PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2013

Zpravodaj za 4. čtvrtletí roku 2012. Co nás čeká v roce 2013.

 

Pozvánky na rok 2013

Hasičský ples

Poslední únorovou sobotu, tedy 23. února 2013, pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Pátku „Hasičský ples“ v hostinci na návsi. Od 20 hodin bude hrát kapela Duo Tandem.

Nebude chybět ani tradiční tombola. Všichni jste srdečně zváni.

Sportovní ples

Tělovýchovná jednota Pátek zve všechny spoluobčany na „Sportovní ples“, který se uskuteční 9.  březnu 2013 od 20 hodin v hostinci na návsi. K tanci a poslechu zahraje kapela Unikát z Kolína.

Dětský karneval

Dětský karneval se bude konat poslední březnový víkend tohoto roku v sále místního hostince na návsi. Přesný termín bude zveřejněn na úřední desce OÚ Pátek.

 

 

 

Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2013

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad zůstává stejný, jako v minulém roce:

1)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  zaplatí -  600,- Kč ročně

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, zaplatí -  600- Kč ročně

Poplatek je splatný do 1. 3. 2013.

Z důvodu evidence počtu svozových nádob každý obdrží potřebný počet známek na popelnice.  

Svoz bioodpadu

Od jara 2013 bude v Pátku pokračovat pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu. Přesné datum zahájení střídavého svozu bude uveřejněno v Páteckém plátku 2/2013 a na úřední desce OÚ Pátek.

 

Poplatky – pes

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č. 4 /2010 o místním poplatku ze psů.

Roční poplatek za každého psa staršího 3 měsíců   - 60,- Kč. Poplatek je splatný do 1. 3. 2013.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Dle OZV může obecní úřad za včas nezaplacené poplatky vymáhat až trojnásobek tohoto poplatku.

Všechny Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek jsou k dispozici na www.obecpatek.cz

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2012

  

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. října  2012 ( 10 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informace o pokračujícím projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kterému byly ze strany obce zaslány další požadované dokumenty

-          informace o ukončení prací na akci „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, a o převzetí díla ze strany obce, zastupitelstvo dále konstatovalo, že práce byly provedené a předané v souladu se schválenou smlouvou a tudíž nic nebrání zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro Středočeský kraj

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu pana Bohuslava Kroupu a pana Luboše Vaňka

-          Rozpočtové opatření číslo 06 / 2012, předložené správcem rozpočtu

-          Darovací smlouvu číslo 3 / 2012 na bezplatné převzetí 44 kusů knih v hodnotě  1217,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Ivankou Fadrhoncovou

-          Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy

Zastupitelé projednali:

-           Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2012, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

-          Plán inventarizace na rok 2012 a jmenovali hlavní inventarizační komisi ve složení:

předseda – paní Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO Pátek

 člen – pan Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru při ZO Pátek

člen – paní Iveta Zikmundová, místostarostka

-           Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o peněžitý dar a uložili Finančnímu výboru při ZO Pátek zařadit ji do podkladů pro přípravu rozpočtu pro rok 2013

-          Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční příspěvek pro Domov svatého Josefa v Žirci u Dvora Králové nad Labem a tuto zamítli

-          Žádost Místní akční skupiny Zlatý pruh Polabí, o.p.s., o souhlas s její působností v územním obvodu obce Pátek a rozhodnutí odložili na příští zasedání ZO Pátek

Různé:

-          zastupitelé projednali dotazy občanů na prodej dřeva z obecního lesa a konstatovali, že ceny byly stanoveny již na zasedání ZO Pátek 28. 2. 2012 a zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u pana Luboše Vaňka

 

Zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu  2012 ( 11 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci o setrvalém stavu ve věci projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, na veřejnou zakázku „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

dále projednali stanovisko společnosti Chemcomex Praha a.s., jako autora projektové dokumentace k této akci, pro posouzení možnosti intenzifikace provádění sanačních prací, a na jeho základě rozhodli požádat MŽP ČR a SFŽP ČR o prodloužení termínu pro dodání podkladů nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“

-          informace týkající se úkolů, které musí obce zajistit na úseku odpadového hospodářství v nadcházejícím období

-          Zápis číslo 4 / 2012 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 14. 11. 2012

-          Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2013

-          Návrh rozpočtu Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

-          Návrh rozpočtu Svazku obcí „Cidlina“ na rok 2013

-          závěry daňové kontroly, provedené pracovníky Finančního úřadu Praha – západ, týkající se čerpání dotace v období 2009 – 2010 na akci „Pátek – vodovod – II. etapa“ a čerpání dotace v období 2010 – 2011 na akci „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, při kterých nebylo zjištěno porušení stanovených ukazatelů a ani porušení rozpočtové kázně

