PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2011

 

Zpravodaj za 4. čtvrtletí roku 2010.

Co nás čeká v roce 2011.

 

Pozvánky na rok 2011

Hasičský ples

V sobotu 19. února 2011 pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Pátku „Hasičský ples“ v sále hostince na návsi od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Grand, pana Jana Hlouška.

Sportovní ples

Již tradičně zvou pátečtí sportovci všechny spoluobčany na „Sportovní ples“, který se uskuteční v sobotu 26. března 2011 od 20 hodin v sále hostince na návsi, zahraje taneční orchestr Unikát z Kolína.

Dětský karneval

V březnu 2011 se uskuteční tradiční dětský karneval, přesný termín bude zveřejněn na plakátech.

 

Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2011

 

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt  -  480,- Kč

2) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba                   -  500,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeni občané trvale žijící v zahraničí a novorozenci, kteří se v tomto roce narodí. Poplatek je splatný do 1. 3. 2011.

Z důvodu evidence počtu svozových nádob, každý obdrží potřebný počet známek na popelnice. Svozová firma nebude vyvážet od 1. 3. 2011 popelnice, které nebudou mít nálepku.

 

Poplatky – pes

 

Poplatky jsou stanoveny dle OZV Obce Pátek č. 4 /2010 o místním poplatku ze psů.

Roční poplatek za každého psa staršího 3 měsíců   - 60,- Kč.

Poplatek je splatný do 1. 3. 2011.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Dle OZV může obecní úřad za včas nezaplacené poplatky vymáhat až trojnásobek tohoto poplatku.

Všechny Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek jsou k dispozici na www.obecpatek.cz

 

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2010

 

Ustavující zasedání zastupitelstva dne 9. listopadu 2010

 Zastupitelé projednali a schválili:

-     ověřovateli zápisu p. Martinu Radoňovou a p. Iveta Zikmundovou, zapisovatelkou p. Alenu Leinweberovou

-     jednoho místostarostu do nově zvoleného Zastupitelstva obce Pátek

-     funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou

-     provést volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním

-     pro funkci starosty zástupce volební strany „Občanská demokratická strana“ p. Jiřího Buluška

-     pro funkci místostarosty zástupce volební strany „Sportovci Pátek“ p. Ivetu Zikmundovou

-     výbory: finanční, kontrolní, sociální, výbor pro rozvoj obce a výbor pro životní prostředí

-     počet 3 členů v jednotlivých výborech

-     předsedu Finančního výboru p. Marcelu Miarkovou

-     předsedu Kontrolního výboru p. Bohuslava Kroupu

-     předsedu Sociálního výboru p. Martinu Radoňovou

-     předsedu Výboru pro rozvoj obce p. Jindřicha Hněvsu

-     předsedu Výboru pro životní prostředí p. Luboše Vaňka

-     členy Finančního výboru – p. Ing. Jaromíra Bulíře a p. Jaroslava Buluška

( členové ostatních výborů budou zvoleni na následujícím zasedání )

-     výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 10. 11. 2010

-      výši měsíčních odměn za výkon funkce místostarosty v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 10. 11. 2010

-     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 k V, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-     Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve II. pololetí na tyto dny:

23. 11. 2010 a 21. 12. 2010 vždy od 18,30 hodin

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. listopadu  2010 ( 12 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-      výsledky závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Vodovod Pátek – II. etapa“, konané dne 2. 11. 2010  a Kolaudační rozhodnutí s užíváním této stavby  ze dne 2. 11. 2010

-     revizní zprávu spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., o stavu připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť v obci a na jejím základě rozhodli projednat „černé přípojky“ s pravděpodobnými majiteli a uložit jim termín na jejich odstranění do 30. 4. 2011

-     informaci starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-     Oznámení o uzavření MŠ Pátek v době vánočních svátků od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011

-     Rozpočtová opatření číslo 3/2010 a 4/2010 vyhotovená správcem rozpočtu a schválili Rozpočtové opatření číslo 5/2010

-     bezplatný převod části majetku Obce Pátek, tvořící součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH Pátek, ve složení:

