PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2013     

         Zpravodaj za 1. čtvrtletí roku 2013

Pozvánky na jaro 2013

 

 „Čarodějnice“ 2013

Srdečně zveme malé čarodějnice a čaroděje v kostýmech na tradiční oslavu čarodějnic, která se bude konat v úterý 30. dubna 2013  od 18 hodin na dětském hřišti.

Děti si tradičně opečou buřty a zazpívají.

Country

Večer bude pokračovat u ohně na hřišti country zábavou,      

 k tanci a poslechu zahraje skupina Daltonové.

   

Svoz komunálního odpadu a bio odpadu

Střídavý čtrnáctidenní svoz komunálního a bio odpadu začne v roce 2013 v květnu. První svoz bio odpadů proběhne ve středu 8. 5. 2013,  pak se bude opakovat každý lichý týden až do podzimu 2013.

 

Sběr železného šrotu.

TJ Pátek provede v sobotu 4. května 2013 dopoledne v Pátku sběr železného šrotu.

 

Dětský den 2013

Rybářské závody

Český rybářský svaz Pátek pořádá dětské rybářské závody v sobotu 1. června 2013.  Sraz mladých rybářů je v 8 hodin u rybářské chaty.

Sportovní odpoledne

Zábavný program pro děti se bude konat v neděli 2. června 2013 od 14 hodin  

 na fotbalovém hřišti v Pátku. Jsou připraveny různé soutěže i turnaj v košíkové.

Pátecká buchta

Tradiční soutěž o nejlepší sladkost bude vyhodnocena podle hlasování dětí během sportovního odpoledne.

 

Oslavy 125. výročí SDH Pátek

SDH Pátek zve všechny spoluobčany v sobotu 22. června 2013 na oslavy 125. výročí založení dobrovolných hasičů v Pátku. Podrobný program oslav bude zveřejněn na plakátech.

                                                                                                                                              SDH Pátek

Hurá prázdniny – aneb letní kino v Pátku

Také v letošním roce zahájíme prázdniny promítáním pohádky pro všechny školáky a předškoláky.

Za příznivého počasí bude letní kino na prostranství u hřiště v Pátku.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2013

  

Zasedání zastupitelstva dne 29. ledna 2013 ( 1 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezené obsahem návrhu, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, zadané v otevřeném řízení, kterým toto zadávací řízení ruší

-         Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné činnosti požární ochrany v obci Pátek za rok 2012

-         Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

-         žádosti občanů o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložili Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek připravit monitorovací zprávu o počtu stromů v obci v havarijním stavu

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovateli zápisu č. 1/2013 pana Bohuslava Kroupu a paní Mgr. Martinu Radoňovou

-         Smlouvu číslo 1/2013 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek

-         Smlouvu číslo 3/2013 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek

-         Smlouvu číslo 4/2013 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Místní organizací ČRS Pátek

-         Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM

-         Rozpočtové opatření číslo 1/2013, zpracované správcem rozpočtu

-         výši měsíčních odměn za výkon funkce místostarosty v plné výši, viz příloha číslo 1 k nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2013

-         výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů zastupitelstva v plné výši, viz příloha číslo 1 k nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2013

-         Inventury majetku obce Pátek za rok 2012 a Mateřské školy Pátek za rok 2012, a to včetně vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Pátek v celkové hodnotě 6 460,- Kč dle návrhu inventarizační komise

-         Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Poděbrady jako dárcem a Obcí Pátek jako obdarovaný, na peněžní dar ve výši 20 000,- Kč, na kompenzaci neinvestičních nákladů roku 2011 a 2012 za poděbradské děti navštěvující MŠ Pátek

-         Návrh smlouvy číslo 187/2013 na opětovný pronájem souboru obecních pozemků, uzavřený mezi společností Poděbradská Blata a.s., a Obcí Pátek

-         Darovací smlouvu číslo 1/2013 na bezplatné převzetí 130 kusů knih v hodnotě 7 193,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou Zumrovou

-         Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2013

-         Cenový výměr obce Pátek číslo 1/2013, kterým se stanovuje poplatek za pořízení služby provozované JSDH Pátek, s platností od 1. 2. 2013

