PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2012     

Zpravodaj za 1. čtvrtletí roku 2012.

Pozvánky na jaro 2012

 

Obecní „Čarodějnice“ 2012

Srdečně zveme malé čarodějnice a čaroděje v kostýmech na tradiční oslavu čarodějnic,

která se bude konat v pondělí 30. dubna 2012 od 18 hodin na dětském hřišti.

Děti si tradičně opečou buřty a zazpívají.

Večer bude pokračovat u ohně na hřišti country zábavou pro dospělé, k tanci a poslechu zahraje skupina Daltonové, pro všechny bude připraveno občerstvení z udírny.

   

Svoz komunálního odpadu a bio odpadu

Od dubna 2012 je zaveden v Pátku střídavý čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu a bio odpadu. Každý sudý týden bude probíhat svoz bio odpadu a v lichých týdnech svoz směsného komunálního odpadu až do podzimu 2012. V zimním období bude následovat pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu.

 

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 21. dubna 2012 proběhne v Pátku svoz nebezpečného odpadu. Firma Nykos bude mít stanoviště na návsi před hostincem od 13,20 hodin do 13,50 hodin. Každý občan musí předat odpad přímo pracovníkovi svozové firmy.

Nebezpečný odpad: televize, monitory, počítače, ledničky, pneumatiky, zářivky, autobaterie,  léky,oleje, barvy, laky, kyseliny a louhy (v původních obalech), obaly od barev.

 

Sběr železného šrotu.

TJ Pátek provede v sobotu 28. dubna 2012 dopoledne v Pátku sběr železného šrotu.

 

Dětský den 2012

Rybářské závody

Český rybářský svaz Pátek zve děti jako každoročně na rybářské závody, které se budou konat v sobotu 9. června 2012 od 8 hodin u rybářské chaty.

Sportovní odpoledne

Tradiční oslavy Dětského dne proběhnou v neděli 10. června 2012 od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Pátku. Jsou připraveny různé soutěže i turnaj v košíkové.

Pátecká buchta

Během odpoledne budou děti hodnotit sladkosti, které napečou maminky, tetičky a babičky.

 

Pátecké Jiskření

V sobotu 23. června 2012 pořádají MH Pátek společně s SDH Pátek IV. ročník hasičské soutěže Pátecké jiskření. Zveme Vás na soutěže v požárních útocích mladých hasičů, ale i SDH a další soutěže. Těšíme se na Vás.                                                                                                                     SDH Pátek

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2012

  

Zasedání zastupitelstva dne 24. ledna 2012 ( 1 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o úspěšném slavnostním otevření Cyklistické stezky Pátek – Poděbrady, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, které proběhlo dne 6. ledna 2012

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o přidělení akceptačního čísla  naší žádosti o dotaci na sanaci kontaminované půdy

-          Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné činnosti požární ochrany v obci Pátek za rok 2011

-          žádost Obce Úmyslovice o povolení umístit zařízení na dochlorování vody pro vodovodní řad pro obce Kouty a Úmyslovice na pozemku ve vlastnictví obce Pátek

-          návrh smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb ze strany Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi, aby ve spolupráci se Sociálním výborem při ZO Pátek zjistil rozsah služeb, poskytnutých touto společností občanům Pátku v roce 2011

-          stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Nymburk k řešení bezpečnosti silničního provozu v obci Pátek

-          průběžný stav vyklízení objektu hokejových kabin

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu č. 1/2012 paní Mgr. Martinu Radoňovou a pana Jindřicha Hněvsu

-          druhou monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu k projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-          pojistnou smlouvu na pojištění stavby cyklostezky Pátek – Poděbrady a k ní náležícího souboru movitých věcí, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Kooperativa pojišťovna a.s.,

-          Dodatek číslo 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené mezi Obcí Pátek a společností RB Harmonia Vini s.r.o., kterým se mění termín nabytí vlastnictví k pozemkové parcele číslo 675 v k.ú. Pátek

-          plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2012

-          Inventury majetku Obce Pátek za rok 2011a Mateřské školy Pátek za rok 2012

-          vyřazení a likvidaci majetku obce dle návrhu inventarizační komise v celkové hodnotě 16 697,70 Kč

-          smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:

číslo 1/2012 s SDH Pátek na částku 60 000,- Kč

číslo 2/2012 s Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10 000,- Kč

číslo 3/2012 s TJ Pátek na částku 150 000,- Kč

-          povrchové úpravy veřejného prostranství v majetku Obce Pátek před nemovitostí č.p. 133  na vlastní náklady majitele nemovitosti