Rozdělovač sport Extr. v hodnotě 7 680,- Kč

Káď – požární sport v hodnotě 7 449,- Kč

Hasičská stříkačka motorová v hodnotě 4 000,- Kč

-     Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2011

Zastupitelé projednali a schválili:

-      ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou a p. Luboše Vaňka

-     členy Kontrolního výboru – p. Petra Peřinu a p. Blanku Volejníkovou

-     členy Sociálního výboru – p. Květoslavu Fadrhoncovou a p. Moniku Kadlecovou

-     členy Výboru pro rozvoj obce – p. Miroslava Kadlece a p. JUDr. Kamila Klášterského

-     členy Výboru pro životní prostředí – p. Tomáše Pražáka a s. Miroslavu Rynekrovou

-     prodej pozemku parc. číslo 593/19 v k.ú. Pátek o celkové výměře 1268 m2 dle geometrického plánu za stanovenou cenu 1 200,- Kč za 1m2 p. Ing. Jiřímu Janochovi a pověřili p. JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy

-     nabídku společnosti REA 2007 s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti p. PaeDr. Petrem Divišem, na odkup pozemků pod komunikacemi v lokalitě „V Ohrádkách“ dle soupisu  o celkové výměře 12 023m2 za cenu 1,- Kč za 1m2 z vlastnictví společnosti REA s.r.o. do vlastnictví Obce Pátek

-     Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřený mezi Středočeským krajem, zastoupeným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora a Obcí Pátek a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem

-     Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným z věcného břemene Povodím Labe, s. p., zastoupeným p. Ing. Jiřím Kremsou, technickým ředitelem, a oprávněným z věcného břemene Obcí Pátek a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-     Mandátní smlouvu č. 1/2010 na výkon technického dozoru investora a technické pomoci uzavřenou mezi p. Leošem Piroutkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, a Obcí Pátek a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

Zastupitelé projednali:

-     Žádost SDH Pátek o využívání obecního znaku ze dne 4. 10. 2010  a udělili souhlas s využíváním znaku na automobil CAS 25 Škoda706 a na vycházkové oděvy

-     Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu „Z Pátku  do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“ k financování z prostředků EU a odsouhlasili přijetí této dotace

-     zastupování Obce Pátek při jednáních s těmito svazky a sdruženími: Mikroregion Poděbradské Polabí, Svazek obcí Cidlina a Svazek obcí NY-KO a pověřili zastupováním starostu p. Jiřího Buluška a místostarostku p. Ivetu Zikmundovou

-     přípravu inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010 a pro její provedení schválili toto složení inventarizační komise: p. Jiří Bulušek, p. Alena Leinweberová, p. Marcela Miarková, p. Mgr. Martina Radoňová a p. Iveta Žatečková

 

Zasedání zastupitelstva dne 21. prosince  2010 ( 13 / 2010 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-     informaci starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“

-     informaci starosty p. Jiřího Buluška o ukončení akce „Vodovod Pátek – II. etapa“

-     Zprávu o předsanačním doprůzkumu a aktualizaci analýzy rizik objektu „Styl“, provedenou firmou Chemkomex, divize geologie a sanace,  Praha10

-     Rozpočtové opatření číslo 6/2010 vyhotovené správcem rozpočtu a schválili Rozpočtové opatření číslo 7/2010

-     Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí „Cidlina“ ze dne 7. 12. 2010

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-      ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou a p. Ivetu Zikmundovou

-     Smlouvu o zřízení věcného břemene a návrh o zahájení řízení o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, uzavřený mezi Středočeským krajem, zastoupeným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, a Obcí Pátek a pověřili starostu  p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-     uzavření smlouvy s Regionální radou soudržnosti Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši 8 671 469,60 Kč na projekt „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, dále schválili vyčlenění peněžní částky ve výši 3 003 355,40 Kč složené z finančních prostředků žadatele ve výši 870 973,10 Kč a finančních prostředků partnera ve výši 2 132 382,30 Kč, odpovídající spolufinancování tohoto projektu

-     podání žádosti o dotaci z dotačního programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu Pátek“ a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-     podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní Kapličky a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-     podání žádosti o dotaci z prostředků Havarijního fondu Středočeského kraje na akci odstranění ekologické zátěže v objektu „Styl“ a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-     Návrh kupní smlouvy na odprodej pozemků z vlastnictví společnosti REA 2007 s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti p. PaeDr. Petrem Divišem do vlastnictví Obce Pátek a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy

