PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2010

 

Zpravodaj za 1. čtvrtletí roku 2010.

 

Jarní pozvánky

Čarodějnice

V pátek 30. dubna 2010 zveme všechny děti a rodiče na tradiční čarodějnice. Sejdeme se v 18 hodin na dětském hřišti, kde si opečeme buřty. Společně půjdeme k  velkému ohni.

 

Dětský den

Rybářské závody se uskuteční v sobotu 29. května 2010.  Zápis dětí proběhne od 7,30 hodin u rybářské chaty, od 8 hodin bude následovat soutěž v chytání ryb.  

Sportovní odpoledne se bude konat v neděli 30. května 2010 od 14 hodin na hřišti u Butiku. Pro děti jsou připraveny soutěže a malé překvapení.

Soutěž „Pátecká buchta“ je určena všem maminkám a babičkám. Prosíme je o přinesení buchty, koláče nebo placky na ochutnání dětem, ty samy vyhodnotí svým hlasovacím kuponem během nedělního odpoledne nejlepší a nejchutnější výrobek. 

 

Pátecké jiskření

SDH Pátek Vás všechny srdečně zve v sobotu 19. června 2010 na 2. ročník akce „Pátecké jiskření“, které začíná v 8 hodin na místním fotbalovém hřišti. Program celého dne je opět zaměřený na soutěže v požárních útocích, ale také na soutěže smíšených družstev vytvořených ze zúčastněných SDH a MH, a jako minule uspořádáme na konec požární útok naruby. Program bude doplněn ukázkami profesionálních hasičů a nakonec opět vytvoříme pěnovou lázeň pro naše děti.

Na konec tohoto dne uspořádá SDH Pátek „Hasičskou zábavu“, která začne ve 20 hodin a bude se konat opět v hospodě u fotbalového hřiště. K poslechu a tanci bude zahraje skupina GRAND.

Budeme moc rádi, když přijdete fandit našim dětem i dospělým.

Na Vaši účast se těší kolektiv SDH a MH Pátek a přejeme Vám dobrou zábavu.

 

Diakonie Broumov

Obec Pátek pořádá pro Diakonii Broumov humanitární sbírku ošacení. Sběr ošacení proběhne v pátek  7.května 2010 od 18 hodin do 20 hodin a v sobotu 8. května 2010 od 10 hodin do 12 hodin v bývalé prodejně objektu KOS v Pátku.

Co můžete darovat?

Letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky minimálně 1 m2, domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené, dobře zabalené), péřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, nepoškozenou obuv.

Věci musí být zabaleny do igelitových pytlů či krabic, z důvodu manipulace při převozu.

 

Sběr železného šrotu

TJ Pátek provede v sobotu 8. května 2010 v dopoledních hodinách v Pátku sběr železného šrotu.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby se budou konat v pátek 28. května 2010 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8 hodin do 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku.

 

Jubilea

V druhém čtvrtletí roku 2010 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

paní Jitka Borovičková, Pátek 95

pan Zdeněk Páv, Pátek 191

paní Božena Plačková, Pátek 52

pan Václav Znamínko, Pátek 98

Všem oslavenců srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2010

 

Zasedání zastupitelstva dne 26.ledna 2010 ( 1 / 2010 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-         Inventury majetku Obce Pátek za rok 2009 včetně vyřazení majetku v celkové hodnotě   10 314,- Kč a MŠ Pátek za rok 2009 včetně vyřazení majetku v celkové hodnotě 6 950,- Kč

-         Smlouvu o výpůjčce infrastrukturního zařízení – rozvodné vodovodní a kanalizační sítě (Lokalita „V Ohrádkách“) uzavřenou mezi Obcí Pátek a akciovou společností Vodovody a kanalizace Nymburk

-         vložení do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk tento infrastrukturní majetek Obce Pátek: kanalizační řad Lokalita „V Ohrádkách“, rozvodná vodovodní síť II. etapa – řad B a rozvodná vodovodní síť Lokalita „V Ohrádkách“

-         žádost o zajištění pořízení změny č. 3 územního plánu Obce Pátek, adresovanou Městskému úřadu Poděbrady, odboru rozvoje a územního plánování

-         prodloužení záměru nabídky pronájmu objektu „KOS“

Zastupitelé projednali:

-         žádost paní Ing. Kristiny Nowotné o vyjádření ke změně využití části pozemků PK 386/1 a PK 386/2 v k.ú. Pátek z orné půdy na sad a rozhodli, že s touto změnou souhlasí

-         stav zpracování žádostí o dotace pro tento rok a konstatovali, že všechny byly podané v řádném termínu

-         postup obecního úřadu při zajišťování úklidu sněhu v obci a konstatovali, že až na drobné nedostatky, jsou všechny komunikace obecní, i ty ve správě SÚS, průběžně udržované

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:

-         Inspekční zprávu o výsledku hodnocení MŠ Pátek provedenou pracovníky Středočeského inspektorátu České školní inspekce

