PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2014     

Zpravodaj za 1. čtvrtletí roku 2014 a co nás čeká na jaře 2014

 

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám příjemné a pohodové prožití

svátků jara – Velikonoc

Dětský karneval

Tradiční dětský karneval se bude konat v sobotu 12. dubna 2014 od 14 hodin v sále místního hostince na návsi.

Maškarní ples

Obec Pátek ve spolupráci s  panem Josefem Janstou pořádá v sobotu 12. dubna 2014 od 20 hodin v sále hostince maškarní ples pro dospělé, kde zahraje skupina Kometa. Nejlepší masky získají pěkné ceny.

Svoz nebezpečného odpadu

Jednorázový svoz nebezpečného odpadu v  Pátku se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od 11,30 hodin do 12 hodin na návsi před hostincem. Nebezpečný odpad musí občané předat na místě přímo posádce svozové firmy. Jedná se pouze o nebezpečný odpad: zbytky barev, lepidel, oleje a obaly od těchto látek, pneumatiky, baterie.

Ostatní odpad včetně elektrozařízení (lednice, televize..) můžete odevzdat v provozních hodinách na sběrném místě v Pátku.

Provozní doba sběrného místa v Pátku: pondělí  - 15,00 – 16,00 hodin

                                                           sudý týden – sobota – 8,00 – 10,00 hodin

Svoz bioodpadu

Pravidelný  svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 23. dubna 2014. Od tohoto data bude následovat střídavý čtrnáctidenní svoz bioodpadu a komunálního odpadu. Bioodpad se bude svážet vždy v lichém týdnu.

Uzavírka silnice Pátek – Choťánky

V květnu 2014 proběhne úplná uzavírka silnice III/3241 v úseku Pátek – Choťánky z důvodu rekonstrukce propustku v km 11,500. Přesný termín uzávěrky bude zveřejněn na úřední desce obce.

 

 

Poděkování

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, také členům Sboru dobrovolných hasičů Pátek a Obci Pátek, kteří mi pomáhali nejen při likvidaci požáru, ale také při odstraňování následných škod.

Michaela Marešová

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2014

 

 Zasedání zastupitelstva ze dne 28. ledna 2014 (1 / 2014)

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu 1 / 2014

-          Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 28. 1. 2014, která nahrazuje Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 1. 7. 2012

-         Smlouvu číslo 1/2014 o poskytnutí finančního příspěvku s SDH Pátek na částku 75 330,- Kč

-         Smlouvu číslo 2/2014 o poskytnutí finančního příspěvku s MS Polabská nížina       na částku 25 000,- Kč

-         Smlouvu číslo 3/2014 o poskytnutí finančního příspěvku s TJ Pátek na částku 50 000,- Kč

-         Smlouvu číslo 4/2014 o poskytnutí finančního příspěvku s MO ČRS Pátek               na částku 12 000,- Kč

-         Darovací smlouvu s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM na částku 5 000,- Kč

-         dokument Plnění plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2013, předložený SDH Pátek

-         dokument Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2014, předložený SDH Pátek

-         odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle platných tabulek s platností od 1. 2. 2014

-         Darovací smlouvu číslo 1/2014 na bezplatné převzetí 7 knih v hodnotě 0,- Kč pro Místní knihovnu Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 2/2014 ne bezplatné převzetí 5 knih v hodnotě 533,- Kč pro Místní knihovnu Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 3/2014 na bezplatné převzetí 7 knih v hodnotě 191,- Kč pro Místní knihovnu Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 4/2014 na bezplatné převzetí 50 knih v hodnotě 3 605,- Kč pro Místní knihovnu Pátek

Zastupitelé projednali:

-         Žádost TJ Pátek o zřízení práva stavby na pozemku parcelní číslo 592/2 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví Obce Pátek, pro osvětlení fotbalového hřiště, následně odsouhlasili umístění inženýrských sítí a osvětlení na části uvedeného pozemku a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zajistit zpracování geometrického plánu a připravit smlouvu, dále odsouhlasili napojení jedné poloviny osvětlení hřiště na veřejné osvětlení přes podružný elektroměr

-         Žádost Spolku Lungta o projednání možnosti připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky a rozhodli se k této akci nepřipojit

-         informaci o provedení kontroly samotěžby dřeva pro SDH Pátek, při které bylo zjištěno, že došlo k neoprávněnému obohacení třetí osoby, a rozhodli vymáhat částku za tuto neoprávněnou těžbu pro SDH Pátek, dle platného cenového výměru

-         přípravu žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Spolkový dům, jehož součástí bude i místní knihovna spolu s obecním úřadem a pověřili pana Leoše Piroutka zpracováním prováděcí dokumentace

-         technické řešení projektu dětského hřiště v Pátku v lokalitě V Ohrádkách, zpracované za pomoci dětí místní mateřské školy, a rozhodli podat žádost o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh

