PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2014     

Zpravodaj za 4. čtvrtletí roku 2013 a co nás čeká v roce 2014

Hasičský ples

SDH Pátek srdečně všechny zve na „Hasičský ples“ v sobotu 15. února 2014 od 20 hodin v sále místního hostince. Hrát bude Duo Tandem.

Sportovní ples

TJ Pátek zve všechny spoluobčany na „Sportovní ples“, který se bude konat v sobotu 15. března 2014 od 20 hodin v sále místního hostince. K tanci a poslechu zahraje skupina pana Jana Vlasáka.

Dětský karneval

Tradiční dětský karneval se bude konat v sobotu 12. dubna 2014 od 14 hodin v sále místního hostince na návsi.

Maškarní ples

Obec Pátek ve spolupráci s hostincem na návsi a panem Josefem Janstou pořádá v sobotu 12. dubna 2014 od 20 hodin v sále hostince maškarní ples pro dospělé, kde zahraje skupina Kometa.

 

Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2014

 Poplatek za komunální odpad zůstává stejný jako v minulém roce:

1)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,  zaplatí -  600,- Kč ročně

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, zaplatí -  600- Kč ročně

Poplatek je splatný do 1. 3. 2014.

 

Svoz bioodpadu

Od jara 2014 bude v Pátku pokračovat pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu.  

 

Poplatky – pes

 Roční poplatek za každého psa staršího 3 měsíců   - 60,- Kč. Poplatek je splatný   do 1. 3. 2014.

 Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Dle OZV může obecní úřad za včas nezaplacené poplatky vymáhat až trojnásobek tohoto poplatku.

Všechny Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek jsou k dispozici na www.obecpatek.cz

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2013

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva ze dne 15. října 2013 (12 / 2013)

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 2. 10. 2013 na realizaci akce „Sanační práce“, včetně dvou příloh (Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha) a vyslovili souhlas se splněním stanovených podmínek

-         informaci o odeslání podkladů nutných pro dofinancování akce „Sanační práce“ z prostředků Středočeského kraje

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu 12 / 2013

-         přijetí dotace ve výši 10 398 095,64 Kč, poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím ze dne 2. 10. 2013 na akci „Sanační práce“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem potvrzení o přijetí dotace

-         Mandátní smlouvu číslo 3 / 2013 na výkon odborné supervize na akci „Sanační práce“

 

Zasedání zastupitelstva dne 29. října 2013 ( 13 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         informace o dosavadním průběhu prací na akci „Sanace bývalého podniku Styl“, dále o konání 1. kontrolního dne, který se uskuteční 7. 11. 2013 za účasti všech zainteresovaných institucí

-         informaci o pokračování kontroly dokladů nutných pro schválení dotace v rámci OPŽP na akci „Environmentální školka Pátek“ prováděné pracovníky SFŽP

-         informace o probíhajících jednáních, týkajících se protipovodňových opatření, se zástupci Povodí Labe, které je správcem drobných vodních toků

-         informace o probíhajících opravách majetku obce:

1.      byla ukončena oprava veřejného prostranství před obchodem Smíšenka, provedena společností ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno, zbývá ještě osazení podélného zábradlí a zeleně

2.      bylo zadáno zpracování projektu na opravu místních komunikací v lokalitě Sídliště

3.      v rámci přípravy protipovodňových opatření byly zahájeny práce na úpravách a čištění meliorací a příkopů, spadajících do správy obce, při kterých bylo zjištěno, že většina propustků pod můstky u jednotlivých nemovitostí je neprůchodná, ZO proto uložilo Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek projednat s majiteli nemovitostí, sousedících s melioračním příkopem, jeho zprůchodnění

4.      z důvodu zajištění bezpečnosti byla odeslána objednávka na statické sledování objektu obecního úřadu

-         Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2013, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu 13 / 2013  

-         přijetí nenávratného finančního příspěvku ve výši 1 146 927,- Kč poskytnutého Středočeským krajem k úhradě nákladů spojených s realizací sanačních prací  na lokalitě bývalého objektu Styl v obci Pátek

-         Smlouvu o poskytnutí dotace z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje na účelovou finanční dotaci na akci „Sanace bývalého podniku Styl“