 

Zastupitelé projednali:

-          vyhlášení záměru vypůjčit si bezplatně od společnosti RB Harmonia Vini s.r.o., pozemky parcelní číslo 675, 674 a st. 39,  st. 38/2 a st. 38/1 v k.ú. Pátek u Poděbrad, potřebné pro zajištění chystané sanace kontaminované půdy, a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na úřední desce po dobu 15 dní

-          správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a uložili správci tohoto poplatku požádat o součinnost s vymáháním dlužných částek bankovní domy a Úřad práce Nymburk

-           dopravní situaci v obci  a rozhodli požádat o stanovisko  Dopravní inspektorát Policie ČR Nymburk k řešení situace v lokalitě „V Ohrádkách“ instalací dopravního zrcadla

 

Zasedání zastupitelstva dne 28. února  2012 ( 2 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty p. Jiřího Buluška o přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na sanaci kontaminované půdy, které by, dle doporučení SFŽP, mělo být vyhlášené jako nadlimitní    

-          informaci o přípravě podkladů mapujících poskytování sociálních služeb občanům Pátku

-          zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2011 a Mateřské školy Pátek za rok 2011, předložené Kontrolním výborem při ZO Pátek

-          informaci Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek o havarijním stavu 3 stromů na obecním pozemku, které dle zjištění dendrologa představují obecné ohrožení a uložili místostarostce paní Ivetě Zikmundové oznámit Obecnímu úřadu Pátek pokácení 3 stromů v havarijním stavu

-          současný neuspokojivý stav parkování v inravilánu obce Pátek

-          Zápis číslo 1/2012 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 23.2.2012

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 2/2011 pana Bohuslava Kroupu a pana Luboše Vaňka

-          pověřit společnost IPIefekt s.r.o., Praha 5, zpracováním zadávací dokumentace a přípravou výběrového řízení na sanaci kontaminované půdy  

-          Smlouvu o bezplatné výpůjčce, uzavřenou se společností RB Harmonia Vina s.r.o., týkající se části těchto pozemků: p. č. 675 o výměře 161 m2 , st. p. č. 38/2 o výměře 390 m2 , p. č. 674  o výměře 128 m2 , st. p. č.39 o výměře 290 m2 , st. p. č. 38/1 o výměře 864 m2  všechny zapsané na L. V. číslo 616 v katastru nemovitosti vedeném u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk

-          Závěrečný účet obce Pátek za rok 2011 bez výhrad

-          Rozpočtové opatření číslo 1/2012, předložené správcem rozpočtu

-          žádost o souhlas s vedením inženýrských sítí k pozemkům p.č.503/2 a p.č. 503/3 v k.ú. Pátek u Poděbrad přes obecní pozemek p. č. 638 v k.ú. Pátek u Poděbrad

-          hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pátek v roce 2011 a souhlasili s převedením výsledku hospodaření ve výši 82 549,77 Kč na účet 413 „Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ k následnému použití na nákup plynu na vytápění MŠ Pátek, dále schválili ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši 2 970,- Kč ve fondu odměn a možnost jejich čerpání v roce 2012

-          cenu za prodej dřeva z obecního lesa ve výši 100,- Kč až 300,- Kč za 1 m3 dle typu dřeviny a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi vyvěsit cenový výměr po dobu 15 dnů na úřední desce

 

Zastupitelé projednali:

-          předloženou žádost a uložili Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek zpracovat finanční analýzu pro případné přidání sloupu veřejného osvětlení z důvodu bezpečnosti na prostranství spojující hlavní silnici a cyklostezku z Pátku do Poděbrad

-          Návrh zadání změny číslo 14 Územního plánu sídelního útvaru Poděbrady a nemají k němu připomínek

-          možnost úpravy místní komunikace p. č. 73/3 v k. ú. Pátek u Poděbrad a uložili Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek zjistit cenové nabídky této akce

 

Zasedání zastupitelstva dne 27. března  2012 ( 3 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          výsledky průzkumu trhu na dodavatele akce „Oprava kapličky“, provedeného na základě bodu 2.2.2. Směrnice obce Pátek o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rozhodli vybrat ze tří došlých nabídek:

Jaromír Černý, Křinec, nabídková cena 250 900,- Kč bez DPH

MO-STAV, Dymokury, nabídková cena 275 500,- Kč bez DPH

SenDr s.r.o., Poděbrady, nabídková cena 268 650,- Kč bez DPH

-          zprávu Sociálního výboru při ZO Pátek o poskytování sociálních služeb občanům Pátku

-          Oznámení Mateřské školy pátek o uzavření v době letních prázdnin od 16.7.2012 do 19.8.2012

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o závěrech jednání o zajišťování dopravní obslužnosti, jehož výsledkem je rozhodnutí rozpouštět dosavadní rezervy a stanovení poplatku ve výši 5,- Kč  na občana ( dle počtu obyvatel k 1.1.2011 )

-          zprávu Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek o rozšíření veřejného osvětlení na prostranství u cyklostezky a rozhodli z finančních důvodů řešit toto rozšíření po zveřejnění pololetního výsledku hospodaření obce

-          pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Česká spořitelna a.s. dne 20.4.2012 a výsledky hospodaření za rok 2011 a rozhodli, že nedelegují svého zástupce na tuto valnou hromadu 

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 3/2012 paní Mgr. Martinu Radoňovou a paní Ivetu Zikmundovou

-          zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl“

a vyhlásili nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

-          jako dodavatele stavby „Oprava kapličky“ v souladu se Směrnicí obce Pátek o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pana Jaromíra Černého, Křinec 334, za nabídkovou cenu 250 900,- Kč bez DPH a pověřili starostu pana Jiřího Buluška sepsáním smlouvy

-          vyúčtování neinvestičních nákladů Mateřské školy Pátek za období 8/2011 až 12/2011 a požadovat  úhradu těchto nákladů od okolních obcí, jejichž děti navštěvují MŠ Pátek

-          Dodatek číslo 1 ke smlouvě mandátní uzavřený mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové na zajištění dopravní obslužnosti a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jeho podpisem

-          znění zadávací dokumentace pro přípravu a zpracování Územního plánu Pátek

-          finanční příspěvek Českému rybářskému svazu, místní organizaci Pátek na podporu činnosti dětského rybářského kroužku ve výši 10 000,- Kč a uložili Finančnímu výboru při ZO Pátek připravit rozpočtové opatření

-          úpravu místní komunikace p. č. 73/3 v k. ú. Pátek u Poděbrad, vedoucí ke sběrnému místu na odpady

-          dodržování pravidla „dej přednost zprava“ na místních komunikacích z důvodu bezpečného silničního provozu

-          žádost o souhlas s dělením pozemků par. č. 503/2, par. č. 503/3  v k.ú. Pátek  u Poděbrad

-          Darovací smlouvu číslo 1/2012 na bezplatné převzetí 98 kusů knih v hodnotě 4 839,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a panem Leošem Egerem

-          Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek číslo 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

 

Zastupitelé projednali:

-          Smlouvu s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., na poskytování služeb občanům Pátku a tuto neschválili

-          žádost o zařazení pozemku parc. č. KN 433/3 o výměře 3 148 m2 do územního plánu jako nově

zastavitelné území a na základě závěrů připomínkového řízení tuto neodsouhlasili

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 17. dubna 2012, 29. května 2012 a 19. června 2012 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Paní Marcela Hartmanová, Pátek 126

Pan Jiří Vokolek, Pátek 74

Paní Alena Hrubá, Pátek 41

Pan Jan Suchánek, Pátek 78

Paní Jaroslava Málková, Pátek 26

Pan Jiří Blažek, Pátek 193

Paní Alena Kolbabová, Pátek 162

Paní Ladislava Plachá, Pátek 192

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Vyúčtování nákladů za likvidaci odpadů za rok 2011

 

Komunální směsný odpad – 206,5 tuny  -  náklady   637 986,- Kč

Bio odpad – 6,4 tuny – náklady 19 704,- Kč

Nebezpečné odpady – 0,83 tuny – náklady 12 997,- Kč

Nadrozměrný odpad – 9,3 tuny -  náklady 19 350,- Kč

Celkem náklady :     690 037,- Kč

 

Tříděný odpad:

Papír – 17,4 tuny, plasty – 11,7 tuny, sklo – 8,2 tuny a železo – 8,2 tuny

Odměna EKO –KOM a.s. za tříděný odpad – 109 758,50 Kč

 

Celkové náklady obce  Pátek za rok 2011 – 580 278,50 Kč

Náklady na 1 občana – 988,55 Kč

 

 

 