-         Zprávy kontrolního výboru Zastupitelstva obce Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finanční dotace poskytnuté TJ Pátek v roce 2009 a finančního příspěvku poskytnutého Mysliveckému sdružení Pátek v roce 2009

Diskuse:

-         starosta pan Jiří Bulušek tlumočil žádost pana Ing. Jiřího Janocha a pana Michala  Svobody  o stanovisko, jaké má obec záměry s pozemkem p.p. 593/1 v k.ú. Pátek, který je v majetku obce, a přednesl jejich návrh na jeho možné využití

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 23.února 2010 ( 2 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          zprávy kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva obce Pátek o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek a Mateřské školy Pátek, dále rozhodli, že finanční prostředky ve výši 41 071,81 Kč, které nevyčerpala MŠ Pátek z příspěvku na provoz, jí budou ponechány na účtu na pokrytí mezd v roce 2010

-         Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2009, přezkoumání bylo provedeno pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jeho základě schválili Závěrečný účet obce Pátek za rok 2009 bez výhrad

Zastupitelé projednali a schválili:

-         záměr nabídnout k prodeji pozemek p.č. 284/54 v k.ú. Pátek o výměře 1 411 m2  v termínu do 11. března 2010  

-         Smlouvu o dílo č.04/2010 na vypracování změny č. 3 územního plánu obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a panem Ing. arch. Milanem Vojtěchem

-         Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek na částku 100 000,- Kč

-         Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek na částku 40 000,- Kč

-         Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10 000,- Kč

-         Rozpočtové opatření číslo 1/2010

Zastupitelé projednali:

-         dosavadní průběh projednávání zastavovací studie pro lokalitu Z2/D v dotčených orgánech a jejich stanoviska došlá k dnešnímu dni

-         závěry ankety „Návrh vlajky Obce Pátek“ a na jejich základě schválili variantu „C“

-         dosavadní průběh prací na přípravě a zajištění výstavby cyklostezky mezi obcí Pátek a městem Poděbrady

Diskuse:

-         pan Jindřich Hněvsa vznesl požadavek na vypracování studie možnosti rekonstrukce objektu „KOS“ pro účely provozu obecního úřadu a místní knihovny

 

Zasedání zastupitelstva dne 23.března  2010 ( 3 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         dosavadní průběh zpracování změny č. 3 územního plánu obce Pátek

-         Rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ve věci zcizení 3 kusů historických plechových hasičských přileb a 2 kusů hasičských čepic s celkovou škodou ve výši 2 100,- Kč

-         Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009

Zastupitelé projednali a schválili:

-          snížení minimální cenové nabídky objektu „KOS“ na 3 250 000,-  Kč a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na úřední desce po dobu 15 dnů

-         prodej pozemku p.č. 284/54 v k.ú. Pátek o výměře 1 411 m2 v ceně 600,- Kč za 1 m2 jedinému zájemci, manželům Bulířovým, a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy

-         rozdělení pozemku p.č. 594/5 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví Obce Pátek, dle geometrického plánu číslo 265-028/2009, dále schválili záměr bezúplatné směny části tohoto pozemku a částí pozemků p.č. 593/16 a p.č. 593/17 v k.ú. Pátek, které jsou ve vlastnictví OSBD Poděbrady, SJM Limbergových a SMJ Ondových, a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr na úřední desce

-         povolení zpevnění vjezdu a přilehlého chodníku u nemovitosti, provedené na vlastní náklady, na základě žádosti pana Víta

-         povolení úpravy vjezdu ke garážovým vratům z obecní komunikace, provedené na vlastní náklady, na základě žádosti pana Kovaříka

-         povolení k záboru obecního chodníku z důvodu opravy fasády domu, na základě žádosti pana Martince

-         povolení umístění vlastních reklamních tabulí v areálu obecní váhy, na základě žádosti pana Vokolka, který má tento areál v pronájmu

-         Darovací smlouvu číslo 1/2010 na knihy a časopisy v hodnotě 2 126,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Pavlátovou

-         Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2009 a Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2010, obě předložené SDH Pátek

Zastupitelé projednali:

-         situaci kontaminace podzemních vody  v objektu „KOS“ a rozhodli vyhlásit Veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 1 na vyhotovení předsanačního doprůzkumu a následného vypracování aktualizace analýzy rizik dle projektové dokumentace „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ v bývalém závodu chemické výroby Styl Praha v termínu do 26. dubna 2010    do 12 hodin, dále jmenovali komisi pro výběr dodavatele ve složení: pan Ing. Jindřich Vondra, pan Jaroslav Pražák a pan Luboš Vaněk

-         postup prací na výstavbě vodovodu Pátek – II. etapa a rozhodli vyhlásit Veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 2 na dodavatele stavby „Vodovodní přípojky – II. etapa“ v termínu do 26. dubna 2010 do 12 hodin, dále jmenovali komisi pro výběr dodavatele ve složení: pan Ing. Jindřich Vondra, pan Jaroslav Pražák a pan Luboš Vaněk

