P Á T E C K Ý    P L Á T E K

2 / 2007

 

 

Je-li v dubnu krásně  a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.

Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – naroste chlebíček.

V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno.

( pranostiky )

 

 

Duben

Čtvrti měsíce – Úplněk 2. dubna v 19,15 hodin, Poslední čtvrť 10. dubna v 20,04 hodin,          Novoluní 17.dubna v 13,35 hodin, První čtvrť 24. dubna v 8,35 hodin.

V dubnu  přibývá dne o 1 hodinu a 48 minut. 

Příroda – den vítězí nad nocí, příroda se projevuje krásnými barvami, ve vzduchu je cítit opojná vůně.

Vhodné dny k zalévání – 5.a 6. dubna, 14. a 15. dubna, 22. a 23. dubna.

Duben – v měsíci dubnu se objevují na dubech pupence, je to  „ měsíc dubů “. Kdysi byly u nás duby velmi rozšířeny a poskytovaly důležité tříslo k vydělávání kůže. Latinsky Aprilis ( anglicky April )je podle latinského aperire – otvírat, protože rostliny začínají v tomto měsíci růst, začínají    se otvírat.

 

Květen

Čtvrti měsíce – Úplněk 2. května  v 12,09 hodin, Poslední čtvrť 10. května  v 6,27 hodin,

Novoluní 16. května  v 21,26 hodin, První čtvrť 23. května  v 23,02 hodin.

V květnu  přibývá dne o 1 hodinu a 23 minut a noci ubývá.

Příroda – den se prodlužuje, vše  je v plném květu, aby mohly být rostliny oplodněny a přinesly plody, tvoří se samčí a samičí orgány, ve vzduchu cítíme probouzející se přírodu.

Vhodné dny pro zalévání – 2. a 3. května,12. až 14. května, 20. a 21. května, 29. až 31. května.

Květen  – v tuto dobu stromoví i rostliny bujně kvetou, je květen, jinak též „ květný čas “. Poprvé   se slovo květen objevilo roku 1805 jako poetismus v Jungmannově překladu francouzského slova        „luna de fleurs “ ( Atala ) a rychle se vžilo.Tento měsíc je též známý jako máj ( lásky čas – Mácha ) z latinského slova Maius ( anglicky May ) zasvěcený bohyni Mají, která předpovídala růst rostlin.

 

Červen

Čtvrti měsíce – Úplněk 1. června v 3,03 hodin, Poslední čtvrť 8. června v 13,42 hodin, Novoluní  15. června v 5,13 hodin, První čtvrť 22. června  v 15,15 hodin, Úplněk 30. června v 15,48 hodin

V červnu zpočátku přibývá dne o 19  minut, ke konci měsíce ubývá o 5 minut.

Příroda – dne přibývá, nastává nejdelší den a nejkratší noc v roce. Je období oplodňování, růstu      i první úrody. 

Vhodné dny pro zalévání – 8. a 9. června, 16. a 17. června, 26. a 27. června.

Červen – znamenal někdy měsíc šestý, někdy sedmý, do 15. století byl červen „ menší črven“           a červenec „ velký črven“. Podle starých domnění pocházel název od červů, kteří toho měsíce        na ovoci škody činí, nebo od červenosti ovoce, či od sbírání červce. Šlo o polského červce, žijícího na koříncích chmerku vytrvalého, který se sbíral v červnu a červenci, a skvělé červené barvivo z něj bylo velmi oblíbené. Latinský Junius ( anglicky June ) dostal název na počest Jupiterovy sestry bohyně Junony – patronky manželství.

 

čerpáno z kalendáře

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí roku 2007

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  23. ledna  2007 ( 1  / 2007 ) :

-         Zastupitelé projednali návrh na komunikace v lokalitě V Ohrádkách, Pátek, zástupcem firmy Horos s.r.o., Pead. Dr. Petrem Divišem a projektantem Ing. Jiřím Sovinou a rozhodlo tento návrh schválit po úpravě : nedostatečné plochy pro kontejnery na tříděný odpad, zrušení komunikace mezi parcelami č. 67 až č. 73 ( jen zelená plocha ), zajištění zpomalovacího pruhu u parcely č. 10 a vybudování chodníku s jednotlivými vjezdy přede parcelami č.81 až č. 88.

