PÁTECKÝ  PLÁTEK

1 / 2010

 

Zpravodaj za 4. čtvrtletí roku 2009.

Co nás čeká v roce 2010.

 

Poděkování spoluobčanům.

Na začátku tohoto roku nás překvapila zima, na kterou v těchto zeměpisných šířkách nejsme zvyklí. Během dvou dní napadlo takové množství sněhu, které naše technické vybavení na čištění chodníků nezvládlo odstranit. Proto děkujeme všem spoluobčanům, kteří přiložili ruku k dílu a sníh z chodníku před svým domem odklidili, i když již to není jejich povinnost. Od roku 2010 přešla starost o chodníky na obce a města. Bez pomoci občanů bychom tento nečekaný příval sněhu bohužel nezvládli.

 

 

Pozvánky na rok 2010

 

Hasičský ples

V sobotu 27. února 2010 pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Pátku „Hasičský ples“ v sále hostince na návsi od 20 hodin. Nebude chybět ani tombola.

 

Sportovní ples

Již tradičně zvou pátečtí sportovci všechny spoluobčany na „Sportovní ples“, který se uskuteční v sobotu 13. března 2010 od 20 hodin v sále hostince na návsi. K tanci a poslechu zahraje skupina DESEX, na všechny čeká bohatá tombola.

 

 

Dětský karneval

V sobotu 27. března 2010 se bude od 15 hodin konat v sále hostince na návsi „Dětský karneval“.Pro děti je připraven zábavný program a zajímavá tombola. Proběhne přehlídka všech zúčastněných masek, na děti čeká sladká odměna.

 

Jubilea

 

 

Začátkem roku 2010 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

Pan Vlastimil Zikmund, Pátek 96

Paní Vlasta Martincová, Pátek 31

Paní Ida Fajmanová, Pátek 86

Paní Charlota Zikmundová, Pátek 96

Paní Miloslava Kroupová, Pátek 120

 

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí 2009

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 27.října 2009 ( 11 / 2009 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-         zastavovací studii pro lokalitu Z2/D a rozhodli zadat zpracování geometrického plánu pro tuto lokalitu

-         Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18500,-Kč uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Pátek, pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem, z důvodu střetu zájmu se hlasování nezúčastnil pan Luboš Vaněk

-         Darovací smlouvu na pozemkovou parcelu číslo 592/2 – ostatní plocha o výměře 20m2 uzavřenou mezi Obcí Pátek a Tělovýchovnou jednotou Pátek a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         dle příslušných zákonů,  listinu pro již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Pátek“

-         vykácení životu nebezpečných stromů na veřejných prostranstvích a místním hřbitově, na základě posouzení dendrologa, a pověřili místostarostku paní Ivetu Zikmundovou sepsáním žádosti o povolení kácení

 

Zastupitelé projednali:

-         stav dotačního řízení pro stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“ a konstatovali, že obec obdržela podepsanou smlouvu na dotaci za strany Středočeského kraje a čeká na smlouvu z ministerstva zemědělství

-         postup prací v lokalitě  Z2/F „V Ohrádkách“, kde úspěšně proběhla kolaudace inženýrských sítí, dále vzali na vědomí informaci starosty pana Jiřího Buluška, že projednal se zástupcem investora technické zabezpečení dodržování hygienických potřeb na staveništi

-         Žádost pana Miroslava Čapka, Poděbrady o odkoupení pozemkové parcely číslo 44/1 o výměře 3470m2 a stavební parcely číslo 242 o výměře 44m2 , a tuto zamítli

-         Žádost Obce Úmyslovice o příspěvek na provoz MŠ Úmyslovice za děti s platným trvalým pobytem v obci Pátek a uložili starostovi panu Jiřímu Buluškovi prověřit ve spolupráci s ředitelkou MŠ Pátek, zda se jedná o odmítnuté uchazeče o umístění v místní MŠ

-         předběžné návrhy obecní vlajky a rozhodli zveřejnit anketu v Páteckém plátku pro výběr definitivní podoby

 

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:

-         Zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2009, jejíž součástí je zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za toto období

-         Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2009, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje

 

Diskuse:

-         Paní Iveta Zikmundová informovala o chybě vzniklé při tisku Páteckého plátku číslo 4/2009 a o stížnostech obyvatel na parkování vozidel před nemovitostí číslo popisné 160