-         žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Svazu tělesně postižených o.s., Poděbrady a požádali sociální výbor o zmapování zapojení občanů naší obce do aktivit této organizace

-         žádost o poskytnutí příspěvku Okresního sdružení hasičů Nymburk na doprovodnou akci oslav 40. výročí založení profesionální stanice HZS Nymburk dne 28. srpna 2010 a schválili poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč na tuto akci

-         Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Pátek za rok 2009 a rozhodli převést výsledek hospodaření ve výši 52 876,87 Kč na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let

Zastupitelé rozhodli:

-         požádat SFŽP ČR o zrušení zástavního práva ze dne 10. 10. 2002 na pozemek p.č.  284/2 v k.ú. Pátek, ležící v lokalitě Z2/D

Diskuse:

-         pan Jaroslav Pražák doporučil řešení nedoplatků za likvidaci a svoz  domovních odpadů v obci z minulých let

-         paní Iveta Zikmundová přednesla žádost Diakonie Broumov o pomoc při zajištění humanitární sbírky oblečení do 17. května 2010

-         dále paní Iveta Zikmundová informovala o pořádání Dětského dne 2010 v neděli 30. května 2010, koordinační schůzka zástupců všech místních spolků se uskuteční 30. března 2010

-         pan Jindřich Hněvsa upozornil na porušování místní vyhlášky o veřejném pořádku ze strany majitelů psů a tlumočil žádost občanů o vybudování odpočinkových laviček u obecních chodníků

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 27. dubna 2010, 25. května 2010 a 29. června 2010 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Doslovný opis dopisu pana Ladislava Žampy ze dne 15. února 2010

Vážený pane starosto, vážené představenstvo obce, vážené dámy a pánové,

pokládám nejen za vhodné, ale dokonce za nutné Vám napsat krátký dopis na rozloučenou s naší rodnou vesnicí Pátek, kde jsme žili 87 a 82 let celkem spokojeně. Bydleli jsme rádi v obci, která se v posledních letech rozrostla, zmodernizovala a dosáhla poměrně vysokého stupně kultury bydlení. Byla to pochopitelně Vaše práce, která obec dostala na takový stupeň, který Vám mnoho obcí může jen závidět. Pokračujte ve Vaší dobré práci i nadále, přinese Vám to dobré výsledky a spokojenost obyvatel, Vám potom dobrý pocit a uspokojení.

Jsme přechodně v nemocničním oddělení DN a čekáme, až se uvolní místo v Domově seniorů hned na kraji Havlíčkova Brodu při příjezdu od Čáslavi (v Havl. Brodě jsou totiž dva Domovy, ten druhý je ze středu města silnicí na Humpolec). Budeme bydlet skutečně v moderním, možno klidně říci téměř přepychovém Domě, kde je prakticky všechno, co potřebuje kulturní člověk k životu, mimo moderního nábytkového vybavení, je k dispozici cokoliv – vana, lednice, spížka, rádio, televize, balkon, zeleň kolem dokola, možno říci, že jsme doma tak vybaveni nebyli. Služby jako kadeřnictví k dispozici, zapomněl jsem, že Domov má svoje lékaře a pomocný zdravotní personál. Není to totiž levné, víme všichni, že všechno co je přes normál se musí zaplatit, a nakonec i to co v normálu je. Tak jsem vám popsal prostředí, ve kterém doufám budeme žít. Máme v Havlíčkově Brodě celou rodinu, takže dnes a denně máme nějakou návštěvu. Bohužel máme také nyní velmi blízko k hrobu našeho syna Ladislava, který zde zemřel na zákeřnou nemoc ve věku pouhých 54 let.

Vraťme se do reálu, který je mnohem složitější. Jsme v nemocnici a máme možnost, resp. alespoň já se pomalu podívat na některá nejbližší oddělení, promluvit s lidmi, co jim je, jak se léčí, jakou mají šanci na uzdravení, sám jsem si vzal na starost člověka s těžkým zákalem očí, denně jej navštěvuji a vždycky mně to stojí hodinu času, ten člověk je slepý, těší se, že operace mu vrátí zrak, neví však smutnou skutečnost, že již nikdy nebude vidět. Tento odstavec píši s naprosto přesnou úvahou, co a komu chci něco říci.

Jestli je někdo stále nespokojený, nadává na všechno možné, myslí si, že má málo peněz a.t. – tak tomu doporučuji, aby navštívil pokud možno velkou nemocnici, pomalu ji prošel, promluvil s některými pacienty a zaručuji mu, že když druhým konce nemocnice vyleze ven na zdravý vzduch, bude z něj okamžitě jiný člověk. Zkuste to!

