PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2012

Zpravodaj za 4. čtvrtletí roku 2011. Co nás čeká v roce 2012.

 

Pozvánky na rok 2012

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů v Pátku Vás všechny srdečně zve v  sobotu 18. února 2012 od 20 hodin na „Hasičský ples“ v sále hostince na návsi. K tanci a poslechu zahraje skupina Grand pana Jana Hlouška. Jako každoročně je připravena bohatá tombola.

Taneční ples

V tomto roce se uskuteční také ples taneční skupiny, na který jsou zváni všichni spoluobčané. Bude se konat v sobotu 25. února 2012 od 20 hodin v sále místního hostince.

Sportovní ples

Již tradičně zvou pátečtí sportovci všechny spoluobčany na „Sportovní ples“, který se uskuteční v březnu tohoto roku v hostinci na návsi, přesný termín bude zveřejněn na plakátech.

Dětský karneval

Dětský aprílový karneval se bude konat v neděli 1. dubna 2012 od 14 hodin v sále, pro děti  je připraven zábavný program a zajímavá tombola.

 

Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2012

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad zůstává stejný, jako v minulém roce:

1)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  zaplatí -  480,- Kč ročně

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,  zaplatí -  500,- Kč ročně

Poplatek je splatný do 1. 3. 2012.

Z důvodu evidence počtu svozových nádob každý obdrží potřebný počet známek na popelnice.  

Svoz bioodpadu

Od jara 2012 bude v Pátku zaveden pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu. Přesné datum zahájení střídavého svozu bude uveřejněno v Páteckém plátku 2/2012. Také bude oznámen prodej nádob  na bioodpad, které si občané závazně objednali koncem roku 2011.

 

Poplatky – pes

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č. 4 /2010 o místním poplatku ze psů.

Roční poplatek za každého psa staršího 3 měsíců   - 60,- Kč. Poplatek je splatný do 1. 3. 2012.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Dle OZV může obecní úřad za včas nezaplacené poplatky vymáhat až trojnásobek tohoto poplatku.

Všechny Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek jsou k dispozici na www.obecpatek.cz

 

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2011

  

Zasedání zastupitelstva dne 25. října  2011 ( 12 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          Zápis ze shromáždění dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Poděbradské Polabí“ ze dne  6. října 2011         

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovateli zápisu pana Luboše Vaňka a paní Ivetu Zikmundovou

-          Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-          Mandátní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové

-          Dodatek číslo 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství v roce 2012, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností NYKOS a.s.

-          Dodatek číslo 5 k nájemní smlouvě číslo 9631 ze dne 5. 10. 1998, uzavřený mezi Obcí Pátek  a společností Poděbradská blata a.s.

-          Rozpočtové opatření číslo 8/2011

Zastupitelé projednali:

-          Plán inventarizace na rok 2011 a jmenovali hlavní inventarizační komisi ve složení:

-          předseda -  paní Marcela Miarková, předsedkyně Finančního výboru při ZO

-          člen – paní Iveta Zikmundová, místostarostka

-          člen – paní Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO

-          Návrh rozpočtu svazku obcí Cidlina na rok 2012, na jehož základě schválili příspěvek svazku  ve výši 2 650,- Kč a uložili finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu rozpočtu na rok 2012

-          nabídku dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2012 a rozhodli zažádat o dotace na realizaci těchto akcí:

-          rekonstrukce budovy obecní knihovny a obecního úřadu

-          oprava místní kapličky

-          vybudování veřejného parku u objektu majetku obce, v němž Diakonie ČCE provozuje Domov rodinného typu, který poskytuje celoročně služby lidem postiženým Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence

-          průběh houslového a varhanního koncertu, který se uskutečnil 15. října 2011 v Kostele  sv. Vavřince v Pátku

Diskuse: místostarostka paní Iveta Zikmundová seznámila zastupitelstvo s  plánovanou akcí „Vítání občánků“, které se bude konat 5. listopadu 2011 ve 14 hodin na obecním úřadě

 

