PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2011     

Zpravodaj za 1. čtvrtletí roku 2011.

 

Pozvánky na rok 2011

 

Čarodějnice

Pálení „Čarodějnic“ nás čeká v sobotu 30. dubna 2011. Sejdeme se jako vždy po 18. hodině na dětském hřišti , kde  si děti opečou buřtíky. Společně se pak vypravíme k velkému ohni, který pro nás přichystají naši hasiči.

Svoz roští a větví na Čarodějnice

Svoz roští a větví je možný na obvyklé místo u polní cesty na Poděbrady (za Moravcovými). Prosíme spoluobčany, aby na toto místo odvezli pouze ořezané větve a roští. Na ostatní bio odpad bude v obci přistaven kontejner a například nábytek patří do kontejneru na nadměrný odpad u OÚ Pátek.

Skládka roští bude průběžně kontrolována. Občanům, kteří by zde složili jiný odpad, hrozí pokuta.

 

Svoz bio odpadu

V Pátku na novém sběrném místě bude přistaven kontejner na BIO odpad v pátek 22. dubna od 16 hodin do 18 hodin a v sobotu 23. dubna od 11 hodin do 12 hodin. Do kontejneru patří biologicky rozložitelný odpad ze zahrad: tráva, listí, plevel, zbytky rostlin, kousky větví, křovin, zbytky ovoce a zeleniny.

 

Sběrné místo v Pátku

Od dubna je přestěhován kontejner na nadrozměrný odpad a kontejnery na železo na nové sběrné místo, které se nachází na obecním pozemku parcelní číslo 102/6 (manipulační plocha). Sběrné místo je přístupné cestou mezi číslem popisným 16 (Suchánkovi)a číslem popisným 89 (Majtásovi).

Otevírací doba zůstává vždy v pondělí od 8,00 hodin do 9,00 hodin a od 16,00 hodin do 17,00 hodin.

 

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 21. května 2011 proběhne v Pátku svoz nebezpečného odpadu. Firma Nykos bude mít stanoviště na návsi před hostincem od 12, 45 hodin do 13,15 hodin. Každý občan musí předat odpad přímo pracovníkovi svozové firmy.

Nebezpečný odpad: televize, monitory, počítače, ledničky, pneumatiky, zářivky, autobaterie, léky,oleje, barvy, laky, kyseliny a louhy (v původních obalech), obaly od barev.

 

Pátecké Jiskření

Dne 28. května 2011 pořádají MH Pátek společně s SDH Pátek 3. ročník celodenní akce Pátecké jiskření, začínáme v 8,00 hodin a předpokládaný konec je mezi 17,00 -18,00 hodinou. Zveme Vás na soutěže v požárních útocích, na soutěže smíšených družstev a nakonec si zasoutěžíme v požárním útoku na ruby. Můžete se těšit také na ukázky profesionálních hasičů a jiné kulturní vystoupení. Přesný program bude zveřejněn v měsíci květnu 2011.

                              Za MH paní Kateřina Šafránková

            

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2011

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 21. ledna 2011 ( 1 / 2011 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu č. 1/2011 paní Marcelu Miarkovou a paní Ivetu Zikmundovou

-          Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění akce „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a. s., a pověřili starostu pana Jiřího Buluška  podpisem tohoto dodatku

-          zrušení spořicího účtu u Raiffeisen stavební spořitelny a rozhodli o převedení naspořené částky   na běžný účet Obce Pátek, dále pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem žádosti  o zrušení tohoto účtu

  

Zasedání zastupitelstva dne 25. ledna 2011 ( 2 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-          Zprávu Kontrolního výboru ZO Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních prostředků poskytnutých v roce 2010:  SDH Pátek, TJ Pátek a Mysliveckému sdružení Pátek

