

19:05


 

Pro všechny spoje platí jednotný tarif v rámci Středočeské integrované dopravy ( SID ). Od 1.4.2007  je cena jízdného v jedné zóně 10,- Kč při platbě v hotovosti, při platbě čipovou kartou 8,- Kč ( možnost zakoupení v sídle ČSAP s.r.o. Nymburk, Dopravní 1717 ).

Ceník jednotlivého jízdného a bližší informace na www.csap.cz

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku

 

Novinky v roce 2006

V roce 2006 byla zasíťována a zastřešena vodní plocha pro vodní ptáky z důvodu prevence z hrozby pandemie ptačí chřipky. Nově vznikla vodní plocha ve velké voliéře pro vydry. Dále byla dovybavena ordinace a odchytové zařízení.

 

Péče o živočichy v roce 2006  

V roce 2006 bylo přijato do stanice 657 jedinců v 75 druzích ( 58 druhů ptáků a 16 druhů savců a 1 plaz ). Z celkového počtu přijatých živočichů do stanice bylo 353 jedinců ( 54 % ) plně vyléčeno a vráceno do volné přírody, 158 jedinců ( 24 % )  uhynulo a u 73 živočichů ( 11 % ) měl charakter zranění za následek trvalé postižení. Dalších 13 ( 2 % ) trvale handicapovaných živočichů bylo předáno do jiné stanice, či fyzické osobě. 60 jedinců ( 9 % ) zůstalo v léčebném procesu a zimování.

 

Ptáci

Největší skupinou živočichů ošetřovaných ve stanici byli ptáci. V roce 2006 to bylo 70 % z celkového počtu přijatých živočichů. Nejčastější příčinou zranění byly kolize s elektrickým vedením. Takto postižení ptáci měli mimo zlomenin křídel, které byly relativně snadněji léčitelné, i rozsáhlé popáleniny. Léčení těchto poranění bylo velmi komplikované, trvalo i několik měsíců  a ne vždy se podařilo případ dotáhnout do zdárného konce. Po úspěšné léčbě pak následovala celková rehabilitace v rozlétávající voliéře. Ve většině případů však dochází k nekrózám tkání a následným nutným amputacím křídel. Poté již zůstávají tito jedinci jako trvale handicapovaní a bývají umísťováni v rámci ekologické výchovy do zookoutků, případně jiným zájemcům z řad občanů nebo organizací. Vzácnější druhy bývají využívány pro záchranné programy.

 

Mláďata

Mimo poraněných dospělých živočichů se do stanice dostávají také mláďata nejrůznějších druhů ptáků a savců. V roce 2006 to bylo 312 jedinců ( 47,5 % ) všech přijatých zvířat.

Jednalo se zpravidla o jedince nebo celé vrhy, kdy v důsledku stavebních prací, povětrnostních podmínek, kácení stromů či úhynu některého z rodičů došlo k situaci, kdy je potřeba se o ně postarat. Úspěšnost repatriace ( navrácení zpět do přírody a zapojení se do volně žijících  populací ) je pro tyto jedince i přes vysokou časovou náročnost a úzce specifické nároky jednotlivých druhů velmi vysoká.

 

Záchranné přenosy

Záchranné přenosy – transfery jsou tradiční činností stanice pro handicapované živočichy. V roce 2006 bylo odchyceno a přeneseno na náhradní lokalitu celkem 452 jedinců ( ropucha obecná, ropucha zelená, netopýr rezavý a labuť velká ). Jednalo se zpravidla o případy, kdy byli jedinci vynášeni z míst, kde jim hrozilo nebezpečí, nebo v případech, kdy se dostávali do konfliktů s lidmi. Většinou se jednalo o obojživelníky, na které působí migrační bariéry – například náspy silnic a železnic, nebo pasti, jakými jsou jímky, šachty.

V roce 2006 byl největším transferem přenos ropuchy obecné přes silnici Bělušice – Krakovany v době páření a kladení vajíček a to 300 kusů.

 

Přednášky a exkurze

Naše organizace se zabývá environmentální výchovou a osvětou dětí a mládeže i široké odborné veřejnosti, teoretickou i praktickou ochranou přírody, životního prostředí a ekologickým poradenstvím vycházejícím ze schválené Krajské koncepce EVVO. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta probíhala v rámci činnosti stanice pro handicapované živočichy od roku 1984. V roce 2006 provedla stanice 25 přednášek ve školách a školkách pro 777 dětí a studentů. Navštívili jsme 3 letní tábory pro 360 dětí.

Stanici prošlo kolem 1000 návštěvníků s odborným doprovodem a výkladem pracovníků stanice.

