PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2008

Zahradníkův rok

 

Duben

Všechno chvojí a listí, kterým jsme na zimu přikryli choulostivé rostliny, můžeme již odstranit a půdu okolo nich nakypříme a opatrně přihnojíme. Růže prostříháme, keřové růže se stříhají takzvaně na tři očka, sadové růže jenom prosvětlíme, u pnoucích růží můžeme ještě prořezat staré výhony  a odstříháme zmrzlé konce výhonů.

Trvalky je možno opatrně vyrýt, rozdělit trsy na menší části a zasadit na nová místa ve skalce.

Řídká nebo holá místa v trávníku nakypříme, prohodíme zeminou a dosejeme. Koncem měsíce poprvé posekáme, ne příliš nakrátko, aby ji plevele nepřerostly a neutlačovaly.

Ovocné stromy a keře přihnojíme dříve než rozkvetou. Je čas k výsadbě stromů broskvoní.

Na připravené záhony již můžeme sázet sazenice raných zelenin – salát, květák, aby sazenice lépe rostly, můžeme záhony pokrýt folií.

 

Květen

Trávník zaléváme a každý týden sekáme. Pampelišky a jiný plevel vypichujeme z trávy i s kořeny. Sázíme hlízy mečíků, budou kvést po celé léto. Odlamujeme odkvetlé květy tulipánů a narcisů, aby      se rostliny zbytečně nevysilovaly. Narcisy můžeme přesadit, ještě než se úplně zatáhnou.

Je čas zasadit rozdělené a ošetřené trsy jiřin.

Na slunný záhon vyséváme dvouletky – zvonky, čínské karafiáty, slézové růže a hvozdíky. Vysazujeme  azalky a rododendrony, které potřebují mírný polostín a ochranu před prudkým větrem.

Okrasné keře, které již odkvetly, je třeba prostříhat.

Ve druhé půli měsíce už mohou ven i zapěstované okenní truhlíky, ale pozor na chladné noci.

Po zmrzlých už můžeme na záhony vysazovat i sadbu teplomilných zelenin – rajčata, okurky a sazenice letniček.

 

Červen

Trávník pravidelně sekáme a přihnojujeme při zálivce. Také stromům dopřejeme bohatou zálivku. Nejvhodnější doba pro zálivku je časné ráno nebo pozdní večer, kdy jsou rostliny i půda zchladlé. Když zaléváme během dne, tak jen do půdy nikdy na listy rostlin.

Po odkvetlých cibulovinách vysazujeme předpěstované letničky .Odkvetlé květy růží odstřihujeme těsně nad první pětičetným listem, růže důkladně zaléváme.

Po sklizni rané zeleniny záhony přeryjeme, vysejeme takzvané plodiny druhé tratě – hrášek, letní ředkev, tuřín, pozdní zelí, mrkev.

Tyčková rajčata pěstujeme na jeden, maximálně dva výhony a včas je vyvazujeme k opoře. Odlamujeme také zálistky, stříkáme proti plísni, hlavně za vlhkého počasí. Postřikem ošetříme také okurky a brambory.

Jabloně a hrušně postříkáme proti strupovitosti a dostatečně zaléváme.

 

 

( čerpáno z internetu )

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2008

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 29. ledna 2008 ( 1 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Zprávu o výsledku kontroly čerpání dotací TJ Pátek za rok 2007 – nebyly zjištěny nedostatky

-         Zprávu o výsledku kontroly čerpání dotací MŠ Pátek pro rok 2007 od Obce Pátek  - příspěvek na provoz MŠ Pátek ve výši 70.600,- Kč, nebyly zjištěny nedostatky

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za rok 2007-  nebyly zjištěny nedostatky

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za 2. pololetí roku 2007 – nebyly zjištěny nedostatky

-         Zápis z Valné hromady svazku obcí Cidlina, konané dne 17.1.2008

-         Změnu číslo 11 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady „Protipovodňová opatření“

-         plánované objízdné trasy, vzniklé při rekonstrukci mostu přes potok Blatnice v obci Budiměřice

Zastupitelé projednali:

-         Žádost slečny Moniky Peřinové a pana  Filipa Vaňka o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč  na  kanalizaci u rodinného domu v Pátku č.p. 83, kterou vybudovali na vlastní náklady, zastupitelé rozhodli poskytnout dotaci ve výši 10 000,- Kč dle Usnesení zastupitelstva obce číslo 8 ze dne 24.2.2004