-         Plán environmentálního vzdělávání v Mateřské škole Pátek

-         Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým svazem ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Pátek, v souladu s ustanovením § 51 Zákona číslo 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Environmentální školka“

-         podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP, výzva číslo 43 na vybudování environmentální zahrady MŠ v rámci akce „Pátek – Environmentální školka“, včetně povinných příloh a čestných prohlášení a pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním obce při jednáních se SFŽP ČR a podpisem všech dokumentů

-         příspěvek na činnost ve výši 2 000,- Kč Místní skupině Červeného kříže Poděbrady a uložili Finančnímu výboru při ZO Pátek připravit rozpočtové opatření

Zastupitelé projednali:

-         Žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených Poděbrady o příspěvek na činnost a tuto zamítli

-         Žádost o příspěvek na publikaci k akci Bezpečně na silnici a tuto zamítli  

 

Zasedání zastupitelstva dne 26. února  2013 ( 2 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za rok 2012 předložené Kontrolním výborem při OÚ Pátek

-          zprávy Kontrolního výboru při ZO Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých v roce 2012 SDH Pátek, TJ Pátek, Mysliveckému sdružení Pátek a ČRS MO Pátek

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2012, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje

-         informaci předsedy Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek o stavu vzrostlých stromů  na obecních pozemcích v intravilánu obce

-         Zápis číslo 1/2013 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY – KO ze dne 5. 2. 2013 včetně Závěrečného účtu svazku za rok 2012

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovateli zápisu číslo 2/2013 pana Jindřicha Hněvsu a pana Luboše Vaňka

-         Dodatek k Mandátní smlouvě číslo 7158 na zajištění povinností zadavatele na zrušenou veřejnou zakázku „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, kterým se snižuje odměna mandatáře, společnosti IPIefekt s.r.o.

-         Žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů, nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“ na SFPŽ ČR

-         Žádost o aktualizaci projektu „Obec Pátek – sanační práce“

-         začlenění do územní působnosti místního partnerství MAS Mezilesí a zahrnutí do územní působnosti MAS Mezilesí a přípravu Integrované strategie území (ISÚ) na svém území

-         podání žádosti o dotaci na Pátecký ekovláček v rámci 9. ročníku grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko

-         pokácení 2 kusů ořešáku královského na pozemku parcelní číslo 596 v k.ú. Pátek u Poděbrad a 1 kusu jabloně obecné na pozemku parcelní číslo 595/25 v k.ú. Pátek u Poděbrad, ohrožujících zdraví a majetek občanů i obce

-         výsadbu nových stromů (dubů a jeřábů) po vytěžených stromech v lokalitě „Vršála“ a ukládá Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek provést průzkum trhu se semenáčky a zajistit nákup  100 kusů dubů   a 50 kusů jeřábů včetně chrániček

Zastupitelé projednali:

-         zastupování obce Pátek v Honebním výboru Honebního společenstva Pátek a jmenovali jako zástupce starostu pana Jiřího Buluška, od projednávání tohoto bodu odstoupil zastupitel pan Luboš Vaněk

 

Zasedání zastupitelstva dne 19. března  2013 ( 3 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         oznámení Mateřské školy Pátek o uzavření mateřské školy během pobytu dětí na škole v přírodě v termínu od 25. 5. 2013 do 1. 6. 2013

-         informace o průběhu Honebního výboru Honebního společenstva Pátek

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovateli zápisu číslo 3/2013 pana Bohuslava Kroupu a paní Ivetu Zikmundovou

-         Darovací smlouvu číslo 2/2013 na bezplatné převzetí 38 kusů knih v hodnotě 687,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Ivankou Fadrhoncovou

-         Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad mezi Obcí Pátek a společností EKO – KOM a.s., Praha 4

-         Závěrečný účet obce Pátek za rok 2012 bez výhrad

-         účetní závěrku obce Pátek sestavenou k 31. 12. 2012 včetně výsledků hospodaření – ztráty  ve výši 530 730,12 Kč a umoření ztráty z nerozděleného zisku předcházejících období