-         nutnost nákupu nové komunální techniky pro potřeby obce a pověřili předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcelu Miarkovou, aby ve spolupráci s panem Luďkem Hněvsou provedla průzkum trhu a připravila podklady pro příští zasedání ZO Pátek

-         nabídku pana Jindřicha Týmy na odstranění hokejových kabin dle projektové prováděcí dokumentace bouracích prací a na základě sdělení Městského úřadu Poděbrady, Odboru výstavby a územního plánování, odstranění kabin schválili a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zajistit provedení demolice

-         možnost vyčištění odvodňovacího příkopu od čísla popisného 111 k zaústění do Sánského kanálu a uložili předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcele Miarkové provést průzkum trhu na tuto akci a připravit podklady pro příští zasedání ZO Pátek

Různé:

-         zastupitelé projednali a vzali na vědomí informaci starosty pana Jiřího Buluška:

- o zahájení práce pracovního týmu pro meziobecní spolupráci

- o projednání návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Kouty u Poděbrad a části k.ú. Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice, kterého se zúčastnil spolu s předsedkyní Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcelou Miarkovou

 - o zpracování podkladů pro územní řízení na nové chodníky k lokalitě  V Ohrádkách

 - o potřebě úprav okolí rybářské chaty

 

Zasedání zastupitelstva dne 18. února 2014 ( 2 / 2014 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu 2 / 2014

-         Rozpočtové opatření číslo 01/2014 zpracované správcem rozpočtu

-         Inventuru majetku Obce Pátek za rok 2013 včetně vyřazení pozemku parcelní číslo 284/72 o výměře 128 m2 v celkové hodnotě 963,84 Kč z důvodu prodeje Obci Úmyslovice a Inventuru Mateřské školy Pátek za rok 2013

-         podání žádosti o dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva číslo 50) na pořádání kurzů pro občany z obcí do 2 000 obyvatel společně s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Střední Polabí a DDM Symfonie Poděbrady a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh

Zastupitelé projednali:

-         zprávu předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcely Miarkové, která na základě Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu provedla průzkum trhu na poptávkové řízení číslo 01/2014 – Nákup komunální techniky – traktoru, splňující následující požadavky: výkon min. 18kW, dieslový motor, počet válců min. 3, chválení pro provoz na pozemních komunikacích, pohon 4 x 4, kabina s topením, počet vnějších hydraulických okruhů min. 2,  hydrostatická převodovka, zadní vývodový hřídel 540 ot./min., středový vývodový hřídel pro pohon mezinápravového žacího ústrojí, nosnost zadního 3-bodového závěsu min. 300kg, hmotnost max. 1200 kg a max. šířka 1350 mm, předloženy byly následující nabídky:

1.  ITTEC, s.r.o. Praha, značka Kioti CK 2810, nabídková cena 530 000,- Kč včetně DPH

2. AGROMETALL s.er.o., Heřmanův Městec, značka John Deere 1026R, nabídková cena 588 060,- Kč včetně DPH

3.  STROM Praha a.s., značka John Deere 1026R, nabídková cena 499 730,- Kč včetně DPH

4.   Zahrada – Dílna – Stroje s.r.o., Vochov, značka LS TRAKTOR J27HST, nabídková cena 531 142,- Kč včetně DPH

 - zastupitelé rozhodli zakoupit traktor značky John Deere 1026R od společnosti STROM PRAHA za cenu 499 730,- Kč včetně DPH a schválili kupní smlouvu            

-         zprávu předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek paní Marcely Miarkové, která na základě Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu provedla průzkum trhu na poptávkové řízení číslo 02/2014 –  Čištění odvodňovacího příkopu, kdy byli osloveni 4 dodavatelé na základě referencí „Výzvou k podání cenové nabídky“ na pročištění vodného toku v Pátku na pozemku parcelní číslo 47 v k.ú. Pátek v celkové délce 183m, předloženy byly následující 3 došlé nabídky:

1. Miroslav Škaloud, Nymburk, nabídková cena 135 000,- Kč včetně DPH

2. Jaroslav Znamínko, Dlouhopolsko, nabídková cena 278 300,- Kč včetně DPH

3. Ing. Václav Bártl, Poděbrady, nabídková cena 115 240,- Kč včetně DPH

 - zastupitelé rozhodli zadat práce na vyčištění odvodňovacího příkopu od čísla popisného 111 k zaústění do Sánského kanálu na pozemku parcelní číslo 47 v k.ú. Pátek v celkové délce 183m panu Ing. Václavu Bártlovi, Poděbrady za cenu 115 240,- Kč včetně DPH, dále schválili smlouvu o dílo na tuto akci a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         informace starosty pana Jiřího Buluška o stavu prací na přípravě žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Knihovna – Spolkový dům, v současné době se zpracovává realizační projektová dokumentace a žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Různé:

-         zastupitelé projednali a vzali na vědomí informaci starosty pana Jiřího Buluška:

- o přípravě schůzky dne 4.3.2014 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, na které zástupce společnosti Chemcomex Praha, a.s., seznámí zájemce z řad občanů s dosud provedenými pracemi na sanaci podzemních vod

 - o přípravě osazení závor na cestě Ve Vršálích

 - o ukončení geodetického zaměření osvětlení fotbalového hřiště v majetku TJ Pátek a oddělení části pozemku parcelní číslo 592/2 v k.ú. Pátek, který je v majetku Obce Pátek, nutné pro stavbu chodníku od autobusové zastávky směrem k lokalitě V Ohrádkách podél komunikace III. třídy

-         zastupitelé projednali a vzali na vědomí informaci ředitelky MŠ Pátek paní Květoslavy Fadrhoncové o uzavření mateřské školy v době pobytu dětí ve školce v přírodě ve dnech 8. 6. 2014 až 14. 6. 2014 a v době letních prázdnin 21. 7. 2014 až 17. 8. 2014

Diskuse:

Zastupitel pan Luboš Vaněk vznesl dotaz, zda a jakým způsobem budeme řešit parkování na veřejné zeleni

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 13. března 2014 ( 3 / 2014 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o průběhu schůzky dne 4. 3. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, na které zástupce společnosti Chemcomex Praha, a.s., ve spolupráci s technickým dozorem Ing. Jindřichem Vondrou, seznámil zájemce z řad občanů s dosud provedenými pracemi na sanaci podzemních vod pod sídlem společnosti RB Harmonia Vini, s.r.o. a u okolních nemovitostí, vzhledem k negativnímu stanovisku některých spoluobčanů ke smysluplnosti prováděné sanace bylo domluveno a dle zájmu majitelů nemovitostí následně pracovníky společnosti Chemcomex Praha, a.s., provedeno kontrolní měření ve studnách, jehož výsledky jim budou předané osobně  do 21. 3. 2014

-         dále projednali informace vzešlé z uvedené schůzky, že na internetu se objevují zprávy, které mohou občany vézt k mylným závěrům o hospodaření obce, zastupitelé proto uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zadat modernizaci webových stránek obce, aby se zvýšila přístupnost občanů k informacím ze života obce a umožnila zpětně přehled veškerých dostupných dokumentů týkajících se dané problematiky

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 3 / 2014  

-         Smlouvu o partnerství číslo 1/2014 uzavřenou mezi Obcí Pátek a DDM Symfonie Poděbrady, v souladu s ustanovením §1746 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, potřebnou k žádosti o dotaci na akci „Spolkový dům Pátek“

-         Smlouvu o partnerství číslo 2/2014 uzavřenou mezi Obcí Pátek a ZO Českého svazu ochránců přírody 09/07 Pátek, v souladu s ustanovením §1746 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, potřebnou k žádosti o dotaci na akci „Spolkový dům Pátek“

-         Smlouvu o partnerství číslo 3/2014 uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek, v souladu s ustanovením §1746 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, potřebnou k žádosti o dotaci na akci „Spolkový dům Pátek“

-         Smlouvu o partnerství číslo 4/2014 uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým rybářským svazem místní organizací Pátek, v souladu s ustanovením §1746 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, potřebnou k žádosti o dotaci na akci „Spolkový dům Pátek“

-         návrh Žádosti o změnu stavby před dokončením spojené se změnou užívání na akci Spolkový dům v Pátku, jehož prostory by pro svoji činnost využívaly zejména místní spolky a obecní knihovna

-         Žádost o dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, prioritní osa 3, Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – volnočasové aktivity, na akci „Sousedský spolkový dům v Pátku“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh

 

 Zasedání zastupitelstva dne 25. března 2014 ( 4 / 2014 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         informace starosty pana Jiřího Buluška o probíhajících pracích na sanaci podzemních vod, realizovaných společností Chemcomex Praha, a.s., její zaměstnanci provedli kontrolní měření ve studnách u těch nemovitostí, jejíž majitelé o to projevili zájem, a výsledky jim předali prostřednictvím starosty pana Jiřího Buluška v termínu stanoveném na informativní schůzce dne 4. 3. 2014

-         informace ředitelky MŠ Pátek paní Květoslavy Fadrhoncové o zákazu vstupu dětí a dospělých do environmentální zahrady bez doprovodu učitelek Mateřské školy Pátek, který vydala z důvodu poškození speciálního povrchu dvou nově instalovaných kreslících tabulí v tomto areálu (u jedné došlo k poničení v průběhu tří hodin po instalaci), zastupitelé tento zákaz podpořili