-         Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy

-         Darovací smlouvu číslo 9 / 2013 na 35 kusů knih v hodnotě 6 233,- Kč

-         změnu likvidace tříděného odpadu – papíru a plastů  - pomocí tříděného svozu 1 x měsíčně od jednotlivých nemovitostí s předpokládaným termínem zahájení od 1. 1. 2014 a uložili místostarostce paní  Ivetě Zikmundové zpracovat do příštího zasedání novou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady

-         kupní smlouvu na prodej pozemků parcelní číslo 284 / 76 o výměře 119 m2    a parcelní číslo 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek, za stanovenou cenu 300,- Kč / m2 , a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice pro vodovod Kouty – Úmyslovice, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Úmyslovice

-         Rozpočtové opatření číslo 07 / 2013, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

 

Zastupitelé projednali:

-         Plán inventarizace na rok 2013 a jmenovali hlavní inventarizační komisi  ve složení:

pan Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru při ZO Pátek

paní Iveta Zikmundová, místostarostka

paní Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO Pátek

paní Marcela Marková, hlavní účetní

-         nabídku služeb geoportálu

 

Zasedání zastupitelstva dne 26. listopadu 2013 ( 14 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         informace o dopise, adresovaného MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, jehož kopii obdržel i Obecní úřad Pátek a místní občané, pisatel v něm napadl jak postup Zastupitelstva obce Pátek i MěÚ Poděbrady při přípravě  a zpracování návrhu nového ÚPSÚ Pátek, tak prodej některých pozemků ve vlastnictví Obce Pátek, zastupitelé rozhodli na dopis reagovat a zpracovat písemné stanovisko, které bude tvořit příloha Zápisu číslo 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26. 11. 2013 a také bude uveřejněno ve vánočním vydání Páteckého plátku

-         informace o ukončení stavebních prací na akci „Sanace bývalého podniku Styl“, dále o připsání první části dotace ze SFŽP na proplacení faktury za tyto práce a o avízu Středočeského kraje o odeslání nevratného finančního příspěvku ve výši 1 146 927,- Kč  na účet obce

-         informaci o dokončení výstavby environmentální zahrady MŠ Pátek a rozhodli rozšířit jeden herní prvek – bylinkovou zahradu – o další patro a rozšíření uhradit z rozpočtu Obce Pátek

-         oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek o vánočních prázdninách, tedy ve dnech od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014

-         návrh rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí Cidlina

-         návrh rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí NY-KO

-         návrh rozpočtu na rok 2014 Mikroregionu Střední Polabí

-         stanovisko státního podniku Povodí Labe a hydrologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu, o které obec žádala v rámci přípravy protipovodňového plánu

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 14 / 2013  

-          převod částky 10tis. Kč z Rezervního fondu MŠ Pátek do Fondu odměn MŠ Pátek

-         přijetí peněžního daru Mateřské škole Pátek ve výši 6 tis. Kč od rodičů dětí za sběr papíru

-         Smlouvu číslo 1039 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu   na skládku Radim v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim

-         Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek číslo 1 / 2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Pátek s účinností od 1. 1. 2014 

-         bezplatný pronájem 1 kusu plastové nádoby na sběr papíru do každé nemovitosti, ve které je k platnému trvalému pobytu hlášena alespoň jedna osoba

-         bezplatné přidělení plastových pytlů na sběr plastů do každé nemovitosti, ve které je k platnému trvalému pobytu hlášena alespoň jedna osoba, a to 1 – 3 osoby 12 pytlů na rok, nad 4 osoby 24 pytlů na rok

-         smlouvu o bezplatném pronájmu 1 kusu plastové nádoby na sběr papíru

-         rozšíření Programu obnovy vesnice Pátek o bod 5.7. Vybudování dětského hřiště v lokalitě „V Ohrádkách“

-         koupi použitého vozidla tovární značky Karosa, obchodní označení Š 706 RTHP,  pro potřeby JSDH Pátek, za celkovou cenu 37 tis. Kč, a za tímto účelem schválili kupní smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Poniklá a Obcí Pátek

-         Rozpočtové opaření číslo 08 /2013 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

Zastupitelé projednali:

-          přepracované návrhy na úpravu veřejného prostranství, krajinářské úpravy, a rozhodli na jejich podkladě požádat o dotaci na Středočeský kraj