-         účetní závěrku PO Mateřská škola Pátek sestavenou k 31. 12. 2012 včetně výsledku hospodaření – zisku ve výši 105 219,47 Kč a převod zisku na účet Obce Pátek

  

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku  ve dnech 23. dubna 2013, 21. května 2013 a 25. června 2013 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea

 

Začátkem roku 2013 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Pan Jaroslav Jedlička, Pátek 247

Paní Dana Vodičková, Pátek 202

Paní Anna Fecáková, Pátek 112

Paní Jarmila Novotná, Pátek 115

Paní Dagmar Votavová, Pátek 161

Paní Růžena Janků, Pátek 178

Paní Olga Mikšovská, Pátek 17

Paní Jaroslava Svobodová, Pátek 158

 

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Co se stalo začátkem roku 2013

 

Tříkrálový koncert

První lednovou sobotu 5. ledna 2013 od 18 hodin se konal v Kostele svatého Vavřince v Pátku Tříkrálový koncert. Ve zcela zaplněném kostelíčku jsme vyslechli několik skladeb v podání houslisty pana Romana Patočky, za varhanního doprovodu slečny Kateřiny Málkové. Na safoxon a klarinet zahrál Felix Slováček jr.

 

Hasičský ples

Pátecký hasičský ples se letos konal 23. 2. 2013 od 19 hodin v místním hostinci. K poslechu a tanci hrála kapela DUO TANDEM. Cena vstupenky byla 100,- Kč a místní zábavu navštívilo 135 účastníků, kteří měli možnost zúčastnit se soutěže o ceny. Poprvé v historii konání hasičských plesů byl tento ples nekuřácký a většina přítomných hodnotila toto rozhodnutí kladně. SDH Pátek tímto mnohokrát děkuje všem sponzorům a také návštěvníkům plesu.

Za SDH Pátek Jan Bureš

 

Ples TJ Pátek

9. 3. 2013 se v místním pohostinství konal již tradiční sportovní ples. Přesto byl v něčem výjimečný. A to, že si pan hostinský dal podmínku, že sál musí být řádně vyzdoben, aby každý na první pohled poznal, jaký spolek ples pořádá. A to se doufáme, podařilo. Kolínská kapela UNIKÁT začala hrát přesně ve 20 hodin. Ples zahájil jako tradičně veršovaným slovem pan Miloš Vančura a začala zábava. Kapela hrála jak o život písničky všech hudebních žánrů, ke spokojenosti všech přítomných. Letošní tombola byla rekordně bohatá, obsahovala 429 cen.

Na závěr děkujeme všem sponzorům za bohatou tombolu a s pozdravem sportu zdar se těšíme  na novou fotbalovou sezónu a další akce pořádané Tělovýchovnou jednotou Pátek.

Za TJ Miroslav Kadlec

 

Volby prezidenta republiky

1. kolo prezidentských voleb

První kolo volby prezidenta republiky se konalo v pátek 11. ledna 2013 a v sobotu 12. ledna 2013. Počet osob zapsaných do seznamu voličů bylo celkem 507. Voleb se zúčastnilo 372 oprávněných voličů, odevzdáno bylo 371 platných hlasů.

Výsledky 1. kola dle pořadí volených kandidátů:

1. Zuzana Roithová – 15 hlasů

2. Jan Fischer – 65 hlasů

3. Jana Bobošíková – 18 hlasů

4. Taťana Fischerová – 3 hlasy

5. Přemysl Sobotka – 15 hlasů

6. Miloš Zeman – 104 hlasy

7. Vladimír Franc – 28 hlasů

8. Jiří Dienstbier – 32 hlasy

9. Karel Schwarzenberg – 91 hlas

 

 

2. kolo prezidentských voleb

Druhé kolo volby prezidenta se uskutečnilo v pátek 25. ledna 2013 a v sobotu 26. ledna 2013. Celkem bylo do seznamu voličů zapsáno 505 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 342 voličů, kteří odevzdali 342 platných hlasů.