-          informace o předsanačním doprůzkumu a aktualizaci rizik objektu „Styl“, provedenou firmou Chemcomex, divize geologie a sanace, Praha10,

 schválili Smlouvu o sdružení za účelem řešení společného zájmu při řešení ekologických závazků vzniklých před privatizací s firmou RB HARMONIA VINI s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Radkem Bodlákem, dále pověřili společnost Chemcomex, divize geologie a sanace, Praha 10, zpracováním projektové dokumentace těchto sanačních prací a také schválili podání žádosti na projekt sanací z dotačních titulů OPŽP a pověřili starostu pana Jiřího Buluška pro jednání     se SFŽP ČR

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o situaci týkající se změn v dopravní obslužnosti v obci Pátek

-          Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina, která se konala 18. 1. 2011 v Pátku, dále vzali na vědomí Rozpočet na rok 2011 a Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013 svazku obcí Cidlina

-          Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné činnosti SDH Pátek na úseku požární ochrany za rok 2010

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu č. 2/2011 paní Mgr. Martinu Radoňovou a pana Bohuslava Kroupu

-          Monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu pro Regionální radu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-          Inventuru majetku Obce Pátek za rok 2010 včetně vyřazení a likvidace majetku v celkové hodnotě 586 074,90 Kč dle návrhu inventarizační komise, a Inventuru Mateřské školy Pátek za rok 2010, dále jmenovali likvidační komisi ve složení: paní Alena Leinweberová, paní Marcela Miarková, paní Mgr. Martina Radoňová a paní Iveta Zikmundová

-          Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. číslo 593/19 v k.ú. Pátek, dle geometrického plánu číslo 290-67/2010 mezi Obcí Pátek a panem Ing. Jiřím Janochem

-          Darovací smlouvy číslo 1/2011, 2/2011, 3/2011 a 4/2011 uzavřené mezi Místní knihovnou a občany na bezplatné převzetí knih a pověřili místostarostku paní Ivetu Zikmundovou podpisem těchto smluv

-          Plán preventivně výchovné činnosti SDH Pátek na úseku požární ochrany na rok 2011

-          podání Žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Dětské hřiště v Pátku a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

Zastupitelé projednali:

-          záměr města Poděbrad na bezplatné vypůjčení pozemků parc. číslo: 3941/1 o výměře 4830m2, 3941/2 o výměře 5437m2, 3941/3 o výměře 2228m2, 3941/4  o výměře 4043m2, 4391 o výměře 2361m2, PK 4392 o výměře 65m2, 1255/183 o výměře 896m2, 4393 o výměře 32m2, všechny pozemky v k.ú. Poděbrady, zapsané na LV číslo 3404 v KN Nymburk, za účelem zřízení a provozování cyklostezky „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a rozhodli požádat o bezplatné vypůjčení výše jmenovaných pozemků, zároveň udělují souhlas se zveřejněním osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. V platném znění, a to ve zveřejňovaných zápisech z jednání orgánů města Poděbrady

-          Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce Pátek podanou firmou AKTIV Opava s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti panem Ing. Pavlem Frankem, a schválili udělení souhlasu s užíváním znaku obce pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR

-          požadavek na vykonávání obecně prospěšných nací v naší obci od Probační a mediační služby ČR, středisko Nymburk, a rozhodli nezapojit se do tohoto projektu

Různé:

-          starosta pan Jiří Bulušek informoval zastupitele o snížení stávající výše odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2011, a to v průměru o 5%, dle usnesení vlády číslo 891 za dne7.12.2010

-          dále informoval o podání Žádostí o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a na opravu kapličky

Diskuse:

-          zastupitelé projednali a berou na vědomí návrh pana Jindřicha Hněvsy na koupi a umístění laviček v intravilánu obce Pátek

 

Zasedání zastupitelstva dne 22. února  2011 ( 3 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ informaci o akci „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“

-          Zápis z pracovní schůzky starostů okresu Nymburk, konané dne 18. 2. 2011, týkající se dopravní obslužnosti

-          Zápis z projednání možnosti napojení dešťových kanalizací na gravitační část výpusti rybníka Hliňák