-         Byla schválena Smlouva o dílo č. 185 / 07 mezi Obcí Pátek a firmou Multiaqua – inženýring s.r.o., Pardubice na vodovodní přípojky „ Vodovod Pátek – I. etapa “.

-         Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Finance Zlín a.s., na odkup 322 kusů akcií České spořitelny a.s., které vlastní Obec Pátek a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.

-         Byla projednána a schválena nabídka firmy Martin Chocholouš, Cerhenice, na rekonstrukci elektronického zabezpečovacího systému pro budovu OÚ Pátek v celkové ceně 20.281,- Kč.

-         Zastupitelé navrhli a schválili starostu p. Jiřího Buluška a místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jako zástupce ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazku obcí Cidlina , ve Svazku Mikroregion Poděbradské Polabí a ve Svazku obcí NY – KO.

-         Byl projednán návrh dopravní obslužnosti v obci, vzešlý z Krajského úřadu Stř. kraje, vypracovaný firmou UDI Morava, Ostrava, zastupitelé navrhují doplnění navrhovaného jízdního řádu o ranní spoj na lince H 38 tj. Pátek – Křečkov – Poděbrady v 6,30 h, zastupitelstvo požaduje, aby takto doplněný jízdní řád byl požadován za základní dopravní obslužnost, je ochotno v krajním případě uvolnit pro jeho zrealizování z rozpočtu částku maximálně do výše 30.000,- Kč za rok, v případě neakceptování těchto požadavků zastupitelstvo požaduje zachování stávající základní dopravní obslužnosti.

-         Zastupitelé projednali návrh finanční komise, přednesený p. Jindřichem Hněvnou                     a odsouhlasilo tyto výše odměn :

terénní práce s mechanizací 55,- Kč / hod.

údržba okolo pomníku a kapličky na návsi 2 000,- Kč / pololetně 

vedení místní knihovny 250,- Kč / měsíčně

obsluha internetu 250,- Kč / měsíčně

vedení místní kroniky 250,- Kč / měsíčně

vydávání místního zpravodaje 250,- Kč / měsíčně

-         Zastupitelé odsouhlasili plat uvolněného starosty dle zákona č. 614 / 2006, projednali                a odsouhlasili odměnu místostarosty  a zastupitelů v maximální výši  dle zákona č.614 / 2006 , odměny pro členy jednotlivých výborů ve výši 500,- Kč za rok.

 

Různé :

-         Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí Cidlina.

-         P. Marcela Miarková byla navrhnuta a schválena jako náhradní zapisovatelka.

-         P. Iveta Zikmundová se vzdala finanční odměny za vedení knihovny, obsluhu internetu, vedení místní kroniky a za vydávání místního zpravodaje z důvodu neslučitelnosti s výkonem funkce místostarostky.

 

Diskuse :

-          Starosta informoval o následcích orkánu, který zasáhl Pátek v noci ze čtvrtka 18.1.2007         na pátek 19.1.2007 a o škodách, které způsobil na obecním majetku : poničená střecha           na budově kabin a na budově KOS, popadané dřevo v katastru Obce Pátek. Starosta zajistil opravu poničených střech firmou Filip Vaněk, klempířství a pokrývačství.

-         Starosta zajistil odklizení popadaných stromů, cena kalamitního dřeva v majetku obce              je 40,- Kč za m3.

-         V souvislosti s následky orkánu bylo zdůrazněno rozšíření pojistných smluv na budovu KOS      a hokejových kabin.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. února 2007 ( 2  / 2007 ) :

-         Zastupitelé projednali žádost o stanovisko pro potřeby územního řízení v lokalitě Z 2 / F            „ V Ohrádkách “, firmy Horos s.r.o, Praha 4 a rozhodlo vydat souhlasné stanovisko s touto studií za předpokladu, že bude doplněno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.

-         Byla schválena Smlouva o poskytnutí odborné pomoci knihovnám mezi Obcí Pátek, Středočeským krajem a   Městskou knihovnou Kutná Hora a starosta byl pověřen jejím podpisem.