-         Žádost o připomínky k projektové studii „Za zahradami“ pana Jaromíra Bulíře, Pátek č.p. 29, a doporučili doplnit chodníky po obou stranách navržené komunikace

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Inventury majetku Obce Pátek za rok 2007

-         Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Pátek a  MAVAB Consulting spol. s.r.o. Praha 9, která zajišťuje realizaci projektu „Zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-         výběrové řízení na opravu hasičské zbrojnice do 29.2.2008 a stanovili hodnotící komisi ve věci výběrového řízení ve složení : pan Petr Peřina – předseda Výboru pro rozvoj obce, pan Luboš Vaněk – předseda Výboru pro životní prostředí a pan Jindřich Hněvsa – předseda Finančního výboru

-         Smlouvu o poskytování právní pomoci mezi smluvními stranami: JUDr. Liborem Fiedlerem, advokátem, a Obcí Pátek, zastoupenou starostou panem Jiřím Buluškem

-         doplatit daňově uznatelné náklady na Vánoční zpěvy, konané dne 24.12.2007,na základě vyúčtování, ve výši 3 671,-Kč

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         průběhu přípravy akce „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek “

-         průběhu prodeje nemovitosti KOS, především o kupní smlouvě sestavené JUDr. Liborem Fiedlerem, která bude po doplnění předložena Ing. Jiřímu Janochovi

-         snížení hladiny stálého-normálního vzdutí hladiny v části Sánské struhy, za účelem provedení stavebních prací na rekonstruovaném mostku na Nových Mlýnech

 

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 19. února  2008 ( 2 / 2008 )

Zastupitelé projednali:

-         Žádost pana Martina Klaroviče, Choťánky č.p. 168, na odkoupení pozemku č.1/3 v k.ú. Pátek o výměře 105m2   

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         rozbor hospodaření svazku obcí NY-KO za rok 2007

-         informaci starosty pana Jiřího Buluška o závěrech auditu hospodaření Obce Pátek za rok 2007, provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o budoucí smlouvě na odprodej pozemků v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ neprodaných do 1.12.2008 uzavřenou s firmou REA 2007 s.r.o., Praha 4

-         nabídnout k prodeji  pozemek č. 1/3 v k.ú. Pátek o výměře 105m2  ,za cenu 400,- Kč za 1 m2

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         průběhu přípravných prací na stavbu „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek “, zejména o zajištění náhradních prostor pro MŠ Pátek ve spolupráci s OÚ Křečkov a způsobu dopravy dětí

-         předání doplněné Kupní smlouvy na prodej objektu KOS panu Ing. Jiřímu Janochovi

Diskuse: pan Petr Peřina seznámil zastupitelstvo se závěry zasedání Výboru pro rozvoj obce,  

             ze kterých vyplynula nutnost provést opravy plotu a vrat u místního hřbitova

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 5. března 2008 ( 3 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek dne 29. února 2008 z důvodu sanitace kuchyně

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         vybrat firmu Prostav s.r.o. Poděbrady, na návrh hodnotící komise, jako dodavatele akce „Oprava hasičské zbrojnice“ v cenové nabídce 450 871,- Kč bez DPH

-         prodat obecní pozemek parcelní číslo 1/3 v k.ú. Pátek o výměře 105 m2 v ceně 400,- Kč / m2 jedinému zájemci panu Martinu Klaroviči, Choťánky č.p. 168, a pověřilo pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy o prodeji

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o dílo číslo 1 mezi Obcí Pátek a firmou Prostav s.r.o. Poděbrady na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ a pověřilo starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15ti dnů na odvolání

-         Nabídku manželů Kolbabových, Pátek č.p. 163, na odkoupení pozemku parcelní číslo 679 v k.ú. Pátek o výměře 51 m2 za cenu 400,- Kč / m2 a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy

-         Žádost paní Edity Hrdé, ředitelky MŠ Pátek, o příspěvek na plat kuchařky  v celkové částce 85 816,50 Kč pro rok 2008 z důvodu snížení dotace Krajského úřadu Středočeského kraje

-         Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. a odběratelem Obcí Pátek na odběrné místo – objekt KOS, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         bez výhrad Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2007

Zastupitelé projednali:

-         průběh přípravných prací na akci „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška projednáním nezávazného finančního příslibu od KB  a.s.

