PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2008

Zahradníkův rok

Leden

Pokud napadne sníh, odhazujeme ho z cestiček a trávníkům na záhony, skalky a ke keřům, ochráníme je před mrazem, ostrými slunečními paprsky a za oblevy jim dodá potřebnou vláhu.

Za holomrazů nešlapeme zbytečně na trávníky, jsou křehké a poškodily by se, zničená místa na jaře obtížně zarůstají.

Kmeny stromů a silnější větve důkladně nabílíme vápnem, zabráním tak mrazovým škodám.

Kmeny stromů také chráníme před mrazem i před prudkým slunečním zahřátím, když je obalíme řídkou jutovou tkaninou a přivážeme lýkovým provázkem. Jutu na jaře nemusíme odstraňovat, je to čistě přírodní materiál, který postupem času zetlí, popraská a v zemi se rozloží.

Pokud nemrzne, je čas prořezávat ovocné stromy i okrasné keře.

Máme čas věnovat pozornost pokojovým rostlinám. Zejména v bytech s ústředním topením je často mlžíme, jinak nám choulostivější druhy uhynou. Květinám s velkými listy občas utřeme vlhkým hadříkem prach z listů, bude se jim lépe dýchat.

 

Únor

Sníh přihazujeme na záhony, skalky, k růžím a k trvalkám, bude zdrojem závlahy a zároveň ochranou před předčasným probuzením rostlin.

Pokud sníh není, zaléváme ke kořenům stálozelené keře a stromy. Tyto rostliny totiž nespí, svým jehličím i listy vodu neustále odpařují, a proto ji potřebují z kořenů doplňovat. Využijeme hlavně dnů oblevy a nenecháme se mýlit blátem na povrchu.

Přesazujeme okrasné stromky a keře, kořenový bal je pěkně zmrzlý a přesuneme jej na nové místo bez zbytečného poranění kořenů.

Při mírné zimě bez promrzlé půdy můžeme vysazovat stromky, které jsme na podzim nestihli zasadit.

Živé ploty podle potřeby prostřihneme, prokypříme půdu pod nimi a přihnojíme kompostem.

U sadových a popínavých růží vystřihneme staré výhony uvnitř keřů, necháme jen mladé výhony.

 

Březen

Jakmile půda oschne, začneme s jejím nakypřováním. Ve slehlé půdě není vzduch a vláha se v ní také neudrží, takže rostliny strádají.

Popínavé rostliny prostřihneme a pročistíme. Z maliníku vyřežeme dvouleté a uschlé pruty.

Rybízové větve stáhneme a svážeme, aby vrabci nevyklobávali narašené pupeny.

Vyséváme do truhlíčků semínka zeleniny a letniček. Rostlinky chráníme před prudkým sluncem.

Na záhony vyséváme odolnou zeleninu : mrkev, petržel, ředkvičky, cibuli a pastiňák. Můžeme vysazovat cibuli a jarní česnek.

Stále vyhrabáváme a provzdušňujeme trávníky, můžeme rozhodit slabou vrstvu kompostu.

Květinové záhonky a skalku zbavujeme zimního krytu, odstraníme uhynulé rostlinky.

Přesazujeme a rozdělujeme trvalky a keře, které kvetou na konci jara a v létě.

Začátkem března je nejvhodnější doba pro přesazování většiny pokojových květin. Použijeme květináče jen o málo větší, jinak rostlina nestačí prokořenit zeminu a ta zkysne.