-         Zastupitelé projednali a schválili nabídku firmy Martin Chocholouš, Cerhenice, na servisní smlouvu o správě elektronického zabezpečovacího systému pro budovu OÚ Pátek a MŠ Pátek  a pověřilo starostu jejím podpisem.

-         Zastupitelé projednali a schválili tyto návrhy :

1)      Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2007 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2)      Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2007 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek.

3)      Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2007 – o místních poplatcích.

4)      Obecně závaznou vyhlášku č. 4 / 2007 – kterou se ruší OZV Obce Pátek č. 2 / 2002 – řád veřejného pohřebiště.

5)      Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2007 – kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

6)      Opatření Obce Pátek č. 1 / 2007 – Řád veřejného pohřebiště, Cenový výměr o hřbitovních poplatcích a znění Smlouvy o nájmu hrobového místa.

-         Zastupitelstvo projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 1 / 2007 s firmou Ditus s.r.o, Poděbrady na technický dozor investora v akci „ Vodovod Pátek – I. etapa “.

-         Zastupitelé projednali a schválili Dohodu mezi Obcí Pátek a firmou Poděbradská blata a.s.,  Kouty na finanční vyrovnání za škody způsobené při výstavbě „ Vodovod Pátek – I.etapa “ v obci Pátek, plánované na únor až listopad roku 2007.

-         Byly projednány a schváleny Inventury majetku Obce Pátek za rok 2006.

 

Různé :

-         Zastupitelé berou na vědomí závěrečný účet Svazku obcí NY – KO za rok 2006.

-         Zastupitelé byli seznámeni s informacemi o Středočeské integrované dopravě v okrese Nymburk, kterou zajišťuje Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

-         Starosta přítomné informoval o změně jízdního řádu autobusových linek.

-         Zastupitelé  projednali nabídku Středočeského kraje na přidělení nádob na tříděný odpad v rámci realizačního programu – Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje, a schválili zažádat o nádoby na nápojové kartony.

-         Zastupitelé projednali a rozhodli zamítnou žádost p. Dany Valkusové, Poděbrady, na zařazení pozemku do  změny územního plánu Obce Pátek.

-         Zastupitelé projednali a pověřili starostu uzavřením smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věci přestupků mezi Obcí Pátek a městem Poděbrady.

 

Diskuse :

-         P. Petr Peřina informoval o schůzi komise pro rozvoj obce  a o projednaných bodech : oprava kapličky na návsi ( možnost zažádat o dotaci z POV ), pravostranný chodník – úprava terénu, úprava vjezdu u hřbitova.

-         P. Luboš Vaněk informoval o možnosti umístění informační tabule na pozemku č. 72 / 10 v KÚ Pátek ( lokalita u rybníka  ) a na pozemku č. 595 / 2 v KÚ Pátek ( lokalita u Kapličky ), dále informoval o možnosti využití dotačního programu  - Podpora zvyšování hodnoty krajiny, dotační titul č. 9.

-         P. Jaroslav Pražák informoval : o chystaném zájezdu do Divadla Na Fidlovačce v sobotu 3.3.2007, o přípravě akce Vítání občánků, které se bude konat v sobotu 10.3.2007 od 14 hodin v budově  Diakonie Pátek a seznámil přítomné s přípravou na Dětský karneval, který                se uskuteční v sobotu 24.3.2007 od 14 hodin do 17 hodin v sále místního hostince.

 

Zasedání  obecního zastupitelstva ze dne 20. března 2007 ( 3 / 2007 )

-         Zastupitelstvo projednalo a  vzalo  na vědomí :

1 )  vyúčtování nákladů na žáky v ZŠ Poděbradech za rok 2006

     2 )  výsledky kontroly hospodaření Obce Pátek za rok 2006, se kterými přítomné seznámila      

            za kontrolní výbor p. Marcela Miarková

     3 )  zápis z Valné hromady svazku obcí Cidlina, která se konala ve dnech 24.1.2007 a 27.2.2007

     4 )  zápis č. 2 / 2007 ze dne 9.3.2007 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY – KO

          a pozvánku na Valnou hromadu tohoto svazku, která se bude konat 27.3.2007

-         Zastupitelé projednali nabídku na vybudování vodovodních přípojek pro občany firmou Prostav, s.r.o., Poděbrady, v celkové ceně 15.589,- Kč ( náklady materiál 6.986,- Kč, cena výkopových prací na obecním pozemku je 6.802,- Kč ) a schválilo příspěvek Obce Pátek         na vysazení odbočky k hranici pozemku jednotlivých nemovitostí v částce hodnoty skutečných  výkopových prací.