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu pana Jindřicha Hněvsu a paní Ivetu Zikmundovou

-          Obecně závaznou vyhlášku číslo 2 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-          Smlouvu číslo 1039 o odvozu odpadu v roce 2013, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim

-          Mandátní smlouvu k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové

-          Rozpočtové opatření číslo 7 / 2012 předložené Finančním výborem při ZO Pátek

Zastupitelé projednali:

-          Žádost České zemědělské univerzity v Praze, Katedry vodních zdrojů, o poskytnutí hydrogeologických a dalších datových podkladů ke kontaminaci podzemních vod v obci Pátek pro potřeby zpracování bakalářské práce jejich studentky, výše požadované dokumenty, které  jsou součástí závěrečné zprávy  „Předsanační doprůzkum aktualizace analýzy rizik“, není možné, na základě rozhodnutí MŽP ČR o přidělení dotace, jehož součástí je i udržitelnost projektu, a dle stanoviska FÚ Praha – západ, poskytnout v plném rozsahu třetí osobě po dobu 5 let, z těchto důvodů byla žádost zamítnuta

-          návrh zadání „Územního plánu Choťánky“ a konstatovali, že k němu nemají žádné připomínky

-          nabídku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na odkoupení pozemků parc. číslo 584 / 1 a 584 / 47 v k.ú. Pátek, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek, a na nichž má ČEZ umístěné stavby trafostanic, a rozhodli pozemek parc. číslo 584 / 1 neprodávat, pouze se společností ČEZ Distribuce, a.s., uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena na část dotčenou touto stavbou, dále konstatovali, že pozemek parc. číslo 584 / 47 není ve vlastnictví Obce Pátek

-          Žádost Místní akční skupiny Zlatý pruh Polabí, o.p.s., o povolení jejího působností v územním obvodu obce Pátek a tuto zamítlo z důvodu zapojení obce v MAS Mezilesí

Různé:

-          zastupitelé vzali na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech 24. 12. 2012 až 1. 1. 2013 z důvodu vánočních svátků

-          zastupitelé projednali přípravy oprav místních komunikací po stavbě II. etapy vodovodních přípojek, tyto práce budou provedeny v rámci záruky na dílo

 

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 18. prosince 2012 ( 12 / 2012 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          informaci o setrvalém stavu ve věci projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, na veřejnou zakázku „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

dále projednali stanovisko společnosti Chemcomex Praha, a.s., jako autora projektové dokumentace k této akci a rozhodli stanovit termín 30. 4. 2013 jako nejzazší pro dodání podkladů nutných k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“

-          Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 29. 11. 20912

-          Zápis číslo 5 / 2012 z jednání správní rady Svazku obcí NY-KO ze dne 7. 12. 2012

-          Zápis ze zasedání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Střední Polabí ze dne 18. 12. 2012

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovatele zápisu pana Jindřicha Hněvsu a pana Luboše Vaňka

-          Dodatek číslo 1 / 2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a firmou Nykos a.s., Ždánice

-          Rozpočet Obce Pátek na rok 2013 v paragrafovém členění jako přebytkový, přebytek bude použitý na částečnou splátku půjčky od SFŽP, předložený Finančním výborem při ZO Pátek

-          Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2013 – 2015, předložený Finančním výborem při ZO Pátek

-          Rozpočtové opatření číslo 8 / 2012, předložené Finančním výborem při ZO Pátek

-          Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva v I. pololetí 2013 na tyto dny: 29. 1. 2013, 26. 2. 2013, 19. 3. 2013, 23. 4. 2013, 21. 5. 2013 a 25. 6. 2013  vždy  od 18,30 hodin

-          Darovací smlouvu číslo 4 / 2012 na bezplatné převzetí 20 kusů knih v hodnotě 1 490,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou Zumrovou

-          Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2013

-          Zveřejnění záměru opětovného pronájmu souboru obecních pozemků (viz příloha Zápisu ZO), které byly v rámci digitalizace katastrálního operátu Obce Pátek upraveny, pozemky se pronajímají za účelem zemědělské prvovýroby

-          Žádost Mateřské školy Pátek o přijetí peněžitého daru ve výši 12 000,- Kč od rodičů dětí z MŠ Pátek

Zastupitelé projednali:

-          zastupování Obce Pátek na Valné hromadě Honebního společenstva Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška zastupováním obce na této valné hromadě (od projednávání tohoto bodu odstoupil pan Luboš Vaněk z důvodu možného střetu zájmu)

Diskuse:

-          starosta pan Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které se uskuteční dne 24. 12. 2012 ve 22 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku a na Novoroční tříkrálový koncert, který se bude konat v sobotu 5. 1. 2013 od 18 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku

 

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 29. ledna 2013, 26. února 2013 a 19. března 2013 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea

 

V posledním čtvrtletí roku 2012 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:

Paní Lenka Zvolská, Pátek 173

Paní Jana Hofmanová, Pátek 204

Paní Olga Terbanová, Pátek 180

Paní Jarmila Malá, Pátek 129

Pan Stanislav Bulušek, Pátek 168

Paní Stanislava Pavlátová, Pátek 148

Paní Eva Vaňková, Pátek 117

Všem oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Evidence obyvatel

K 1. 1. 2013 bylo v obci Pátek přihlášeno k trvalému pobytu celkem 612 obyvatel, z toho bylo

320 mužů a 292 žen. V průběhu roku se odstěhovalo 5 občanů a přistěhovalo celkem 32 nových spoluobčanů.

Během roku 2012 se narodilo 5 nových občánků: Kamila Bulířová, Matěj Bulušek, Matyáš Hrubý, Pavel Svoboda a Lukáš Vokoun.

V loňském roce nás navždy opustili tito spoluobčané: Zdeňka Bezuchová, Alexandr Kollmann, Zdeněk Kolovratník, Jarmila Malá, Vlasta Martincová, Marie Špinková a Stanislav Vlach.


 
Místní knihovna

Během roku 2012 navštěvovalo pravidelně místní knihovnu 93 registrovaných čtenářů, z toho bylo 21 dětí do 15 let. Celkem bylo půjčeno 2 235 knížek všech žánrů, nejvíce bylo přečteno beletrie pro dospělé, 1 452 knížek.

V roce 2012 bylo nakoupeno 121 kusů knih v hodnotě 21 479,- Kč a knihovna získala darem 205 knížek v hodnotě  9 043 ,- Kč.

Místní knihovna má k dispozici dohromady 7 408  titulů, z toho je 5 266 knížek beletrie pro dospělé, 814 knih naučných, 1 220 knížek pro děti a 108 dětských naučných knih.

 

Kalkulace nákladů za svoz TDO pro vyhlášku o poplatku

Kalkulace nákladů za svoz a uložení komunálních odpadů pro Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek číslo 2/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vychází z níže uvedených nákladů.

Náklady na netříděné odpady za rok 2011 (svoz + uložení) činí 411 337,- Kč / rok, což je 701,- Kč /obyvatele / rok bez DPH.

Daň z této částky činí 10 % (rok 2011), což je 41 134,- Kč / rok, tedy DPH a náklady v součtu činí  452 471,- Kč / rok, což je 771,- Kč / obyvatele včetně DPH (v roce 2011 uvedeno 571 obyvatel a 16 rekreačních objektů)

Dle této kalkulace může být sazba poplatku  1000,-  Kč, která se skládá z částky 250,- Kč (ze zákona, neměnná) a částky maximálně 750,- Kč (ta je stanovena na základě skutečných nákladů obce za rok 2011), v tom případě doplatek obce 21,- Kč na jednoho obyvatele.

Protože v roce 2012 byl zaveden pravidelný svoz bioodpadu, předpokládáme snížení budoucích nákladů za svoz komunálního odpadu.Proto ZO Pátek schválilo ve vyhlášce navýšení částky pouze na 600,- Kč  / rok / obyvatele. Při stanovení částky se bral ohled na navýšenou sazbu DPH, která je od roku 2013 stanovena na 15% (v kalkulaci byla 10% DPH).

 

Skutečné náklady na všechny odpady za rok 2012

 

Komunální odpad -  151,797 tun

Bio odpad – 65,02 tun

Celkem                     216,817tun              639 302,- Kč

Nebezpečné odpady                                  11 006,- Kč

Nadrozměrný odpad 7,8 tun                     16 158,- Kč

Tříděný odpad: papír 9,121626 tun, plast 13,810025 tun, sklo 7,635310 tun

Celkem náklady                               =   666 466,- Kč

 

Odměny Ekonom (tříděný odpad)       - 110 348,50 Kč

Železo prodej 1,308 tun                          -   5 494,- Kč

 

Celkové náklady obce                      = 550 623,50 Kč

K 1.1.2012 počet občanů: 608 (585 trvale + 23 rekreačně)

Náklady na 1 občana                   =  905,63 Kč

 

Náklady na 1 občana, pokud by nebyl Bio odpad:

TDO odpad  1 tuna – 997,- Kč, Bio odpad 1 tuna – 395,- Kč, rozdíl  - 602 ,- Kč

65,02 tun  x 602,- Kč = 39 142,04 Kč + 14% DPH = 5 479,88 Kč, celkem = 44 621,92 Kč

Pak náklady celkem: 595 245,42 Kč, na 1 občana = 979,02 Kč

 

V roce 2012 v naší obci velmi klesl tříděný odpad, nejvíce v porovnání s rokem 2011 se snížil objem vytříděného papíru. A přitom se naše obec rozrostla. Je škoda, jestli tento odpad končí v nádobách    na komunální odpad, protože pak se nám všem zvyšují náklady na likvidaci odpadu.