Výsledky 2. kola dle pořadí volených kandidátů:

6. Miloš Zeman – 175 hlasů

9. Karel Schwarzenberg – 167 hlasů

 

Výroční zpráva o činnosti SDH Pátek 2012

 

Naše organizace k dnešnímu dni čítá 57 členů, z toho 32 dospělých a 25 dětí. Bylo uspořádáno celkem 7 členských schůzí a 5 výborových. Z naplánovaných akcí jsme se většiny zúčastnili, více o průběhu těchto akcí se dozvíte ze zprávy velitele a vedoucího kroužku MH.

Uskutečněný hasičský ples se velmi zdařil, návštěvníci plesu odcházeli spokojení. Akce Pátecké jiskření a Lampiónový průvod s pohádkovými bytostmi nám zhodnotí vedoucí MH Pátek paní Kateřina Šafránková. Dětský den se z důvodu nepříznivého počasí se zcela nevydařil, avšak zúčastněným dětem se i přesto líbil. 

Hasiči dbali na údržbu a provozuschopnost požární techniky, vodních zdrojů a pomoc obci při opravách chodníků. Celkovou činnost SDH Pátek za rok 2012 hodnotím jako průměrnou s ohledem na horší umístění mužů v Ligové soutěži, naproti tomu mladí hasiči opět dosáhli výborných výsledků jako v minulém roce.

Vzhledem ke klesající účasti členů na schůzích a některých akcí jsme se rozhodli vypracovat dotazník, ve kterém měli členové možnost vyjádřit svůj názor na chod jednotky, případně navrhnout možná zlepšení. Vyhodnocení proběhne na první členské schůzi.

Doufám, že se v příštím roce zlepší přístup všech členů k řádnému chodu jednotky a nápomoc vznikajícímu ženskému družstvu.

Závěrem bych rád poděkoval vedoucím kolektivu mladých hasičů za dobře odvedenou práci a jménem sboru taktéž Obecnímu úřadu za podporu v naší činnosti a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.

Za SDH Pátek  Jan Bureš

 

Místní organizace Českého rybářského svazu Pátek

 

Zpráva o činnosti za rok 2012

Podzimní výlovy v Pátku:

rybník Velký – celkem vyloveno 906 kg ryb: 4200 kusů  - 133 kg kapra K1, 240 kusů - 88 kg kapra K2, 456 kusů - 460 kg kapra K3 a 144 kusů – 225 kg kapra K4

rybník U sádek – celkem vyloveno 257 kg rab: 330 kusů – 45 kg kapra K2, 207 kusů – 152 kg kapra K3, 49 kusů – 60 kg kapra K4

rybník Vršála – celkem vyloveno 300 kg ryb: 250 kusů – 300 kg kapra K4

rybník Hliňák – celkem vyloveno 473 kg ryb: 61 kusů – 40 kg kapra K2, 129 kusů – 153 kg kapra K3, 150 kusů – 280 kg kapra K4

rybník Skála – celkem vyloveno 584 kg ryb: 920 kusů – 292 kg kapra K2, 168 kusů – 180kg kapra K3, 66 kusů – 112 kg kapra K4

rybník U Lazarů- nebyl loven

Celkem v podzimních výlovech bylo vyloveno 2 520 kg ryb: 4200 kusů kapra K1 o hmotnost 133 kg, 1550 kusů kapra K2 o hmotnosti 465 kg, 960 kusů kapra K3 o hmotnosti 945 kg a 660 kusů kapra K4 o hmotnosti 977 kg.

 

Sumarizace úlovků za rok 2012:

Kapr – 583 kusů s celkovou hmotností 1282,6 kg

Lín – 8 kusů s celkovou hmotností 3,6 kg

Cejn – 23 kusy s celkovou hmotností 5,7 kg

Tloušť – 2 kusy s celkovou hmotností 2,3 kg

Parma – 1 kus s hmotností 1,2 kg

Štika – 11 kusů s celkovou hmotností 19,8 kg

Candát – 14 kusů s celkovou hmotností 24,6 kg

Sumec -6 kusů s celkovou hmotností 39 kg

Úhoř – 15 kusů s celkovou hmotností 8,5 kg

Amur – 15 kusů s celkovou hmotností 66 kg

Tolstolobik – 3 kusy s celkovou hmotností 9 kg

Karas – 47 kusů s celkovou hmotností 21 kg

Ostatní – 67 kusů s celkovou hmotností 13,4 kg

Celkem bylo v roce 2012 uloveno 795 ryb o celkové hmotnosti 1496,7 kg

Za MO ČRS Pátek Jindřich Hofman

 

Místní knihovna Pátek

 

Velké poděkování patří všem, kteří v minulém roce věnovali své knížky do naší knihovny. Celkem knihovna získala přes 200 titulů všech žánrů. Děkujeme především těmto dárcům: panu Leošovi Egerovi, paní Ivance Fadrhoncové, paní Evě Rakové a paní Jaroslavě Svobodové.