( Výroční zpráva 2006 – Luboš Vaněk )

 

 

 

 

Taková normální svatba v pátek v Pátku 29.6.2007 

 

    Všechno, co se děje, má svůj smysl a směr. Všechno, co se děje, se děje ve prospěch nás lidí, co jsme tady na tomto světě a jen na krátké návštěvě.

    Dovolujeme si využít kousíček místa v Páteckém plátku a trochu se jako nováčci  představit a nastínit, jak začala naše Pátecká anabáze ……..

   Jednou v noci a to dne 16.4. 2006 měla Soňa v noci sen, že budeme bydlet v baráčku a ten si dle tohoto snu také nakreslila. Nevěděla, kde se bude baráček nacházet a jestli vůbec existuje. To v jejím snu nebylo. Od tohoto data každým dnem procházela mnoho a mnoho webových stránek různých realitních kanceláří, až přišel den, lépe řečeno noc 6.9.2006, kdy mě  k ránu ve 03 hod. vzbudila, ať se jdu podívat. Nevím, jak Vy v tuto hodinu, ale já byl rád, že jsem vstal a trefil k počítači a na půl oka uviděl nabídku realitní kanceláře. V polospánku jsem si zaťukal na čelo a zase usnul ještě ve stoje, než jsem upadl zpět do postele. Byl to opravdu ten krásný domeček  ze Soniných snů. Ještě v ten samý den proběhla prohlídka a ač jsem byl skeptický a nechtěl se ani zúčastnit, padlo rozhodnutí, že je to, to pravé místo pro nás. Moc se nám tu líbilo. Po téměř šesti měsících peripetií a vynaložení obrovského úsilí především Soni a našeho,teď už velmi dobrého známého majitele realitní kanceláře p.Havlíčka, se dílo zdařilo.

    Už jsme tedy mezi Vámi ve vysněném baráčku. Se Soničkou jsme spolu  již osm let a poslední čtyři roky jsme  plánovali  stále svatbu. Svatba byla naplánována již mnohokrát a to i na různých místech planety, ale od počátku, kdy jsme poprvé přijeli sem do Vaší - Naší obce Pátek, bylo rozhodnuto, aniž bychom to vyslovili nahlas, že je to - to pravé místo i pro svatbu.  Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Vašemu - Našemu starostovi p. Jiřímu Buluškovi za srdečné přijetí  do obce Pátek a zhoštění se jeho premiérové svatební řeči, která, alespoň co můžu mluvit za nás, byla fantastická. Starostovi patří náš veliký dík.  Také musíme poděkovat všem Našim-Vašim sousedům v „Družební ulici“, za jejich vlídné přijetí mezi sebe. Toho si nesmírně  vážíme a ceníme. „ Nebylo by krásného místa bez příjemných lidí okolo sebe “. Také nesmíme zapomenout poděkovat paní Ivě a Romanu Šafránkovým z hostince U Pavouka, kteří se zhostili úkolu při naší svatbě  na jedničku.

     Milí spoluobčané, doufáme, že budeme hodni s Vámi zde pobývat a že se Vám naše svatba líbila. Ti, co se nepřišli podívat a samozřejmě i ti, co s námi mohli slavit náš den D, si mohou vše připomenout v připravovaném celovečerním filmu, kterému chystáme premiéru na 28.10.2007 v Poděbradském divadle. Upoutávku na tento film, který sám všechno pod jednou osobou Patrika Froňka dal dohromady a připravuje, naleznete na www.fotogalerka.eu nebo www.salonsona.cz   a již nyní je možné zamluvit si lístky. Neváhejte – nebudou.

 

Napsali Soňa a Pavel Svobodovi

 

 

 

Výstavy, kulturní a sportovní akce

Letní kino Poděbrady

Začátek představení v letním kině je ve 21:30 hodin.


18.7. Farářův konec

19.7. Fantom opery

20.7. Zvětšenina

25.7. Jízda

26.7. Hříšný tanec

27.7. Pulp Fiction

1.8. Spalovač mrtvol

2.8. Zkrocená hora

3.8. Oni přicházejí

8.8. Vrchní, prchni

9.8. Špatná výchova

10.8. Madisonské mosty

15.8. Konec agenta W4C

16.8. Frida

17.8. Twin Peaks

22.8. Markéta Lazarová

23.8. Good bye, Lenin

24.8. Alexander

29.8. Balada pro banditu

30.8. Iluzionista

31.8.Kletba bratří Grimmů


Poděbradské léto

24.8. – 25.8. DANCE 2007 PRAGUE ( vystoupení mezinárodních folklórních souborů )

Akce v Zámecké zahradě

17.7. – koncert skupiny Nezmaři

24.7. – koncert Lenky Dusilové

9.8. – koncert Jana Nedvěda

14.8. – Postel plná cizinců ( divadelní představení )