Co se stalo začátkem roku 2012

Tříkrálová jízda

Jízda Tří králů uvedla do provozu novou cyklostezku z Pátku do Poděbrad v pátek 6. ledna 2012 v 10 hodin. Projekt „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“ byl realizován za přispění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Za větrného počasí na páteckém konci cyklostezky všechny přivítal starosta Pátku pan Jiří Bulušek, krátký projev přednesl hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a poděbradský starosta Ladislav Langr, který zdůraznil, že rozcestník uprostřed cyklostezky Pátek a Poděbrady nerozděluje, ale spojuje. Cyklostezce požehnal probošt poděbradské diecéze monsignore Vladimír Hronek. Do volné přírody byli při této příležitosti vypuštěni tři dravci ze Záchranné stanice pro zraněné a postižené živočichy v Pátku. Za asistence dětí z místní mateřské školy slavnostně přestřihli pásku starostové Pátku a Poděbrad společně s hejtmanem Mudr. Davidem Rathem. Pak již na téměř tříkilometrovou cyklostezku vyrazili všichni cyklisté v čele s hejtmanem Mudr. Davidem Rathem, starostové Pátku a Poděbrad, samozřejmě Tři králové jak jinak než na kolech, handbikeři v čele s páteckým paraolympikem Zdeňkem Šafránkem, starší pánové z Klubu historické cyklistiky v dobovém oblečení a široká veřejnost. Všichni se vydali vstříc Poděbradům po stezce lemované ovocnými stromy, pojmenované po poděbradském ovocnáři Matěji Rösslerovi. Na prohlídku informačních cedulí a případný odpočinek na vybudovaných zastávkách nebyla vhodná doba. Na poděbradském Žižkově přijíždějící přivítal zpěvem Dětský pěvecký sbor Kvítek, fungující při Základní škole Na Valech v Poděbradech. Cílovou pásku na poděbradské straně přestřihly dvě děti z Kvítku. Cyklisté byli odměněni svařeným vínem a občerstvením a všichni přítomní dostali památeční pohlednice s motivy z infotabulí z cyklostezky.

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 18. února 2012 v sále místního hostince ples. K tanci a poslechu zahrála přítomným skupina Grand a pro všechny byla připravena tombola. Sál byl zcela zaplněn a tancovalo se ještě dlouho po půlnoci. Poděkování za ceny do tomboly  patří všem sponzorům, za hlavní ceny děkují organizátoři cestovní kanceláři AureaTour Kolín za poukázky na pobytový zájezd do Chorvatska na Nemiře  a v Omiši.

 

Ples TJ Pátek

Již tradičně se v sobotu 10. března 2012 konal Sportovní ples v místním hostinci.  Za sportovce večer zahájil a všechny přivítal  pan Miloš Vančura. Plný sál tanečníků se výborně bavil až do časných ranních hodin.

 

Hodina Země

V sobotu 31. března 2012 od 20,30 hodin do 21,30 hodin proběhla Hodina Země 2012, ke které se připojil i Pátek. Na stále nebezpečnější změnu klimatu upozornilo zhasnutím více než 6 000 měst ve 150 zemích světa a miliony jednotlivců po celém světě. Přidalo se k nim i 161 českých obcí a měst, ve kterých dohromady žije čtvrtina obyvatel České republiky. Koordinátorem kampaně v ČR  je Ekologický institut Veronika.

 

BIO ODPAD

Mezi hlavní složky bio odpadu patří: tráva, sláma, seno, listí a piliny, drobné dřeviny , odřezky a hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin a květin, organické odpady z kuchyní, popel ze dřeva.

 

Velké větve a roští je možno odvézt na sběrné místo v Pátku, vždy v pondělí od 8 hodin do 9 hodin a od 16 hodin do 17 hodin. 

 

TJ Pátek – kopaná – rozpis zápasů

 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI A

AFK Semice B

Pátek A

25.03. 15:00

NE

Kostomlaty

Pátek A

01.04. 16:30

NE

Pátek A

Bohemia Poděbrady B

07.04. 16:30

SO

Krchleby

Pátek A

15.04. 16:30

NE

Pátek A

Sadská B

21.04. 17:00

SO

Loučeň

Pátek A

28.04. 17:00

SO

Pátek A

Přerov n. Labem A

05.05. 17:00

SO

Hrubý Jeseník A

Pátek A

13.05. 17:00

NE

Pátek A

Kněžice

19.05. 17:00

SO

Libice n. Cidlinou A

Pátek A

26.05. 17:00

SO

Pátek A

Kostelní Lhota A

02.06. 17:00

SO

Slovan Poděbrady A

Pátek A

09.06. 14:00

SO

Pátek A

Polaban Nymburk B

16.06. 17:00

SO

 