Zapomněl jsem napsat, že jsme odjeli náhle, okamžitě a rychle, takže jsme neměli možnost se rozloučit s několika málo přáteli, které v Pátku máme. Děkuji tedy především a hlavně paní Dáše Kinclové, která po několik let se o nás starala se vším všudy a to naprosto nezištně a to pro ni nebylo jednoduché, a proto ještě jednou srdečný dík za obětavou práci a znovu zdůrazňuji úplně zadarmo. Děkuji dále panu Janu Hněvsovi a jeho paní za hodně drobných oprav, které pro mne provedl, dále musím poděkovat Plačkovým za občasnou pomoc, která vždy přišla vhod.

Vážené dámy a pánové,

budu muset končit. Děkuji Vám za všechno, co jste pro mne vykonali jako pracovníci státní správy a přeji Vám mnoho úspěchů v práci pro obec i Vám osobně (to je i za moji Anču). Jedna věc mě však trochu mrzí, předseda obecního úřadu Jiří Bulušek, kterého jsem si velmi oblíbil pro jeho kulturnost a způsob jednání – velmi korektní, slušné a příjemné – tak tento předseda dobře ví, že dbám na pořádek a po hřbitově jsem lezl po čtyřech, jen, aby kolem hrobů byl pořádek a náhrobní kameny byly vždy čisté a leskly se, budou nyní zarostlé, špinavé a budou dělat špatnou reklamu našemu jménu – jsou to tři hroby u lípy a 1 hrob na novém hřbitově.

Vážené dámy a pánové,

definitivně končím, přeji Vám všechno dobré, a poněvadž si umím spočítat kolik pátků mohu asi ještě přežít i moje žena, se s Vámi rozloučím asi originálním pozdravem v latině (to je moje slabina a láska). Pozdrav zní: „Salve Patek, morituri Té salutant“

Ladislav a Anna Žampovi

Hasičský ples

V sobotu večer 27. února 2010 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pátek ples. K tanci a poslechu pro plný sál místního hostince zahrála skupina Conto. Nechyběla ani bohatá tombola.

 

Sportovní ples

Také letos pořádali sportovci TJ Pátek v hostinci na návsi svůj ples 13. března 2010. Během večera  za sportovce promluvil pan Miloš Vančura. Pro tance chtivé zahrála skupina DESEX. V průběhu večera byla připravena zajímavá tombola.

 

Dětský karneval

V sobotu 27. března 2010 se odpoledne od 15 hodin uskutečnil v hostinci na návsi dětský karneval. Zúčastnilo se 43dětí v nejrůznějších maskách. Společně si zasoutěžily a zatancovaly pod vedením paní Martiny Radoňové a paní Moniky Kadlecové. Nechyběla ani tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům.

 

Výroční zprávy rok 2009 a přehled činností spolků a organizací v Pátku

 

Sbor dobrovolných hasičů Pátek

 

GrafikaCB.jpgPřehled akcí dospělých hasičů za rok 2009

Družstvo dospělých hasičů se za rok 2009 zúčastnilo celkem devíti soutěží:

2. května 2009 Všechlapy - 10. místo

8. května 2009 Odřepsy, první kolo Polabské ligy  - 17. místo

24. května 2009 Nymburk, druhé kolo Polabské ligy - 17. místo

30. května 2009 Budiměřice  - 3. místo

13. června 2009 Velké Zboží - 14. místo

20. června 2009 Pátek, 1. ročník Pátecké jiskření - 1. místo

11. července 2009 Křinec -  7. místo

22. srpna 2009 Vestec, noční útoky - 8. místo

30. srpna 2009 Písková Lhota, páté kolo Polabské ligy - 10. místo

Na výzvu OSH Nymburk jsme se zúčastnili dne 23. května 2009 Dne záchranářů v Poděbradech, kde jsme předváděli protipovodňové zabezpečení pomocí pytlů s pískem.

Dále jsme provedli námětové cvičení požáru v místní mateřské školce, kde byla provedena evakuace dětí a lokalizován a zneškodněn požár v kuchyni.

Námětových cvičení v rámci čtvrtého okrsku jsme se zúčastnili celkem 3x: v Budiměřicích, Rašovicích a opět v Budiměřicích. Rybářskému spolku v Pátku jsme dvakrát pomohli zprovoznit přítok ze Sánské strouhy do rybníku Skála a třem místním obyvatelům jsme vyčistili studně. V průběhu roku jsme zajistili dvakrát dozor u pálení roští, jednou na Čarodějnice, jednou na podzim.

Na závěr snad ještě zmínit, že v roce 2009 byli ke zdokonalení znalostí vysláni na školení do Bílých Poličan - pan David Šafránek jako velitel a pan Miroslav Mrázek jako strojník.

Za SDH sepsal Miroslav Mrázek ml.

 

Mladí hasiči Pátek

Do kroužku MH Pátek v roce 2009 chodilo celkem 30 dětí, z toho MH starší (od 11-15 let) - 11 dětí, MH mladší (od 6 -11 let) - 12 dětí a MH přípravka  (do 6 let) - 7 dětí. V letošním roce se děti zúčastní všech dostupných soutěží pořádaných OSH Nymburk v požárních útocích ve všech kategoriích. V září 2010 vstoupí všechna družstva do celostátní hasičské soutěže PLAMEN.