-         projekt na opravu místních komunikací v lokalitě U Hliňáku, jakož i žádost majitelů části přilehlých nemovitostí o jeho doplnění, a rozhodli na jeho základě podat žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje  na rekonstrukci povrchů vozovek

-         cenovou nabídku na zhotovení pozinkovaného zábradlí, zinkované závory a zinkovaného poklopu hráze v celkové částce 31tis. Kč bez DPH a rozhodli zadat  jejich výrobu

 

Diskuse:

-         pan Ing. Jaromír Bulíř reagoval na část dopisu adresovaného MěÚ Poděbrady, který obdržel i Obecní úřad Pátek, týkající se jeho osoby a konstatoval, že se necítí být poškozen, naopak oceňuje přístup obce a souhlasí s postupem zpracování územního plánu

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 17. prosince 2013 ( 15 / 2013 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Zápis číslo 6 / 2013 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 6. 12. 2013

-         Informace o volbě nových orgánů Mikroregionu Střední Polabí a o zahájení prací na zapojení obcí do meziobecní spolupráce

-         informaci o zahájení prací na projektu a vizualizaci dětského hřiště v lokalitě  „V Ohrádkách“, při kterých pomáhají také děti místní mateřské školy

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         ověřovatele zápisu číslo 15 / 2013  

-         Mandátní smlouvu k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí Pátek a městem Městec Králové

-         Dodatek číslo 1 / 2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a firmou Nykos a.s., Ždánice

-         Rozpočet Obce Pátek na rok 2014 v paragrafovém členění a po zapracování změn jako přebytkový, přebytek bude použitý na konečnou splátku půjčky od SFŽP

-         Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2014 – 2016

-         Rozpočtové opatření číslo 09 / 2013 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-         Harmonogram veřejného zasedání zastupitelstva obce na 1. pololetí roku 2014 na tyto dny: 28. ledna, 18. února, 25. března, 22. dubna, 27. května a 24. června vždy od 18,30 hodin

-         Nájemní smlouvu na pronájem pozemku parcelní číslo 102 / 6 v k.ú. Pátek  u Poděbrad, který je ve vlastnictví Obce Pátek, společnosti Chemcomex Praha, a.s., za účelem parkování a skladování sanační techniky

 

Zastupitelé projednali:

-         návrh žádosti o dotaci na opravu propustku poškozeného červnovou povodní, adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a podpořenou souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, a schválili podání této žádosti o dotaci

Diskuse:

-         starosta pan Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které se uskuteční v neděli 22. prosince 2013 od 18 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 28. ledna 2014, 18. února 2014 a 25. března 2014 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

JUBILEA

 

Koncem roku 2013 oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Pan Břetislav Zikmund, Pátek 114

Pan Karel Málek, Pátek 26

Paní Jarmila Šafránková, Pátek 138

Pan Miroslav Ondo, Pátek 204

Paní Marie Dvořáková, Pátek 119

 

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Evidence obyvatel

Na začátku roku 2014 bylo v Pátku přihlášeno k trvalému pobytu 650 občanů, z toho bylo 314 žen a 336 mužů. Během roku 2013 se z Pátku odstěhovalo 11 občanů  a do vesnice se k trvalému pobytu přihlásilo 40 nových spoluobčanů.

Narodilo se 9 nových občánků: Ela Zdeňková, Teodor Václavek, Nikola Březinová, Anna Fadrhoncová, Eliáš Luca Novotný, Michal Vaněk, Vít Šafránek, Aneta Paskovská  a  Amálie Řebřinová.

V roce 2013 nás navždy opustili tito naši spoluobčané: pan Pavel Kroupa, pan Josef Lisý, paní Irena Dostálová, paní Růžena Hrbáčková, pan Josef Jaroš, paní Pavlína Nygrinová a paní Růžena Kroupová.

 

Místní knihovna

V průběhu roku 2013 navštěvovalo pravidelně místní knihovnu 79 registrovaných čtenářů, z toho bylo 18 dětí do 15ti let. Celkem si půjčili 2 187 knížek. Nejvíce bylo přečteno detektivek a beletrie pro dospělé.

Do knihovního fondu bylo nakoupeno v roce 2013 celkem 127 titulů v hodnotě 20 012,- Kč a darem získala knihovna 400 knih v hodnotě 27 891,- Kč. Všem dárcům z řad našich spoluobčanů ještě jednou děkujeme.