-         Zastupitelé projednali a schválili pověření starosty p. Jiřího Buluška k sestavení a podpisu smluv na realizaci vodovodních přípojek „ Vodovod Pátek – I. etapa “ s majiteli jednotlivých nemovitostí.

-         Zastupitelstvo projednalo Smlouvu SZHP č. 0032 / 2007 o dodávce kapalného plynu pro vytápění budovy OÚ Pátek a MŠ Pátek s firmou Shell Gas ČR, s.r.o., Kralupy nad Vltavou        a pověřilo starostu jejím podpisem.

 

Různé :

-         P. Jiří Bulušek informoval přítomné o průběhu akcí spojených s výstavbou „ Vodovod Pátek

      – I. etapa “.

 

Diskuze :

-         P. Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na pingpongový stůl.

-         P. Iveta Zikmundová informovala o přípravě Dětského karnevalu,který se bude konat v sobotu 24.3.2007 a zastupitelé projednali a schválili finanční příspěvek ve výši prokazatelných nákladů na pořádání této akce.

-         P. Jaroslav Pražák za sociální výbor navrhl navýšení daru poskytovaného jubilantům obce Pátek formou peněžní poukázky v hodnotě 500,- Kč, na odběr zboží dle vlastního výběru v místní prodejně Smíšenka, zastupitelé tento návrh projednali a schválili od 1.7.2007.

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku dne 17. dubna 2007, 22. května 2007 a  19. června 2007 vždy od 18,30 hodin.

 Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea.

 

V druhém čtvrtletí roku  2007  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Jiří Tuma, Pátek 205

Paní Maruška Týmová, Pátek 163

Pan Jaroslav Kačírek, Pátek 137

Paní Jaroslava Málková, Pátek 26

Paní Marie Svobodová, Pátek 82

Pan Václav Šafránek , Pátek 45

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zprávy z OÚ Pátek.

 

Poplatky – popelnice.

Připomínáme povinnost zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2007 do 15. dubna 2007  v částce 360,- Kč za trvale žijící občany.

Každému, kdo  nesplní poplatkovou povinnost určenou v obecně závazné vyhlášce obce,bude dlužný poplatek vyměřen do 3 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

Svoz komunálního odpadu je každý týden. Na OÚ Pátek lze také koupit novou popelnici, kovovou  za 880,- Kč a plastovou za 583,- Kč.

 

Poplatky – pes.

Také poplatky za psa zůstávají i v tomto roce ve stejné výši -  tedy 40,- Kč ročně za jednoho psa,       za každého dalšího 60,- Kč.

Všechny poplatky je možno zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek.  

 

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů.

Nebezpečný odpad bude od obyvatel Pátku odebírán v sobotu 28. dubna 2007 od 12,45 hodin        do 13,15 hodin na návsi před hostincem.

 

Náklady na odpady v obci Pátek v roce 2006.

Sebrané množství odpadů : papír -  9,24 t, plast  - 7,728 t,  sklo - 3,056 t, kov -  3,38 t, nebezpečný odpad - 0,678 t, elektroodpad - 0,208 t, baterie – 0,138 t, velkoobjemový odpad – 20,7 t.

Náklady Obce Pátek celkem 471.002,- Kč

-         komunální odpad – 418.640,- Kč

-         velkoobjemový odpad – 21.851,- Kč

-         nebezpečný odpad – 30.511,- Kč

Občané zaplatili – 210.315,- Kč

Prodej druhotných surovin – 7.960,- Kč

Celkové náklady na odpady v roce 2006 – 463.042,- Kč, na jednoho občana – 825,- Kč.

 

 

Nové vyhlášky a opatření Obce Pátek.