Zasedání zastupitelstva dne 22. listopadu  2011 ( 13 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          Oznámení Mateřské školy Pátek o přerušení provozu ve dnech 23.12.2011 až 1.1.2012 z důvodu vánočních prázdnin

-          informace starosty pana Jiřího Buluška o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek –Poděbrady“, realizovaného v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, a o schválení první monitorovací zprávy, hlášení a žádosti o platbu  ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

-          Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2012

-          Návrh rozpočtu „Mikroregionu Poděbradské Polabí“ na rok 2012, na jehož základě schválili příspěvek obce ve výši 1 000,- Kč a uložili finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu rozpočtu obce na rok 2012

-          Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 15.11.2011

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovateli zápisu pana Bohuslava Kroupu a paní Mgr. Martinu Radoňovou  

-          Zadání územního plánu Obce Pátek, dále projednali žádost spolumajitelek o zařazení pozemku par. číslo KN 433/3 v k.ú. Pátek o výměře 3 148 m2 jako nově zastavitelné území do ÚPSÚ Pátek a rozhodli předat tuto žádost Ing. Arch. Milanu Vojtěchovi, jakožto zpracovateli územního plánu, k odbornému posouzení

-          Darovací smlouvu číslo 6/2011 na bezplatné převzetí 166 knih v hodnotě 4 412,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Marií Horynovou

Zastupitelé projednali:

-          Žádost rodičů dětí, navštěvujících MŠ Pátek, o přehodnocení dopravního řešení v některých lokalitách obce z důvodu lepšího zajištění  bezpečnosti dětí a rozhodli požádat Dopravní inspektorát Policie ČR o vydání stanoviska ve věci umístění svislého dopravního značení A12 „Pozor děti“ na silnici číslo III/32812

-          Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2011, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zajistit odstranění zjištěných nedostatků – záporných zůstatků  na podrozvahových účtech 901 a 902, vykázaných v Příloze rozvahy

Diskuze: místostarostka paní Iveta Zikmundová pozvala členy zastupitelstva na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 27. listopadu 2011 v 17 hodin

 

Zasedání zastupitelstva dne 20. prosince 2011 ( 14 / 2011 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          závěry kontroly, uskutečněné 8. prosince 2011 pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě závěrečné monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Modernizace a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“, při které nebyly zjištěny závady

-          informace o úspěšné kolaudaci stavební části veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, která proběhla 8.12.2011

-          ceník vodného a stočného pro rok 2012 společnosti VaK Nymburk a.s.

-          další postup při vyklízení objektu hokejových kabin

Zastupitelé projednali a schválili:

-          ověřovateli zápisu pana Bohuslava Kroupu a pana Luboše Vaňka

-          Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2010, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., týkající se rozšíření dodávky o vícepráce, nutné z důvodu změny projektu stavby MŠ Pátek, v celkové hodnotě 806 831,- Kč bez DPH 

-          požadovat za děti z jiných obcí, navštěvující MŠ Pátek, náhradu neinvestičních nákladů

-          vyřazení nepotřebného a nepoužitelného majetku z MŠ pátek, část rozhodli nabídnout k prodeji a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi zveřejnit tuto nabídku na úřední desce

-          Smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek a Okřínek na zajištění požární ochrany v obci Okřínek Jednotkou SDH Pátek v období od 1.1.2012 do 31.12.2012

-          Rozpočtové opatření číslo 9/2011

-          Rozpočet na rok 2012 v paragrafovém členění

-          Rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014

-          Směrnici číslo 2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku

-          Smlouvu číslo 1039 na likvidaci nadrozměrného odpadu v roce 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim

-          Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva v I. pololetí 2012 na tyto dny: 24.1.2012, 28.2.2012, 27.3.2012, 17.4.2012, 29.5.2012 a 19.6.2012 vždy od 18,30 hodin

Zastupitelé projednali:

-          návrh „Změna číslo 1 Územního plánu Okřínek“ a nemají k němu žádné připomínky

Diskuse: starosta pan Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které se uskuteční dne 24.12.2011 ve 22 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 24. ledna 2012, 28. února 2012 a 27. března 2012 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea

Začátkem roku 2012 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Paní Milada Procházková, Pátek 149