-         požadavky pana Ing. Jiřího Janocha k předložené Kupní smlouvě na odkoupení bývalého objektu KOS a schválili konečné znění Kupní smlouvy mezi prodávajícím Obcí Pátek a kupujícím panem Ing. Jiřím Janochem, pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem Kupní smlouvy ve stanovené lhůtě do 26.3.2008

-         Žádost paní Edity Hrdé, ředitelky MŠ Pátek, o příspěvek na provoz MŠ Pátek pro rok 2008 a předali tento požadavek finančnímu výboru

 

Starosta pan Jiří Bulušek  informoval o následcích tlakové níže „Emma“ dne 1.3.2008 a vzniklých škodách na majetku Obce Pátek ( zničená plechová autobusová zastávka u OÚ Pátek )

 

Zasedání zastupitelstva dne 26. března  2008 ( 4 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         skutečnost, že v případě přijetí žádosti a následném přidělení dotace na akci „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ obec vyčlení ( v rámci rozpočtu obce ) finanční částku ve výši 25% celkových nákladů projektu na zvláštní účet

-         účetní uzávěrku akciové společnosti Česká spořitelna

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         přidělit polomové dřevo, vzniklé v důsledku tlakové níže „Emma“, jednotlivým spolkům v obci ke zpracování

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Kupní smlouvu o prodeji pozemkové parcely číslo 1/3 – ostatní plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Pátek za kupní cenu ve výši 42 000,- Kč panu Martinovi Klaroviči, Choťánky č.p. 168,

a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Kupní smlouvu o koupi pozemkové parcely číslo 679 – ostatní plocha o výměře 51 mv k.ú. Pátek za kupní cenu 20 400,- Kč od manželů Kolbabových, Pátek č.p. 162, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005113/02, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., k pozemku číslo 643 v k.ú. Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         výši měsíčních odměn dle nařízení vlády číslo 79/2008 Sb. u těchto funkcí – uvolněný starosta dle nařízení vlády číslo 79/2008 Sb., neuvolněný místostarosta v maximální výši dle nařízení vlády číslo 79/2008 Sb. a předseda výboru zastupitelstva  v maximální výši dle nařízení vlády číslo 79/2008 Sb.

Zastupitelé projednali:

-         přípravu podkladů pro zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem:

- čestných prohlášení -   o nedostatečné kapacitě MŠ Pátek, o realizaci prodeje parcel a bytové výstavbě v „Lokalitě B“, o statistických údajích obce, o počtu narozených dětí,  o počtu mladých rodin a migraci obyvatel

-dokumentů souvisejících s podáním „Žádosti o dotaci“ do výzvy č. 12 ROP NUTS II Střední Čechy

-         prodej nemovitosti objektu KOS, vzhledem k tomu, že jediný zájemce o koupi pan Ing. Jiří Janoch, Pátek 183, z jednání odstoupil, rozhodli  vyhlásit nové nabídkové řízení na soubor nemovitých věcí v katastrálním území Pátek tak, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu Nymburk, k.ú. Pátek na LV číslo 100 v minimální hodnotě 4 500 000,- Kč

-         a zamítli Žádost paní Dany Valkusové, Dr. Kryšpína 255, Poděbrady, o zařazení parcel číslo 573 a 574 v k.ú. Pátek do připravovaného plánu výstavby obce pro výstavbu rodinných domů

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.3.2008 a schválili Rozpočtové opatření číslo 1

-         Žádost firmy POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o., Oseček 87, o vyjádření k územně plánovací dokumentaci k dělení pozemků číslo 44/3 a 228 v k.ú. Pátek a souhlasí s navrženým dělením parcel i s napojením na inženýrské sítě ve správě obce

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 29. dubna 2008, 28. května 2008 a 24. června 2008 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea

 

V druhém čtvrtletí roku 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pan Karel Bek, Pátek 29

Paní Božena Vorlíčková, Nové Mlýny 39

Paní Eva Bukovjanová, Pátek 196

Paní Jaroslava Janochová, Pátek 183

Pan Bohuslav Charvát, Pátek 104

Pan Jaroslav Blažek, Pátek 157

Paní Anna Znamínková, Pátek 98

Paní Danuše Beková, Pátek 29

Pan Bohuslav Kroupa, Pátek 120

Pan Pavel Kroupa, Pátek 76

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

Zprávy z OÚ Pátek

 

Anketa – svoz bioodpadů a připojení na plyn

V měsíci únoru 2008 proběhla v obci anketa týkající se možnosti kombinovaného svozu komunálního odpadu a bioodpadu v jarních a letních měsících a zájmu o zavedení zemního plynu do domácností. Celkem bylo odevzdáno pouze 120 vyplněných dotazníků. Z toho 76 majitelů nemovitostí mělo zájem  o kombinovaný čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu a bioodpadu a 76 zájemců o možné připojení plynu.