 

OZV Obce Pátek č.1/2007 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška nabývá platnosti k 1.1.2008, poplatek je splatný vždy do 1.4. každého roku.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro :

1.      fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 420,- Kč

( poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. §10b odst. 3 písm.a ) zákona o místních poplatcích ve výši 170,- Kč a částkou stanovenou ve smyslu ust. §10b odst. 3 písm.b ) zákona          o místních poplatcích ve výši 250,- Kč )

2.      fyzickou osobu, která má  ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč

( poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. §10b odst. 3 písm.a ) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč a částkou stanovenou ve smyslu ust. §10b odst. 3 písm.b ) zákona          o místních poplatcích ve výši 250,- Kč )

Od poplatků jsou osvobozeni občané narozeni v příslušném kalendářním roce a občané trvale žijící v zahraničí.

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla,        a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1 / 12 stanovené sazby. Poplatek        se platí do posledního dne předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.

 

OZV Obce Pátek č.2/2007 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Pátek.

 

Vyhláška nabývá platnosti 1.4.2007.

1) Komunální odpad se třídí na :

 - tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví

 - objemný odpad

 - nebezpečné složky komunálního odpadu

 - směsný odpad

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění

Stavební odpad – je stavební a demoliční odpad, není odpadem komunálním, lze použít, předat       či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

OZV Obce Pátek č.3/2007 – o místních poplatcích.

 

Vyhláška nabývá platnosti dne 1.4.2007.

1.Poplatek ze psů.

Poplatek ze psa staršího tří měsíců platí držitel psa, je splatný do 1. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek činí za kalendářní rok : za jednoho psa – 40,- Kč, za druhého a každého dalšího – 60,- Kč.

2.Poplatek za užívání veřejného prostranství.

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění  zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, zařízení  lunaparků, jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou pozemky č. 595/2, 595/25, 592/2 v katastrálním území Obce Pátek       ( lokalita u Obecního úřadu, u hostince, u fotbalového hřiště ).

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :

 - za umístění reklamního zařízení, za umístění a provoz lunaparků a obdobných zařízení  20,- Kč

 -ve všech ostatních případech  10,- Kč

3.Poplatek za provozovaný výherní hrací automat.

Poplatku podléhá každý povolený výherní přístroj a poplatek platí provozovatel   výherního hracího přístroje.Poplatek na 3 měsíce činí 5.000,- Kč.

 

OZV Obce Pátek č.4/2007 – kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Pátek č.2/2002 , Řád veřejného pohřebiště.

 

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2007.

 

OZV Obce Pátek č.5/2007 – kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2007.

Účelem vyhlášky je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.

V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanovují odpovědným osobám tyto další povinnosti :

Na následujících veřejných prostranstvích ( dětské hřiště, zelené pásy v obci, chodníky a ostatní komunikace ) pozemky č. 80/1, 80/39, 564/2, 565/8, 592/2, 593/3, 594/22, 594/25, 595/2, 595/25, 643, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4 v katastrálním území Obce Pátek lze vodit psy a jiná zvířata pouze na vodítku. Porušení bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný správní delikt.

 

 

Opatření Obce Pátek č.1/2007 – Řád veřejného pohřebiště.

 

Opatření Obce Pátek nabývá účinnosti dne 1.4.2007.

Řád upravuje provoz pohřebiště v Pátku  :

1)      Starý hřbitov( katolický )

2)      Nový hřbitov ( evangelický )

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto :

Zimní období   (listopad  - březen) od 8 hodin do 17 hodin

Letní období    (duben – říjen) od 8 hodin do 20 hodin. 

 

Úplné znění všech OZV Obce Pátek a Opatření Obce Pátek jsou k dispozici na OÚ Pátek

a na www.obecpatek.cz.

 

Cenový výměr Obce Pátek – o hřbitovních poplatcích.

Platný od 1.4.2007.

Poplatek za pořízení a obnovu hrobových míst :

 1. Hřbitovní poplatek za 20 let (pořízení či obnova):

Velikost hrobu

 

Nájem hrobového místa

 

Služby spojené s provozem hřbitova

Celkem

Jednohrob

400,-

500,-

900,-

Dvojhrob

800,-

500,-

1300,-

Trojhrob

1200,-

500,-

1700,-

Hrobka

600,-

500,-

1100,-

Dvojhrobka

1200,-

500,-

1700,-

Urnové místo

200,-

500,-

700,-

Rozptyl a vsyp se v našich podmínkách neprovádí.