Pan Otakar Hrázský, Pátek 2

Pan Josef Hněvsa, Pátek 22

Paní Drahomíra Kinclová, Pátek 68

Paní Marie Ohrazdová, Pátek 43

Paní Marta Semerádová, Pátek 186

Paní Marie Zvolská, Pátek 81

Pan Josef Jaroš, Pátek 172

Pan Vratislav Müller, Pátek 10

Paní Jiřina Šmahelová, Pátek 113

Pan Miroslav Málek, Pátek 200

Paní Eva Kolovratníková, Pátek 154

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

  

Evidence obyvatel

K 1. 1. 2012 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 587 obyvatel, z toho 306 mužů a 281 žen. Během roku 2011 se do Pátku přistěhovalo 20 občanů, z toho 8 mužů a 12 žen, odstěhovalo se 12 občanů,  z toho  2 muži a 10 žen.

V průběhu roku 2011 se narodili 2 noví občánci: Jan Jindřich Janeba a Jan Sedláček.

V loňském roce nás navždy opustili tito spoluobčané: paní Božena Plačková, paní Marie Třešňáková, pan Roman Hněvsa a paní Věra Čechová.


 
Místní knihovna

Knížky z místní knihovny si v roce 2011 pravidelně půjčovalo 82 registrovaných čtenářů, dětí do 15ti let bylo 17. Celkem si během roku vypůjčili 2 551 knížku, nejvíce bylo přečteno beletrie (románů a detektivek) 1 784 knih, děti přečetly 163 knížek.

V průběhu roku bylo nakoupeno 165 knih v hodnotě 24 820,- Kč a darem od pravidelných čtenářů získala knihovna do svého fondu 345 knížek v částce 19 187,- Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme. Vyřazeno bylo 14 knížek z důvodu opotřebení.

Nyní je v pátecké knihovně k dispozici čtenářům 7 082 knih, z toho je 5 022 titulů beletrie, 799 knih  je naučných a 1 261 knížka je pro děti.

Půjčování knížek je i v roce 2012 bezplatné.  

Zprávy za 3. čtvrtletí roku 2011
 
Vítání občánků

Vítání nových občánků obce Pátek proběhlo v sobotu 5. listopadu 2011 od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Slavnostní odpoledne zahájily kulturním programem děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Květoslavy Fadrhoncové. Nové občánky přivítala předsedkyně Sociálního výboru paní Mgr. Martina Radoňová. Všichni občánci byli zapsáni do Pamětní knihy obce Pátek  a na památku  dostali malou pozornost a maminky kytičku.

Přivítáni byli občánci narození v roce 2010 a 2011:  Eliška Andělová, Aneta Němcová a Jan Jindřich Janeba.

 

Drakiáda

V neděli 9. října 2011 jsme se ve 14 hodin sešli na fotbalovém hřišti na již 6. ročník Drakiády. Za slunečného počasí se účastnilo drakiády 76 dětí. Odpoledne bylo zahájeno přehlídkou všech draků a dráčků, kteří se díky příznivému větru vznesli vysoko nad hřiště. Za účast si děti odnesly malou  odměnu.

 

Zasazení nového vánočního stromečku

Za chladného, ale slunečného počasí se konalo v sobotu 15. října 2011 odpoledne slavnostní vysazení nového vánočního stromečku na návsi v Pátku. V zeleném pruhu vedle Kapličky zasadily děti z místní mateřské školy malý smrček, aby až doslouží smrk u autobusové zastávky, měla obec náhradní  stromeček vhodný k osvětlení návsi v době vánočních svátků. Patrony tohoto stromečku se stali houslista pan Roman Patočka a varhanice paní Kateřina Málková. Odpoledne pokračovalo společnou návštěvou Záchranné stanice pro zraněná a handicapovaná zvířata v Pátku a odbornou přednáškou pana Luboše Vaňka.