Dnes má místní knihovna pro čtenáře k půjčení 7 922 titulů, z toho je 874 knížek naučných, 5 578 beletrie pro dospělé, 119 knížek naučných pro děti a 1 342 knížky pro dětské čtenáře do 15ti let.

 

 

Stav utkání Sanace vs. Znečištění 1:0

 

Po prvním kole „utkání“ mezi dekontaminační firmou a znečištěním horninového prostředí v naší obci (bývalý podnik STYL) je stav 1:0 pro sanaci. Přesně podle harmonogramu prací bylo v této etapě odtěženo tzv. ohnisko znečištění, tedy prostor kde docházelo v minulosti k únikům závadných látek, především odmašťovadla zvaného „ČIKULI“. Před odtěžením bylo nutné přízemní objekt, pod kterým se znečištění nacházelo, staticky posoudit a následně zajistit, aby současnému majiteli nezpůsobily sanační práce škody na jeho skladovacích prostorách. Následně bylo podloží budovy vytěženo do třech metrů pod terénem. Odtěženo bylo téměř 280 t většinou nebezpečného odpadu, obsahujícího trichloretylen (max. 257 mg/kg sušiny  a tetrachlorethylen (max. 318 mg/kg sušiny). Ruční těžba na dně jámy musela být prováděna s použitím ochrany dýchacího ústrojí. Vytěžená zemina byla uložena na speciální skládce, určené pro nebezpečný odpad. Následoval zpětný zásyp, vybudování podlahy a zazdění boční zdi. Vše se stihlo, s přispěním letošní mírné zimy, ještě před mrazy, a tak nebyly ohroženy skladové zásoby společnosti RB HARMONIA VINI.

Znečištění podzemní vody stále čeká na sanační zákrok. Již nyní se na lokalitě rozbíhá další etapa prací, zahrnující v prvním kroku vyhloubení sanačních a monitorovacích vrtů. Samotné sanační práce v saturované zóně budou naplno zahájeny s příchodem jara.

Jiří Bulušek, starosta

 

Koncert v Kostele svatého Vavřince v Pátku

V rámci 5. ročníku mezinárodního festivalu Eduarda Nápravníka se konal v sobotu  19. října 2013 koncert v Pátku. Vystoupila varhanistka slečna Kateřina Málková, saxofonista Felix Slováček ml. a sopranistka Michiyo Keiko. Zazněla hudba světoznámých skladatelů. Škoda jen, že o tento kulturní zážitek byl tak malý zájem  ze stran našich spoluobčanů.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky hlasování v obci Pátek při volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve dnech 25. a 26. října 2013. Dle platného seznamu byl celkový počet 525 voličů.   Ve volbách hlasovalo 354 voličů, kteří odevzdali 352 platných hlasů. Volební účast byla 67,43 %.

 

Výsledky hlasování:

Česká strana sociálně demokratická – 37 platných hlasů, 10,51 %

Strana svobodných občanů – 16 platných hlasů, 4,54 %

Česká pirátská strana – 2 platné hlasy, 0,56 %

TOP 09 – 45 platných hlasů, 12,78 %

Hlavu vzhůru, volební blok – 4 platné hlasy, 1,13 %

Občanská demokratická strana  - 38 platné hlasy, 10,79 %

Romská demokratická strana – 0 platných hlasů

Politické hnutí Změna  - 1 platný hlas, 0,28%

Strana soukromníků ČR – 0 platných hlasů

Křesťanská demokratická Unie, Čs. Strana lidová – 17 platných hlasů, 4,82 %

Suverenita, Strana zdravého rozumu – 0 platných hlasů

Aktiv nezávislých občanů – 0 platných hlasů

Strana Práv Občanů, Zemanovci – 6 platných hlasů, 1,70 %

Úsvit přímé demokracie T. Okamury – 30 platných hlasů, 8,52 %

Dělnická strana soc. spravedlnosti – 5 platných hlasů, 1,42%

ANO 2011 – 106 platných hlasů, 30,11 %

Komunistická strana Čech a Moravy – 38 platných hlasů, 10,79 %

LEV 21, Národní socialisté – 0 platných hlasů

Strana zelených – 6 platných hlasů, 1,70 %

Koruna Česká (monarch. strana) – 1 platný hlas, 0,28 %

 