 

Základní informace pro správné třídění odpadu

 

Žlutý kontejner na plasty

Do kontejneru patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících  a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších kusech, dále nápojové kartony: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je také třeba řádně sešlápnout

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, sáčky od kávy a jiných potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin

 

Modrý kontejner na papír

Do kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny

 

Zelený kontejner na sklo

Do kontejneru patří: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulkové sklo z oken a ze dveří

Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla, drátové sklo, zlacené a pokované sklo, vratné zálohované lahve (patří zpět do obchodu)

 

Zprávy za 4. čtvrtletí roku 2012
 
Volby do zastupitelstev krajů

Také v Pátku se ve dnech – v pátek 12. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 hodin do 14 hodin, se konaly volby do zastupitelstva Středočeského kraje.

Celkový počet voličů byl 499, voleb se zúčastnilo 203 voličů, což představuje volební účast 40,68%. Bylo odevzdáno 192 platných hlasů.

 

Výsledky voleb v Pátku:

„Sdružení nestraníků“ – 5 platných hlasů – 2,60%

Volte Pr.Blok www.cibulka.net – 2 platné hlasy – 1,04%

Strana soukromníků ČR – 0 hlasů

Suverenita – blok JB, SZR – 8 platných hlasů – 4,16%

Nár. socialisté – levice 21. stol.  – 1 platný hlas – 0,52%

TOP 09 a Starostové pro STČ – 22 platných hlasů – 11,45%

Věci veřejné – 7 platných hlasů – 3,64%

Změna 2012 – 1 platný hlas – 0,52%

Komunistická str. Čech a Moravy – 27 platných hlasů – 14,06%

Strana zelených – 2 platné hlasy – 1,04%

Středočeši2012.cz – 1 platný hlas – 0,52%

Česká str. sociálně demokrat. – 38 platných hlasů – 19,79%

Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. – 5 platných hlasů – 2,60%

Občanská demokratická strana – 47 platných hlasů – 24,47%

Strana svobodných občanů – 8 platných hlasů – 4,16%

Hnutí na podporu dobrov. hasičů – 2 platné hlasy – 1,04%

Dělnic. str. sociální spravedlnosti – 4 platné hlasy – 2,08%

Komunistická strana Českosloven. – 1 platný hlas – 0,52%

„UNP – Středočeši 2012“ – 1 platný hlas – 0,52%

SPO Zemanovci – Češi – 8 platných hlasů – 4,16%

Česká pirátská strana – 2 platné hlasy – 1,04%

 

 

Vítání občánků

Každoroční vítání nových občánků se uskutečnilo v sobotu 20. října 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku. Děti z mateřské školy Pátek pod vedením paní ředitelky Květoslavy Fadrhoncové zahájily slavnostní dopoledne. Nové spoluobčánky přivítala předsedkyně Sociálního výboru při ZO Pátek paní Mgr. Martina Radoňová. Občánci byli zapsáni do pamětní knihy, na památku dostali dáreček a maminky kytičku.

Přivítáni byli tito občánci: Kamila Bulířová, Pavel Svoboda, Jan Sedláček a Lukáš Vokoun.

 

Drakiáda

Již 7. ročník Drakiády byl naplánován na sobotu 27. října 2012 od 14 hodina na fotbalovém hřišti. Pro nepříznivé počasí, od rána sněžilo a značně se ochladilo, byla tato akce zrušena.

Náhradní termín byl stanoven na neděli 11. listopadu 2012, kdy jsme se v hojném počtu sešli již ve 13 hodin na fotbalovém hřišti. Bylo chladno, ale chvilkami i vysvitlo sluníčko a zafoukal vítr, a tak si děti mohly zalítat s draky. Proběhla i tradiční přehlídka všech draků a děti dostaly sladkou odměnu.