 

Hold Robertu Volánkovi

V sobotu 15. října 2011 se od 18 hodin konal v Kostele svatého Vavřince v Pátku koncert pro housle a varhany, který uspořádala Obce Pátek ve spolupráci s Domovem české hudby Praha. Úvodní slovo přednesla paní Mgr. Martina Radoňová, která představila interprety, sólového houslistu pana Romana Patočku a varhanici paní Kateřinu Málkovou. V krátkosti seznámila přítomné se životem a tvorbou páteckého rodáka Roberta Volánka a s programem koncertu. Pro všechny posluchače byl koncert nevšedním uměleckým zážitkem a oba sólisté byli odměněni zaslouženým potleskem.

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Tradičně jsme se již popáté sešli první adventní neděli 27. listopadu 2011 vpodvečer na návsi v Pátku. Všechny přítomné spoluobčany přivítal starosta pan Jiří Bulušek. Za pomoci dětí z mateřské školy byl rozsvícen vánoční strom. Děti  pod vedením paní ředitelky paní Květoslavy Fadrhoncové zazpívaly  vánoční písně. Na zahřátí byly připraveny teplé nápoje – svařené víno a čaj a také ochutnávka vánočky. Za zajištění občerstvení spoluobčanům patří poděkování panu Radku Bodlákovi – firma RB Harmonia Vini, panu Petru Svobodovi – Pekařství U Macháčků a panu Martinu Haunerovi – Hostinec na návsi.

Mikulášská besídka

Jako každoročně se konala v neděli 4. prosince 2011 od 15 hodin v sále místního hostince Mikulášská besídka. Se svými rodiči a prarodiči dorazilo 70 dětí. Odpolední program zajistil sociální výbor při Zastupitelstvu obce Pátek pod vedením paní Mgr. Martiny Radoňové. Během zábavy dorazil Mikuláš s andělem a třemi strašlivými čerty. Všechny děti odměnil Mikuláš za přednesenou básničku dárečkem a na závěr odpoledne se mohli odvážlivci vyfotit nejen s Mikulášem a andělem, ale i s čerty.

Poslední leč

Myslivecký svaz Pátek uspořádal v sobotu 10. prosince 2011 v sále hostince na návsi taneční zábavu „Poslední leč“. K tanci zahrála skupina Pohoda.Vylosována tombola byla složena převážně ze zvěřiny – zajíci, kachny, bažanti a také srnčí a jako hlavní cena byl vylosován divočák.

 

Vánoční zpěvy

Na Štědrý večer jsme se ve 22 hodin sešli v Kostele svatého Vavřince v Pátku na tradiční „Vánoční zpěvy“. Slavnostní večer zahájila paní Mgr. Martina Radoňová. Vánoční písně zazpívalo sdružení našich dobrovolných zpěvaček za hudebního doprovodu dechových nástrojů, které vedl pan Miroslav Škaloud. Během koncertu vystoupila paní Květoslava Fadrhoncová  se svým vánočním zamyšlením.

 

Lampiónový průvod – pohádková cesta za pokladem

 

            V sobotu dne 05. 11. 2011 jsme se společně sešli v 16,30 hodin za místní hasičskou zbrojnicí na 3. ročníku lampiónového průvodu. Když se všechny děti zapsaly u tří sudiček a ochutnaly buchty  od našich maminek a hasiček, tak je i přítomné rodiče, prarodiče a ostatní diváky přivítala Katka od mladých hasičů a oznámila všem, že opět jako loni a předloni, poklad plný sladkostí zmizel, i když ho tentokrát hlídal sám Měsíčník, který také zahájil celé pohádkové putování za pokladem. Měsíčník sdělil dětem a všem přítomným, že poklad neuhlídal, protože se srazil s malým andílkem a rozbil se mu měsíční kruh, který se snažil společně s anděly opravit.  Potom děti poprosil, zda by neprošly celé „Pátecké království“ a po pokladu se nepodívaly. Děti postupně v 10 -ti členných skupinách vyrazily na cestu a postupně navštívily čarodějnickou kuchyň, kde čarodějnice vařila polévku pro svého synka, ale bez brýlí neviděla na recept a tak ji děti pomohly recept přečíst a polévku uvařit, nakonec ji také ochutnal synek, který odnesl její brýle, aby polévku nemohla uvařit. Děti se také zastavily u pana krále s královnou, kde sloužící opět udělala nepořádek v královské pokladně a šperkovnici, jejich putování pokračovalo ke klaunovi, kterému děti pomohly pomocí frkaček rozesmát smutnou princeznu, potom potkaly motýla Emanuela, který plakal, že mu opadala z křídel paví očka a jeho Makové panence začaly usychat lístky na její červené sukénce a když vše vrátily na svá místa, tak jim vykouzlily úsměv na tváři. Na daleké cestě došly děti i do království vodníka, kde si rusalka rozčesávala vlasy na půlnoční tancování při měsíčku a nemohla čistit rybníček a tak děti vše udělaly za ní, v královské kuchyni nazdobily společně s kuchařkou a kuchtíkem dort na oslavu, u anděla pomohly andílkovi složit měsíční kruh pro Měsíčníka a na konec Patovi a Matovi udělaly fasádu na druhém domečku, aby je měli úplně stejné, ale na poklad nikde nenarazily. Při čekání na další skupiny se všichni posilnili buchtami a zahřáli teplým čajem a dospělí kávou.         

