PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2009

Leden  -  v lednu je nejvíce ohrožený močový měchýř

2.1. – 3.1. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny (stačí méně pracího prášku)

4.1. –  příliv je minimální, držte  půst, protože si přejeme být zdraví, ovocný, zeleninový nebo rýžový den pomůže tělu shromáždit škodliviny a přebytečné tuky a vyloučit je

10.1. – 11.1. - zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

12.1. -13.1. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější

14.1. – 15.1. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá déle vydrží

18.1. – příliv je minimální,držte půst,

19.1. – 20.1. -  zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

21.1. – 23.1. – nemrzne-li, prořežte dřeviny

24.1. – 25.1. – založte nové teplé pařeniště

26.1. – příliv je nejvyšší, držte půst, krátké půsty vás pročistí tělesně i duševně

29.1. – 30.1. -  zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

 

Únor  -  v únoru jsou nejvíce ohroženy ledviny

3.2. – příliv je minimální, držte půst

7.2. – 8.2. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

9.2. – 10.2. - zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější

11.2. -12.2. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle

13.2 .- 14.2. – ve skleníku nebo v bytě vysejte brokolici a letničky

15.2. – 17.2. - zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

18.2. -19.2. – začínejte s výsevem rostlin ve skleníku

20.2. -22.2. – budujte nebo opravujte ploty a cesty

23.2. -24.2. – uklízejte skříně, větrejte matrace i peřiny, myjte skla

25.2. -26.2. - zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují se skvrny

 

Březen  -  v březnu je nejvíce ohrožen žlučník

2.3. -3.3. – zakládejte záhonky

4.3. -5.3. – vysejte brokolici a letničky

6.3. -7.3. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují skvrny, nepracujte s hlínou

8.3. – 9.3. - zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější

10.3. -11.3. - upravte si vlasy, sestřih i trvalá déle vydrží, 11.3. – držte půst

12.3. -14.3. – vysejte brokolici a letničky, byliny s léčivými květy

15.3. -16.3. - zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují skvrny

18.3. – příliv je minimální, držte půst

19.3. -21.3. – plejte, pracujte na zahradě, obracejte půdu

22.3. – 23.3. – větrejte, uklízejte skříně, uložte zimní oblečení, myjte skla

24.3. – 26.3. - zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a odstraňují skvrny, 26.3. – držte půst

27.3. -28.3. – vysejte velikonoční trávu

31.3. – rozsaďte a přesaďte trvalky a skalničky kvetoucí v pozdním létě a na podzim

( dle Lunárního kalendáře )

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2008

 

Zasedání zastupitelstva dne 21.října 2008 ( 11 / 2008 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-          novou prodejní cenu na odkoupení pozemkových parcel v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“  za cenu 600,- Kč/ 1m2

-         Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Dobšané a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

 

Zastupitelé projednali:

-         žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce MŠ Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této žádosti včetně doplňujících příloh

-         nabídku společnosti Finance Zlín a.s. na odprodej 322 ks akcií společnosti Česká spořitelna a.s., v ceně 400,- Kč za jednu akcii a tuto nabídku zamítli

-         Program obnovy venkova a rozhodli zažádat o dotace pro rok 2009 na tyto akce :

1) rekonstrukce chodníků v plné možné výši

2) dotace na splátky úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci

 

Starosta pan Jiří Bulušek seznámil zastupitelstvo obce se:

-          Zápisem z 2. kontrolního dne stavby „Vodovod Pátek – II.etapa, řad B“, konaného dne 17.10.2008 na Obecním úřadu v Pátku

-         zadáním heraldického zpracování návrhu znaku obce a praporu

 

Zasedání zastupitelstva dne 25.listopadu  2008 ( 12 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Zprávu kontrolního výboru o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek, jejíž součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ s tímto závěrem:

-při přezkoumání hospodaření MŠ Pátek bylo kontrolním výborem doporučeno z důvodu nízkého čerpání obecní dotace pro nemoc ředitelky MŠ Pátek v roce 2008:

1) zajistit vrácení nevyčerpané dotace na provoz MŠ Pátek na účet Obce Pátek

2) zajistit vrácení dotace na plat kuchařky ve výši 85 816,50 Kč na účet Obce Pátek