-          Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2010 předloženou finančníma kontrolním výborem

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 3/2011 paní Marcelu Miarkovou a paní Ivetu Zikmundovou

-          Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi spol. ČEZ Distribuce a.s., a Obcí Pátek  a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-          Žádost paní Danuše Bekové o povolení zpevnění vjezdu před nemovitostí číslo popisné 29  na vlastní náklady žadatelky

-          Rozpočtové opatření číslo 1/2011

-          smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:

číslo 1/2011 s SDH Pátek na částku 60 000,- Kč

číslo 2/2011 s Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10 000,- Kč

číslo 3/2011 s TJ Pátek na částku 50000,- Kč

a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto smluv

Zastupitelé projednali:

-          Vyúčtování neinvestičních nákladů za rok 2010 na žáky MŠ  Křečkov a rozhodli s ohledem na to, že nebyla uzavřená smlouva mezi Obcí Pátek a Obcí Křečkov, tyto náklady neuhradit

-          možnosti uzavření smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb se spol. Centrum soc. a zdrav. služeb Poděbrady, o.p.s. a požádali sociální výbor o doplnění dalších informací

Různé:

-          zastupitelé projednali a berou na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Diskuse:

-          pan Bohuslav Kroupa seznámil zastupitele se žádostí občanů na opravy chodníků v obci

-          pan Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na počet laviček o možnost doplnit obec Pátek o odpadkové koše

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 8. března  2011 ( 4 / 2011 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu číslo 4/2011 paní Mgr. Martinu Radoňovou a pana Bohuslava Kroupu  

-          Smlouvu o dílo na provádění „Technického dozoru stavebníka“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, mezi smluvními stranami panem Leošem Piroutkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, a Obcí Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-          předložené zadávací dokumentace a vyhlašují, v souladu s § 38 zákona číslo 138/2007, veřejné zakázky:

„Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

-          zřízení dle § 74 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“ a jmenovali členy hodnotící komise ve složení:

pan Luboš Vaněk, pan Jiří Bulušek, paní Blanka Viktorová, pan RNDr. Miloš Mikolanda, pan Ing. Jindřich Vondra, pan Miroslav Dubina a pan Leoš Piroutek

dále jmenovali náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

pan Jindřich Hněvsa, paní Iveta Zikmundová, paní Mgr. Hana Dočkalová, pan Karel Růžek, pan Jiří Bernard, pan Bronislav Macek a pan Ing. Jaroslav Kroupa

-          pověření hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace

-          zřízení dle § 74 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“ a jmenovali členy hodnotící komise ve složení:

pan Luboš Vaněk, pan Jiří Bulušek, paní Blanka Viktorová, pan RNDr. Miloš Mikolanda, pan Ing. Jindřich Vondra, pan Miroslav Dubina a pan Leoš Piroutek

dále jmenovali náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

pan Jindřich Hněvsa, paní Iveta Zikmundová, paní Mgr. Hana Dočkalová, pan Karel Růžek, pan Jiří Bernard, pan Bronislav Macek a pan Ing. Jaroslav Kroupa

-          pověření hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace

-          záměr požádat Obecní úřad Pátek o vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemku parcelní číslo 638 v k.ú. Pátek u Poděbrad, z důvodu obnovy prostoru při realizaci výstavby cyklostezky, dle projektové dokumentace „Krajinářské úpravy cyklostezky Poděbrady – Pátek“ zpracované Ing. Samuelem Burianem

-          Závěrečný účet obce Pátek za rok 2010 bez výhrad

-          záměr pokácet 2 ks švestek domácí, 1 ks hrušně obecné na pozemku parc. č. KN 284/57 v k.ú. Pátek u Poděbrad a 1 ks ořešáku královského na pozemku parc .č. KN 284/54 v k.ú. Pátek u Poděbrad, z důvodu havarijního stavu a uložili panu Lubošovi Vaňkovi podat do 15ti dnů oznámení o kácení na obecní úřad