          Když se vrátily všechny skupiny, tak nikdo poklad neměl a tak společně s Katkou všichni přemýšleli, kde ještě nebyli a přišli na to, že úplně zapomněli na peklo. A tak se Katka vydala zaklepat na pekelnou bránu, ale nikdo neotvíral a nakonec musel pomoci i Měsíčník, který svým světlem probudil Lucifera. Ten se opravdu rozzlobil a poručil čertíkovi s čertičkou, aby otevřeli bránu.Po chvilce byli čertíci přistiženi, že poklad odnesli do pekla, a ani Lucifer ho tentokrát nechtěl vydat,  a proto děti zavolaly na pomoc hasiče, kteří poklad z pekla přinesli a čerty zkrotili, tak že vydávali všem dětem poklad.  Potom se všichni společně se svými lampióny rozešli domů.

 

Na letošním lampiónovém průvodu se sešlo přibližně okolo 250 lidí, z toho bylo celkem 120 dětí.

 

Obsazení :

tři sudičky                      -        Renata Kecová, Veronika Žáková, Monika Pečenková

Měsíčník                        -        Jan Šafránek (MH)                                      

čarodějnice a její syn    -        Radmila Týmová a její syn Ondřej (MH)                    

král s královnou            -        sourozenci Jan a Eva Šťastní                                

klaun                             -        Denisa Haltuchová (MH)                                      

smutná princezna           -        Zuzana Seifrtová                                            

motýl Emanuel               -        Iva Raganová                                                        

Maková panenka          -        Lucie Kolbabová                                              

vodník                            -        Michal Kohoutek                                                                  

rusalka                          -        Renata Kolbabová                                  

kuchařka s kuchtíkem   -        Helena Lipavská a její syn Tomáš (MH)                        

anděl s andílkem            -        Hana Volejníková a její syn Vojtěch (MH)                       

Pat a Mat                       -        sourozenci Bohuslav a Martin Müllerovi                  

Lucifer                           -        David Haltuch                                             

čertík   a čertička           -        Václav Volejník (MH)    a Lucie Leinweberová (MH)                    

hasiči                             -        Jan Bureš, Martin Haltuch, Jan Káninský, František Káninský

moderátor                      -        Kateřina Šafránková                                          

hudební doprovod         -        Jiří Bulušek, Břetislav Zikmund ml. a jeho syn David (MH)

 

Poděkování

MH společně se svými vedoucími by chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na přípravě této akce.        

Dále děkují všem maminkám a přítelkyním hasičského sportu, které upekly buchty a koláče a také uvařily čaj s kávou.                                                                                 

Poděkování patří také Obci Pátek, která zapůjčila hudební aparaturu.                        

Velké poděkování patří všem, kteří věnovali ve prospěch mladých hasičů dobrovolný finanční příspěvek, který bude využit ve prospěch hasičských dětí, kteří se požárnímu sportu věnují.