Vítání občánků

Slavnostní vítání nových občánků v roce 2013 se konalo dvakrát. Od podzimního vítání občánků v roce 2012 se v Pátku narodilo již 9 miminek. Protože nemáme v budově obecního úřadu k dispozici dostatečně velké prostory, konalo se vítání občánků ve dvou termínech, v sobotu 5. října 2013 a v sobotu 9. listopadu 2013 vždy od 10 hodin. Noví občánci byli rozděleni postupně podle data narození. Slavnostní dopoledne jako vždy zahájily svým vystoupením děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Květoslavy Fadrhoncové. Vítání nových páteckých občánků provedla předsedkyně sociálního výboru při ZO Pátek paní Mgr. Martina Radoňová. Noví občánci dostali dárečky od dětí z MŠ Pátek a nechyběla ani kytička pro maminky.

Do pamětní knihy byli zapsáni: Matyáš Hrubý, Matěj Bulušek, Ela Zdeňková, Teodor Václavek, Nikola Březinová, Anna Fadrhoncová, Eliáš Luca Novotný, Michal Vaněk    a Vít Šafránek.

 

Drakiáda

Již 8. ročník drakiády pro děti byl v pátku naplánovaný na neděli 3. listopadu 2013.  Bohužel, jak se již stává pravidlem, nepřálo nám počasí. Od soboty pršelo a déšť pokračoval celé nedělní dopoledne. Bylo tedy rozhodnuto, že akce bude odložena o týden. Nakonec se po obědě počasí umoudřilo, foukal i větřík, ale tráva byla mokrá. Přesto se na hřišti sešla skupina dětí s rodiči a draky si pouštěli.

Druhý pokus drakiády se konal v neděli 10. listopadu 2013. Počasí celé dopoledne vypadalo nadějně. Svítilo sluníčko, pofukoval větřík. Odpoledne se nám ale sluníčko schovalo a nastalo téměř bezvětří. Přesto se sešlo 51 dětí, které se s pomocí rodičů, snažily rozlétat draky. Počasí se během hodiny ještě více pokazilo. Protože začalo i pršet, neproběhla ani pravidelná přehlídka draků a dráčků, jen jsme dětem rozdali připravené dárečky.

 

Slavnostní rozsvícení vánočních stromů

Tradiční rozsvícení vánočních stromů se konalo první adventní neděli 1. prosince 2013 v 17 hodin na návsi. Sešli jsme se posedmé a s dětmi z Mateřské školy Pátek jsme rozsvítili vánoční strom a podruhé malý stromeček, který děti také vyzdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami. Zahřáli jsme se čajem či svařeným vínem  a ochutnali jsme vánočku. Vánoční atmosféru navodily děti z místní mateřské školy svým vystoupením a příjemné svátky plné pohody všem popřál starosta pan Jiří Bulušek. Poděkování patří panu Radku Bodlákovi, společnost Harmonia Vini a panu Josefu Janstovi z místního hostince za zajištění občerstvení.

 

Mikulášská besídka

Mikuláš s andělem a čerty navštívil místní děti v sále hostince na návsi v neděli 8. prosince 2013. Odpoledne začalo soutěžemi a děti si zatancovaly. Pak už dorazil Mikuláš se svým doprovodem a dětem rozdal za básničku nebo písničku malou odměnu. Tentokrát přišlo pouze 40 dětí.

 

Vánoční zpěvy

Vánoční zpívání v Kostele svatého Vavřince v Pátku se konalo již o zlaté adventní neděli, tedy 22. prosince 2013. Tentokrát se úvodního slova ujal pan probošt Mons. Vladimír Hronek.

Vyslechli jsme vánoční písně v podání amatérského seskupení zpěvaček a dechových nástrojů pod vedením pana Miroslava Škalouda.

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK – HOKEJ

 

Pokračuje soutěž o Poděbradský pohár, kterého se účastní i hokejisté z Pátku. Všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Nymburce.