Zastupitelé projednali:

-           Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek, provedenou pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, nikterém byly zjištěny chyby a nedostatky, neboť:

Obec nevykázala v Příloze rozvahy ke dni 31. 12. 2010 v části A5 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

zastupitelé schválili opravu rozvahy, v součinnosti s provozovatelem účetního programu spol. TRIADA, aby nadále v části A5 byly vykázány splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

Různé:

-          Zastupitelé rozhodli nepřipojit se dne 26. 3. 2011 k celosvětové akci na podporu ochrany klimatu „Hodina Země“, z provozních důvodů

 

Zasedání zastupitelstva dne 29. března  2011 ( 5 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, o proběhnutém otevírání obálek, vyřazení společnosti A+A (ALOP)pro nesplnění podmínek výběrového řízení, dále o postupu prací na akci „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“  - Krajinářské úpravy a o proběhnutém otevírání obálek

-          informaci starosty pana Jiřího Buluška týkající se zajištění dopravní obslužnosti, dále o postupu prací na akci „ Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-          Konsolidační účetní uzávěrku České spořitelny a.s. za rok 2010

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu 5/2011 pana Luboše Vaňka a paní Ivetu Zikmundovou  

-          Smlouvu o výpůjčce číslo 11/2011 mezi společností VaK a.s. Nymburk a Obcí Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-          pověření společnosti Prostav s.r.o., otevřením přípojky dešťových kanalizací na gravitační část výpusti rybníka Hliňák, z důvodu opětovné neprůchodnosti

-          zamítnutí Žádosti Svazu tělesně postižených o.s. o finanční příspěvek

-          Rozpočet pro rok 2011 společnosti Poděbradské Polabí, se sídlem Jiřího nám. 20/1, Poděbrady

Různé:

-          Starosta pan Jiří Bulušek informoval o možnosti uzavření dodatku k  licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS společnosti TRIADA s.r.o., U Svobodárny 12, Praha 9 - Libeň

-          Dále informoval zastupitelstvo obce o odstranění 1 kusu kompletního osvětlovacího stožáru dne 16. Března 2011, na náklady Obce Pátek, stožár byl odstraněn na základě Výzvy k odstranění veřejného osvětlení z pozemku parc. číslo 594/26 v k.ú. Pátek, JUDr. Evy Červené, advokátky, zastupující Mgr. Lenku Svobodovou

Diskuse:

-          pan Luboš Vaněk vznesl dotaz na možnost výsadby ovocných stromů v Pátku

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 26. dubna 2011, 31. května 2011 a 28. června 2011 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Modernizace a navýšení kapacity mateřské školy Pátek

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy

( ROP NUTS 2 Střední Čechy )

 

Výběrové řízení

 

Téma: stavební práce

Typ: výběrové řízení na veřejnou  zakázkou zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona   

        č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Místo podání nabídek: IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5

Vybraný uchazeč:  CGM Czech a.s., IČO 499 732 15

Hodnotící kriterium: ekonomická výhodnost nabídky
                                  - výše ceny včetně DPH           75%
                                  - délka realizace v týdnech      25%

Předpokládaná hodnota zakázky: 14.450.000,- Kč bez  DPH

Poznámka: schváleno usnesením Zastupitelstva obce Pátek 2 - 9/2010 ze dne 10. 8. 2010

Oprávněná osoba:  Jiří Bulušek

Adresa: Obec Pátek, Pátek 14

Datum zveřejnění: 11. 8. 2010

Datum podání nabídek do: 26. 8. 2010 do 15 hodin

 

Odkazy

 

Zadávací dokumentace „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“

 

 

Popis projektu

 

V rámci projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ registrovaný pod číslem CZ.1.15/3.3.00/39.00873, prioritní osa: 15.3, oblast podpory: 15.3.3 bude přestavena stávající budova mateřské školy v Pátku. Nová budova mateřské školy bude mít  kapacitu  40 míst, která bude splňovat  všechny v současnosti platné normy a nařízení pro provoz těchto zařízení jak v oblasti dispozičního uspořádání,  tak i v oblasti hygienické a technické. Součástí projektu je také vybavení celé budovy mateřské školy.