( čerpáno z internetu )

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2007

 

Zasedání zastupitelstva dne 23. října 2007 ( 11 / 2007 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         hospodaření MŠ Pátek za 3. čtvrtletí 2007

-         Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 0911070262, uzavřenou mezi budoucím povinným  -  Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové a budoucím oprávněným -  Obcí Pátek, při stavbě „ Vodovod Pátek – II. etapa“

-         Zápis z pracovní porady členů Svazku obcí Ny-Ko, konané dne 5.10.2007 ve Ždánicích

-         Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2007, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.10.2007, při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         na návrh hodnotící komise ve složení: předseda Výboru pro rozvoj obce p. Petr Peřina, předseda Výboru pro životní prostředí p. Luboš Vaněk a předseda Finančního výboru obce p. Jindřich Hněvsa, o prodeji bývalého objektu KOS formou cenové nabídky, minimální výše nabídky byla stanovena na 4.500.000,- Kč

-         rozšířit POV o bod č. 6.19 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

-         zažádat o dotace z POV Středočeského kraje pro rok 2008

1.      Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Pátek a úprava okolí v maximální výši 200.000,- Kč

2.      Úroky z úvěru na Splaškovou tlakovou kanalizaci v maximální výši 41.032,- Kč

-         požádat Státní fond životního prostředí o zrušení zástavy na pozemku kat. č. 292/1 v KÚ Pátek za zástavu náhradních pozemků kat.č. 391/3, 391/2, 392/1 a 389/2 v KÚ Pátek, které svou výměrou odpovídají původně zastavěnému pozemku a zadat ocenění těchto pozemků

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Rozpočtové opatření číslo 5 na základě Zápisu z jednání finančního výboru ze dne 8.10.2007

-         bezúplatné převedení pozemku č. PK 591, který se nachází v Lokalitě Z 2/F „ V Ohrádkách “ od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

-         bez námitek Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru dopravy na udělení licence na tyto autobusové linky:

270032 Poděbrady – Pátek – Křečkov – Poděbrady

270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany

270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury - Chotěšice

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         dokončení stavby „ Vodovod Pátek – I. etapa “

-         průběhu přípravy akce „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek “

-         výsledku tematické kontroly požární ochrany dne 17.10.2007 a upozornil na nutnost doložit jednotlivé doklady: jmenovací dekret velitele SDH, zdravotní prohlídky aktivních členů SDH, dekrety o odborné způsobilosti členů SDH a roční plán preventivně výchovné činnosti

 

Zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu  2007 ( 12 / 2007 )

 

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         zrušit výběrové řízení na stavbu „ Úschovna hraček a pískoviště “ z důvodu budoucí celkové úpravy zahrady MŠ Pátek včetně nového pískoviště a úschovny hraček 

-         neakceptovat nabídku firmy REGIONWEB Zlobnice na prezentační služby obcím na informačním portálu www.czregion.cz

-         doplatit daňově uznatelné náklady na akci pro děti Mikulášská besídka na základě předložení vyúčtování

Zastupitelé projednali a schválili:

-         prodej pozemkových parcel číslo: 584/61, 584/62, 584/77, 584/80, 584/95, 584/97, 584/107, 584/119, 584/130, 584/140, 584/150,584/163, 584/58, 584/59, 584/74, 584/75, 584/78, 584/91, 584/93, 584/105, 584/116, 584/117, 584/127, 584/128, 584/137, 584/138, 584/147, 584/148, 584/159 a 584/161 v KÚ Pátek   za cenu 725,- Kč za 1 m2 ,

prodej bude probíhat  ve spolupráci se společností REA 2007 s.r.o., Praha 4, která zajišťuje vybudování inženýrských sítí v Lokalitě Z 2/F „ V Ohrádkách “ a pověřili pana JUDr. Libora Fiedlera sestavením kupních smluv na stavební pozemky a smluv o spolupráci se společností REA 2007 s.r.o., Praha 4

-         Mandátní smlouvu s Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008

-         Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06/2007 s firmou Prostav s.r.o., Poděbrady na dokončení akce „ Vodovod Pátek – I. etapa “

-         Mandátní smlouvu č. 98/07 s firmou VIS Vodohospodářsko – inženýrské služby spol.s.r.o., Hradec Králové na inženýrskou činnost pro stavbu „ Vodovod Pátek – II. etapa “

-          přípravu inventarizace majetku k 31.12.2007a toto složení inventarizačních komisí:

Hlavní komise: p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová, p. Marcela Miarková, p. Alena Leinweberová

Knihovna: p. Jindřich Hněvsa, p. Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice a KOS: p. Petr Peřina, p. Stanislav Bukovjan