-při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyly zjištěny nedostatky

-         uzavření Mateřské školy Pátek v době vánočních svátků od 22.12.2008 do 2.1.2009

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          jedinou nabídku na odkoupení souboru pozemkových parcel v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ za cenu 600,- Kč/ 1mod společnosti REA 2007 s.r.o., Praha4 , pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem schválené Kupní smlouvy na prodej těchto pozemků

-         Žádost pana Ing. Václava Nováka, Projekce elektro, Poděbrady, k projektované stavbě „Pátek, kabel NN pro p.p.č. 44/3, 12-15“, která souhlasí s projektovanou stavbou v Lokalitě Z2F „V Ohrádkách“

-         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-60006412/6 mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Mandátní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         provedení rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ Pátek v délce 270 m firmou STADOS spol. s.r.o., Vestec v celkové výši 287 600,- Kč

Zastupitelé projednali:

-         žádost firmy AZ Elektrostav s.s., Nymburk, o vyjádření k projektu stavby „Pátek, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 584/48-190“ a souhlasilo s předloženou projektovou dokumentací

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6.11.2008 a schválili Rozpočtové opatření číslo 4

-         Žádost pana Luďka Hněvsy, Pátek č.p. 135, na umístění oboustranné směrové cedule a rozhodli o jejím bezúplatném umístění na obecním pozemku č. 601/1 v k.ú. Pátek

-         zadání Změny č.13 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady bez námitek

 

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         termínu kolaudace stavby „Vodovod Pátek – II.etapa, řad B“, která se uskuteční 28.11.

-         podání žádosti Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy o dotaci na rekonstrukci MŠ Pátek, zpracované firmou MAVAB Consulting s.r.o., Praha9

-         dvou návrhů heraldického zpracování obecního znaku firmou Velebný & Fam, Ústí nad Orlicí

 

Diskuse:

-         pan Petr Peřina vznesl dotaz na možnost vybudování kryté autobusové čekárny v oblasti „Pátek – Váhy“

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 16.prosince  2008 ( 13 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Návrh rozpočtu Svazku obcí NYKO pro rok 2009

-         Návrh rozpočtu Svazku obcí Cidlina pro rok 2009

-         Zprávu kontrolního výboru o výsledku přezkoumání poskytnutých dotací Obcí Pátek těmto subjektům:

1) TJ Pátek ve výši 180 000,- Kč na stavbu díla „ Sociální zařízení – fotbalové kabiny“

2) TJ Pátek ve výši 40 000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště, údržbu techniky, pronájem ledové plochy a sportovní pomůcky

3) Mysliveckému sdružení Pátek ve výši 3 000,- Kč na nákup vakcinace proti botulismu a startovací dávky krmné směsi pro nově vypuštěné kachny divoké

 - všechny poskytnuté dotace byly beze zbytku vyčerpané a nedošlo k porušení zásad jejich čerpání ze stran příjemců

-         Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2008 provedené pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, s jehož výsledky seznámila zastupitele předsedkyně kontrolního výboru paní Marcela Miarková

-         ceny vodného a stočného pro rok 2009, vyhlášené představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Dodatek č. I – Smlouvu o dílo č. 19/09/2008 mezi Obcí Pátek a firmou Prostav s.r.o., Poděbrady, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Dodatek č.1/2009 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství mezi Obcí Pátek a firmou NYKO a.s., Ždánice, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek na 1. pololetí roku 2009 na tyto dny :27. ledna, 17. února, 24. března, 21. dubna, 26. května a 23. června, vždy od 18,30 hodin 

-         Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim mezi Obcí Pátek a Obcí Radim a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

 

Zastupitelé projednali:

-          Žádost pana Martina Klaroviče, Choťánky 168, o poskytnutí příspěvku na vybudování tlakové splaškové kanalizace k nedokončené stavbě rodinného domu na p.p.č. 682 v k.ú. Pátek, kterou buduje na vlastní náklady, a rozhodli dle Usnesení č. 8 ze dne 24.2.2004 poskytnout příspěvek v maximální výši 10 000,- Kč

-         Přípravu inventarizace majetku k 31.12.2008 a pro její provedení schválili složení inventarizačních komisí:

Hlavní komise – p. Jiří Bulušek, Iveta Zikmundová, Marcela Miarková, Alena Leinweberová