-     Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Českému svazu chovatelů v Pátku a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-     Návrh rozpočtu Obce Pátek na rok 2011 a Rozpočtový výhled na roky 2011 až 2013

-     Dodatek číslo 1/2011 na zabezpečení odpadového hospodářství na rok 2011, mezi firmou Nykos a.s., Ždánice a Obcí Pátek a pověřili místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jeho podpisem

-     Smlouvu číslo 1039 o odvozu a uložení odpadu na skládku Radim, mezi Obcí Radim a Obcí Pátek a pověřili místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem

-     Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva v I. pololetí 2011 na tyto dny: 25. 1. 2011, 22. 2. 2011, 29. 3. 2011, 26. 4. 2011, 31. 5. 2011 a 28. 6. 2011

      vždy od 18,30 hodin

-     Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Pátek číslo 3/2007 o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2011, z důvodu veřejného zájmu

-     Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností  od 1. 1. 2011, z důvodu veřejného zájmu

-     Obecně závaznou vyhlášku číslo 4/2010 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2011, z důvodu veřejného zájmu

-     Obecně závaznou vyhlášku číslo 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2011, z důvodu veřejného zájmu

-     Obecně závaznou vyhlášku číslo 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 1. 2011, z důvodu veřejného zájmu

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 25. ledna 2011, 22. února 2011 a 29. března 2011 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea

 

Začátkem roku 2011 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Pan Jiří Souček, Pátek 236

Paní Jaroslava Burdová, Pátek 171 

Paní Alice Müllerová, Pátek 69

Paní Růžena Kroupová, Pátek 101

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2010

Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010. Bylo zvoleno 7 zastupitelů obce Pátek. Celkem bylo zapsáno 476 oprávněných voličů, voleb se zúčastnilo 284 voličů, kteří odevzdali 283 obálek s platnými hlasy.

Volební strana číslo 1 – Občanská demokratická strana

Jiří Bulušek – 229 hlasů, Marcela Miarková – 197 hlasů, Martina Radoňová – 171, Luboš Vaněk  – 223 hlasy, Bohuslav Kroupa – 109 hlasů, Adam Martinec – 101 hlas, Jaroslav Pražák – 139 hlasů

Volební strana číslo 2 – Sportovci Pátek

Jindřich Hněvsa – 150 hlasů, Iveta Zikmundová – 167 hlasů, Jiří Janoch 48 hlasů, Miroslav Kadlec   – 76 hlasů, Jaromír Bulíř – 100 hlasů, Jiří Vaněk – 45 hlasů, Martin Vančura – 44 hlasy

Zvolení zástupci zastupitelstva:

Jiří Bulušek (ODS) podíl hlasů  - 1 169, Iveta Zikmundová (Sportovci Pátek) podíl hlasů – 630, Luboš Vaněk (ODS) podíl hlasů – 584,50, Marcela Miarková (ODS)podíl hlasů – 589,66, Jindřich Hněvsa (Sportovci Pátek) podíl hlasů – 315, Martina Radoňová (ODS) podíl hlasů – 292,25, Bohuslav Kroupa (ODS) podíl hlasů – 233,80

Pořadí náhradníků:

Občanská demokratická strana – Adam Martinec, Jaroslav Pražák

Sportovci Pátek – Jaromír Bulíř, Jiří Janoch, Miroslav Kadlec, Jiří Vaněk, Martin Vančura

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010. Celkem 476 oprávněných voličů, vydáno 218 volebních obálek, odevzdáno 217 obálek a 209 platných hlasů.

 1. Ing. Tomáš Czernin (TOP 09) – 82 hlasů
 2. MVDr. Jiří Liška (ODS) – 63 hlasů
 3. Ing. Josef Táborský (ČSSD) – 27 hlasů
 4. RNDr. Jiří Kuhn (KDU-ČSL) – 17 hlasů
 5. Ing. Otakar Ruml (KSČM) – 8 hlasů
 6. MUDr. Jiří Hvězda (Věci veřejné) – 7 hlasů
 7. Miroslav voda (Suverenita – blok J. Bobošíkové, strana zdravého rozumu – 5 hlasů

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo

Druhé kolo voleb se konalo ve dnech 22. a 23. října 2010. Celkem bylo v Pátku 479 oprávněných voličů. Vydáno bylo 116 úředních obálek, odevzdáno bylo 116 obálek se 116 platnými hlasy.