Tabulka po odehraném 9. kole a části 10. kola:

1. HC Tsunami Nymburk – 9:1:0, skóre 143:389 28 bodů

2. HC Hokejky Nymburk – 9:1:0, skóre 104:28, 28 bodů

3. HC Hornets Nymburk – 6:0:3, skóre 90:50, 18 bodů

4. Sokol Mochov – 6:0:4, skóre 65:59, 18 bodů

5. Spartak Pečky – 6:0:4, skóre 63:62, 18 bodů

6. HC Pátek – 5:0:4, skóre 70:41, 15 bodů

7. HC Brkouni – 4:0:5, skóre 49:59, 12 bodů

8. HC Sány – 3:0:6, skóre 61:87, 9bodů

9. TJ Český Brod – 3:0:6, 49:89, 9 bodů

10. HC Buldoci Poděbrady – 3:0:6, skóre 46:90, 9 bodů

11. HC Bears Nymburk – 1:0:8, skóre 39:110, 3 body

12. HK Běchovice – 0:0:9, skóre 40:104, 0 bodů

Odehrané zápasy HC Pátek:

HC Pátek:TJ Český Brod  - 16:5

HC Pátek:Spartak Pečky – 7:8

HC Pátek:HK Běchovice 20:2

HC Pátek:HC Sány – 0:5

HC Pátek:HC Hokejky Nymburk – 0:11

HC Pátek:HC Hornets – 4:5

HC Pátek:HC Bears Nymburk – 13:3

HC Pátek:Sokol Mochov – 5:2

HC Pátek: HC Brkouni – 5:0

Rozpis zápisů druhé části Poděbradského poháru na www.zimpdy.cz

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PÁTEK – FOTBAL

Výsledky páteckých fotbalistů po podzimní části soutěže 2013 / 2014

Okresní přebor muži A

7. místo – Pátek A – 6:2:5, skóre 32:29, 20 bodů

Okresní soutěž – Skupina C – muži B

1. místo – Pátek B – 8:1:2, skóre 31:13, 25 bodů

Přípravka – Okresní soutěž – starší B

10. místo – Pátek – 0:0:9, skóre 8:125, 0 bodů

 

TJ Pátek přeje všem občanům obce všechno nejlepší v roce 2014.

Za TJ Pátek, Jaromír Bulíř

 

 

Preventivní činnost SDH Pátek

Tající sníh a led může být nebezpečný

Sníh na střechách

Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena  a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidi nebo majetek.

Ve stavební dokumentaci jednotlivých objektů je uvedeno, kolik centimetrů prachové   a těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet.

Občané by měli při odstraňování sněhu ze střech postupovat maximálně opatrně, aby nespadli nebo se neprobořili. Sníh je dobré odstraňovat rovnoměrně, nenahrnovat ho na jedno místo, ze sedlových střech odstraňovat sníh symetricky z obou střešních ploch – nejlépe současně. Je potřeba také dávat pozor při shazování sněhu ze střech do okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku.

Při oteplení se odtávající sníh může posunovat na rovné střeše a může dojít k destrukci střechy, ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu na střeše se mohou také odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto je důležité zlikvidovat i nebezpečné sněhové převisy a rampouchy, které svým pádem mohou ohrozit kolemjdoucí osoby nebo majetek, pokud to nejde, pak rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.

 

Opatrně na ledu

Pokud zamrzlé vodní plochy lákají k bruslení, předem si ověřte, zda je led dostatečně silný a bezpečný.

Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky snaží vylézt směrem k břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu.

K vytažení osoby může posloužit větev, hokejka, prkno, případně nachází-li  se v blízkosti vozidlo, je možné použít tažné lano z povinné výbavy.

Zachráněnou osobu, která je vytažena na břeh, je nutné urychleně převléci nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá hmatný puls a nedýchá,  je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.

 

Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu a není schopen vylézt sám, záleží na momentálním zdravotním stavu a fyzických možnostech svědků, zda se rozhodne pomoci sám nebo událost nahlásí na tísňovou linku. Při oznámení na linku 112 je nutné stručně a zřetelně popsat kdo volá, co se stalo, kde se to stalo  a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je třeba upřesnit,        ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu.

 

Záchrana zvířat – například přimrzlých labutí, probořených srnek, vždy oznámíme na tísňovou linku a vyřešení situace přenecháme příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Vjíždění dopravních prostředků na led, za účelem zkrácení cesty, je nepřiměřené riziko v poměru k ušetřeným pohonným hmotám a možnému utonutí.

 

Cestování autem v zimě

Výkyvy teplot v zimních měsících, kdy v noci mrzne a přes den teplejší počasí způsobuje tání sněhu, přináší problémy nejen údržbě komunikací, ale hlavně řidičům.