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška o možnosti získání 100% podpory na akci „Tůně Pátek“ v rámci výzvy OPŽP SFŽP a rozhodli podat žádost o dotaci z prostředků EU

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 4 / 2014  

-         Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci včetně všech podkladů a dokumentů, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. Zdenou Matoušovou Skálovou, Milovice, na akci „Tůně Pátek“ s dohodnutou odměnou ve výši 15 000,- Kč, uzavřenou na základě zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

-         Smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace a výkon autorského dozoru při provádění stavby, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. Josefem Matoušem, Milovice, s dohodnutou odměnou ve výši 60 500,- Kč včetně DPH za projektovou dokumentaci a 29 040,- Kč včetně DPH za autorský dozor, vše na akci „Tůně Pátek“, uzavřené na základě zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

-         podání Žádosti o podporu ze SFŽP v rámci LVIII. výzvy, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, na akci „Túně Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh

-         Směrnici číslo 1/2014 Schvalování účetní uzávěrky s účinností od 25. března 2014

-         Přílohu číslo 1 Harmonogram schvalování účetní uzávěrky ke Směrnici číslo 1/2014 s účinností od 25. března 2014

Různé:

-         zastupitelé projednali a vzali na vědomí informaci starosty pana Jiřího Buluška:

- o předání Žádosti o dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, na akci „Sousedský spolkový dům v Pátku“ na ROP Střední Čechy dne 25. 3. 2014

- o osazení závor ve Vršálích, které se budou uzamykat po instalaci tabulí s informacemi pro občany

Diskuse:

-         zastupitel a předseda Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek pan Luboš Vaněk požádal o sjednání schůzky s investorem v lokalitě „V Ohrádkách“ kvůli zajištění výměny uschlých stromů z podzimní výsadby,

 dále vznesl dotaz, jak by šlo co nejlépe vyřešit dopravní situaci v centru obce, zejména stání aut na veřejné zeleni

-         starosta pan Jiří Bulušek informoval o prověrce stavu stromů rostoucích v intravilánu obce, při níž dendrolog konstatoval, že dvě lípy (před číslem popisným 41 a na místním hřbitově) jsou ve velmi špatném stavu a doporučil jejich odstranění a náhradní výsadbu, starosta to bude řešit ve spolupráci s Obecním úřadem Pátek a majitelem příslušné části hřbitova římskokatolickou církví

-         místostarostka paní Iveta Zikmundová informovalo o konání dětského karnevalu v sobotu 12. dubna 2014 od 14 hodin v sále místního hostince a maškarního plesu pro dospělé, který bude v sobotu 12. dubna 2014 od 20 hodin

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 22. dubna 2014, 27. května 2014 a 24. června 2014 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

JUBILEA

 

Začátkem roku 2014 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Paní Jana Blažková, Pátek 193

Paní Helena Müllerová, Pátek 155

Pan Jaromír Licek, Pátek 192

Paní Věra Rynekrová, Pátek 38

Pan Jaromír Martinek, Pátek 126

Pan Josef Hotovec, Pátek 106

Paní Věra Serbusová, Pátek 156

Pan Milan Sobota, Pátek 190

Paní Jiřina Slaninová, Pátek 166

 

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví a vše dobré do dalších let.

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2013

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2013:

-         komunální odpad a bioodpad  - 683 926,- Kč

-         nebezpečné odpady – 6 396,- Kč

-         nadrozměrný odpad – 25 046,- Kč

celkem = 715 368,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

-         EKO – KOM – 119 334,- Kč

-         Elektrowin – 10 024,- Kč

-         prodej železa – 3 202,- Kč

celkem = 125 570,- Kč

 

Celkové náklady obce = 589 798,- Kč

Náklady na 1 občana = 947,- Kč (počet občanů k 1. 1. 2013 byl 623, 612 občanů trvale hlášených a 11 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2013  - 371 940,- Kč

 

V roce 2013 bylo vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 7,56 tuny papíru,  13,33 tuny plastů a 8,63 tuny skla.

 

Investiční a neinvestiční plány Obce Pátek na rok 2014 až 2015

 

Záměr: 1. Revitalizace centrální části obce Pátek a zahrady v areálu Diakonie

 

Podpora: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

                Žádost o poskytnutí dotace v roce 2014 –  Zkvalitnění životního prostředí

Event. č.: FŽP/ZŽP/019616/2014

 

Popis projektu: Navrhovaná výsadba má za cíl sjednotit alejovou výsadbu stromů v obci a dále pak vytvořit klidovou a odpočinkovou zónu v obci při stávající udržované travnaté ploše, která v současné době slouží ke sportovním a zájmovým aktivitám obyvatel, zejména pak malých dětí. Realizací projektu dojde k podpoření základního charakteru venkovské krajiny formou alejové kompozice a posílení již vzrostlého keřového patra. Realizace předkládaného projektu bude formou generálního dodavatele na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 