OKRESNÍ SOUTĚŽ – SKUPINA C, MUŽI B

Opolany

Pátek B

25.03. 15:00

NE

Křečkov B

Pátek B

01.04. 16:30

NE

Pátek B

Běrunice B

08.04. 16:30

NE

Odřepsy

Pátek B

15.04. 16:30

NE

Pátek B

Žehuň

22.04. 17:00

NE

Sány

Pátek B

28.04. 17:00

SO

Pátek B

SK Dlouhopolsko

06.05. 17:00

NE

Záhornice

Pátek B

12.05. 17:00

SO

Pátek B

Sloveč

20.05. 17:00

NE

Libice n. Cidlinou B

Pátek B

27.05. 17:00

NE

Pátek B

Dymokury B

03.06. 17:00

NE

VOLNO

 

 

 

Pátek B

Hradčany

17.06. 17:00

NE

 

  Hokejisté HC Pátek

 

Hokejisté TJ Pátek absolvovali další ročník 2011/2012 o Poděbradský pohár. V konkurenci devíti týmů skončili na výborném třetím místě.

Za HC Pátek pravidelně nastupovali Dušan Bek, Zdeněk Bek, Aleš Svoboda, Michal Svoboda, Zdeněk Kafka, Mirek Novotný, Jindřich Hněvsa, Petr Fiala, Petr Nedbalý, Jiří Jeřábek, Josef Nutil a Lukáš Pilko. Všem těmto hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci. Tento ročník Poděbradského poháru se hrál na ZS v Nymburce a ze známých příčin se bude hrát i ten následující. Tímto bychom chtěli poděkovat těm málo skalním fanouškům, kteří se na nás přišli podívat a v neposlední řadě také obci Pátek za finanční podporu.

HC Pátek – 16:2:2, skóre 163:92, 38 bodů

Výsledky všech zápasů na www.zimpdy.cz

Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

Rekreační volejbal – přijďte si zahrát

Od 2. května 2012 se bude každou středu od 18 hodin hrát rekreační volejbal na hřišti. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Upozornění preventisty PO

 Požární prevence u vás doma

V domácnosti na nás číhá mnoho nebezpečí, která mohou díky naší nepozornosti vést ke vzniku požáru. Nejrizikovějším místem našeho domova je samozřejmě kuchyně. Většina elektrických a plynových spotřebičů pracuje s otevřeným ohněm nebo s vysokou teplotou, která může zapálit hořlavé materiály v okolí. Každý kuchyňský spotřebič je potencionální zdroj požáru.

Naše časté chyby:

1)      Pokud hoří tuky nebo oleje, NESMÍME je hasit vodou. Voda totiž zapříčiní ještě větší vyšlehnutí plamenů a následné rozšíření požáru po celém bytě

2)      Další chybou je neustálé zapojení elektrických spotřebičů v síti

3)      Při vaření jsme občas nepozorní a někteří na něj i zapomenou

4)      Hořlavé materiály (utěrky, zástěry, chňapky) často necháváme v blízkosti otevřeného ohně

Pokud již požár propukl a nevíme si rady, voláme číslo 150!

Vždy poskytněte tyto informace:

a) co hoří

b) kde hoří

c) vaše telefonní číslo, ze kterého voláte a vaše jméno

Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

 

 

Cyklostezka z Pátku do Poděbrad

 

Začátkem března 2012 bylo na cyklostezku nainstalováno měřící kamerové počítadlo, které zaznamenává, kolik cyklistů a chodců tudy projde či projede.

Pro zajímavost uvádíme údaje z víkendů, ještě téměř zimních.

Všem budoucím cyklistům i chodcům přejeme šťastnou cestu a pěkné počasí.

 


      den

     chodci

      cyklisté


2.3.2012

2

2

3.3.2012

14

2

9.3.2012

55

37

10.3.2012

odstávka

odstávka

16.3.2012

139

75

17.3.2012

342

154

23.3.2012

119

54

24.3.2012

286

90

30.3.2012

18

15

31.3.2012

50

77

6.4.2012

50

33

7.4.2012

53

25

13.4.2012

37

107

14.4.2012

48

196


 


 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v dubnu 2012. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.