2. Placené služby, spojené s provozem hřbitova

Hřbitovní poplatek je tvořen poplatkem za nájem hrobového místa a poplatkem za následující služby: pořízení vodních zdrojů a jejich údržba, odvoz odpadků, údržba travnatých ploch                  a příjezdových cest, výsadba a údržba okrasné zeleně, osvětlení hřbitova a jeho údržba,  pracovní, hygienické pomůcky a nářadí, údržba oplocení.

 

V součastné době by tedy všechny smlouvy o nájmu hrobového místa měly být uzavřeny v písemné podobě s náležitostmi danými § 25 zákona o pohřebnictví.  Vyzýváme tímto majitelé hrobových míst, aby se dostavili v lhůtě do konce června tohoto roku na Obecní úřad v Pátku, k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa. Pokud nedojde k uzavření smlouvy ve stanovené lhůtě, právo užívání hrobového místa zaniká  a bude postupováno podle ustanovení  §20 písm. g), body 4,5, zákona o pohřebnictví, čili s hrobovým místem bude nakládáno  jako s věcí opuštěnou.

 

Prosíme občany, aby se dostavili k podpisu a vyzvednutí smlouvy v úředních hodinách na OÚ Pátek. Předplacené nájmy z hrobových míst budou nájemcům odečteny z nového poplatku              za hrobové místo.

 

Informace občanům Obce Pátek ohledně zániku povolení k odběrům podzemní a povrchové vody.

 

Na základě novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, pozbudou dne 1.1.2008 platnosti všechna povolení k odběrům podzemních a povrchových vod s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování pitnou vodou.

Pro občany obce to znamená:

1.      pokud mají občané domovní studnu jako jediný zdroj pitné vody, pak původní povolení k odběrům podzemní a povrchové vody zůstávají i nadále v platnosti a jim nevznikají žádné nové povinnosti

2.      ostatní odběry (odběry ze studní pro potřeby firem a nebo odběry ze studní u rodinných domků, které mají další zdroj pitné vody) musejí požádat o povolení k odběru podzemních vod a žádost musí být předána na MěÚ Poděbrady, odbor ŽP do 31.12.2007

3.      pokud existuje platné povolení k odběru podzemní vody vydané před rokem 2001, která nabyla právní moci do 31.12.2001, pak může držitel tohoto povolení požádat o prodloužení platného  povolení k odběru podzemní vody v termínu do 31.6.2007 a nemusí shánět podklady pro vydání povolení k odběru podzemní vody .

                                                                                               Ing. Jindřich Vondra vedoucí odboru ŽP

 

 

Divadelní představení.

V sobotu 3. března 2007 uspořádala Obec Pátek, za velkého zájmu spoluobčanů, zájezd do Divadla Na Fidlovačce na představení Poslední doutník, komedii dramatika Bengta Ahlforse. V příběhu manželského trojúhelníku jsme viděli Elišku Balzerovou, Tomáše Töpfera a Zdeňka Maryšku, kterému v roli dcery sekundovala Tereza Bebarová.

 

Vítání občánků.

Slavnostní uvítání nových občánků obce Pátek proběhlo v sobotu 10. března 2007 od 14 hodin       ve společenské místnosti DIAKONIE Pátek, v budově bývalé pátecké školy.Slavnostního slova         se ujal pan Jaroslav Pražák, nové občánky přivítali členky sociální komise paní Martina Radoňová, paní Monika Kadlecová a  starosta pan Jiří Bulušek. Program doplnily svým vystoupením  děti z místní mateřské školky. Přivítáni byly děti narozené koncem roku 2005 – Daniel Kubeš a Matěj Horáček, děti narozené v průběhu roku 2006 – Iva Herčíková, Iveta Limbergová, Vojtěch Soukup, Natálie Tkadlecová, Karolína Vokounová, Karolína Kačírková, Jakub Janeba a Beáta Javůrková.

Nová občánci dostali na památku Knížku pro miminka a hrneček s dětským motivem a maminky      si odnesly kytičku.

 

Dětský karneval.