Z důvodu nízkého počtu zájemců nebude prozatím zaveden kombinovaný svoz domovního odpadu v naší obci.Údaje o zájmu o zavedení plynu budou použity při jednání o možnosti zavedení plynu do Pátku.

 

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 26.4.2008 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu v době  od 12,45 hodin do 13,10 hodin na návsi před hostincem. Je nutné předat odpad osobně posádce, jinak nebude odvezen. Nebezpečný odpad: televize, ledničky, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry.     

 

Přerušení dodávky elektrické energie

V úterý 13.5.2008 bude v naší obci přerušena dodávka elektrické energie. Výpadek proběhne

v době od 8 hodin do 14 hodin.

 

Dětský karneval 2008

V sobotu 15. března od 15 hodin se v místním hostinci konal Dětský karneval. Atmosféra byla výborná, všichni a hlavně děti, se náramně bavili. Tancovalo se, zpívalo, soutěžilo i malovalo. Nemohla chybět ani přehlídka masek, při které byly všechny masky odměněny.

O hudbu se postaraly dvě mladé a nadané DJ, pouštěly písničky z pohádek a filmů, ale zazněly i staré hity v podání naši nejznámějších interpretů. A právě to byla chvíle pro sólo pro babičky, které se        na parketu roztančily jako v mládí.

Jako obvykle nemohla chybět ani tombola. Letos byla opravdu bohatá. Proto velké díky patří všem sponzorům, kteří se na ni podíleli.                                                                    Monika Kadlecová

Sportovní ples

Letošní sportovní ples se jako každý rok vydařil. Konal se sice v netradičním velikonočním čase, ale to nebylo vůbec na škodu. Sál byl vyprodán již týden před jeho konáním, což bylo 22.3.2008.

Na plese nás přivítal předseda TJ Pátek pan Miroslav Kadlec. Posléze předal mikrofon starostovi naší obce panu Jiřímu Buluškovi, který vyhlásil výsledky ankety Nejlepší pátecký sportovec roku 2007. Stal se jím zaslouženě pan Zdeněk Šafránek, který naší obec vzorně reprezentuje v hokeji pro handicapované – sledge.

Tímto byly ukončeny oficiality a mohla se rozproudit zábava. K tanci hrála v našem kraji asi nejznámější skupina TOX pana Jaroslava Trnky z Choťánek. Hudba se líbila, o čemž svědčil neustále plný parket tanečníků.

Sportovci se činili – tombola byla bohatá. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli.

Do svých domovů jsme se rozcházeli až v brzkých ranních hodinách.

Monika Kadlecová

 

 

Prevence před požáry – vypalování trávy

 

S prvním jarním sluníčkem se zvyšuje nebezpečí požárů v přírodě. S jarním úklidem na zahrádkách se množí počty požárů způsobených nedbalostí občanů při vypalování suché trávy. Je proto nutné si připomenout základní pravidla vypalování trávy a podmínky chování v přírodě, abychom se vyvarovali rizik založení požáru v přírodě.

 

Vypalování trávy.

V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromů nebo suché trávy může dojít i k požáru.

Ten se může vlivem větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě ohrozit i životy a zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení většího množství shrabané trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů.

Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. Na základě zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 000,- Kč pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím osobám pokutu až do výše 500 000,- Kč.

 

Ohně na volném prostranství.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky

pro tuto činnost, v případě může takovou činnost zakázat.

Upozorňujeme proto naše spoluobčany, aby dbali zvýšené opatrnosti nejen při spalování suché trávy, ale i při rozdělávání ohýnků na svých pozemcích.

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek.                 

 


 

 

 

    Rozlosování sezony JARO 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den

datum

hod

družstvo A

hod

družstvo B

hod

dorost

hod

Žáci

 

so

29.3.

15,00

Běrunice A- Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

ne

30.3.

 

 

 

 

10,00

Pátek-Velenice

 

 

 

so

5.4.

16,30

Pátek A-Poříčany A

 

 

 

 

 

 

 

ne

6.4.

 

 

 

 

10,00

Opočnice-Pátek

 

 

 

so

12.4.

16,30

Kovanice A-Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

ne

13.4.

 

 

 

volno

10,00

Pátek-Dymokury

14,30

Pátek-Všechlapy

 

so

19.4.