OÚ: p. Alena Leinweberová, p. Jaroslav Pražák, p. Luboš Vaněk

-         Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.11.2007

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         vydání Územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vydanou Městským úřadem Poděbrady, odborem výstavby, na Lokalitu Z 2/F „ V Ohrádkách “

-         místního šetření na akci „ Vodovod Pátek – II. etapa “, které se konalo 20.11.2007

-         průběhu přípravných prací na stavbu „ Zvýšení kapacity MŠ Pátek “

Diskuse:

-         p. Iveta Zikmundová informovala o plánovaných akcích v Pátku: Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu dne 2.12. v 17,30 hodin, Mikulášská besídka dne 8.12. od 15 hodin v místním hostinci  a Vánoční zpěvy dne 24.12. v 22 hodin v místním kostelíčku

 

Zasedání zastupitelstva dne 18. prosince 2007 ( 13 / 2007 )

 

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         ukončení akce „ Pátek – zastávky busů na silnici III / 329 16 “

-         Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2008

-         uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech od 24.12.2007 do 1.1.2008

-         Havarijní plán města Poděbrady

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         na doporučení hodnotící komise určené pro otevírání obálek s nabídkami na odkoupení bývalého areálu KOS, akceptovat nabídku pana Ing. Jiřího Janocha, Pátek 183 za cenu 4.500.001,- Kč a pověřili p. JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy o prodeji nemovitosti

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu o bezplatné výpůjčce I. etapy vodovodu Pátek firmě VAK a.s., Nymburk

-         Zprostředkovatelskou smlouvu mezi společností REA 2007 s.r.o.,  Praha 4 a Obcí Pátek

na zajištění bezplatné reklamy pro prodej pozemků v Lokalitě Z 2/F  „ V Ohrádkách “

-         příspěvek Obce Pátek v roce 2008 ve výši 10.600,- Kč a Návrh rozpočtu svazku Cidlina na rok 2008

-         umístění dopravního značení cyklotrasy: Opolany – Odřepsy - Pátek – Poděbrady

-         Zástavní smlouvu č. 16010111 – Z3, uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, Praha 1 a Obcí Pátek, kterou se ruší zástavní právo na pozemek parc.č.292/1 v KÚ Pátek ( vzniklé při výstavbě tlakové splaškové kanalizace ) a vkládá se zástavní právo            ve prospěch SFŽP ČR na pozemky par.č. 391/2, 392/1 a 391/3 v KÚ Pátek

-         Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek na I. pololetí roku 2008 na tyto dny : 29.1.2008, 19.2.2008, 26.3.2008, 29.4.2008, 28.5.2008 a 24.6.2008 vždy od 18,30 hodin

-         Rozpočtové opatření č. 6 na základě Zápisu ze schůze finančního výboru ze dne 29.11.2007

-         Rozpočet Obce Pátek na rok 2008 s rezervou pro případné investiční akce plánované v roce 2008 na základě Zápisu finančního výboru obce ze dne 29.11.2007

-         Rozpočtový výhled na rok 2008 až 2010 na základě Zápisu  finančního výboru obce ze dne 29.11.2007

-         doplatit náklady ve výši 1.780,- Kč na Mikulášskou besídku konanou dne 8.12.2007, na základě předloženého vyúčtování

-         Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2008

-         doplatit daňově uznatelné náklady na akci „ Vánoční zpěvy“ po předložení vyúčtování

Diskuse:

-         starosta p. Jiří Bulušek přednesl návrh na zakoupení odpadkových košů pro obec Pátek

-         p.Jindřich Hněvsa informoval o příčině častých výpadcích el. proudu na veřejném osvětlení, které vznikly v souvislosti s výstavbou „ Vodovodu Pátek – I. etapa “ a „ Tlaková a splašková kanalizace “, na odstranění problémů se pracuje a za případné výpadky se Obec Pátek předem omlouvá

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 29. ledna 2008, 19. února 2008 a 26. března 2008 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

Jubilea

 