 

 

Lampiónový průvod

V sobotu 3. listopadu proběhl už IV. ročník lampiónového průvodu. Sraz byl v pět hodin za místní hasičskou zbrojnicí. Letos přišlo celkem 140 dětí se svými rodinami, a také se přišli podívat jen dospělí sami. Než se všechny děti zapsaly u našich sudiček a ducha, tak se mohli zahřát teplým čajem a dospělí kávou a k zakousnutí byly připraveny buchty a cukroví. V 17,30 hodin to vše začalo příchodem mladých hasičů s Katkou, která tentokrát měla poklad u sebe, a i s peklem se domluvila, aby nechalo poklad být, ale zlobiví čertíci se dohodli s Ohnivcem, a když vylákali mladé hasiče od pokladu, tak ho odnesl, a čerti utekli za ním, pronásledováni mladými hasiči. Katka se zlobila,  i Lucifer se na čertíky hněval, a tak společně zavolali na pomoc Měsíčnici, aby dětem poradila, kam mají jít poklad hledat, ale než jim cestu prozradila, tak ji musely pomoc srovnat hvězdy a komety na obloze, které Ohnivec s čertíky rozbili. Pak už vyrazily skupiny, vždy po 10 dětech, na cestu za pokladem, kde potkaly kuchařku s kuchtíkem, kterým pomohly nazdobit dort, s čarodějnicí zase polévku společně dovařily, Honzovi pomohly zeď postavit a princezna jim na kytaru zahrála, vodníkovi s rusalkou do rybníčku rybky vrátily, Makové panence sukénku opravily a Emanuelovi očka na křídla připevnily, Patovi s Matem fasádu na domečku opravily, u krále s královnou peníze s perlami uklidily, a u anděla měsíční kolo složily, ale poklad nenašly. Každý čekal, že mladí hasiči budou úspěšnější, ale bohužel. Oni také poklad neměli, a tak se Katka rozhodla poklad sama hledat a odešla. Mezitím se do pekla vrátil Ohnivec s čertíky i pokladem, když se ho snažili rozdělat, kde se vzal, tu se vzal Lucifer a poklad jim odebral, a protože zlobili, tak na ně hasiče zavolal, aby je vodou zkropili, ale naši mladí hasiči byli rozumní a věděli, že oheň sami neuhasí, tak si členy SDH Pátek na pomoc přizvali, a potom když oheň uhasili, došli pro ty 3 dareby. Lucifer poklad Měsíčnici předal a mladí hasiči všem dětem sladkosti rozdělili. Nakonec následovalo společné focení s maskami a všichni se rozešli domů.

Osoby a obsazení:

Lucifer -  Luděk Šramota,  Měsíčnice  - Lída Moravcová,  čertíci -  Adam Zeithaml (MH) a Ondřej Šafránek (MH),  Ohnivec -  Jiří Šafránek (MH), Kuchařka s kuchtíkem -  Pavla Vokolková a Tomáš Lipavský (MH),  Čarodějnice  - Radmila Týmová,  Princezna s Honzou - Denisa Haltuchová (MH)      a Jan Šafránek (MH),  Vodník s rusalkou - David Černý a Renata Kolbabová,  Maková panenka a Emanuel -  Lucie Kolbabová a Iva Raganová,  Pat a Mat -  Bohuslav Müller a Martin Müller,  Král s královnou  - Jan Šťastný a Eva Šťastná,  Anděl -  Hana Volejníková,  sudičky - Renata Kecová, Veronika Žáková, Monika Pečenková,  duch  - Miloslav Suchánek,  mladí hasiči:  Tomáš Lipavský, Jan Šafránek, Martin Kobes, Václav Volejník, Ondřej Týma, Michal Müller, Nela Raganová,

 SDH hasiči:  Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml., Miroslav Mrázek, Jakub Junek, David Šafránek, moderátor -  Kateřina Šafránková, hudební doprovod - Jan Káninský,  světla - Jiří Šafránek

Poděkování:

MH společně se svými vedoucími by chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na přípravě této akce. Dále děkují všem maminkám a přítelkyním hasičského sportu, které upekly buchty a koláče, a také uvařily čaj s kávou. Děkujeme také všem tatínkům a členům SDH, kteří se podíleli                    na přípravách a úklidu akce, také Františkovi Káninskému a Zdeňkovi Burešovi za rozvoz a svoz pohádkových postav. Poděkování patří také Obci Pátek, která zapůjčila hudební aparaturu.

Velké poděkování patří všem, kteří věnovali ve prospěch mladých hasičů dobrovolný finanční příspěvek, který bude využit ve prospěch hasičských dětí, kteří se požárnímu sportu věnují.

Jiří a Kateřina Šafránkovi

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Již pošesté jsme se společně sešli první adventní neděli, tentokrát 2. prosince 2012, v 17 hodin na návsi v Pátku, abychom společně rozsvítili vánoční strom.

Velkým překvapením bylo rozsvícení i nového malého stromečku, který ozdobily děti z MŠ Pátek.