 1. MVDr. Jiří Liška (ODS) – 79 hlasů
 2. Ing. Josef Táborský (ČSSD) – 37 hlasů

Evidence obyvatel

K 1. 1. 2011 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 581 obyvatel, z toho 299 mužů a 282 žen. V průběhu roku 2010 se do Pátku přistěhovalo 38 občanů, z toho 20 mužů a 18 žen, odstěhovalo se 16 občanů,  z toho 5 mužů a 11 žen.

V průběhu roku 2010 se narodili noví občánci:  Eliška Andělová, Eliška Jeníčková, Aneta Němcová    a Daniel Vaněk.

V loňském roce nás navždy opustili tito spoluobčané: paní Marija Klancová, pan Vladimír Kroupa, paní Anna Kroupová, pan Miroslav Málek, pan Bohuslav Müller, paní Jaroslava Serbusová, paní Marie Svobodová a pan Vlastimil Zikmund.

 
Náklady na likvidaci odpadů v roce 2010

Za svoz domovního odpadu             598 752,- Kč

Za velkoobjemový odpad                   19 612,- Kč

Za bio odpad                                       9 666,- Kč

Za nebezpečný odpad                        12 502,- Kč

Odměna EKO KOM (tříděný odpad)  86 614,- Kč 

Celkem náklady                               553 918,- Kč

Od obyvatel vybráno                       286 784,- Kč

Náklady na 1 obyvatele                         939,- Kč


 
Místní knihovna

Knížky z místní knihovny si v roce 2010 pravidelně půjčovalo 80 registrovaných čtenářů, dětí do 15ti let bylo pouze 9. Celkem si během roku vypůjčili 31 časopis a 2 658 knížek, nejvíce bylo přečteno beletrie (románů a detektivek) 2 211 knih.

V průběhu roku bylo nakoupeno 189 knih v hodnotě 26 488,- Kč a darem získala knihovna do svého fondu 260 knížek v částce 11 517,- Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme.

Nyní je v pátecké knihovně k dispozici čtenářům 6 586 knih, z toho 4 605titulů je beletrie, 756 knih  je naučných a 1 225 knížek je pro děti.

Půjčování knížek je bezplatné a knihovna v Pátku je otevřena:

 v pondělí 17,00 – 19,00 hodin a ve čtvrtek 18,00, - 20,00 hodin.

 
Vítání občánků

Tradiční vítání nových občánků obce Pátek se konalo v sobotu 9. října 2010 od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Slavnostní odpoledne za sociální výbor zahájila a přítomné přivítala paní Martina Radoňová. Děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Květoslavy Fadrhoncové vystoupily s kulturním programem. Nové občánky přivítal pan Jaroslav Pražák. Byli zapsáni do Pamětní knihy obce Pátek a na památku  dostali malou pozornost a maminky kytičku.

Přivítáni byli občánci narození v roce 2009 a 2010: Karolína Kindlová, Eliška Jeníčková a Daniel Vaněk.

 

Drakiáda

Za slunečného počasí jsme se v neděli 17. října 2010 odpoledne sešli na fotbalovém hřišti na již 5. ročník Drakiády. Přišlo 54 dětí se svými draky. Odpoledne bylo zahájeno přehlídkou všech draků    a dráčků, pak se již za příznivého větru vznesli draci vysoko nad hřiště. Všechny děti obdržely sladkou pozornost.

  

 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli 28. listopadu 2010 jsme se již po čtvrté sešli vpodvečer na návsi v Pátku. Za mrazivého počasí pronesl úvodní slovo starosta pan Jiří Bulušek. Za pomoci dětí z mateřské školy byl rozsvícen vánoční strom. Pod vedením paní ředitelky MŠ Květoslavy Fadrhoncové zazpívaly děti vánoční písně. Pro všechny občany byla připravena ochutnávka vánočky a také teplé nápoje – svařené víno a čaj.  Poděkování patří firmě RB Harmonia Vini, především panu Radkovi Bodlákovi, který našim spoluobčanům věnoval svařené víno a nabídl i ochutnávku bílého a červeného vína.