Z hlediska dispozičního řešení nových prostor se jedná o koncepci dvou samostatných funkčních celků – pro starší děti /kapacita 20 dětí/ a pro mladší děti /kapacita 20 dětí/, ve kterých se vedle třídy, jídelny a sociálního zařízení nachází navíc prostor pro odpočinek dětí. Zařízení jednotlivých tříd bude přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí.

 

 

Dodavatel stavby

 

Název uchazeče :                 CGM Czech a.s.

Sídlo uchazeče :                  Táborská 1148, 251 01 Říčany

IČ uchazeče:                       49973215

Nabídková cena :               14 250 786,- Kč včetně DPH

Schváleno:                          usnesením Zastupitelstva obce Pátek číslo 5 - 10/2010 ze dne 7. 9. 2010

 

 

Struktura financování

 

Finanční přehled projektu:

Celkové náklady projektu                                              14 380 786,00 Kč

Celkové způsobilé náklady                                            14 295 786,00 Kč                    

Dotace z ROP                                                               11 463 260,67 Kč  

Konečný podíl Obce Pátek                                             2 917 525,33 Kč 

(Dotace bude činit 80 % ze způsobilých výdajů projektu)

 

Harmonogram projektu (předpoklad dle smlouvy o poskytnutí dotace)

 

Datum zahájení projektu                                                                               01. 09. 2009

Datum zahájení fyzické realizace projektu                                                   14. 10. 2010

Datum ukončení fyzické realizace projektu                                                  30. 09. 2011

Datum ukončení projektu                                                                             29. 11. 2011

Doba udržitelnosti 5 let od ukončení projektu.

 

Etapy projektu

 

Žádost o dotaci podána                                                          15. 12. 2009                                        

Projekt schválen Výborem regionální rady                           15. 05. 2010                      

Smlouva o poskytnutí dotace podepsána                               03. 08. 2010                             

Smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána                           11. 10. 2010                            

Předání staveniště zhotoviteli                                               14. 10. 2010

 

Indikátory projektu

 

Počet nových vzdělávacích zařízení  - 1

Počet nově vytvořených pracovních míst projektů na udržitelný rozvoj obce  - 6 PM

Navýšení kapacity vzdělávacích projektů  -  200 % 

 

 

Jubilea

 

V druhém čtvrtletí roku 2011 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Pan Vít Majtás, Pátek 89

Paní Vlasta Kačírková, Pátek 137

Paní Radmila Hladíková, Pátek 61

Pan Stanislav Hartman, Pátek 126

Paní Květa Felkrová, Pátek 93

Paní Iva Burešová, Pátek 169

Pan Bohuslav Kroupa, Pátek 120

Paní Marie Kubešová, Pátek 201

Paní Marta Hotovcová, Pátek 106

Pan Zdeněk Kolovratník, Pátek 154

Paní Lenka Zoubková, Pátek 172

Pan Jiří Čáp, Pátek 194 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Co se stalo začátkem roku 2011

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 19. února 2011 v sále místního hostince ples. K tanci a poslechu zahrála přítomným skupina Grand a pro všechny byla připravena tombola. Sál byl zcela zaplněn   a tancovalo se ještě dlouho po půlnoci.

 

Ples TJ Pátek

Již tradičně se poslední březnovou sobotu, tedy 26. března konal Sportovní ples v místním hostinci. Za sportovce večer zahájil slavnostním slovem pan Miloš Vančura. Plný sál tanečníků se výborně bavil až do časných ranních hodin. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola.

 

Poděkování za ceny do tombol na oba uskutečněné plesy patří všem sponzorům, za hlavní ceny děkují organizátoři cestovní kanceláři AureaTour Kolín za poukázky na pobytový zájezd do Chorvatska na Nemiře  a v Omiši.