Vánoční atmosféru a pohodu všem popřál starosta obce, pan Jiří Bulušek. Děti z místní mateřské školky vystoupily pod vedením svých učitelek s krátkým kulturním programem. Přítomní mohli ochutnat tradiční českou vánočku a zahřát se čajem či svařeným vínem. Za zajištění občerstvení spoluobčanům patří poděkování panu Radku Bodlákovi – firma RB Harmonia Vini a panu Petru Svobodovi – Pekařství U Macháčků.  

 

Mikulášská besídka

 Z důvodu uzavření hostince na návsi se v roce 2012 neuskutečnila Mikulášská besídka pro děti.

  

Vánoční zpěvy

Vánoční zpěvy se jako každoročně konaly 24. prosince 2012 od 22 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku. Slavnostní atmosféru navodila paní Květoslava Fadrhoncová svým úvodním slovem, vánoční písně zazpívaly naše amatérské zpěvačky za doprovodu dechových nástrojů, pod vedením pana Miroslava Škalouda. Program byl doplněn básničkami, které přednesly naše nejmladší zpěvačky.

 

Zahájení školního roku 2012/2013 v Mateřské škole Pátek

Na jaře, při zápisu do naší školky, jsme zjistili, že naše nová, moderní školka s kapacitou 40 dětí, nám stále ještě nestačí. Proto letošní školní rok byl zahájen s počtem 50 dětí, v obou třídách po 25 dětech.

S navýšením kapacity školky byl také vytvořen nový školní vzdělávací plán. Každá třída si podle ŠVP vytvořila svůj třídní plán výchovné práce. Rodiče si mohou každý měsíc přečíst na nástěnkách, jaké téma v jejich třídě právě probíhá, jaké výchovné cíle se plní, s kterou písničkou, básničkou, hrou nebo tanečkem se děti seznamují.

K doplňkovým činnostem naší školy patří pravidelné kurzy plavání v Aquabelle, návštěvy poděbradského divadla Na Kovárně, jarní výjezdy na školu v přírodě. Dvakrát do roka vystupujeme v Diakonii s krátkým pásmem písní a básní. Každým rokem pomáháme rozsvěcet vánoční strom na návsi. Účastníme se různých výtvarných soutěží. Že jsme v nich úspěšní, svědčí sbírka diplomů na zdech šatny dětí. Z posledních našich úspěchů bylo 1. místo v soutěži „O nejkrásnější strašidlo“. Výhrou byl volný vstup pro 30 dětí na vánoční Karlovu Korunu v Chlumci nad Cidlinou. Úspěšnou malířkou naší školky je Janička Němcová. Letos se můžeme pochlubit 1. místem a 2. místem  v soutěžích vyhlášených DDM Symfonie.

Dvakrát do roka jezdíme na výlet. Nabízíme dětem čtyři zájmové kroužky na doplnění odpoledních činností. Výtvarný, taneční, seznamování s anglickým jazykem a cvičení jógy. Pravidelně navštěvujeme stanici pro handicapovaná zvířata pana Vaňka. V současné době pořádáme pro jeho zraněná zvířátka sbírku suchého pečiva. Nově budeme na jaře jezdit do Poděbrad do solné jeskyně. Pevně věříme,  že solná jeskyně přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu všech dětí v naší mateřské škole.

Květoslava Fadrhoncová – ředitelka MŠ Pátek

 

TJ Pátek - Jaký byl rok 2012?

Po sportovní stránce se dařilo A-týmu. Sezónu 2011-12 skončil na 6. místě. Nový ročník 2012-13 pod novým trenérem Oldřichem Budkou je rozehrán skvěle. Mužstvo je na 2. místě a na první Vykáň ztrácí 4 body. „Přípravu na jarní část chceme začít s 20-ti hráči. Na plánu je 6 přípravných zápasů na umělé trávě a soustředění na přelomu ledna a února v Rokytnici nad Jizerou. Na jaře chceme bojovat o nejvyšší příčky, sezóna je zatím rozehrána výborně“. Komentoval situaci před začátkem jarní části kapitán mužstva Patrik Bartheldy.

Do nového ročníku 2012-13 už jsme nepřihlásili do soutěží B-tým. Hráčský kádr se během minulé sezóny hodně zúžil. Už na jaře 2012 byl problém dát jedenáct hráčů na utkání dohromady. Vypomáhat jsme si museli hráči z áčka.

Po dvouleté pauze jsme opět dali dohromady mužstvo dorostenců. Práce s touto kategorií hráčů   je obtížná. Kluci dospívají a mají jiné zájmy. Sport řadí na vedlejší kolej.