 

Mikulášská besídka

V neděli 5. prosince 2010 se odpoledne konala v sále místního hostince tradiční Mikulášská besídka.

Sešlo se 52 dětí, které si nejdříve zatancovaly. Paní Martina Radoňová s paní Monikou Kaldecovou pro ně připravily pekelné soutěže, které ani nedohrály, protože dorazili čerti s Mikulášem a andělem.

Za přednesenou básničku nebo písničku dostaly děti od Mikuláše balíček sladkostí. 

 

Poslední leč

Myslivecký svaz Pátek uspořádal v sobotu 11. prosince 2010 v sále hostince na návsi taneční zábavu „Poslední leč“. K tanci a poslechu pro plný sál zahrála skupina Regent. O půlnoci byla vylosována tombola, která byla složena převážně ze zvěřiny – zajíci, kachny, bažanti a také srnčí a jako hlavní cena bylo vylosováno divoké prase.

 

Vánoční zpěvy

Již tradičně jsme se sešli na Štědrý večer ve 22 hodin v místním kostelíčku. Vánoční náladu navodila svým proslovem paní Květoslava Fadrhoncová. Koncert vánočních písní jsme si vyslechli v podání našich Dobrovolných zpěvaček za hudebního doprovodu dechových nástrojů pod vedením pana Miroslava Škalouda. Skladbu Adeste fideles zazpívala Laďka Šindelková. Závěrem se slavnostního slova ujala paní Martina Radoňová.

 

 

Lampiónový průvod – „cesta za pokladem

 

Dne 30. 10. 2010 proběhl 2. ročník lampiónového průvodu, který začínal už v 16,30 hodin opět za naší hasičskou zbrojnicí. Počasí nám dopřálo nádherné podzimní odpoledne. Děti se zapisovaly u známých pohádkových postav z večerníčků, víly Amálky a Makové panenky, které také zároveň nabízely všem přítomných pohoštění - upečené buchty a koláče, od maminek MH hasičů a zahřát se mohli teplým čajem nebo kávou, kterou nabízel pirát. Na začátku akce se děti dovídají, že opět zmizel poklad, který byl pro ně připraven, ale nikdo neví, kdo to mohl udělat, protože minulý rok líbil čert, že už nechá poklad být, ale vedoucí Katka od mladých hasičů pro jistotu posílá 2 mladé hasiče do pekla, aby prověřily, jestli náhodou čert neporušil slib. Když hasiči dojdou do pekla, tak zjistí, že s čerta se stal už Lucifer a má už svoje 2 čertíky, kteří si hrají se žhavými uhlíky. Po krátké době vyšlo najevo,   že Lucifer slib dodržel, ale poklad vzali a schovali jeho děti. A  jelikož čertíci utekli  a neřekli, kde se poklad nachází, tak Lucifer po mladém hasiči posílá dětem seznam pohádkových postav, kteří by mohly poradit, kde naleznou poklad.

Děti společně s rodiči postupně odcházejí se zapálenými lampióny za pohádkovým dobrodružstvím.  Na své pouti potkávají čarodějnici se svým mladým učněm a pomůžou ji uklidit její čarodějnou chaloupku, dále se ocitnou u malého rybníčka, kde vodník s rusalkou, čistí rybníček od       větviček a napadaného listí, které jsem spadlo, když se čertíci honily v korunách stromů, během svého putování se také setkávají s andělem a jeho nezbedným andílkem, kterému pomůžou porovnat jednotlivé mráčky podle velikosti, po roce se setkávají opět s králem a královnou a pomůžou jim uklidit královskou komnatu, také pomůžou dostavět rozbořený domek Patovi a Matovi, v královské kuchyni nazdobí 5 patrový dort na královskou    hostinu a nakonec pomůžou mladému klaunovi pomocí frkaček rozesmát smutnou princeznu. Po všech těchto dobrodružstvích se vracejí zpět k hasičské zbrojnici  a neustále hledají Měsíčníka, který jim poradil minulý rok, kde poklad najít. Společnými silami ho přivolají a on přemluví malé čertíky, aby řekly, kam poklad schovali.