-         Pan Luboš Vaněk informoval i zcizení dopravního značení vymezujícího cyklostezku

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 24.listopadu  2009 ( 12 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          oznámení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen, schválené zastupitelstvem obce Pátek dne 26.3.2009

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo číslo 013/2007, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností MAVAB Consulting spol.s.r.o., pro zpracování všech podkladů k žádosti o dotaci z prostředků EU pro rok 2010 na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem tohoto dodatku

-         podání žádosti o dotaci z dotačního řízení programu FROM Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce obecního úřadu a knihovny“ a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů spojených s podáním této žádosti

-         podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní kapličky a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů spojených s podáním této žádosti

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10.11.2009 a po doplnění i Rozpočtové opatření číslo 7/2009

-         Mandátní smlouvu číslo 318/2009, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady, na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010 a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         Smlouvu o zprostředkování kulturní akce na zajištění komorního koncertu v místním kostelíčku dne 12.12.2009, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Domovem české hudby o.p.s. Praha, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem, dále rozhodli přispět na tuto akci z rozpočtu  pro rok 2009 částkou 10 000,- Kč

-         Darovací smlouvu číslo 6/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Petrou Fidrmuncovou na knihy v hodnotě 5 040,- Kč a Darovací smlouvu číslo 7/2009 uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a panem Milanem Dostálem na knihy v hodnotě 2 405,- Kč a pověřili paní Ivetu Zikmundovou podpisem těchto smluv

-         záměr nabídnout k pronájmu prostory obecní váhy

 

Zastupitelé projednali:

-          nabídku dotačních titulů z prostředků EU pro rok 2010 a rozhodli podat žádost o dotaci na akci „Modernizace a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“, současně pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem této žádosti, včetně povinných příloh a čestných prohlášení, dále rozhodli spolufinancovat tento projekt z rozpočtu obce ve výši 20% celkových nákladů, a to částkou 3 443 811,- Kč, která bude v případě podpisu smlouvy o poskytnutí dotace vyčleněna na zvláštní účet

-         přípravy na vybudování cyklostezky mezi obcí Pátek a městem Poděbrady, za tímto účelem schválili Smlouvu o výpůjčce na dotčené pozemky ve vlastnictví Obce Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady, dále schválili Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek  a Městem Poděbrady, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu města Poděbrady „Na kole po stopách Matěje Rösslera“, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto smluv

-         průběh prací v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“

-         současný stav prací v lokalitě Z2/D a postup prací na územním plánu obce Pátek

-         Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o poskytnutí dotace na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ ve výši 8 280 000,- Kč na pořízení a podmínky čerpání těchto prostředků a rozhodli podmínky akceptovat a dotaci přijmout, dále projednali možnost kofinancování vlastních zdrojů z prostředků Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a rozhodli podat žádost o dotaci z tohoto fondu ve výši 1 milion Kč a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-         žádost Obce Úmyslovice po příspěvek na provoz MŠ Úmyslovice za děti s platným trvalým pobytek v obci Pátek a na základě předložených podkladů z MŠ Úmyslovice a zjištění v MŠ Pátek rozhodli, přispět celkovou částkou 4 824,- Kč

-         možnost získání finanční podpory z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu a elektronické spisové služby a rozhodli požádat o ni prostřednictvím Města Poděbrady

-         Zápis číslo 3/2009 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO z 29.10.2009, z důvodu zavedení známkového systému svozu komunálních odpadu rozhodli zavést od 1.1.2010 evidenci nádob dle čísle popisných

-         Rostoucí zájem občanů o systém služeb poskytovaných Centrem sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

 

Zasedání zastupitelstva dne 22.prosince  2009 ( 13 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         změnu číslo 2 ÚPO Odřepsy

-         návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2010

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         záměr odkoupit od společnosti REA 2007 s.r.o., Praha 4, pozemky v lokalitě Z2/F „V Ohrádkách“, na nichž se nachází komunikace a pověřili starostu pana Jiřího Buluška uveřejnit tento záměr na úřední desce

-         harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Pátek na I. pololetí roku 2010 na tyto dny: 26. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 25. května a 29. června vždy od 18,30 hodin

-         Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Českému svazu chovatelů v Pátku a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