Pokud klesne teplota pod bod mrazu, odtávající sníh sen na komunikacích promění v ledovku. Ta může motoristy náhle překvapit a vozidlo se může stát neovladatelným. V případě, že uvíznete v koloně z důvodu nehody nebo jiné překážky v provozu, zastavte tak, aby byl umožněn průjezd záchranným složkám a dbejte jejich pokynů.

 

Chodci v zimě

Také chodci musí v zimních měsících dbát zvýšené opatrnosti při průchodu kolem domů, kde může hrozit sesunutí velké masy sněhu ze střech. Pokud to jde, raději se takovým místům vyhněte. Také opatrně na chodnících, kde voda z tajícího sněhu místy přes noc umrzá a namrzlý chodník se stane nebezpečným.

Čerpáno: www.hzcr.cz  

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek, David Šafránek

 

 

Změna svozu tříděného odpadu v obci Pátek od roku 2014

 

Z důvodu opakujících se problémů při sběru tříděného odpadu, hlavně papíru a plastu, na stanovištích kontejnerů, rozhodlo zastupitelstvo obce o změně sběru a svozu tříděného odpadu.

Ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice je od 1. ledna 2014 zaveden sběr a svoz tříděného odpadu – papíru a plastu od jednotlivých nemovitostí. V prvním lednovém týdnu byly naposledy vyvezeny kontejnery na tříděný odpad a byly přestěhovány na sběrné místo v Pátku.

Na stanovištích nadále zůstanou kontejnery (zvony) na tříděný odpad – sklo. Touto změnou systému sběru tříděného odpadu dojde ke zkvalitnění služeb občanům a také k zajištění větší čistoty v obci. Časté znečištění kontejnerových míst a povalující se odpadky nejsou hezkou vizitkou obce. Problém nám způsobují i řidiči projíždějících vozidel, kteří využívají tyto kontejnery k likvidaci jakýchkoliv odpadků. Změna sběru    a svozu těchto komodit nezatíží rozpočet obce, naopak předpokládáme, že se zvýší objem tříděného odpadu (papír, plast) a následně  dojde i  k úsporám za svoz odpadu.

Nadále budou probíhat namátkové kontroly v nádobách na komunální odpad, zda neobsahují složky tříděného odpadu – papír, plast, sklo, železo apod.

 

Sběr tříděného odpadu papíru bude prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 120 litrů s polepem „papír“) a svoz bude zajištěn jednou měsíčně od jednotlivých nemovitostí v celém katastru obce Pátek.  Majitelé nemovitostí v Pátku, v nichž je trvale hlášen alespoň jeden obyvatel, mají nárok na bezplatný pronájem výše jmenované sběrné nádoby od společnosti Nykos a.s. prostřednictvím  Obce Pátek na základě podepsané Smlouvy o bezplatném pronájmu.

Sběr tříděného odpadu plastu bude probíhat do žlutých plastových pytlů, které budou přiděleny jednotlivým majitelům nemovitostí, v nichž je trvale hlášen alespoň jeden obyvatel. Svoz bude probíhat jednou měsíčně od jednotlivých nemovitostí v celém katastru obce Pátek. Na kalendářní rok budou pytle přiděleny na jednotlivé nemovitosti dle počtu trvale přihlášených osob. Majitelé nemovitostí s počtem 1 až 3 trvale hlášených občanů obdrží 12 pytlů, majitelé nemovitostí, v nichž je trvale hlášeno 4 a více obyvatel, obdrží 24 pytlů. Tyto pytle na sběr plastů obdrží občané zároveň s pronajatou nádobou na sběr papíru. Další pytle budou k dispozici  na Obecním úřadě Pátek i během roku.

Žádáme občany, aby efektivně plnili tyto sběrné pytle, řádně sešlapávali pet lahve. Dále budou k dispozici všem spoluobčanům i kontejnery na tříděný odpad papír i plast v prostoru sběrného místa v Pátku, kde bude možno odevzdat větší kusy plastu či papíru. Z tohoto důvodu bude od nového roku 2014 rozšířena otevírací doba sběrného místa v Pátku.