Poklad byl nalezen na střeše hasičské zbrojnice, odkud ho sundali přivolaní členové SDH. Nakonec všem dětem poklad rozdali právě nezbední čertíci. A nakonec se mohli děti vyfotit s pohádkovými postavami nebo usednout na pekelný trůn.

Na tuto akci se přišlo podívat okolo 200 lidí a z toho bylo 100 dětí, které odešly s pokladem domů.

Těšíme se na příští rok, kdy se s Vámi rádi uvidíme na 3. ročníku lampiónového průvodu.

                                                                                                 Kolektiv MH Pátek se svými vedoucími

                  

Poděkování  

kolektiv MH Pátek děkuje všem účinkujícím za jejich účast při této akci:

panu Tomáši Zapletalovi                                                             za roli Lucifera

slečně Lucii Procházkové                                                            za roli víly Amálky

slečně Lucii Kolbabové                                                      za roli Makové panenky

panu Miroslavovi Suchánkovi                                                    za roli piráta

MH – Davidu Zikmundovi a Janu Šafránkovi                             za role čertíků

MH – Šimonu Holubovi a Martinu Kobesovi                              za role mladých hasičů

paní Radmile Týmové a jejímu synu Ondřejovi                  za role čarodějnice a učně

panu Jiřímu Müllerovi a slečně Renatě Kolbabové                     za role vodníka a rusalky

paní Haně Volejníkové a jejímu synu Václavovi               za role anděla s andílkem

panu Zdeňkovi Burešovi a slečně Evě Šťastné                   za role krále a královny    

pánům Bohuslavovi a Martinovi Müllerům                                za role Pata a Mata

paní Heleně Lipavské a jejímu synu Tomášovi                  za role kuchařky s kuchtíkem

slečně Denise Haltuchové a  slečně Lucii Leinweberové       za role klauna a smutné princezny

panu Tomáši Havlinovi                                                      za roli Měsíčníka

Poděkování patří také všem přítomným členům SDH Pátek, kteří se podíleli na úspěšném zakončení celé akce.

Velké poděkování patří všem maminkám MH, které upekly buchty a koláče a připravily horké nápoje pro všechny přítomné i těm, které se podílely na přípravě kostýmů pro jednotlivé postavy.

Chtěli by jsme také poděkovat panu Pavlu Škrdlovi za zvukový doprovod.

Kolektiv mladých hasičů děkuje všem, kdo věnovali dobrovolný finanční příspěvek na provoz kroužku mladých hasičů, který bude využit právě ve prospěch mladých hasičů.

                                                                                                                           vedoucí kolektivu MH

 

 

Kroužek MH Pátek se svými vedoucími během měsíců leden a únor 2011 bude přijímat nové zájemce  o hasičský sport. Vaše děti se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na soutěže v požárních útocích, ale také v celostátní soutěži Plamen. Dětí také jezdí na výlety, také podnikáme exkurze k profesionálním HZS. Věk dětí pro kategorie MH je 3-14 let a pro kategorii dorostu 15-18 let. V případě zájmu volejte na telefony 736620474 nebo 604380801.

                                                                                          Jiří a Kateřina Šafránkovi, vedoucí MH Pátek                 

                                                                                              

TJ Pátek

 

 Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2010 / 2011  - výsledky po 13. kole:

 1. HC Pátek 10:0:1, skóre 87:44, 30 bodů
 2. TJ Český Brod 8:0:4, skóre 68:52, 24 bodů
 3. HC Kopos Kolín 7:1:3, skóre 102:53, 22 body
 4. HC Hornets 10:6:1, skóre 81:62, 19 bodů
 5. HC Mochov 10:6:0, skóre 57:48, 18 bodů
 6. SL Poděbrady 5:1:4, skóre 75:40, 16 bodů
 7. HC Tsunami 5:0:4, skóre 82:51, 15 bodů
 8. HC Pečky 4:0:5, skóre 42:58, 12 bodů
 9. HC Brkouni 3:1:6, skóre 46:55, 10 bodů
 10. HC Buldoci 1:0:10, skóre 45:130, 3 body
 11. HC Hoštice 0:0:11, skóre 47:139, 0 bodů