OÚ – p. Jindřich Hněvsa, Alena Leinweberová, Luboš Vaněk

Knihovna – p. Petr Peřina, Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice a KOS – p. Stanislav Bukovjan, Jaroslav Pražák

Mateřská škola Pátek – p. Marcela Miarková, Iveta Zikmundová

-         Žádost Diakonie ČCE střediska v Libici nad Cidlinou o příspěvek na provoz a rozhodli poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 1.12.2008 a schválili Rozpočtové opatření číslo 5

-         Návrh rozpočtu Obce Pátek na rok 2009 a schválili tento rozpočet jako ziskový

 

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         Kolaudace stavby „ Vodovod Pátek – II.etapa, řad B“, konané dne 28.11.2008

-         Projednal možnost vyhlásit anketu na vytvoření obecního znaku a praporu dle předložených návrhů zpracovaných firmou Velebný & Fam, Ústí nad Orlicí 

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 27. ledna 2009, 17. února 2009 a 24. března 2009 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

Jubilea

 

 

Začátkem roku 2009 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

 Paní Helena Müllerová, Pátek 155

Pan Pavel Kroupa, Pátek 150

Pan Jaromír Martínek, Pátek 126

Paní Věra Serbusová, Pátek 156

Paní Jiřina Slaninová, Pátek 166

Pan Zdeněk Bureš, Pátek 169

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

 Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2009

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek č.1 / 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt  -  420,- Kč

2) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející  se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  -  500,- Kč

3) právnické a fyzické osoby podnikající  na území obce  -  2 077,- Kč ( povinnost sepsat smlouvu s Obcí Pátek o využití systému pro nakládání s komunálním odpadem )

Od poplatku jsou osvobozeni občané trvale žijící v zahraničí a novorozenci, kteří se v tomto roce narodí. Poplatek je splatný do 1.4.2009.

 

Poplatky – pes

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek č. 3 /2007 o místních poplatcích.

Roční poplatek za jednoho psa  - 40,- Kč, za každého dalšího psa  - 60,- Kč.

Poplatek je splatný do 1.3.2009.

Všechny poplatky je možno zaplatit:

v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek:  pondělí  8,00 – 10,00 hodin

                                                                           úterý  18,00 – 20,00 hodin

                                                                           středa  8,00 – 10,00 hodin

                                                                           čtvrtek 18 ,00 – 20,00 hodin

bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

 

Evidence obyvatel

K 1.1.2009 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 581 obyvatel, z toho 291 mužů a 290 žen. V průběhu roku 2008 se do Pátku přistěhovalo 40 občanů, z toho 18 mužů a 22 žen, odstěhovalo se 15 občanů,  z toho 7 mužů a 8 žen.

V loňském roce nás navždy opustili  naši spoluobčané: paní Růžena Bímová, pan Jaroslav Blažek, pan František Janeba, pan Zdeněk Karbusický, pan Jaroslav Šafránek a pan Jan Šebor.

V průběhu roku 2008 se narodili tito noví občánci: Tomáš Březina, Adéla Horáčková, Renata Ptáčníková a Adéla Svobodová.

 

Místní knihovna

V roce 2008 bylo v místní knihovně registrováno 83 stálých čtenářů, z toho bylo pouze 8 dětí ve věku do 15ti let. Celkem bylo vypůjčeno 2076 knížek a 125 časopisů. Do fondu knih přibylo 135 titulů v částce 23 357,- Kč a darem se získalo 100 knih v hodnotě 4 611,- Kč. K 31.12.2008 bylo k dispozici v knihovně 5 411 titulů různých žánrů. Půjčování knížek zůstává pro naše občany nadále bezplatné a knihovna v Pátku je otevřena : pondělí 17,00 – 19,00 hodin a čtvrtek 18,00, - 20,00 hodin.

 

Internet pro veřejnost

Přístup na veřejný internet v roce 2009 je v době otevření místní knihovny a v úředních hodinách Obecního úřadu Pátek. Poplatek za provoz internetu je stanoven na 10,- Kč za každých i započatých 15 minut.