Realizace akce

 Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 3/ 2013

 Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 3/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 12/ 2014

 

Dotace

Typ dotace: investiční+neinvestiční

Požadovaná investiční dotace: 243 353 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 868 337 Kč

Požadovaná dotace celkem: 1 111 690 Kč

Vlastní investiční zdroje: 30 000 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 70 000 Kč

Vlastní zdroje celkem: 100 000 Kč

Příspěvek jiných subjektů na daný kal. rok: 0 Kč

Předpokládané investiční náklady: 273 353 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 938 337 Kč

z toho materiálové náklady: 0 Kč

z toho náklady na služby: 0 Kč

z toho mzdové náklady: 0 Kč

Celkové náklady: 1 211 690 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 91,747%

 

Termín veřejné zakázky – bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

 

Záměr: 2. Rekonstrukce povrchů vozovek místních komunikací  –  I. etapa

 

Podpora: Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

                Žádost o poskytnutí dotace v roce 2014 – Program obnovy venkova

 Event. č.: FRO/POV/019610/2014

 

Popis projektu: Předmětem projektu je oprava povrchů vozovek místních komunikací obce Pátek v lokalitě U Hliňáku, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální silniční síť - komunikaci III/32916. Stávající povrchy komunikací jsou značně poškozené. Jejich povrch je ve špatném stavu hlavně po zásazích do oprav pod nimi se nacházejících inženýrských sítí a dále pak po zásahu povodní v průběhu roku 2013. Realizace stavby bude provedena generálním dodavatelem na základě uzavřené smlouvy o dílo. Předmětem stavby budou následující dílčí stavební práce prováděné na jednotlivých úsecích: - očištění stávajících krajnic od nánosů - očištění vozovky - odfrézování poškozeného živičného krytu vozovky v tl. do 50 mm s odvozem a uložením na skládku - výšková úprava stávajících znaků inženýrských sítí - spojovací postřik asfaltovou emulzí - provedení vyrovnávky asfaltovou směsí - spojovací postřik asfaltovou směsí - krytová vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm - doplnění krajnic ze štěrkodrti - úprava ploch v okolí stavby dotčených stavební činností

 

Realizace akce

Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 10/ 2013

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 12/ 2013

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 12/ 2014

 

Dotace

Typ dotace: investiční

Požadovaná investiční dotace: 2 663 819 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 0 Kč

Požadovaná dotace celkem: 2 663 819 Kč

Vlastní investiční zdroje: 150 000 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 0 Kč

Vlastní zdroje celkem: 150 000 Kč

Předpokládané investiční náklady: 2 813 819 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 0 Kč

Celkové náklady: 2 813 819 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 94,669%

 

Termín veřejné zakázky – bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

Záměr: 3. Rekonstrukce propustku

 

Podpora: Ministerstvo pro místní rozvoj

                 Žádost o dotaci – Obnova obecního a krajského majetku po živelných  

                pohromách v roce 2013

Event. č.: 73478

 

Popis projektu: Rekonstrukce propustku poškozeného povodní v roce 2013. Součástí úprav je rovněž zvýšení průtočné kapacity objektu a zpevnění břehů.

 

Realizace akce

Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 08/ 2013

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 06/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 12/ 2014

 

Dotace

Typ dotace: investiční

Požadovaná investiční dotace: 883 575 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 0 Kč

Požadovaná dotace celkem: 795 217 Kč

Vlastní investiční zdroje: 88 358 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 0 Kč

Vlastní zdroje celkem: 88 358 Kč

Předpokládané investiční náklady: 883 575 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 0 Kč

Celkové náklady: 883 575 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 90 %

 

Termín veřejné zakázky  –  bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

 

Záměr: 4. Vyvádiště – dětské hřiště Pátek

 

Podpora: Ministerstvo pro místní rozvoj

                   Žádost o dotaci –Podpora obnovy a rozvoje venkova

 Event. č.: 74878

 

Popis projektu: Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci jejich zapojení do komunitního života v obci. Jedná se o dětské hřiště v Pátku v lokalitě „V Ohrádkách“. Projekt byl zpracován na základě obrázků dětí místní mateřské školy.