17,00

Milovice A-Pátek A

 

 

10,00

Hr. Jeseník-Pátek

 

 

 

ne

20.4.

 

 

17,00

Pátek B-Odřepsy

 

 

15,00 Křinec-Pátek

 

 

so

26.4.

17,00

Libice A-Pátek A

 

 

 

 

10,00

Pátek- Dlouhopolsko

 

ne

27.4.

 

 

17,00

Berunice B-Pátek B

10,00

Pátek-Křinec

 

 

 

so

3.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne

4.5.

17,00

Krchleby-Pátek A

17,00

Netřebice-Pátek B

 

volno

10,00

Pátek- Městec K.

 

so

10.5.

17,00

Pátek A-Kostelní L. A

 

 

10,00

Běrunice-Pátek

15,00

Opočnice-Pátek

 

ne

11.5.

 

 

17,00

Pátek B-Libice n.C.B

 

 

 

 

 

so

17.5.

 

 

 

 

10,00

Pátek-Rožďalovice

 

 

 

ne

18.5.

17,00

Kostomlaty A-Pátek A

17,00

Křečkov B-Pátek B

 

 

10,00

Pátek-Hr.Jeseník

 

so

24.5.

17,00

Pátek A-Přerov n. L. A

 

 

 

 

15,00

Kovanice-Pátek

 

ne

25.5.

 

 

17,00

Pátek B-Dymokury B

10,00

Loučeň-Pátek

 

 

 

so

31.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne

1.6.

17,00

Hr.Jeseník-Pátek A

17,00

Opolany-Pátek B

10,00

Pátek-Jíkev

 

 

 

so

7.6.

15,00

Pátek A-Městec K. A

 

 

10,00

Městec K.-Pátek

 

 

 

ne

8.6.

 

 

15,00

Pátek B- Dlouhopolsko

 

 

 

 

 

so

14.6.

 

 

15,00

Záhornice-Pátek B

 

 

 

 

 

ne

15.6.

15,00

Rožďalovice B-Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

so

21.6.

17,00

Pátek A-Polaban B

 

 

 

 

 

 

 

ne

22.6.

 

 

17,00

PátekB-Velenice

 

 

 

 

 


Poděbrady

20.4. – Poděbradská brána – celostátní soutěž aerobiku

7.5. – Vyvrcholení oslav Jiřího z Poděbrad k 550. výročí korunovace

11.5. –  Slavnosti krále Jiřího v Poděbradech

6.6. – 9.6. – Letní divadelní slavnosti

12.6. – 15.6. – 100 let od založení lázní v Poděbradech

20.6. – 22.6. – Mistrovství České republiky mažoretek

27.6. -29.6. –  Letní divadelní slavnosti

27.6. – 29.6. – Zahájení Poděbradského léta – přehlídka velkých dechových orchestrů

 

Výstaviště Lysá nad Labem

24.4. – 27.4. – SENIOR – HANDICAP, AKTIVNÍ ŽIVOT ( 7. výstava pro lidi,kteří nezůstávají sedět doma)

24.4. -27.4. –  NARCIS 2008 (7. výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin a zahradnické trhy )

3.5. –  VÝSTAVA PSŮ SPOLEČENSKÝCH PLEMEN

21.5. – 25.5. – NATURA VIVA 2008 ( 14.mezinárodní výstava pro všechny myslivce, rybáře a včelaře )

10.7. – 13.7. – KVĚTY 2008 ( 12. celostátní výstava květin a zahradnické trhy )

 

Polabské muzeum Poděbrady

2.4. – 27.4. – Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Poděbrady k 55. výročí založení

6.4. -  6.7. – Milan Exner – Keramika

8.4. – 6.7. – Praha a Středočeský kraj očima architektů

1.5. – 1.6. – V. Sobota – Grafika a malba

1.5. – 29.6. – Historické osobnosti Lázní Poděbrady

3.6. – 22.6. – 100 let skautingu

 

Skanzen Přerov nad Labem

13.5. – 31.10. – Květomluva a vyšívání s květinovými motivy

18.5. – 31.10. – Polabská vesnická svatba kdysi a dnes

18.5. – 31.10. – Z muzeí v přírodě u nás i v cizině

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

28.3. – 25.5.2008 – Ostře sledovaný Bohumil Hrabal

15.6. – 14.9. – Regulace Labe v Nymburském regionu ( historie úprav Labe od poloviny 19. století do současnosti )

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 


Pondělí  - 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


www.obecpatek.cz

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 200 kusů v dubnu 2008. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.