 

Vodovodní přípojky Pátek

 

V průběhu měsíce dubna bude ukončena výstavba posledních vodovodních přípojek v naší obci. Poté proběhnou konečné terénní úpravy, včetně vysetí nového travního porostu.

Děkujeme ještě jednou všem spoluobčanům za jejich trpělivost a pochopení během celé doby stavby Vodovodu Pátek a za shovívavost při všech obtížích spojených se stavebními pracemi.

 

Volné pobíhání psů

 

Volné pobíhání psů je v Pátku upraveno Obecně závaznou vyhláškou Obce Pátek číslo 5/2007, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Ta je plném znění k dispozici na www.obecpatek.cz.

Prosíme všechny majitele psů, aby při venčení svých miláčků zabránili možnému znečištění veřejných prostranství, zejména prostoru fotbalového a dětského hřiště.

Buďme ohleduplní k sobě i ostatním. 

Benjamínci Pátek - Okresní soutěž

zápasy vždy od 17 hodin


11. 4. 2011 - Městec Králové: Pátek

18. 4. 2011 - Pátek : Opočnice

25. 4. 2011 - Dymokury : Pátek

2. 5. 2011  - Pátek : Rožďalovice

9. 5. 2011 - Záhornice : Pátek

16. 5. 2011 - Pátek : Křinec

23. 5. 2011  - Budiměřice : Pátek

6. 6. 2011  - Pátek : Bohemia Poděbrady A


 

  Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2010 / 2011  

1.      HC Pátek – 16:1:1, skóre 147:64, 49 bodů

2.      HC Hornets – 15:1:4, skóre 201:97, 46 bodů

3.      HC Tsunami – 12:1:6, skóre 172:105, 37 bodů

4.      HC Mochov – 12:0:7, skóre 133:90, 36 bodů

5.      HC Kopos Kolín – 11:1:5, skóre 132:79, 34 body

6.      SL Poděbrady – 10:1:8, skóre 120:90, 31 bod

7.      TJ Český Brod – 9:0:10, skóre 92:102, 27 bodů

8.      HC Pečky – 7:1:12, skóre 100:144, 22 body

9.      HC Brkouni – 6:2:12, skóre 79:128, 20 bodů

10.  HC Buldoci – 2:0:17, skóre 74:222, 6 bodů

11.  HC Hoštice – 1:0:19, skóre 76:205, 3 body

Výsledky 2. části 2010/2011 Poděbradského poháru

16.1.2011 HC Pátek: HC Tsunami  - 6:6

23.1.2011 Sokol Mochov :HC Pátek – 6:8

30.1.2011 HC Pečky : HC Pátek – 2:11

13.2.2011 SL Poděbrady : HC Pátek – 4:8

19.2.2011 HC Pátek : TJ Český Brod – 8:0

6.3.2011 HC Pátek : HC Brkouni – 10:0

13.3.2011 AHC Hoštice : HC Pátek 2:9 

Hráči HC Pátek:

Nedbalý 40 gólů, Dušan Bek 17 gólů, Fiala 17 gólů, Novotný 15 gólů, Jeřábek 10 gólů, Bedrna 8 gólů, Nutil 7 gólů, Pilko 5 gólů, Pavel Kafka 4 góly, Kapic 4 góly, Svoboda a Zdeněk Kafka po 3 gólech, Hněvsa a Zdeněk Bek po 2 gólech a Stiska 1 gól

 Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 

Upozornění preventisty PO

Komínová „vyhláška“

Zcela správně se jedná o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen nařízení vlády).