Dětem z kroužku Mladých hasičů Pátek se věnují manželé Kateřina a Jiří Šafránkovi.

Lampiónový průvod „Cesta za pokladem“

 

Dne 31. října 2009 od 17 hodin uspořádal SDH Pátek pro děti a jejich rodiče první ročník lampiónového průvodu s názvem „Cesta za pokladem“.

Akce začala u hasičské zbrojnice, kde se sešli děti s rozsvícenými lampióny a jejich rodinní příslušníci. Přibližně se přišlo podívat na tuto akci asi 200 lidí, z toho bylo 77 dětí, které si odnesly na konci sladké překvapení. Na začátku akce všechny přítomné přivítala za SDH Pátek paní Kateřina Šafránková, která ukázala všem dětem připravený poklad, který hlídali dobrovolní hasiči, protože prý dostali zprávu, že se okolo Pátku pohybuje čert. Stejně se jim poklad nepodařilo uhlídat, protože čert byl velmi rychlý a poklad odnesl, a tak se ho hasiči vydali hledat. Jelikož se dlouho nevraceli, tak se děti rozhodly, že jim půjdou na pomoc. Rozdělily se do tří skupin a ke každé skupině byli přiřazení MH starší, kteří dětem na cestě pomáhali. Děti se vydaly na cestu za pokladem podle ztracených map, které vypadly čertovi při útěku. Na své cestě potkaly děti 5 pohádkových postav – vodníka, čarodějnici, krále s královnou, královského kuchaře a nakonec Měsíčníka. U všech pohádkových postav plnily jednotlivé úkoly, za jejich splnění dostaly všechny děti sladkou odměnu a další kus čertovy mapy. U Měsíčníka musely uhádnout hádanku a ta jim prozradila, kde se čert s pokladem nachází. Nakonec se všechny děti vrátily k hasičské zbrojnici, ale čerta ani poklad zde nenašly.

Poslední nadějí byli dobrovolní hasiči, kteří se ještě z honby za pokladem nevrátili. Když děti čekaly na hasiče, objevily se pohádkové postavy a děti se mohly s nimi společně vyfotit. Po chvilce objevilo všech pět hasičů, byli zadýchaní, ale čerta neměli. Děti byly smutné, protože se těšily, jaké překvapení bude ukryto v pokladu. Když se s nimi začala paní Kateřina Šafránková loučit a slibovala, že příště se to už nestane, tak se za ní rozhořelo ohnivé kolo, v jehož středu stál čert s pokladem. Čert nechtěl poklad vydat po dobrém, a tak děti poslaly na čerta hasiče. Hasiči vodou uhasili oheň, chytili čerta s pokladem a postupně rozdělili poklad mezi přítomné děti.

 

Pro všechny přítomné SDH Pátek připravil teplé nápoje, pro děti ovocný čaj a pro dospělé kávu. SDH Pátek děkuje všem členům SDH Pátek a také rodičům mladých hasičů, kteří se podíleli na přípravě této akce.

 

Osoby a obsazení: čert – pan David Šafránek, Měsíčník – pan Stanislav Bukovjan st., vodník – pan Milan Holub, čarodějnice – paní Radmila Týmová, král – pna Zdeněk Bureš, královna – slečna Eva Šťastná, královský kuchař – pan Vladimír Tomáš.

Hasičská hlídka: Stanislav Bukovjan ml., Jakub Junek, Miroslav Mrázek, Jiří Forman a Jan Bureš.

Mladí hasiči starší – doprovod: Renata Kolbabová, Denisa Haltuchová, Lucie Leinweberová, Lukáš Lacko, Denis Lacko, Jan Šafránek, Jiří Tomáš, Šimon Holub, Ondřej Týma a Tomáš Lipavský.

 

Na akci se dále podíleli:

 - pan Jiří Vokolek, který pomáhal při rozvážení a svážení pohádkových postav a jejich dekorací potřebných k vytvoření pohádkového prostředí

 - pan Tomáš Zumr a pan Jiří Kohoutek, kteří měli na starost zapálení ohnivého kola okolo čert

 - pan Martin Haltuch a pan Petr Janoch, kteří se starali o občerstvení a bezpečnost přítomných diváků

 - paní Eva Bukovjanová s rodinou, kteří připravovali teplé nápoje

 - manželé Kateřina a Jiří Šafránkovi, kteří celou akci vymysleli a zorganizovali

 

SDH Pátek děkuje všem malým i velkým účastníkům za účast na 1. ročníku lampiónového průvodu a těší se na to, že se společně sejdeme za rok u 2. ročníku.

Za MH Pátek sepsala Kateřina Šafránková


Myslivcův rok

 

Vážení spoluobčané,

Skončila předlouhá zima, která přinesla tolik sněhu, že na podobnou měli vzpomínky jen šedovlasí či méně vlasí pamětníci. Pro děti radost pro dospělé starost. Pro nás myslivce tolik pohybu, jak už dlouho ne a mnoho, mnoho cest do přírody s rancem krmení na zádech. Běžky se nám znovu staly neocenitelným pomocníkem. Pes, který jindy tak rád probíhal honitbu, se držel za patami svého vůdce a za krátko se začal opožďovat.  Bylo to pro něj těžké.