Žákům se v soutěži docela daří. Pohybují se ve středu tabulky. Vzhledem k systému hraným na malém, zmenšeném, hřišti je hráčů v této kategorii zatím dostatek. Podobně jsou na tom hráči přípravky. Je dobře, že se klub stará i o ty nejmenší.

Tradičně se v roce 2012 konal sportovní ples, který se povedl jak po stránce kulturní, tak po stránce finanční. Letos se bude sportovní ples konat v místním hostinci v sobotu 9. 3. 2013 od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela UNIKÁT z Kolína.

V dubnu 2012 proběhl sběr železného šrotu, který také finančně přispívá do příjmů TJ Pátek.

V červnu 2012 se klub podílel na zajištění dětského dne ve spolupráci s ostatními organizacemi v obci a OÚ Pátek. I tento rok se chceme připojit k zajišťování a pomoci při organizaci dětského dne.

V létě 2012 proběhl turnaj v malé kopané na počest Jaroslava Zvolského, také letos se chystá jeho další ročník.

Dále se nám podařilo za finanční podpory obce postavit novou pergolu při hospůdce na hřišti. Obec se bude také finančně podílet na zavlažování travnatého povrchu hřiště. Nyní už probíhají jednání s dodavateli systému zavlažování pro hřiště a v létě tohoto roku by mělo dojít k jeho realizaci. Tímto bychom chtěli poděkovat OÚ Pátek za finanční spoluúčast

V roce 2012 byla účast na brigádách bídná a máme v tomto roce co dohánět a dodělávat. Obci jsme přislíbili výpomoc na opravě chodníků v obci.

V tomto roce proběhne volba nového výboru TJ Pátek pro období 2013-2017. Volení výroční schůze   se bude konat v sobotu 9. února 2013 od 17hodin v hospůdce na hřišti.

TJ Pátek přeje všem občanům obce všechno nejlepší v roce 2013.

                                                       Za TJ Pátek Jaromír Bulíř

 

Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2012 / 2013  - výsledky po 12. kole:

1.  HC Hokejky Nymburk – 10:0:1, skóre 120:47, 30 bodů

2.  HC Tsunami Nymburk -9:0:2, skóre 112:65, 27 bodů

3.  HC Hornets Nymburk – 8:2:2, skóre 115:58, 26 bodů

4.  HC Pátek – 8:0:3, skóre 73:45, 24 body

5.  Sokol Mochov – 6:1:4, skóre 84:43, 19 bodů

6.  HC Buldoci Poděbrady – 5:0:6, skóre 80:92, 15 bodů

7.  Spartak Pečky – 4:1:6, skóre 72:71, 13 bodů

8.  TJ Český Brod – 4:0:7, skóre 50:83, 12 bodů

9.  HC Sány – 3:1:8, skóre 66:132, 10 bodů

10.  HC Brkouni – 2:1:8, skóre 49:82, 7 bodů

11.  HC White Rats Nymburk – 0:0:11, skóre 44:147, 0 bodů

 

Tabulka střelců HC Pátek

Adam Josef – 2, Bedrna Jan – 1, Bek Dušan – 10, Bek Zdeněk – 2, Fiala Petr – 6, Hněvsa Jindřich  – 1, Hněvsa Milan – 3, Jeřábek Jiří – 7, Nápravník Mirek – 2, Nedbalý Petr – 19, Novotný Mirek – 1, Nutil Josef – 1, Svoboda Aleš – 5, Svoboda Michal – 6, Zeman Marek – 2

 

Rozpis zápasů druhé části „Poděbradského poháru 2012 / 2013“

Neděle 27. ledna 2013 od 19,30 hodin – HC White Rats : HC Pátek

Pátek 1. února 2013 od 20 hodin – HC Pátek : HC Tsunami

Neděle 10. února 2013 od 12 hodin – HC Hornets : HC Pátek

Sobota 23. února 2013 od 13,15 hodin – HC Pátek : Spartak Pečky

Všechny zápasy se hrají na Zimním stadionu v Nymburce

Více: www.zimpdy.cz

Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 

PŘEHLED O PROVEDENÝCH AKCÍCH PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI NA ÚSEKU PO V  OBCI PÁTEK V ROCE 2012:

15.3.-údržba hasící techniky

28.4.-zaměření na černé skládky v obci (žádné nebyly nalezeny)

30.4.-zabezpečení dohledu na „pálení čarodejnic“

13.10.-úklid,údržba,inventura hasičské techniky,armatur,doplňků,oprava hadic,zkrácení

          hadic, přemotání koncovek

16.10.-školení velitelů JPO5 v Nymburce(Jan Suchánek)

10.11-2.12.-údržba techniky,vyřazení zastaralých hadic,poškozené techniky,,armatur“

9.12.-kontrola hydrantů  1.část proběhla úspěšně,další část plánujeme v roce 2013

28.12.-kontrola přístupových cest, ulic na sídlišti, u Hliňáku,Okružní,u Skály, před školkou a obecním úřadem – ulice na sídlišti dopadla uspokojivě až na prostřední ulici, všechny ostatní byly  v  pořádku                                                                                    Za SDH Pátek – Jan Bureš

 

 

NAČ DÁT POZOR V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH:

Teploty venku, zejména v noci, začaly klesat a nastala nám topná sezona. Proto si preventivně připomeneme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme  o své obydlí.