 

 Následující zápasy:

Neděle 23.1. od 17,45 hodin – HC Mochov : HC Pátek

Neděle 30.1. od 15,30 hodin – HC Pečky : HC Pátek

Neděle 6.2. od 9,45 hodin – HC Pátek : HC Kopos

Neděle 13.2. od 17,45 hodin – SL Poděbrady : HC Pátek

Sobota 19.2. od 13,30 hodin – HC Pátek : TJ Český Brod

Neděle 6.3. od 15,30 hodin – HC Pátek : HC Brkouni

Neděle  13.3. od 17,45 hodin – AHC Hoštice : HC Pátek


 

Za HC Pátek Jindřich Hněvsa

 

Jak se zachovat v nepříznivém zimním počasí

 

Není zvláštností, že v zimním období nás zastihne nějaká sněhová kalamita. V takovém  případě doporučujeme zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět. Připravte se na možný dlouhodobější výpadek elektrického proudu. Pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu (zvláště u plochých střech) a přesáhne-li 50 cm, odstraňte ji.

Jste-li venku, snažte se co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově. Není-li to možné v žádném případě  se nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině.

V případě nutností jízdy autem zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice, po které jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře. Pokud jste již uvízli na silnici, postarejte se o to, aby byl Váš vůz vidět (výstražná světla, trojúhelník). Pokud Váš vůz překáží provozu, informujte policii (linka 158).

Zároveň bychom chtěli upozornit na možnost povodní, jenž vznikají při následném uvolňování sněhové pokrývky. V našich podmínkách sice nehrozí závratné povodně, ale jisté ohrožení vodou taky je. Týká se to zejména zaplavení sklepních prostor, které bychom měli v takovém případě odpouštět. V případě velkého zatopení je určitě na místě požádat o pomoc místní jednotku SDH Pátek.

Ve všech případech navíc platí, že vždy, pokud jste utrpěli nějakou materiální škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby pojišťovny (náhrada škody).

Michal Kohoutek, Zdeněk Bureš (členové SDH Pátek)

 Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek.

 

Výzva občanům

Povinností majitele nemovitosti je mít označenou budovu číslem popisným.

 

Podle §32 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu číslem, která určuje obecní úřad.

Budova musí být označena číslem popisným, umístěným tak, aby bylo viditelné od ulice zpravidla   při pravém horním rohu vchodu do budovy, minimálně 2 m nad úrovní upraveného terénu. K číslování se užívá arabských číslic.

Připevněním tohoto orientačního prvku na dům nejenže vyhoví majitel nemovitosti platným předpisům, ale zajistí i možnost snadného vyhledání jeho bydliště například v případě jakékoliv události, kdy je třeba rychlý zásah záchranných složek.  

 

Pozvánky:

 

Zimní stadion Poděbrady

Bruslení pro veřejnost – pátek a neděle 13,30 – 15,00 hodin

-     neděle bez hokejek, pro rekreační hokej vyhrazen vždy pátek.

 

Polabské muzeum Poděbrady

Historické kočárky a kolébky – výstava otevřena do 27. 2. 2011

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Masopust držíme  - 6. března 2011 

Slavnostní zahájení turistické sezóny spojené s vynášením Smrtky – 10. dubna 2011

 

Výstaviště Lysá nad Labem

Stavitel 2011 – 11. února – 13. února 2011

-     17. národní výstava stavebních materiálů a technologií

Regiony České republiky 2011 – 11. února – 13. února 2011

-     10. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů z celé ČR

Ligna Bohemia 2011 – 24. února – 26. února 2011

-     8. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů

    pro dřevozpracující průmysl

Řemesla 2011 – 24. února – 26. února 2011

-     17. národní výstava nářadí pro zpracování skla, kovů a ostatních materiálů

Zemědělec 2011 – 23. března – 27. března 2011

-     34. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

Jaro s koňmi 2011 – 23. března – 27. března 2011

-     12. výstava koní a všeho, co k nim patří

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v lednu 2011. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.