Již tradičně se uskutečnil v sobotu 24. března 2007 v sále místního hostince od 14 hodin Dětský karneval.Přišlo více než šedesát dětí v nápaditých  maskách s doprovodem rodičů a známých.      Pro děti byly připraveny soutěže  se sladkými odměnami, k tanci se hrály známé písničky nejen z pohádek. V tombole bylo 185 výherních balíčků. O bohatý program se postarali „ Klauni “          – Martina Radoňová, Monika Kadlecová, Veronika Šafránková,Miroslava Rynekrová a Tereza Zychová. Vyhodnocen byly všechny dětské masky a každá si odnesla  čokoládovou medaili. Karneval skončil po třech hodinách soutěží  a tancování. Za všechny sponzorské dary jménem dětí děkujeme. 

 

 

 

Oddíl hokeje TJ Pátek.

 

Pátečtí hokejisté se probojovali na stříbrnou pozici v Poděbradském poháru, soutěži amatérských hokejistů. Slavnostní zakončení letošního ročníku, který se hrál od podzimu 2006, se uskutečnilo v pátek 30. března 2007 na zimním stadionu v Poděbradech. Zde byly sehrány všechny zápasy Poděbradského poháru.

Konečné umístění družstev – Poděbradský pohár amatérských hokejistů :

 


1.Poděb. Kings – 67 bodů, 214 : 85 ( 22-1-3 )

  2.Pátek – 64 bodů, 266 : 92 ( 22-1-4 )

  3.HC SL Pdy-  61 bodů, 183 : 119 ( 20-1-5 )

4.Mochov – 49 bodů 137 : 115 ( 16-1-9 )

  5.Český Brod – 39 bodů 130 : 126 ( 12-3-10 )

  6.Vikingové – 33 bodů 149 : 152 ( 11-0-14 )

  7.Buldoci Pdy -  25 bodů 123 : 204 ( 8-1-17 )

  8.Kopos  -19 bodů 62 : 92 ( 6-1-11 )

  9.Kouřim – 15 bodů 89 : 192 ( 5-0-21 )

  10.BrKouni – 1 bod 63 : 252 ( 0-1-25 )


 

 

Oddíl kopané TJ Pátek  – rozlosování Sezóna 06/07 Jarní část.

 

Pátek A – tým – Okresní přebor :

15. kolo – neděle 1.4.2007 od 16,30 hodin – Pátek A : Kostomlaty

16. kolo – neděle 8.4.2007 od 16,30 hodin  - Krchleby A : Pátek A

17. kolo – neděle 15.4.2007 od 16,30 hodin – Pátek A : Jíkev

18. kolo – neděle 22.4.2007 od 17 hodin – Přerov n / L. A : Pátek A

19. kolo  - neděle 29.4.2007 od 17 hodin – Poříčany A : Pátek A

20. kolo – sobota 5.5.2007 od 17 hodin – Pátek A : Lysá n / L. A

21. kolo – sobota 12.5.2007 od 17 hodin – Kněžice A : Pátek A

22. kolo – sobota 19.5.2007 od 17 hodin – Pátek A : Opočnice

23. kolo – sobota 26.5.2007 od 17 hodin – Kovanice A : Pátek A

24. kolo – sobota 2.6.2007 od 17 hodin – Pátek A : Hrubý Jeseník A

25. kolo – neděle 10.6.2007 od 17 hodin – Městec Králové A : Pátek A

26. kolo – sobota 16.6.2007 od 17 hodin – Pátek A : Běrunice A

 

Pátek B – tým – III. třída skupiny B :

15. kolo – sobota 31.3.2007 od 16,30 hodin – Košík : Pátek B

16. kolo – sobota 7.4.2007 od 16,30 hodin – Pátek B : Městec Králové B

17. kolo – sobota 14.4.2007 od 16,30 hodin – Křečkov A : Pátek B

18. kolo – sobota 21.4.2007 od 17 hodin – Pátek B : Rožďalovice B

19. kolo – sobota 28.4.2007 od 17 hodin – Dymokury : Pátek B

20. kolo – neděle 6.5.2007 od 17 hodin – Pátek B : Křinec A

21. kolo – sobota 12.5.2007 od 17 hodin – Všechlapy A : Pátek B

22. kolo – neděle 20.5.2007 od 17 hodin – Pátek B : Slovan Poděbrady

23. kolo – neděle 27.5.2007 od 17 hodin – Sloveč : Pátek B

24. kolo – neděle 3.6.2007 od 17 hodin – Pátek B : Hradčany

25. kolo – sobota 9.6.2007 od 17 hodin – Vrbice : Pátek B

26. kolo – neděle 17.6.2007 od 17 hodin – Pátek B : Odřepsy

 