Komíny nebývají jedinou příčinou požáru. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Kontrolujme proto skladování paliv! Hlavně uhlí a zbytky dřevní hmoty (např. piliny a kůra).

NĚKTERÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU TOPIDLA:

Kolem každého topidla,podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny (PVC,plovoucí podlahy apod.)

Na povrch topidla neodkládejte hořlavé materiály a předměty.

Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou nehořlavou podložkou požadovaných rozměrů, která přesahuje jeho půdorys.

Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny závady.

Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.

 

POZOR NA SNÍH NA SILNICÍCH:

Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy.Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici.

Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také  na vysoké sloupy.

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

Preventisti PO SDH Pátek: Michal Kohoutek,  David Šafránek, Zdeněk Šafránek, Zdeněk Bureš

 

 

 POZVÁNKA – kroužek Mladých hasičů

 - kroužek mladých hasičů Pátek zve mezi sebe všechny děti ve věku od 3 do 14 let, které chtějí v roce 2013 závodit v požárním útoku a dalších disciplínách, jezdit s námi po výletech a exkurzích. Další informace na telefonech 604 380 801 nebo 608 725 087                                  vedoucí MH Pátek

 

 

Pozvánky:

Polabské muzeum Poděbrady

 11. 1. 2013 – 31. 3. 2013 – Hrátky, textilní a proutěná hračka

15. 1. 2013 – 28. 2. 2013 – Zajímavý svět vodního hmyzu

3. 3. 2013 – 19. 5. 2013 – Ludvík Kuba, výstava obrazů u příležitosti 150. výročí narození

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 24. 3. 2013 – Minulost pod silnicí, archeologické výzkumy při stavbě obchvatu Nymburka

 

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

12. 3. 2013 – 2. 6. 2013 – Plazi, výstava fotografií a živých plazů

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

16. 3. 2013 – 12. 5. 2013 – Jaro na vsi, tradiční velikonoční výstava

16. 3. 2013 – 31. 10. 2013 – V čem chodily naše prababičky, výstava lidového oděvu ze středních Čech

 

Výstaviště Lysá nad Labem

15. 2. 2013 – 17. 2. 2013 – Stavitel 2013 – 19. národní výstava stavebních materiálů technologií

15. 2. 2013 – 17. 2. 2013 – Komunální technika 2013 – výstava komunální techniky, nakládání s odpady, recyklace, úklidu, čištění a městského mobiliáře

15. 2. 2013 – 17. 2. 2013 – Regiony ČR 2013 – 12. společná výstava měst, obcí, mikroregionů podnikatelů z celé České republiky

15. 2. 2013 – 17. 2. 2013 – Dovolená 2013 – výstava cestovních kanceláří, cestovních agentur

28. 2. 2013 – 2. 3. 2013 – Ligna Bohemia 2013 – 10. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

28. 2. 2013 – 2. 3. 2013 – Řemesla 2013 – 19. výstava nářadí pro zpracování dřeva, kovů, skla a ostatních materiálů

28. 2. 2013 – 2. 3. 2013 – Svět barev 2013 – 2. ročník mezinárodní výstavy barev, laků a technologií pro povrchové úpravy

20. 3. 2013 – 24. 3. 2013 – Zemědělec 2013 – 38. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

20. 3. 2013 – 24. 3. 2013 – Jaro s koňmi 2013 – 14. výstava koní a všeho co k nim patří

 

Zámek Loučeň

2. 2. 2013 - Upírské prohlídky – speciální prohlídky zámku s celou upíří rodinkou

2. 3. 2013 – Ples upírů a jiných příšer – pro všechny vampy, příšery a příšerky, obludy a obluďáky

23. 3. 2013 – 3. setkání psích králů – přehlídka leonbergerů, chundelatých a neobyčejně přátelských šelem psovitých

30. 3. 2013 – Velikoce u Thun – Taxisů – oslavy svátků jara, řehtačkový průvod  a vynášení Morany

 

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v lednu 2013. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.