V prvních měsících roku 2008 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Pan František Janeba, Pátek 53

Paní Jindřiška Bürgerová, Pátek 181

Paní Vlastimila Janebová, Pátek 23

Paní Jarmila Novotná, Pátek 115

Paní Anna Fecáková, Pátek 112

Paní Věra Aubersonová, Pátek 211

Pan Petr Moravec, Pátek 111

Pan Václav Bíma, Pátek 77

Paní Dagmar Votavová, Pátek 161

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

Zprávy z OÚ Pátek

Poplatky  - popelnice rok 2008

 

Poplatky za komunální odpad stanoví Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1 / 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, je roční poplatek 420,- Kč.

Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území naší obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je roční poplatek 500,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeni občané trvale žijící v zahraničí a novorozenci, kteří se v tomto roce narodí. Poplatek je splatný do 1.4.2008.

 

Poplatky – pes

 

Poplatky za psa dle Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2007 zůstávají i v roce 2008 ve stejné výši tedy 40,- Kč ročně za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek stanoven na 60,- Kč za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 1.3.2008.

 

Obyvatelstvo

 

K 31.12.2007 bylo v obci Pátek přihlášeno k trvalému pobytu 577 obyvatel -  285 žen a 292 muži. Během roku 2007 se přistěhovalo 24 občanů – 10 žen a 14 mužů, odstěhovalo se 16 občanů – 7 žen      a 9 mužů.

Navždy nás opustili tito spoluobčané: p. Josef Čech, p. Ladislav Novotný, p. Jaroslav Křap, p. Věra Müllerová, p. František Třešňák a p. Jindřich Hněvsa.

V roce 2007 se narodili tito noví občánci: Michaela Jeníčková, Martin Müller, Lukáš Hartman, Jana Němcová a Štěpán Ragan.

 

Místní knihovna

 

Během roku 2007 si půjčovalo knížky 78 čtenářů, z toho bylo 11 dětí do 15ti let. Dohromady bylo vypůjčeno 2800 knížek, nejvíce bylo beletrie – 1981 knih, také bylo půjčeno 539 naučných titulů a 280 knížek pro děti.  Nakoupeno bylo 134 titulů v částce 19 843,- Kč a darem přibylo 179 knížek v hodnotě 10 551,- Kč. K 31.12.2007 bylo v místní knihovně k dispozici celkem 5 178 knih. Půjčování knih je nadále pro naše občany bezplatné a otevírací doba knihovny zůstává stejná i v roce 2008.

Pondělí – 17,00 – 19,00 hodin

Čtvrtek – 18,00 – 20,00 hodin

 

Veřejný internet

 

Internet pro veřejnost v tomto roce také zůstává v provozu jako v roce 2007, tedy v době otevření knihovny a v úředních hodinách OÚ Pátek. Poplatek za provoz internetu je stanoven na 10,- Kč  za každých i započatých 15 minut.

 

 

 

 

Vítání občánků

 

Již tradičně se uskutečnilo v sobotu 4. října 2007 od 14 hodin vítání nových občánků. Děti z místní mateřské školy zazpívaly písničky a přednesly básničky. Nové občánky přivítal za sociální výbor pan Jaroslav Pražák  společně s paní Monikou Kadlecovou a Martinou Radoňovou. Maminky dostaly kytičku a děti na památku knížku pro miminka a hrneček s dětským motivem. Přivítáni byli děti narozené v roce 2008: Michaela Jeníčková, Martin Müller, Lukáš Hartman, Jana Němcová a Štěpán Ragan. Všechny děti byly zapsány do Pamětní knihy obce Pátek. Součástí slavnostního uvítání bylo vyfotografování malých občánků s rodiči.

 

Drakiáda

 

V sobotu 13.října 2007 po obědě se na hřišti sešlo 25 děti se svými rodiči pouštět draky. Svítilo sluníčko, ale vítr téměř nefoukal. I tak se podařilo dostat draky různých tvarů a velikostí alespoň  na chvilku do vzduchu.