 

Realizace akce

Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 12/ 2013

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 07/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 12/ 2014

 

Dotace

Typ dotace: investiční

Požadovaná investiční dotace: 247 103 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 0 Kč

Požadovaná dotace celkem: 247 103 Kč

Vlastní investiční zdroje: 105 902 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 0 Kč

Vlastní zdroje celkem: 105 902 Kč

Předpokládané investiční náklady: 353 005 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 0 Kč

Celkové náklady: 353 005 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 70 %

 

Termín veřejné zakázky  –  bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

 

Záměr: 5. Sousedský spolkový dům v Pátku

 

Podpora: ROP NUTS II Střední Čechy

                  Integrovaný rozvoj území 15.3.3

 Event. č.: 3wRX6P0001

 

Popis projektu: V rámci projektu bude stržen starý stavební objekt v obci Pátek, kde  se v současné době nachází knihovna a kancelář obecního úřadu. Na jeho místě bude vystaven nový spolkový dům, kde obnoví svou činnost na vyšší úrovni s využitím nových technologií obecní knihovna. Ta bude kromě místnosti s uloženým knižním fondem disponovat i pracovištěm vybaveným PC s veřejným internetem                         a velkokapacitní tiskárnou. Pomocí skládacích dřevěných dveří bude možné knihovnu propojovat se sousední spolkovou místností pro masovější akce (např. přijímání nových čtenářů z řad dětí, mezigenerační čtení apod.) a naopak. Multifunkční spolková místnost s kapacitou cca 70 sedících osob bude využita pro výroční zasedání spolků, promítání dětem i dospělým, ke kulturním vystoupením, besedám, vzdělávání, ale i k neformalizovaným aktivitám občanů obce. K těm patří kondiční cvičení všech generací, kroužky rukodělných činností apod. Ve spolkovém domě bude také klubovna vybavená kuchyňkou s kapacitou cca 20 osob.

 

Realizace akce

Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 10/ 2013

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 7/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 05/ 2015

 

Dotace

Typ dotace: investiční+neinvestiční

Požadovaná investiční dotace: 9.458.117 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 236.215 Kč

Požadovaná dotace celkem: 9 694 332 Kč

Vlastní investiční zdroje: 2 558 883 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 46 785 Kč

Vlastní zdroje celkem: 2.605.668 Kč

Příspěvek jiných subjektů na daný kal. rok: 0 Kč

Předpokládané investiční náklady: 12.017.000 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 283.000 Kč

z toho materiálové náklady: 15 000 Kč

z toho náklady na služby: 58 000 Kč

z toho mzdové náklady: 210 000 Kč

Celkové náklady: 12 300 000 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 78,79%

 

Termín veřejné zakázky  – bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

 

Záměr: 6. Tůně Pátek

 

Podpora: Státní fond životního prostření, výzva 58. Operačního programu životního

                  prostředí, prioritní osa 6.4, Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF)  

                 Optimalizace vodního režimu krajiny

Registrace č.: číslo bude přiděleno.

 

Popis projektu: Úprava bude spočívat v celkové revitalizaci zájmového území s vytvořením dvou tůní.

Cílem je využít celou plochu pozemku pro vytvoření různorodých stanovišť přírodních niv s tůněmi, mělkými břehy a travními porosty.

Realizace předkládaného projektu bude formou generálního dodavatele na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 

Realizace akce

 Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 2/ 2014

Předpokládané zahájení realizace projektu - měsíc: 9/ 2014

Předpokládané ukončení realizace projektu - měsíc: 4/ 2015

 

Dotace

Typ dotace: neinvestiční

Požadovaná investiční dotace: 0 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace: 2 340 858 Kč

Požadovaná dotace celkem: 2 340 858 Kč

Vlastní investiční zdroje: 0 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje: 0 Kč

Vlastní zdroje celkem: 0 Kč

Předpokládané investiční náklady: 0 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady: 2 340 858 Kč

Celkové náklady: 2 340 858 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 100 %

 

Termín veřejné zakázky  –  bude stanoven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace

 

Další informace ke všem investičním a neinvestičním akcím budou zveřejňovány na nových webových stránkách obce Pátek, které se připravují. Zde budou aktuální informace o dění v obci, o chystaných kulturních a sportovních akcích.

Součástí bude i nový infoportál pro širokou veřejnost, kde na základě provedené registrace budou občanům zasílány  aktuální informace přímo do jejich mailových stránek.

 

Zprovoznění nových www. stránek obce se plánuje do konce měsíce května 2014.TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK – HOKEJ

 Hokejisté z Pátku se umístili v 13. ročníku Poděbradském poháru 2013/2014   na krásném 4. místě.   

 

Konečná tabulka o 1. až 6. místo:

1. HC Hokejky Nymburk – 13:2:1, skóre 141:57, 41 bod

2. HC Hornets Nymburk – 12:1:3, skóre 157:82, 37 bodů

3. HC Tsunami Nymburk – 10:1:5, skóre 162:74, 31 bod

4. HC Pátek – 8:2:6, skóre 107:84, 26 bodů

5. Spartak Pečky – 8:1:7, skóre 98:87, 25 bodů

6. HC Brkouni – 8:1:7, skóre 92:90, 25 bodů

 

Odehrané zápasy 1. kolo:

HC Pátek : TJ Český Brod – 16:5

HC Pátek : Spartak Pečky – 7:8

HC Pátek : HK Běchovice – 20:2

HC Pátek : HC Sány – 0:5

HC Pátek : HC Hokejky Nymburk – 0:11

HC Pátek : HC Hornets Nymburk – 4:5

HC Pátek : HC Bears Nymburk – 12:3

HC Pátek : Sokol Mochov – 5:2

HC Pátek : HC Brkouni – 5:0

HC Pátek : TC Tsunami Nymburk – 7:11

HC Pátek : HC Buldoci Poděbrady – 12:6

Odehrané zápasy 2. kolo:

HC Pátek HC Brkouni – 5:5

HC Pátek : HC Tsunami Nymburk – 0:5

HC Pátek : HC Hokejky Nymburk – 0:5

HC Pátek : Spartak Pečky – 6:3

HC Pátek : HC Hornets Nymburk – 8:8

 

Střelci HC Pátek:

Nedbalý Petr vstřelil celkem 54 branek, Bek Dušan 16 branek, Svoboda Michal 14 branek, Hněvsa Jakub 10 branek

Po 5 gólech vstřelili: Jeřábek Jiří, Novotný Miroslav a Svoboda Aleš

Šimáček Marek vstřelil 3 branky, Kafka Zdeněk 2 branky

Po 1 gólu vstřelili: Zeman Marek, Nápravník Mirek a Necid Jiří

 

 

 

SDH Pátek

Zpráva o činnosti MH Pátek za I. čtvrtletí roku 2014:

    Mladí hasiči se scházeli i v zimních měsících v klubovně hasičské zbrojnice a trénovali na jarní sezónu, ve které je čekají 3 štafety a 2 požární útoky v rámci hry Plamen, dále MH vstoupí v květnu do dalšího kola soutěže Polabská liga, kde se soutěží v požárních útocích a zúčastní se dalších hasičských soutěží.         

     V případě, že byste chtěli vidět, mladé hasiče v akci, srdečně Vás zveme na závody a budeme rádi za Vaši podporu.

Termíny závodů jsou: sobota 26. 04. – neděle 27. 04. 2014 Nymburk (hasičské hřiště u Zimního stadionu) vždy od 8,30 hodin, sobota 03. 05. 2014 Libice nad Cidlinou od 13,00 hodin, sobota 10. 05. 2014 Všechlapy od 13,00 hodin, sobota 17. 05. – neděle 18. 05. 2014 Sadská (bývalá skládka u jezera) vždy od 8,30 hodin, sobota 31. 05.2014 Budiměřice 8,30 hodin, sobota 07. 06. 2014 Křečkov od 8,30 hodin a sobota  21. 06. 2014 Vestec od 8,30 hodin.

                                                           Za kroužek MH Pátek:Kateřina a Jiří Šafránkovi

 

Informace o činnosti SHD Pátek

Rok 2014 zahájili dobrovolní hasiči jako již tradičně organizací hasičského plesu. Ten se uskutečnil 15. 2. 2014 v hospodě na návsi. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravách, sponzorům za darované ceny do bohaté tomboly, kapele Duo Tandem a v neposlední řadě všem hostům za účast a milou atmosféru.

15. 3. 2014 byla písemně sezvána celá členská základna SDH Pátek na volební schůzi. Hospodář vybíral poslední členské příspěvky a ti jedinci, kteří se již aktivně nezapojují do dění či příspěvek do stanoveného termínu neuhradili, byli ze spolku vyškrtnuti. Zároveň podepsal přihlášku jeden nový člen a bude zařazen do oddílu mužů. Také se podařilo zvolit nové členy výboru SDH Pátek. Volební schůzi ukončilo vyzvánění mobilního telefonu starosty SDH Pátek. Ten po krátkém telefonním hovoru oznámil,  že v novostavbách za fotbalovým hřištěm hoří. Následoval urychlený přesun do zbrojnice a výjezd zásahové jednotky. Na hašení požáru spolupracovali naši hasiči s jednotkami dalších SDH z okolních obcí i s profesionálními hasiči.

Na pozemku za hasičskou zbrojnicí postavili dobrovolní hasiči kůlnu, která bude využívána především mladými hasiči – jako prostor pro úschovu překážek a dalšího vybavení, potřebného pro tréninky našich nadějných dětí.

I letos budou všechny oddíly reprezentovat SDH Pátek v soutěžích, které se konají v okolních obcích. Díky pravidelným tréninkům máme jistě velkou šanci uspět a uděláme maximum pro výborné výsledky. Na cestách nás bude doprovázet nový hasičský vůz, na jehož renovaci a opravě usilovně pracovali členové mužského oddílu SDH. Patří jim velký dík.

 

 

Preventivní činnost SDH Pátek

Jarní počasí na sebe nenechalo dlouho čekat a sluníčko nás láká k pracím venku. Není důvod váhat a všichni se pustíme do zkrášlování svých zahrádek. Rádi bychom apelovali na všechny občany Pátku, aby dbali dodržování bezpečnostních opatření a vyvarovali se rizikového chování, čímž předejdou vzniku požárů a nepříjemnostem.