 

  Hokejisté HC Pátek

 

Hokejisté TJ Pátek absolvovali další ročník 2012/2013 o Poděbradský pohár.  

Za pátecké družstvo nastupovali tito hokejisti:

Josef Adam, Jan Bedrna, Dušan Bek, Zdeněk Bek, Petr Fiala, Miroslav Hartman, Jindřich Hněvsa, Milan Hněvsa, Jakub Hněvsa, Jiří Jeřábek, Jan Kapic, Mirek Nápravník, Josef Nutil, Zdeněk Kafka, Aleš Svoboda, Michal Svoboda, Marek Zeman Adam Zmeškal.

Nejlepší střelci HC Pátek v tomto ročníku jsou:

Mirek Novotný – vstřelil 31 branek

Dušan Bek – vstřelil 23 branek

Michal Svoboda – vstřelil 17branek

Petr Fiala – vstřelil 16 branek

Aleš Svoboda – vstřelil 12 branek

 

Výsledky po 20. kole k 30. 3. 2013

1. HC Hokejky Nymburk – 17-0-2, skóre 218:80, 51 bod

2. HC Tsunami Nymburk – 15-0-3, skóre 194:86, 45 bodů

3. HC Hornets Nymburk – 14-2-3, skóre 162:84, 44 body

4. HC Pátek – 13-0-5, skóre 139:78, 39 bodů

5. Sokol Dochov – 10-1-8, skóre 127:75, 31 bod

6. Spartak Pečky – 7-1-11, skóre 123:128, 22 body

7. TJ Český Brod – 7-0-12, skóre 96:138, 21 bod

8. HC Buldoci Poděbrady – 6-1-12, skóre 110:153, 19 bodů

9. HC Sány – 5-1-13, skóre 90:203, 16 bodů

10. HC Brkouni – 4-3-11, skóre 83:142, 15 bodů

HC White Rats Nymburk – 0-1-18, skóre 71:246, 1 bod

Všechny zápasy se hrály na zimním stadioně v Nymburce.

 

Výsledky všech zápasů na www.zimpdy.cz

 

 

JARO 2013 – co nás čeká?

 

 TJ Pátek – kopaná – rozpis zápasů

 

Začala jarní část fotbalové sezóny 2012/2013. Zveme všechny spoluobčany na zápasy, přijďte podpořit domácí mužstva.

Za TJ Pátek Jaromír Bulíř

 

 

 

 

 


 


Upozornění preventisty PO

 

Likvidace vosího hnízda – kdy a jak si pomůžeme sami a kdy volat hasiče?

 

Zpozorujete-li zvýšený výskyt vos ve vaší domácnosti, pak se zcela jistě někde poblíž nachází jejich hnízdo. Nejčastěji se jedná o místa u starých trámů, pod okapy a u střech, na stromech a v různých dalších zákoutích, výjimkou není ani vosí hnízdo v zemi. Můžete ho tedy nalézt nejen venku, ale třeba i na půdě. S následnou likvidací byste určitě neměli otálet. Jak si s tím poradit svépomocí a kdy už je nutné zavolat hasiče? Dostat žihadlo od vosy není nic příjemného.

Pro člověka, který je na něj alergicky to může být dokonce život ohrožující situace. To je jeden z hlavních důvodů, proč by likvidace vosího hnízda měla proběhnout co nejdříve po tom, co ho objevíte. Netřeba totiž ani připomínat, jak otravné vosy dokážou být a narušit jinak pohodové venkovní posezení. Možností, jak se dobrat kýženého cíle, se nabízí několik.