 

Divadelní představení

 

Spoluobčané měli možnost navštívit divadelní představení v Hudebním divadle v Karlíně v Praze, které je nově otevřeno po celkové rekonstrukci. Zájezd se konal v neděli 4. listopadu 2007. Diváci shlédli operetu Emmericha Kálmána Čardášová princezna. V hlavních rolích vystoupily: Sisa Sklovská a Pavla Břínková.

 

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

 

V podvečer první adventní neděle 2. prosince 2007 jsme se ve velkém počtu sešli na návsi. Rádi bychom zavedli novou tradici v naší vesnici. Starosta pan Jiří Bulušek všechny přivítal a popřál všem příjemný předvánoční čas. Děti přinesly vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby, které zavěsily na vánoční strom. Za hudebního doprovodu pana Martina Doskočila na varhany zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Edity Hrdé koledy. K rozsvícení stromu zazpívalo amatérské seskupení vánoční písně,   za hudebního doprovodu dechových nástrojů pod vedením pana Miroslava Škalouda.

 

Mikulášská besídka

 

Odpoledne v sobotu 8. prosince 2007 se v sále místního hostince konala Mikulášská besídka. Program pro děti zajistil sociální výbor, besídku uváděla paní Martina Radoňová ve spolupráci s paní Monikou Kadlecovou. Sešlo se 54 dětí se svými rodiči. Během odpoledne si společně zatancovaly a zasoutěžily  o sladké odměny. Na závěr dorazil Mikuláš s Andělem a třemi Čerty, z kterých šel strach. Děti dostaly za přednesenou básničku nebo písničku od Mikuláše balíček sladkostí. Odvážné děti se vyfotily společně s Čerty.

 

Vánoční zpěvy

 

Již druhým rokem se uskutečnily na Štědrý den od 22 hodin v místním kostelíčku Vánoční zpěvy. Přišlo mnoho občanů Pátku všech věkových kategorií. Vánoční písně zazpívaly zpěvačky: p. Květa Fadrhoncová, p. Monika Kadlecová, p. Alena Leinweberová, p. Martina Radoňová a p. Květa Rudová. Na dechové nástroje zahrálo seskupení pod vedením p. Miroslava Škalouda. Společné setkání  na Štědrý večer  zakončily slavnostní fanfáry.

TJ   PÁTEK

 

Podzimní část fotbalové sezóny 2007 / 2008

Mužstvo dospělých - Pátek A

V Okresním přeboru se umístilo po 13 utkáních na 6. místě s 19 body, 6:1:6, skóre 30:27

Mužstvo dospělých – Pátek B

Ve IV. Třídě skupiny C se umístilo po 10 utkáních na 5. místě s 16 body, 4:4:2, skóre 36:24

Dorost Pátek

V Okresním přeboru skupiny B se umístil po 10 utkáních na 9. místě s 8 body, 2:2:6, skóre 14:33

Žáci Pátek

V Okresní soutěži skupiny B se umístili po 7 utkáních na 5. místě s 10 body, 3:1:3, skóre 7:18

 

Střelci podzimu 2007

Pátek A: Karel Štefík – 7, Martin Vančura – 6, Štěpán Svoboda – 5, Patrik Bartheldy – 3, Jan Zedníček – 3, Tomáš Bezděčný – 2, Miloš Vančura – 2, Jaromír Bulíř – 1, Zdeněk Bureš – 1

Pátek B: Martin Vančura – 7, Tomáš Zumr – 5, Jindřich Hněvsa – 4, Dušan Bek – 3, Petr Čechal – 3, Pavel Zvolský – 2, Tomáš Bezděčný – 2, Jiří Vaněk ml. – 2, po 1: Marek Paclík, Aleš Svoboda, Alex Botnari, Miroslav Kadlec, Jiří Šuch, Jaroslav Mrázek, Michal Major

( Jaromír Bulíř )

 