Nejčastěji má tragické následky vypalování starých travin a porostů. Upozorňujeme občany a  dále pak právnické a fyzické podnikající osoby (dále jen podnikatelské subjekty) v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně na povinnost, která vzniká při spalování hořlavých látek na volném prostranství. Spalování hořlavých látek ve volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou podnikatelské subjekty povinny předem písemně oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně může takovou činnost zakázat, přičemž zvláště ustanovení předpisů (např.: lesní zákon a další), nejsou tím dotčena. Pro účely tohoto úkonu byl vytvořen oznamovací formulář, který naleznete  na stránkách www.hzskladno.cz, v sekci  „nahlašování pálení“.

Zde elektronicky vyplníte a odešlete formulář, čímž splníte oznamovací povinnost podle zákona o požární ochraně. Toto opatření se doporučuje i řadovým občanům na soukromých pozemcích. Se zřetelem na rozsah této činnosti je nutné stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Na závěr několik velice užitečných informací při pálení na veřejných prostranstvích:

1.                  místo pro rozdělání ohně musí být ohraničeno pruhem širokým 1 m, zbaveným suchého porostu, stromů a křovin, musí být minimálně 50 m od okraje lesních porostů a 100 m  od stohů slámy

2.                  spalování by měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let

3.                  k rozdělání ohně nesmějí být použity hořlavé kapaliny a musí být zajištěny základní prostředky k provedení prvotního hasebního zásahu (hasicí přístroj, kbelík s vodou, písek) a u většího rozsahu pálení zajistit asistenci jednotky SDH obce nebo města

4.                  dodržovat zákaz pálení jiných látek než přírodního původu (pneumatiky, materiály natřené barvou apod.)

5.                  zajistit minimálně 12 hodinové dohlídky po skončení pálení

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo budete potřebovat pomoc či konzultaci, neváhejte se na nás obrátit, například prostřednictvím emailu - SDHPATEK@EMAIL.CZ

Dobrovolní hasiči z Pátku Vám přejí krásné jaro!

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

  Preventistka PO SDH Pátek: Mgr. Monika Pečenková

 

 

ELEKTROWIN – zpětný odběr elektrospotřebičů

 

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin

Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných zemin.

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů.  Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat sama.

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.

Urban mining čili městská těžba

Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů  po skončení jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených  na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.

Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako druhotné suroviny.

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka.

Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys

Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.

To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN.

 

 Pozvánky

Polabské muzeum Poděbrady

10. 4. – 8. 6. 2014 – Výstava fotografií Miroslav Podhrázský

do 25. 5. 2014 – Výstava František Karel Foltýn – Jinak

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

do 30. 4. 2014 – Jaro na vsi – tradiční výstava

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 30. 11. 2014 – Výstava Bohumil Hrabal – známý a neznámý

Výstaviště Lysá nad Labem

10. 4. – 13. 4. 2014 - Dětský sen 2014

10. 4. – 13. 4. 2014 - Elegance 2014 – 18. ročník výstavy

10. 4. – 13. 4.2014 - Narcis 2014 – 13. ročník výstavy jarních cibulovin a zahradnické trhy

10. 4. – 13. 4. 2014 - Regiony České republiky 2014 – 13. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé ČR

21. 5. – 25. 5. 2014 - Natura Viva 2014 – odborná výstava pro myslivce, rybáře, včelaře a zahrádkáře

12. 6. – 15. 6. 2014 - Lázeňský veletrh 2014

12. 6. – 15. 6. 2014 - Růžová zahrada 2014 – 4. celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické trhy

12. 6. – 15. 6. 2014 -  Senior – Handicap: Aktivní život 2014 – 13. ročník výstavy

12. 6. – 15. 6. 2014 -  Šikovné ruce našich seniorů – 15. ročník výstavy

10. 7.  – 13. 7. 2014 – Květy 2014 – 18. celostátní výstava květin a zahradnické trhy

Botanicus Ostrá

 26. 4. 2014 – Divadlo Koňmo

3. 5. 2014 – Komedianti na káře

10. 5. 2014 – Teátr Víti Marčíka

17. 5. 2014 – Festival jídla, pití a tance

24. 5. 2014 – Divadlo To jsem já

31. 5. 2014 – Kejklířské divadlo

7. 6. 2014 – Divadlo Dokola

14. 6. 2014 – Divadlo Koráb

21. 6. 2014 – Slavnosti medu a perníku

28. 6. 2014 – Kejklíř Vojta Vrtek

5. 7. 2014 – Péro za kloboukem

  

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 250 kusů v dubnu 2014. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.