Platnost dotčeného nařízení vlády je 1. leden 2011. Fyzické osoby (tedy občané) mají povinnost zajišťovat bezpečný provoz komínů a kouřovodů a udržovat je v bezpečném stavu, totiž upravuje kromě výše zmíněného nařízení také už devět let stará vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a ta se přitom odkazuje na ještě starší vyhlášku č. 111/ 1981 Sb. o čištění komínů (dále jen vyhláška), kterou nyní nové nařízení vlády ruší. Znamená to tedy, že náhle objevené požadavky na občany, ohledně údržby komínových těles nejsou vůbec nic nového, ale tyto předpisy tady platí již 30 let zpátky.

     Každý majitel komína a kouřovodu (nově spalinové cesty) musí tyto cesty udržovat v bezpečném stavu, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo zadušení vlivem úniku toxických zplodin apod. A do toho patří i pravidelné kontroly (čištění) odborníkem.  Vše ovšem záleží na každém vlastníku spalinové cesty, zda si jí nechá nebo nenechá tímto odborníkem zkontrolovat. 

Navíc (a to je jeden z rozdílů  od původní vyhlášky) u čištění spalinových cest, sloužící k odtahu spalin od spotřebiče na pevná paliva, si je do výkonu 50 kW připojených spotřebičů (což je drtivá většina běžných domácích  a bytových kotlů,  kamen či krbových vložek) v průběhu roku může každý provádět sám svépomocí, aniž by si na to musel nějakého kominíka zvát a stačí zajistit toto čištění kominíkem 1 x za rok.

Nastane-li však okamžik, kdy vznikne nějaký problém na spalinové cestě – např. dům kvůli špatnému stavu nezkontrolovaného komína vyhoří a někdo následkem toho zemře nebo se udusí zplodinami nevyčištěného komína či kouřovodu, tak každý takovýto občan vlastnící nebo užívající výše uvedenou spalinovou cestu nese za tuto skutečnost plnou trestně právní odpovědnost, takže pak kromě řešení jeho prohřešku v rámci přestupkového řízení s příslušným HZS kraje může následovat i soudní dohra. A problém bude mít takovýto občan i s pojišťovnou, která takto vzniklou škodu na majetku nemusí odškodnit. Takže je samozřejmě lepší kontroly a čištění spalinové cesty ve vlastním zájmu provádět a to je i doporučení, které chtějí profesionální hasiči předat všem občanům, kteří provozují, případně jsou vlastníky spotřebiče s odvodem spalin do komínového tělesa.


 

Vážení majitelé pozemků 

     S přicházejícím jarem a činnostmi s ním spojenými, zejména při vypalování suchých travin a porostů, dochází stále častěji ke zvýšenému množství požárů, ke zranění osob nebo dokonce jejich úmrtí. Důkazem toho jsou statistiky vydávané Hasičským záchranným sborem a v současné době dokumentární záznamy v televizním zpravodajství, které jasně hovoří o tom, do jaké míry jsou  ze strany občanů zanedbávány povinnosti při takovýchto činnostech, které mnohdy končí velice tragicky.

     Z tohoto důvodu upozorňujeme občany a dále pak právnické a fyzické podnikající osoby (dále jen podnikatelské subjekty) v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně, na povinnost při spalování hořlavých látek na volném prostranství a se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou podnikatelské subjekty povinny předem písemně oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru Kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně může takovou činnost zakázat, přičemž zvláště ustanovení předpisů (např.: lesní zákon a další), nejsou tím dotčena. Pro účely tohoto úkonu byl vytvořen oznamovací formulář, který naleznete na stránkách www.hzskladno.cz, v sekci  „nahlašování pálení“.

Zde elektronicky vyplníte a odešlete formulář, čímž splníte oznamovací povinnost podle zákona o požární ochraně. Toto opatření se doporučuje i řadovým občanům na soukromých pozemcích.

 A nyní několik informací velice užitečných při pálení na veřejných prostranstvích.