Dorost Pátek – Okresní přebor skupina B :

16. kolo – sobota 7.4.2007 od 10 hodin – Hrubý Jeseník : Pátek

17. kolo – sobota 14.4.2007 od 10 hodin – Pátek : Rožďalovice

18. kolo – neděle 22.4.2007 od 10 hodin – Jíkev : Pátek

19. kolo – sobota 28.4.2007 od 10 hodin – Pátek : Kounice B

20. kolo – neděle 6.5.2007 od 10 hodin – Loučeň : Pátek

21. kolo – sobota 12.5.2007 od 10 hodin – Pátek : Běrunice

22. kolo – sobota 19.5.2007 od 10 hodin – Krchleby : Pátek

23. kolo – sobota 26.5.2007 od 10 hodin – Křinec : Pátek

24. kolo – sobota 2.6.2007 od 10 hodin – Pátek : Dymokury

 

Žáci Pátek – Okresní přebor soutěž skupiny B :

18. kolo – sobota 21.4.2007 od 15 hodin – Pátek : Dlouhopolsko

19. kolo – neděle 29.4.2007 od 10 hodin – Záhornice : Pátek

20. kolo – neděle 6.5.2007 od 15 hodin – Pátek : Opočnice

21. kolo – neděle 13.5.2007 od 15 hodin – Křinec : Pátek

22. kolo – volno

23. kolo – sobota 26.5.2007 od 15 hodin – Vestec : Pátek

24. kolo – neděle 3.6.2007 od 10 hodin – Pátek : Městec Králové B

25. kolo – neděle 10.6.2007 od 15 hodin – Pátek : Sány

26. kolo – neděle 17.6.2007 od 15 hodin – Hrubý Jeseník : Pátek

 

 

Výstavy, akce.

 

Výstaviště Lysá nad Labem

12.4. – 15.4. – ELEGANCE 2007 ( 12. výstava módy, koženého zboží a doplňků )

12.4. – 15.4. – DOVOLENÁ A VOLNÝ ČAS ( výstava o využití volného času, dovolené )

26.4. – 29.4. – SENIOR – HANDICAP : aktivní život 2007 ( 6. ročník výstavy )

26.4. – 29.4 – NARCIS 2007 ( 6. výstava cibulovin a zahradnické trhy )

5.5.2007 – VÝSTAVA PSŮ SPOLEČENSKÝCH PLEMEN

23.5. – 27.5. – NATURA VIVA 2007 ( 13. mezinárodní výstava pro myslivce, včelaře a rybáře )

Polabské  muzeum Poděbrady

1.3. – 15.5. – Nové archeologické výzkumy Polabského muzea

3.4. – 20.7. – Báječný svět žehliček

4.4. – 30.6. – Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje – Nymbursko ( kresby, texty )

28.4. – 30.6. – Kreslený humor Václava Hradeckého

20.5. – 30.6. – Zkamenělý svět

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

15.5. – 30.10. – Z šatníku našich babiček aneb co se nosilo na Polabském venkově

15.5. – 30.10. – Proměny Přerova nad Labem v posledním století

Polabské muzeum Nymburk

29.3. – 13.5. – Železnice očima Františka Heřmana ( B.Hrabal – železničář, 10. výročí úmrtí )

Botanicus Ostrá

28.4. – Slavnostní otevření – Festival hudby a jídla

29.4. – Jak je „ slyšet “ přátelství ?

5.5. – Den koně – farmářská řemesla

26.5. – Dětský den – jarmark sladkostí

2.6. – Veselý dětský den s klauny a žongléry

16.6. – Loutky a divadlo

30.6. – Den tradičních řemesel, umění a středověkých her

7.7. – Den středověké kuchyně

 

 

 

 

Všem   spoluobčanům   přejeme

příjemné   a   pohodové   prožití

svátků   jara   -   Velikonoc.

 

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek.

 

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

www.obecpatek.cz

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v dubnu 2007. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.  Neprodejné.