                                                                                      Jiří a Kateřina Šafránkovi

 

Zpráva o činnosti mladých hasičů v posledním čtvrtletí roku 2011

 

          Dne 08. 10. 2011 naši MH vstoupili už po druhé do dalšího kola celostátní hry Plamen na okresní úrovni a zúčastnili se první části této soutěže, a to závodu požární všestrannosti. Celkem soutěžilo 5 družstev – MH starší, MH mladší A, MH mladší B, MH přípravka A, MH přípravka B.

          Dne 12. 11. 2011 jsme s mladými hasiči odjeli do Libice nad Cidlinou na slavnostní vyhlášení soutěže Polabské ligy v požárním útoku. Všichni účastníci dostali jako cenu bavlněné tričko s emblémem soutěže.  Nejlepšího úspěchu v tomto ročníku dosáhla naše přípravka, která si přivezla pohár za 1. místo ve své kategorii a také dostala pohár za nejrychlejší čas roku 2011 v požárním útoku v kategorii dětí do 6 let.

          Ke dni 31. 12. 2011 ukončili svoji činnost 3 mladí hasiči a tak do hasičského kroužku bude v roce 2012 zatím docházet 30 mladých hasičů.

         

V případě Vašeho zájmu přihlásit své dítě do hasičského kroužku volejte na telefonní čísla 608 725 087 nebo 604 380 801. Děti budeme přijímat jen do konce února 2012, abychom je mohly připravit na soutěže, které začnou už koncem měsíce dubna 2012. Další nábor bude potom až v září 2012.

 

                                                                   Za MH:        Kateřina Šafránková

 

                  

                                                                                              

TJ Pátek

 

Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2011 / 2012  - výsledky po 9. kole:

1.  HC Tsunami – 24 bodů, 8:0:1, skóre 90:37

2.  HC Pátek – 21 bod, 7:0:2, skóre 92:44

3.  Spartak Pečky – 19 bodů, 6:1:2, skóre 88:48

4.  HC Hornets – 18 bodů, 6:0:3, skóre 80:48

5.  HC Buldoci – 17 bodů, 5:2:3, skóre 77:77(po 10. kole)

6.  HC Mochov -  15 bodů, 5:0:4, skóre 55:43

7.  HC Čelákovice – 7 bodů, 2:1:6, skóre 58:88

8.  TJ Český Brod – 7 bodů, 2:1:5, skóre 34:70

9. HC Sány – 4 body, 1:1:6, skóre 40:66

10.   HC Brkouni – 0 bodů, 0:0:9, skóre 35:128

Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 

Výzva občanům

 

 V poslední době stále řešíme problém volného pobíhání psů v intravilánu obce. Také přibývají stížnosti na znečištěné chodníky a zelené plochy (bohužel i fotbalové a dětské hřiště) psími exkrementy. Pokud se tyto stížnosti budou nadále opakovat a pejskaři nebudou po svých mazlíčcích uklízet,  budeme nuceni zavést v Pátku odpadkové koše na likvidaci psích exkrementů. Tím, ale nastane Obci Pátek povinnost likvidovat tento dopad v souladu se zákonem, tedy zajistit firmu, která se touto problematikou zabývá. V tom případě neúměrně vzroste poplatek ze psa, aby byly pokryty náklady na likvidaci exkrementů. Předběžné roční náklady na jednoho pejska vzrostou cca na 800,- Kč ročně. Jsem přesvědčena, že všichni majitelé pejsků si již budou sami po svých miláčcích uklízet.

 

Pozvánky:

Polabské muzeum Poděbrady

do 30.6.2012 – Výstava – Svět starých Slovanů

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 26.2.2012 – Výstava fotografií  – Zaostřeno na ptáky

Výstaviště Lysá nad Labem

17.2. – 19.2. – Regiony ČR 2012

17.2. – 19.2. – Stavitel 2012

1.3. – 3.3. – Ligna Bohemia 2012

1.3. – 3.3. – Řemesla 2012

1.3. – 3.3. – Svět barev 2012

21.3. – 25.3. – Zemědělec jaro 2012

21.3. -25.3. – Jaro s koňmi 2012

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v lednu 2012. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.