  1. místo pro rozdělání ohně musí být ohraničeno pruhem širokým 1 m, zbaveným suchého porostu, stromů a křovin, musí být minimálně 50 m od okraje lesních porostů a 100 m  od stohů slámy
  2. spalování by měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let
  3. k rozdělání ohně nesmějí být použity hořlavé kapaliny a musí být zajištěny základní prostředky k provedení prvotního hasebního zásahu (hasicí přístroj, kbelík s vodou, písek) a u většího rozsahu pálení zajistit asistenci jednotky SDH obce nebo města
  4. dodržovat zákaz pálení jiných látek než přírodního původu (pneumatiky, materiály natřené barvou apod.)
  5. zajistit minimálně 12 hodinové dohlídky po skončení pálení

Přejeme všem hezké a požárně bezpečné jaro.

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

 

POZVÁNKY:

Dětský den v  Pátku

Rybářské závody - tradiční rybářské dopoledne začne v sobotu 4. června 2011 zápisem dětí od 7,30 hodin u rybářské chaty v Pátku, od 8 hodin proběhnou rybářské závody.

Sportovní odpoledne - soutěže pro děti budou připraveny v neděli 5. června 2011 na fotbalovém hřišti v Pátku od 14 hodin. Během odpoledne proběhne turnaj v košíkové.

„Pátecká buchta“  - v neděli 5. 6. 2011 budou opět děti hlasovat o nejlepší Páteckou buchtu ze vzorků, které přinesou jejich maminky, babičky a tetičky. Závěrem bude vyhodnocena nejlepší pekařka.

 

Polabské muzeum Poděbrady

10.3. – 1.5. – ZUŠ Poděbrady (práce žáků a absolventů)

1.4. – 25.7. – 100 let létání na Poděbradsku

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

19.3. – 10.5. – Jaro na vsi (tradiční jarní výstava)

19.3. – 31.10. – Lidové zvyky a obyčeje ve středních Čechách

20.5. – 31.10. – Karmazínové a bílé vyšívání

20.5. – 31.10. – Z historie českého kalendáře

Vlastivědné muzeum Nymburk

14.4. – 5.6. – Vily středočeského kraje

Skanzen Kouřim

23.4. – Chození s Jidášem

24.4. – Hod boží velikonoční (Obrazy z Pašijových her)

25.4. – Pomlázka (Tradiční průběh velikonoční pomlázky s velikonočním jarmarkem)

30.5. – 3.6. – VII. dětský pohádkový týden (představení pohádek a řemeslné dílny pro děti)

BOTANICUS Ostrá

30.4. – Tržiště plné kejklířů

28.5. – Medová pouť

18.6. – Den koně

Zámek Loučeň

23.4. – Velikonoce u Thurn-Taxisů (řehtačkový průvodem s připomínkou dalších jarních tradic)

7.5. – Bitva století (akční připomínka největší evropské bitvy 19. století, která se odehrála nedaleko)

4.6. – 5.6. – Zámecký jarmark (4. ročník oblíbeného svátku řemeslníků s bohatým programem)

2.7. – 3.7. – 4. narozeniny zámeckých labyrintů (křest nového 11. bludiště)

Výstaviště Lysá nad Labem

14.4. – 17.4. – Elegance – Avantgarda 2011(16. výstava módy, obuvi a koženého zboží)

14.4. – 17.4. – Jarní výstavní trhy 2011 (volný čas, dovolená, sport a zdravý životní styl)

14.4. – 17.4. – Narcis 2011 (10. výstava  jarních cibulovin a zahradnické trhy)

18.5. – 22.5. – Natura Viva 2011 (16. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství)

28.5. – Krajská výstava společenských psů

16.6. – 19.6. – Růžová zahrada 2011 (celostátní výstava růží, letních květin a zahradnické trhy)

16.6. – 19.6. – Senior – Handicap:Aktivní život 2011 (12. ročník výstavy)

16.6. – 19.6. – Šikovné ruce našich seniorů 2011 ( 12. ročník výstavy)

16.6. – 19.6. – Lázeňský veletrh 2011 (2. výstava léčebné, rehabilitační a relaxační péče)

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v dubnu 2011. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.