Na vosí hnízdo platí chemie i vroucí voda

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace, vždy dbejte na zvýšenou opatrnost. Pokud byste vosy splašily, pak na vás zaútočí. Vždy proto mějte vhodné oblečení, tedy dlouhé rukávy a nohavice. Nezapomeňte na brýle, rukavice a šátek přes ústa a nos.  Pokud se vosí hnízdo nachází v zemi, můžete použít vroucí vodu. Tu v dostatečném množství nalijete přímo do otvoru v půdě. Nachystejte si však předem zeminu nebo drny, kterým dané místo ihned poté přikryjete a udusáte. Napadlo-li vás, že byste účinnost této metody podpořili například přidáním nějakého agresivního dezinfekčního přípravku, pak od této myšlenky upusťte. Poškodili byste tak půdu a její přirozenou rovnováhu.

U zavěšených vosích hnízd je likvidace mnohem obtížnější. Zpravidla můžete volit mezi postřikem  a práškem. Vždy však při aplikaci zachovejte bezpečnou vzdálenost. Nejlepší také je, když zvolenou metodu provedete časně zrána (případně po setmění, to je tento hmyz méně aktivní), kdy jsou vosy po noci ztuhlejší, tedy méně pohyblivé. Vždy dbejte na to, jak účinný přípravek je a zda je šetrný k životnímu prostředí. K postřiku musíte mít potřebné vybavení v podobě stříkacího zařízení, u práškových přípravků je součástí balení trubice, která umožňuje aplikaci až z 2 metrů. Prášek se zdá být vhodnější, protože ho vosy samy roznesou po celém hnízdě. Nepřímou likvidaci vosího hnízda  představuje lapač. Ten svým složením láká vosy, aby přilétly blíže. Ty se pak k němu přichytí a uhynou, buď z důvodů nedostatku potravy, nebo díky účinnosti jedu.

 

V jakých případech zlikvidují vosí hnízdo hasiči?

Spousta lidí se domnívá, že s odstraněním vosího hnízda vždy pomohou hasiči. To však není pravda, protože hasiči přijedou pouze v případě, kdy vosy ohrožují lidi na veřejných místech. Pokud tedy bydlíte v sousedství školy či například úřadu, pak je po zvážení situace možné, že se o likvidaci postarají. V opačných případech, kdy si nevíte rady, vás odkážou na odbornou firmu. Cena za zlikvidování se různí v závislosti na lokalitě, obvykle je to od 1500 Kč výše. I když jsou vosy v zahradě užitečné, je téměř nezbytné postarat se o likvidaci hnízda. Pokud vás trápí i bez něj, například přilétávají od sousedů, pak se zbavte lákadel v podobě popadaného nahnilého ovoce. Případně můžete lokálně užívat speciální insekticid ve spreji.

 

SDH PÁTEK vzkazuje: pokud to bude v našich silách, rádi vám s odstraněním hnízda pomůžeme.

         

                Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, David Šafránek a Zdeněk Bureš

 

 

Pátecký ekovláček

 

Zastupitelé obce Pátek rozhodli podat žádost o dataci v rámci 9. ročníku grantového programu TPCE Partnerství pro Kolínsko na akci „Pátecký ekovláček“.

Jedná se o revitalizaci kontejnerového prostranství na návsi na ekologické nádraží s nástupištěm, na které bude přistaven Pátecký ekovláček, doplněný infotabulí o třídění odpadů, vše díky podpoře TPCA. Druhé stanoviště bude vybudováno u hasičské zbrojnice. Bude vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby dvou barev, která by měla představovat kolejiště. Zde budou seřazeny barevné kontejnery na tříděný odpad, v jejichž čele bude stát dřevěná mašinka. 