21.8. – koncert Ivana Hlase

Výstaviště Lysá nad Labem

6.9. – 9.9. –  DOMOV A TEPLO 2007

( 13. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla )

6.9. – 9.9. – ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI 2007 

( 6. výstava požární a policejní techniky představující integrovaný záchranný systém )

6.9. – 9.9. – POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH 2007 

( 4. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury )

21.9. – 23.9. – KŮŇ 2007

( 14. výstava koní a všeho co k nim patří )

4.10. – 7.10. – ZEMĚDĚLEC 2007

( 27. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků )

10.7.        – 7.10. – NÁŠ CHOV 2007

( 12. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek )

Polabské  muzeum Poděbrady

10.8. – 31.10. – Germáni

Polabské muzeum Poděbrady – Kunhuta.

1.7. – 31.8. -  Svatební oznámení – Jitka Doležalová

Polabské přírodopisné muzeum Přerov nad Labem

Do 31.10. – Báječný svět žehliček

do 31.10. – Z šatníku našich babiček aneb co se nosilo na Polabském venkově  1850 – 1950

do 31.10. – Gobelínové vyšívání

do 31.10. – Proměny Přerova nad Labem v posledním století

Vlastivědné muzeum Nymburk

8.6. – 2.9. – 110 let cyklistiky v Nymburce

22.9. – 18.11. – Motýli a další hmyz

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

1.7. – 31.8. – Dny polské kultury v Lysé nad Labem

3.9. – 14.10. – Archeologické výzkumy v Lysé nad Labem


Galerie Melantrich v Rožďalovicích

28.7. – 19.8. – Jana Betty Terlecká : Portréty

23.9. – 14.10. – Vladimír Telverk : Obrazy

Botanicus  Ostrá

28.7. – Slavnosti čaje a květin

25.8. – Den cirkusu a klaunů

8.9. – Lukostřelci, festival zbraně a zbroje

15.9. – Sokolníci, psi a lov

22.9. – Festival piva a vína

29.9. – Festival sklizně a podzimu

Muzeum Kolín

14.6. – 26.8. – Sladká 60. léta

12.6.- 23.9. – Bitva u Kolína – den znovuzrození monarchie

7.6. – 23.9. – Práce dětí k tématu – Bitva u Kolína

3.7.- 26.7. – Kolín ve fotografii

1.8. – 2.9. – Obrazy V. Císaře

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

28.6. – 30.8. – Krásy moří a oceánů

10.7.- 30.8. – Pivovarnictví na Kolínsku

 

Předplatné Divadla Na Kovárně

Ve spolupráci s KIS s.r.o.Poděbrady je možno si zajistit předplatné do divadla v Poděbradech. Zájemci se mohou přihlásit do 20. srpna v Místní knihovně v Pátku. V případě většího počtu zájemců lze dohodnout s KIS s.r.o. odvoz na jednotlivá představení.

Držitelé permanentek mají nárok na bezplatnou vstupenku na přehlídku melodramů 16.11.2007 a dále volnou vstupenku až na dvě představení Poděbradských dnů poezie a divadelního festivalu FEMAD v roce 2008.

Bližší informace v Místní knihovně v Pátku.

 

Abonentní skupina – Divadlo náročného diváka ( 1400,- Kč ) :

16.10. – Platonov je darebák ( Divadlo Na Zábradlí : T. Medvecká, P. Liška, P. Čtvrtníček )

20.11. – Frida K.  ( Divadlo Lyra Pragensia : Z. Jandová )

Leden 2008 – Lásky paní Katty ( Divadlo Na Jezerce : J. Bohdalová, S. Stašová, J. Satoranský )

Únor 2008 – Picasso ( Divadlo Ungelt : V. Cibulková, M. Kňažko )

25. března – Prodaná nevěsta aneb pojď domů, ona brečí ( Studio Ypsilon : M. Eben, J. Lábus )

29. dubna – Růže pro Algernon ( Divadlo Kašpar : J. Potměšil )

 

Abonentní skupina – Zábavná řada ( 1300,- Kč ) :

29.10. – Charleyova teta ( Středočeské  divadlo Kladno )

4.11. – Blbec k večeři ( Divadlo Bez Zábradlí : V. Vydra, J. Carda, R. Hrušínský, J. Menzel )

13.12. – Dvouplošník v hotelu Westminster ( Divadlo Příbram )

12.2. – Talk Show Jana Krause ( hudební host Helena Zeťová )

březen 2008 – Don Quijote ( Divadlo Kalich : O. Kaiser, J. Lábus )

10.4. – Život je náhoda v obnošené vestě ( Divadlo Semafor : J. Suchý a kolektiv Semaforu )

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2007. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.