Nový svoz tříděného odpadu v obci Pátek od jednotlivých nemovitostí bude probíhat každou poslední středu v měsíci, a to jak svoz plastu, tak svoz papíru. V tento den je potřeba vystavit sběrnou nádobu na papír a zavázané pytle s plastem na místo vyprázdění před svoji nemovitost. Tak jako nádoby na komunální odpad.

Občané, kteří se nezapojí do tohoto svozu tříděného odpadu, mohou odpad likvidovat na sběrném místě v Pátku. Kontejnery na papír a plast jsou k dispozici i majitelům nemovitostí v Pátku, v nichž není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu.

Majitelé nemovitostí bez trvale hlášených osob, kteří se chtějí zapojit do měsíčního svozu tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí, mají možnost  si sběrnou nádobu na papír a pytle na plast zakoupit na Obecním úřadě Pátek.

 

Co patří do tříděného odpadu – papír:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny

 

Co patří do tříděného odpadu - plast:

 fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích  a kosmetických přípravků, tetra pack, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od  spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky

 

Nová provozní doba sběrného místa v Pátku od 1. 1. 2014:

Každé pondělí 15,00 – 16,00 hodin

Každá sudá sobota 8,00 – 10,00 hodin

 

Sběrné nádoby na papír (na základě sepsání smlouvy o bezplatném pronájmu) a pytle na plast pro jednotlivé trvale obývané nemovitosti v Pátku jsou k dispozici    na Obecním úřadě Pátek vždy v úředních hodinách.

Poslední možný termín sepsání Smlouvy o bezplatném pronájmu na sběrnou nádobu na papír bude 28. února 2014.

 

Úřední hodiny Obecního úřadu Pátek:

Pondělí  - 8,00 až 10,00 hodin

Úterý  - 18,00 až 20,00 hodin

Středa – 8,00 až 10,00 hodin

Čtvrtek – 18,00 až 20,00 hodin

 

Pozvánky na jaro 2014

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou

Oslava 45. výročí nepřetržité činnosti DS Vojan přehlídkou inscenací v kulturním domě v Libici nad Cidlinou, které má Vojan na repertoáru:

Sobota 25.1.2014 od 18 hodin – hra „Ale já jsem dr. Johann Faust“

Sobota 1.2.2014  od 15 hodin – pohádka „Čarovný kámen“

Sobota 1.2.2014 od 18 hodin  - komedie „Půldruhé hodiny zpoždění“

Sobota 15.2.2014 od 18 hodin – hra „Poslední Vojtěchova mise“ derniéra

Sobota 22.3.2014 od 15 hodin – pohádka „Měla babka čtyři jabka“

Sobota 22.3.2014 od 19 hodin – komedie „Prázdniny snů“ derniéra

 

Polabské muzeum Poděbrady

2.3.2014 – 4.3.2014 – Jiří z Poděbrad a jeho mírové snahy (blesková výstava archivních dokumentů doby Jiřího z Poděbrad rámci Oslav 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad)

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

 21.3.2014 – 11.5.2014 – Jaro na vsi (tradiční velikonoční výstava)

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

28.3.2014 – 31.12.2014 – Rok Bohumila Hrabala (výstava a další akce spojené  se 100. výročím narozením Bohumila Hrabala)

 

Výstaviště Lysá nad Labem

20.2.2014 – 22.2.2014 – Ligna Bohemia 2014 (11. mezinárodní kontraktační výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl)

20.2.2014 – 22.2.2014 – Řemesla 2014 (20. národní výstava tradičních řemesel, veletrh odborných škol a učilišť)

20.2.2014 – 22.2.2014 – Stavitel 2014 (20. ročník národní výstavy stavebních materiálů a technologií)

20.2.2014 – 22.2.2014 – Svět barev 2014 (3. mezinárodní výstava barev, laků  a technologií pro povrchové úpravy)

19.3.2014 – 23.3.2014 – Jaro s koňmi 2014 – Jezdecký festival (15. výstava koní  a všeho, co k nim patří)

19.3.2014 – 23.3.2014 – Zemědělec – jaro 2014 (40. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků)

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

2.3.2014 – Masopust

6.4.2014 – Smrtná neděle

ELEKTROWIN – zpětný odběr elektrospotřebičů

 

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak  na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

 

Množství elektroodpadu roste

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

 

Míst zpětného odběru stále přibývá

Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 250 kusů v lednu 2014. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.