A co teprve zvěř? Koroptve přiletěly až na náves a hledaly zrníčka na cestě, protože v polích a na mezích nic nenašly. Nedostaly se k zemi. Zajíci v zahradách, na mezích oloupali kdejaký mladší stromek a keř a u krmelců v podvečer a nad ránem sebrali vše, co bylo přes den založeno. Drobní pěvci klepali na naše okna hladoví: „nasyp nám “a nebyly to zdaleka jen tradiční sýkorky. Srnčí zvěř, která jiné roky o seno v krmelcích ani nezavadila, čekala u krmelců na náš příchod. Hlad vítězil nad plachostí.

A teď je to za námi. Otvírá se jaro, příroda se probouzí a zvěř zase potřebuje naši pomoc. Tentokrát trochu jinou než v zimě. Teď je od nás všech třeba maximální ohleduplnosti a respektu k plnění základního instinktu zvěře, kterým je rozmnožování.

Na mezích, podél cest, na břehu Lánské strouhy, v polích i na loukách můžete narazit na ptačí hnízda, na mláďata zvěře. Respektujte přírodu! Zvěř nemá jinou možnost, vy však ano. Nyní nejlépe pomůžete, když v úctě nad zázrakem přírody, obloukem místo hnízdění obejdete.

Když svého pejska budete venčit jen na veřejných cestách a nenecháte jej, aby zvěř vyhledával a rušil. A to nejenom proto, že Vám to ukládá zákon, ale zejména proto, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.

Myslivecké sdružení žádá občany, aby respektovali jako klidovou zónu zejména oblast kolem areálu MS a břehy Lánské strouhy. 

 

Výsledky činnosti Mysliveckého sdružení Pátek za rok 2009:

1.       Odchov zvěře

Odchov kachny březňačky 200ks.

Pozn. Kachna je odchovávána za účelem lovu. Ponecháním části populace v honitbě došlo k postupnému zdomácnění kachny na našich vodách. Můžete ji vidět po celý rok.

Na Lánské strouze a rybníčku byly vybudovány nové hnízdní budky.

Odchov bažanta 50 ks.

2.      Chov lovecky upotřebitelných psů. 

Členové MS Pátek chovají více než deset lovecky upotřebitelných psů různých plemen (pes má složenu zkoušku vloh a zkoušku z výkonu).

3.      Brigádní činnost

Myslivci za uplynulý rok odpracovali stovky hodin. Zvláštní dík patří členům v důchodovém věku, kteří ač brigádní povinnost nemají a mohli by už jen radit, na nic nečekají a přikládají ruku k dílu.

4.      Ozdravná opatření

V lednu a únoru podávají myslivci v jadrném krmivu srnčí zvěři přípravek proti střečkovitosti.

Před vypuštěním kachen na vodu jsou kachny vakcinovány proti botulismu.

5.       Odlov zvěře

Srnčí zvěř - 30 ks, prase divoké - 14 ks, zajíc - 197 ks, bažant - 69 ks, kachna - 218 ks, liška – 4ks.

6.      Kultura

MS tradičně přispělo na konání dětského dne. Po většině společných honů bylo uspořádáno společné posezení s občerstvením. Zvláště zdařilou akcí otevřenou pro veřejnost byla poslední leč konaná dne 12. prosince 2009. Hudba hrála od podlahy a v tombole bylo možno vyhrát pěknou zvěřinovou cenu.

7.      Spolupráce

Poděbradská blata a.s. znovu ve spolupráci s MS Pátek napomohla k ochraně zvěře vysetím biopásů podél polí.

Dík za spolupráci však patří nejen zemědělcům, ale i rybářům a zastupitelům obcí.

LESU, LOVU, MYSLIVOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR!  A VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!

Přeje Myslivecké sdružení Pátek Za MS Pátek sepsal Ing. Jiří Janoch, jednatel

 

Český rybářský svaz Pátek

 

Zpráva o činnosti MO ČRS Pátek za rok 2009

Místní organizace se podílela v roce 2009 spolu s ostatními spolky na pořádání Dětského dne 2009.

Činnost rybářů se soustřeďuje hlavně na chov ryb a údržbu rybochovného zařízení.

Naše organizace má 54 členů, z toho 8 mládežníků.

V loňském roce naši členové ulovili:

664 kusů kapra, 26 kusů amura, 10 kusů candáta, 3 kusy úhoře a 1 kus sumce.