 

 

Vítání občánků

V neděli 23. listopadu 2008 od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu se konalo tradiční vítání nových občánků obce Pátek. Za sociální výbor přítomné přivítala paní Martina Radoňová s paní Monikou Kadlecovou. Kulturní zpestření zajistily svým programem děti z místní mateřské školy pod vedením slečny Edity Hrdé. Slavnostní projev přednesl pan Jaroslav Pražák. Přivítáni byli naši noví spoluobčánci : Tomáš Březina, Renata Ptáčníková a Adéla Svobodová. Na památku dostali Knížku pro miminka, hrneček s dětským motivem a maminky kytičku. Všechny děti byly zapsány                       a vyfotografovány do Pamětní knihy obce Pátek.

 

Drakiáda

Za slunečného počasí jsme se sešli v neděli odpoledne 19. října 2008 na fotbalovém hřišti. Příznivý vítr udržel ve vzduchu najednou více než 30 draků. Celkem dorazilo 39 dětí s draky všech možných tvarů a velikostí, s pouštěním statečně pomáhali tatínkové i maminky. Proběhla přehlídka jednotlivých draků, každý dětský účastník s drakem dostal malou sladkost a pamětní listinu.

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Již druhým rokem jsme vpodvečer první adventní neděle 30. listopadu 2008 společně rozsvítili na návsi vánoční strom. Děti nejdříve ozdobily smrk vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami. Sešli jsme se v hojném počtu a starosta pan Jiří Bulušek všem popřál příjemný večer i celý adventní čas. Společně s dětmi pak odpočítal rozsvícení vánočně nazdobeného stromu. Děti z mateřské školy v Pátku poté zazpívali několik koled za hudebního doprovodu paní Edity Hrdé. Slavnostní večer zakončilo dechové seskupení pana Miroslava Škalouda několika vánočními skladbami.

 

Mikulášská besídka

Opět mezi děti přišli čerti s Mikulášem a andělem. Besídka pro děti proběhla v neděli 7. prosince 2008 od 15 hodin v sále místního hostince. Dorazilo 50 dětí s rodiči a babičkami. Nejdříve si zasoutěžily a zatancovaly, program zajistila paní Martina Radoňová s paní Monikou Kadlecovou a paní Květou Fadrhoncovou. Pak už dorazili čerti. Děti za básničku nebo písničku dostaly od Mikuláše balíček sladkostí. Nejodvážnější děti se s čerty i vyfotily. Na závěr si ještě zatancovaly.

 

Vánoční zpěvy

Obyvatelé Pátku se již tradičně v hojném počtu sešli na Štědrý večer ve 22 hodin v místním kostelíčku. Vánoční zpěvy zahájily skladby dechových nástrojů pod vedením pana Miroslava Škalouda, slavnostní večer doplnila slova paní Martiny Radoňové a paní Květy Fadrhoncové. Vyslechli jsme skladbu Adeste fideles v operní verzi, vánoční skladby pak zazpívalo dobrovolné seskupení našich spoluobčanek –  Květa Fadrhoncová, Monika Kadlecová, Klára Nováková, Martina Radoňová  a Barbora Kadlecová, která přednesla několik vánočních koled. Závěrem zazněly slavnostní fanfáry.

 

Obecní dřevo – palivové

Obec Pátek v součastné době provádí  probírku lesa Ve Vršálích. Občané mají možnost získat zdarma  ( za úklid přiděleného dílu ) drobné palivové dřevo – jedná se pouze o prořezané stromky a větve. Zájemci se mohou hlásit a domluvit odběr v úředních hodinách na OÚ Pátek nebo na  e mail adrese starosta@obecpatek.cz 

 

 

 

 

TJ Pátek

Fotbalisté TJ Pátek

Výsledky po ukončené podzimní části ročníku 2008 / 2009 :

Družstvo A dospělých skončilo v  Okresním přeboru Nymburk na 6. místě s 19 body,

 6:1:6, skóre 26:25

Družstvo B dospělých skončilo ve 4. třídě skupiny C Nymburk na 5. místě s 20 body,

6:2:4, skóre 41:25

Dorost Pátek skončil v Okresním přeboru skupiny A Nymburk na 7. místě s 9 body,

 3:0:5, skóre 10:27

Žáci Pátek skončili ve 3. třídě skupiny B Nymburk na 6. místě s 13 body, 4:1:4, skóre 21:23

 

 Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2008 / 2009  - výsledky po 17. kole:

1. SL Poděbrady – 41 bod, 13 : 2 :2, skóre 116 : 56

2. HC Pátek – 39 bodů, 12 : 3 : 2, skóre 188 : 72

3. HC Mochov – 35 bodů, 11:2:3, skóre 108 : 59

4. HC Kopos Kolín – 31 bod, 10 : 1 : 6, skóre 116 : 78

5. TJ Český Brod – 21 bod, 7 : 0 : 9, skóre 112 : 100

6. HC Buldoci - 15 bodů, 5 : 0 : 11, skóre 103 : 153

7. HC Hoštice – 6 bodů, 2 : 0 : 14, skóre 70 : 170

8. HC Brkouni – 6 bodů, 2 : 0 : 15, skóre 64 : 188

Střelci HC Pátek:

( v 1. části, 2. části a 3. části Poděbradského poháru )

Nedbalý 22-20-16, Bek Dušan 16-7-1, Prokeš 13-4-7, Necit 3-4-2, Svoboda 13-0-2, Kafka Pavel 4-7-1, Bedrna 2-0-0, Pilko 16-9-0, Bek Zdeněk 1-2-3, Hněvsa 2-1-0, Stiska 2-0-0, Kafka Zdeněk 0-4-1, Šafařík 0-1-0, Kaňkovský 0-0-1

 

Poděbradský pohár – třetí část  2008/2009:

HC Buldoci : HC Pátek 9:15 ( 2:5, 1:3, 6:7 )

TJ Český Brod : HC Pátek 4:16 (  2:1, 1:5, 1:10 )

HC Pátek : HC Kopos Kolín 3:3 ( 0:0, 2:1, 1:2 )

HC Pátek : HC Hoštice – odloženo

Následující zápasy :

Neděle 8.2.2009 od 10,00 hodin  - HC Mochov – HC Pátek

Neděle 15.2.2009 od 17,45 hodin  - HC Pátek – SL Poděbrady

Neděle 22.2.2009 od 10,00 hodin  - HC Brkouni – HC Pátek

 

SDH Pátek

Co dělat v tísni?

112 – jednotná linka tísňového volání ( spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích )

150 – hasiči ( volejte při požárech, vždy kdy je třeba provést záchranné a likvidační práce )

155 – záchranná služba ( volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném  úrazu nebo onemocnění )

158 – Policie ČR ( volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu )

156 – městská policie ( volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena )

                        ( vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek )

Pozvánky:

 

Kulturní dům Libice nad Cidlinou

14.2.2009 v 17 hodin „ Balada z hadrů“ v podání souboru PŘINESLIH

28.2.2009 v 17 hodin „ Lakomec“ derniéra Moliérovy komedie v podání DS Vojan Libice n/C

 

Výstaviště Lysá nad Labem

13.2. - 15.2. –  STAVITEL 2009

                        ( 15. národní výstava stavebních materiálů, technologií a realitních kanceláří )

13.2. - 15.2. –  REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2009

                        ( 9. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé ČR )

26.2. - 28.2. –  LIGNA BOHEMIA 2009

                         ( 6. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů

                       pro dřevozpracující průmysl

26.2. - 28.2. –  ŘEMESLA 2009

                         ( 15 .národní výstava nářadí pro zpracování dřeva, kovů, skla a ostatních materiálů )

 

Skanzen Přerov nad Labem

21.3. – 10.5. – Jaro na vsi ( výstava v celém areálu skanzenu )

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 15.2. –  Hanuš Bohman – Obrazy a karikatury

6.3. – 3.5. –  Knižní ilustrace a umělecká vazba

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

21.2. – Masopust držíme ( masopustní veselice, vepřové hody, domácí zabíjačka )

28.3. – Na Svatého Řehoře ( obchůzky řehořského žákovského vojska )

29.3. – Vynášení smrti  ( nejstarší lidový zvyk konaný na oslavu konce zimy )

13.3. – 19.4. – Panímámě lívanec, pantátovi mazanec….( výstava k hlavním jarním svátkům )

17.3. – 19.4. – Čtrnáctero zastavení ( výstava o extravilánových křížových cestách v Čechách )

 

 Muzeum Kolín

10.1. – 1.3. – Egypt ( fotografie z cest )

3.3. – 26.4. – Jak se vyvíjel televizní přijímač

13.1. – 22.2. – Kolínský skauting ( výstava k 90. výročí založení )

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 

www.obecpatek.cz


 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v lednu 2009. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.