Poděbradský pohár – HC Pátek

HC Pátek : HC Vikingové 10:3

HC Kingové : HC Pátek 6:4

HC Pátek : SL Poděbrady 4:6

HC Brkouni : HC Pátek 4:13

HC Pátek : HC Mochov 8:6

HC Pátek : HC Buldoci 15:5

HC Kouřim : HC Pátek 2:14

HC Pátek : HC Kopos Kolín 9:4

TJ Český Brod : HC Pátek 5:15

HC Vikingové : HC Pátek 10:14

 

Tabulka Poděbradského poháru po 1. části – po 10 kole

1.      HC Kings – 9:1:0 – skóre 87:32 – 28 bodů

2.      SL Poděbrady – 8:1:1 – skóre 85:27 – 25 bodů

3.      HC Pátek -8:0:2 – skóre 106:51 – 24 body

4.      HC Mochov – 6:0:4 – skóre 64:40 – 18 bodů

5.      HC Kopos Kolín – 5:1:4 – skóre 49:50 – 16 bodů

6.      TJ Český Brod – 3:2:5 – skóre 43:65 – 11 bodů

7.      HC Brkouni – 3:1:6 – skóre 39:75 – 10 bodů

8.      HC Buldoci – 3:0:7 – skóre 59:86 – 9 bodů

9.      HC Vikingové – 2:0:8 – skóre 44:78 – 6 bodů

10.  HC Kouřim – 0:0:10 – skóre 30:92 – 0 bodů

 

Sobota 2.2.2008 v 17,15 hodin  - HC Pátek : HC Kouřim

Neděle 10:2:2008 v 17,00 hodin – HC Kopos Kolín: HC Pátek

Sobota 16.2.2008 v 17,15 hodin – HC Pátek : TJ Český Brod

( Jindřich Hněvsa )

Prázdniny

Pololetní prázdniny mají děti v pátek 1. února 2008.

Jarní prázdniny na našem okrese budou v týdnu od 25. února do 29. února 2008.

Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 20. března a v pátek 21. března tohoto roku.

 

Dětský karneval

Jako každý rok se bude v březnu 2008 konat dětský maškarní karneval. Datum konání bude zveřejněno na plakátech a vyhlášeno místním rozhlasem.

Spoluobčané, kteří by chtěli věnovat do tomboly dětem dárky, mají možnost je donést během měsíce února do místní knihovny. Všem předem děkujeme.

 

JARO  2008

Výstaviště Lysá nad Labem

8.2. – 10.2. – STAVITEL 2008 ( 14. národní výstava stavebních materiálů a technologií )

8.2. – 10.2. –REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2008 ( 8. společná výstava měst, obcí, mikroregionů  a podnikatelů celé ČR )

28.2. -1.3. – LIGNA BOHEMIA 2008 ( 5. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů )

19.3. – 23.3. – ZEMĚDĚLEC 2008 ( 28. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, ekologie a zpracování výpěstků )

19.3. -23.3. – JARO S KOŇMI 2008 ( 9. výstava koní a všeho co k nim patří )

10.4          . – 13.4. – ELEGANCE 2008 ( 13. výstava módy, koženého zboží a doplňků )

10.4. – 13.4. –DĚTSKÝ SEN 2008 ( výstava pro naše nejmenší a jejich rodiče )

10.4. – 13.4. –VOLNÝ ČAS A DOVOLENÁ – DOBROU CHUŤ ( výstava využití volného času, dovolené, sportu, zdraví a životního stylu )

 

Polabské muzeum Poděbrady

do 23.3.2008 – Fimfárum – výstava k filmu Fimfárum 2 ( jak se točí Fimfárum )

22.1. – 2.3. 2008 – Toulání s Doubravkou ( fotografie Vít Klouček )

11.3. – 30.4.2008 – Pravěké válečnictví

 

Skanzen Přerov nad Labem

15.3. – 11.5.2008 – Jaro na vsi

 

Vlastivědné muzeum Nymburk

do 9.3.2008 –Oděvy a oděvní doplňky 1850 – 1920

28.3. – 25.5.2008 – Ostře sledovaný Bohumil Hrabal

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 


Pondělí  - 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


www.obecpatek.cz

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2008. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.