Na našich rybnících bylo při výlovech v roce 2009 sloveno:

rybník Velký:  K1 – 500 kusů, K2 – 297 kusů, K3 – 219 kusů, K4 -  230 kusů

rybník Hliňák: K3 – 114 kusů, K4 – 206 kusů

rybník U Lazarů: K1 – 3200 kusů, K3 – 312 kusů

rybník Skála: K3 – 448 kusů, K4 – 50 kusů

Celkem v loňském roce bylo sloveno na našich rybnících: K1 – 4 000 ks o hmotnosti 100 kg,                                                                                         K2 – 297 ks o hmotnosti 74 kg, K3 – 733 ks o hmotnosti 803 kg, K4 – 957 ks o hmotnosti 1 818 kg                                                                                

V letošním roce opět uspořádáme Dětský den – v sobotu 29. května 2010 od 7,30 hodin.

K 40. výročí vzniku naší místní organizace uspořádáme v měsíci červnu 2010 rybářské závody s občerstvením a posezením.                                                Za MO ČRS Pátek sepsal Petr Peřina

 

TJ Pátek

Hokejisté HC Pátek

V Poděbradském poháru 2009 / 2010 obsadili hokejisté HC Pátek bronzovou pozici.

1.      HC Tsunami – 48 bodů, 16:0:2, góly 142:59

2.      HC Mochov – 42 body, 14:0:4, góly 149:59

3.      HC Pátek – 42 body, 14:0:4, góly 153:75

4.      HC Kopos Kolín – 31 bod, 10:1:7, góly 158:70

5.      SL Poděbrady – 24 bodů, 7:3:8, góly 121:95

Nejlepší střelci Poděbradského poháru:

1.      Nedbalý – HC Pátek – 42 góly

2.      Červinka – HC Tsunami Nymburk – 39 gólů

3.      Malina – HC Kopos – 35 gólů

4.      Novotný – HC Pátek – 29 gólů

5.      Bek Dušan – HC Pátek – 27 gólů

Další ročník o Poděbradský pohár 2009 / 2010 v ledním hokeji se neobešel bez naší účasti. Také v tomto ročníku jsme bojovali do posledních kol o příčky nejvyšší, nakonec z toho bylo „jen“ třetí místo, ale jen díky horšímu skóre. O tento úspěch se zasloužili zejména tito hráči: Josef Stiska, Jindřich Hněvsa, Mirek Novotný, Aleš Svoboda, Michal Svoboda, Zdeněk Kafka, Pavel Kafka, Dušan Bek, Zdeněk Bek, Petr Nedbalý, Jiří Jeřábek, Jan Bedrna, Josef Nutil a Karel Karlos.

Děkujeme všem fanouškům, kteří nám vyjadřují podporu a obdiv a zejména těm, co nás podporují při našich zápasech.                                                                              Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 


soccer ball soccer ball
 


Rozlosování Sezóna 2009-10 jarní část - TJ Pátek

 

Kolo

Datum

A-tým - Okresní přebor

B-tým - IV. třída sk. C

Dorost - Okresní přebor sk. A

Žáci - Okresní soutěž sk. B

Domácí

Hosté

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

1.kolo

SO

27.3.2010

16:00

Pátek A

Kounice

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

28.3.2010

16:00

                         2:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.kolo

SO

3.4.2010

16:30

                         0:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

4.4.2010

16:30

Poříčany

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.kolo

SO

10.4.2010

16:30

Pátek A

Běrunice

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

11.4.2010

16:30

 

 

Pátek B

Libice n.C. B

 

 

 

14:30

Pátek

Velenice

4.kolo

SO

17.4.2010

17:00

Pátek A

Hr.Jeseník A

 

 

 

 

 

15:00

Opočnice

Pátek

NE

18.4.2010

17:00

 

 

Bohemia B

Pátek B

10:00

Hořátev

Pátek

 

 

 

5.kolo

SO

24.4.2010

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

25.4.2010

17:00

Městec Král. A

Pátek A

Pátek B

Dlouhopolsko

10:00

Pátek

Kostomlaty

15:00

Pátek

Všechlapy

6.kolo

SO

1.5.2010

17:00

Pátek A

Kost.Lhota

 

 

10:00

Lysá n.L.

Pátek

 

 

 

NE

2.5.2010

17:00

 

 

Pátek B

Odřepsy

 

 

 

15:00

Pátek

Libice n.C

7.kolo

SO

8.5.2010

17:00

 

 

 

 

 

 

 

10:00

Městec Král.

Pátek

NE

9.5.2010

17:00

Sadská B

Pátek A

Běrunice B

Pátek B

10:15

Litol

Pátek

 

 

 

8.kolo

SO

15.5.2010

17:00

Pátek A

Kostomlaty

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

16.5.2010

17:00

 

 

Pátek B

Opolany

10:00

Pátek

Sadská

 

Pátek

VOLNO

9.kolo

SO

22.5.2010

17:00

Loučeň

Pátek A

Žehuň

Pátek B

14:30

Ostrá

Pátek

15:00

Kněžice

Pátek

NE

23.5.2010

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.kolo

SO

29.5.2010

17:00

Pátek A

Přerov n.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

30.5.2010

17:00

 

 

Pátek B

Záhornice

10:00

Pátek

Straky

15:00

Pátek

Kovanice

11.kolo

SO

5.6.2010

17:00

 

 

 

 

 

 

 

15:00

Sány

Pátek

NE

6.6.2010

17:00

Krchleby

Pátek A

Křečkov B

Pátek B

 

 

 

 

 

 

12.kolo

SO

12.6.2010

17:00

Pátek A

Dymokury A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

13.6.2010

17:00

 

 

Pátek B

Sány

 

 

 

 

 

 

13.kolo

SO

19.6.2010

17:00

Libice n.C. A

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

20.6.2010

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Občanská poradna Nymburk, o.s.