 

POZVÁNKY

 

Zámek Loučeň

11. 5. – Večerníčkův den – jarní sobota ve znamení nejkrásnějších Večerníčkových příběhů v roce, kdy oblíbená televizní postavička všech dětí oslaví 50. narozeniny

25. 5. – 26. 5. – Concours d´ elegance – 2. ročník přehlídky historických vozidel

1. 6. – Jak se stal Lotrando loupežníkem – Loupežnická stezka – den dětí ve společnosti pohádkového loupežníka

16. 6. – Den otců- volný vstup do labyrintu pro všechny táty spojený s malou hrou, aneb Konec diskriminace mužů v Čechách

6. 7. – 6. narozeniny zámeckých labyrintů – svátek všech duší, které občas bloudí -  oslava narozenin loučeňského fenoménu zvaného labyrintárium, všechny děti ochutnají narozeninový dort

 

Muzeum Keltů v Dobšicích

-         v budově Obecního úřadu Dobšice přímo na návsi obce

-         otevřeno denně od 10 hodin do 16 hodin

1. okruh – Muzeum Keltů

2. okruh – Archeoskanzen, dvorec doby laténské

29. 6. – Středočeské keltské slavnosti a pouť

 

ZOO Chleby

-         otevřeno: všední dny od 8 hodin do 16 hodin, víkendy a svátky od 8 hodin do 18 hodin

-         letošní novinkou jsou oblíbené panáčkující surikaty

-         ochočená gepardice Mzuri, ke které pouští návštěvníky i do výběhu

-         unikátní expozice Labe s českými rybami a vodníkem

-         dětský koutek s ovcemi, kozami, prasátky, morčaty a dalšími domácími zvířaty,které zmůžeme pohladit

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

-         14. 5. – 31. 10. – Svět dětských hraček a knížek v průběhu 20. století – výstava představí proměnu dětských hraček a knížek během posledního století

-         14. 5. – 31. 10. – Nejkrásnější lidové památky na Nymbursku- výstava věnovaná fotodokumentaci lidové architektury na Nymbursku

 

Výstaviště Lysá nad Labem

18. 4. – 21. 4. – Elegance- Avantgarda 2013 – 18. výstava módy, obuvi a koženého zboží

18. 4. – 21. 4. – Dětský sen 2013 – výstava dětského oblečení a hraček

18. 4. – 21. 4. – Narcis 2013 – 12. výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin a zahradnické trhy

22. 5. – 26. 5. – Natura Viva 2013 – 18. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství                 

                         a zahrádkářství

1. 6. – Krajská výstava společenských a loveckých psů

13. 6. – 16. 6. – Růžová zahrada 2013 – 3. celostátní výstava růží, letních květin a zahradnické trhy

13. 6. – 16. 6. – Senior – Handicap:Aktivní život 2013 – 12. výstava pro lidi, kteří nezůstávají         

                          sedět doma

13. 6. – 16. 6. – Šikovné ruce našich seniorů 2013 – 14. ročník výstavy rukodělných prací seniorů 

                        z celé ČR

13. 6. – 16. 6. – Lázeňský veletrh 2013 – 4. výstava léčebné, rehabilitační a relaxační péče

11. 7. – 14. 7. – Květy 2013 – 17. celonárodní výstava květin a zahradnické trhy

11. 7. – 14. 7. – Festival věštění 2013 – 4. ročník výstavy magie, astrologie a věštění

 

Polabské muzeum v Poděbradech

10. 4. – 30. 5. – Výstava výtvarné oboru k 60. výročí založení ZUŠ

10. 4. – 30. 6. – Detektory kovů a archeologie – prezentace zajímavých archeologických nálezů učiněných pomocí detektorů kovů profesionály i amatéry

28. 5. – 28. 7. – Antonín Hübschmann: Kanadské obrázky -  výstava fotografií

5. 6. – 25. 7. - Spojaři ČSLA – výstava představující vybavení ČSLA spojovací technikou

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

11. 4. – 7. 7. – Obojživelníci a plazi – výstava fotografií a živých obojživelníků a plazů

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

14. 5. – 31. 10. – Svět dětských hraček a knížek v průběhu 20. století – výstava představí proměnu dětských hraček a knížek během posledního století

14. 5. – 31. 10. – Nejkrásnější lidové památky na Nymbursku- výstava věnovaná fotodokumentaci lidové architektury na Nymbursku

 

Galerie Melantrich

1. 5. – 31. 5. – Malované opony – výstava dokumentující 50 opon z českých ochotnických divadel

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v dubnu 2013. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.