 -  člen Asociace občanských poraden

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní orgány a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů  ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

 

Základní principy Občanské poradny:

Bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány zdarma

Nestrannost – poradce se nepřiklání k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné možnosti

Důvěrnost – každý může vystupovat anonymně a veškeré sdělené informace jsou přísně důvěrné

Nezávislost – poradna není součástí žádné jiné instituce

Občanská poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc zejména v následujících oblastech:

-         rodinné a mezilidské vztahy

-         pracovněprávní vztahy a zaměstnanost

-         občanskoprávní problematika

-         otázky bydlení

-         majetkoprávní vztahy a náhrada škody

-         finanční a rozpočtová problematika

-         ochrana spotřebitele

-         sociální oblast (sociální dávky, pomoc a pojištění)

-         trestněprávní otázky

-         ochrana lidských práv

-         zdravotnictví

-         školství a vzdělávání

-         ekologie, právo životního prostředí

-         občanský soudní řád, exekuční řízení, výkon rozhodnutí

-         základy práva ČR, právo EU, ústavní právo, veřejná správa

 

Poradna poskytuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství – občan se dozví, jaká má práva a povinnosti, na kterou instituci se má obrátit, jaké dokumenty k tomu potřebuje, atd. Zdarma poskytuje pomoc při složitějších jednáních s institucemi, pracovníci poradí při sepsání a formulaci podání, návrhu, splátkového kalendáře, atd.

Občanská poradna Nymburk poskytuje také komplexní poradenství a pomoc obětem násilí a trestných činů v Centrech pro pomoc obětem, provozuje též službu intervenčního centra.

 

Občanská poradna Nymburk, o.s.

nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk (budova České spořitelny, 2. patro)

 

pondělí 9,00 – 12,30 a 13,30 – 17,00 hodin

středa 9,00 – 12,30 hodin

pátek 9,00 – 12,30 a 13,30 – 15,00 hodin

Telefon - 325 511 148 (pouze v konzultačních hodinách)

           - 731 588 632 (všední dny od 9 hodin do 17 hodin)

E-mail - poradna.nymburk@centrum.cz, info@opnymburk.cz

 

Změny daně  z nemovitostí od 1. 1. 2010

Finanční úřad v Poděbradech upozorňuje občany na schválené změny v dani z nemovitostí platné od 1. ledna 2010. Všem majitelům nemovitostí bude doručena poštou složenka s nově vyměřenou daní. Splatnost vyměřené daně je do 30. května 2010.

Nové sazby platné od 1. 1. 2010:

Ostatní pozemky (za každý 1 m2):

-         zastavěné plochy a nádvoří – 0,20 Kč

-         stavební pozemky – 2,00 Kč

-         ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně – 0,20 Kč

Stavby:

-         obytné domy za 1 m2 zastavěné plochy – 2,- Kč

-         ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy – 2,- Kč

-         stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro rekreaci za 1 m2 zastavěné plochy – 6,- Kč

-         stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám – 2,- Kč

-         garáže vystavěné odděleně od obytných domů, a samostatné nebytové prostory užívané jako garáže za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy – 8,- Kč

-         stavby a samostatné nebytové prostory sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství za 1 m2 zastavěné plochy – 2,- Kč

-         stavby a samostatné nebytové prostory sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu za 1 m2 zastavěné plochy – 10,- Kč

-         ostatní stavby za 1 m2 zastavěné plochy – 6,- Kč

 

Informace Policie ČR

Pro obce Křečkov, Pátek a Velké Zboží je místně příslušným útvarem policie:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor vnější služby Nymburk

Obvodní oddělení Poděbrady

Palachova čp. 220, Poděbrady

Telefon: 325 612 554-5, 974 878 760

Fax: 325 614 145

E-mail: krpec.oo.podebrady@mvcr.cz

Určení policisté s územní odpovědností:

vrchní asistent pprap. Tomáš Bruckner, asistent nstržm. Jana Růžičková

 

Volné pobíhání psů

Upozorňujeme všechny naše spoluobčany, majitele psů, na platnost Obecně závazné vyhlášky číslo 5/2007, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Na základě této vyhlášky je třeba dodržovat zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích obce Pátek. Prosíme tímto také majitele psů, aby zabránili znečišťování obce svými miláčky a neomezovali tím ostatní obyvatele Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v dubnu 2010. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.