-         žádost pana Jiřího Vokolka o prodloužení nájmu obecní váhy a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou

-         žádost pana Josefa Hotovce o povolení zpevnění vjezdu před nemovitostí číslo 106

-         žádost obce o bezúplatný převod pozemku pp. číslo 640/4 o výměře 65m2 v k.ú. Pátek u Poděbrad a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem a předáním na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nymburk

-         návrh změny číslo 3 Územního plánu obce Pátek, týkající se možnosti využití pozemků PK číslo 292/1 a 326/2 v k.ú. Pátek u Poděbrad pro výstavbu fotovoltaické elektrárny

 

Zastupitelé projednali:

-          nabídku společnosti REA 2007, s.r.o. Praha 4, k odprodeji stavby komunikace, sítě veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vodovodního a kanalizačního řadu, vybudovaných v lokalitě Z2/F  „V Ohrádkách“ do vlastnictví obce, nabídku akceptovali a schválili kupní smlouvy na odkoupení těchto staveb, uzavřené mezi Obcí Pátek a společností REA 2007 s.r.o., Praha 4, dále schválili kupní smlouvu na prodej zbylých pozemků v této lokalitě jedinému zájemci, společnosti REA 2007 s.r.o., Praha  a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto smluv

-         stav zpracování žádosti o dotaci z prostředků Středočeského Fondu životního prostředí  a zemědělství na kofinancování vlastních zdrojů na výstavbu „Vodovodu Pátek – II. etapa“

-         přípravu inventarizace majetku k 31.12.2009 a pro její provedení schválili toto složení inventarizačních komisí:

Hlavní komise: p. Iveta Zikmundová, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

OÚ: p. Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

Knihovna: p. Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice a KOS: p. Petr Peřina, Stanislav Bukovjan

Mateřská škola Pátek: p. Jindřich Hněvsa, Květoslava Fadrhoncová

-         žádost paní Ing. Kristiny Nowotné o pronájem, popřípadě odkoupení, pole číslo 389/2 a 389/4 v k.ú. Pátek, a tuto zamítli

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 7.12.2009 a návrhy na Rozpočtové opatření číslo 8/2009, Rozpočet na rok 2010 a Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2013 a po doplnění tyto materiály schválili

-         vyjádření k investičnímu záměru výstavby FVE na pozemcích PK číslo 326/2 a 292/1 v k.ú. Pátek a udělilo souhlas k tomuto vyjádření společnosti TCN nová energie s.r.o. k podání žádosti na ČEZ a.s.

-         oznámení MŠ Pátek o uzavření ve dnech 23.12.2009 až 1.1.2010

 

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 26. ledna 2010, 23. února 2010 a 23. března 2010 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 Poplatky -  svoz domovního odpadu rok 2010

 

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek č.1 / 2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt  -  480,- Kč

2) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba     -  500,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeni občané trvale žijící v zahraničí a novorozenci, kteří se v tomto roce narodí. Poplatek je splatný do 1.3.2010.

Z důvodu evidence počtu svozových nádob, každý obdrží potřebný počet známek na popelnice. Svozová firma  nebude vyvážet od 1.3.2010 popelnice, které nebudou mít nálepku.

 

Poplatky – pes

 

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek č. 3 /2007 o místních poplatcích.

Roční poplatek za jednoho psa  - 40,- Kč, za každého dalšího psa  - 60,- Kč.

Poplatek je splatný do 1.3.2009.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Evidence obyvatel

K 1.1.2010 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 571  obyvatel, z toho 291  mužů a 280 žen. V průběhu roku 2009 se do Pátku přistěhovalo 11 občanů, z toho 5 mužů a 6 žen, odstěhovalo se 19 občanů,  z toho 5 mužů a 14 žen.

V průběhu roku 2009 se narodili tito noví občánci: Adam Bulíř, Ondřej Bulušek, Karolína Kindlová    a Jan Matyáš Novotný.

V loňském roce nás navždy opustili  tito spoluobčané: pan Bohumil Fadrhonc, pan František Hájek, paní Josefa Kolářová, paní Milada Langmajerová, paní Antonie Vašatová a pan Jaroslav Zvolský.

 

Místní knihovna

V roce 2009 navštěvovalo pravidelně knihovnu 70 stálých čtenářů, z toho bylo pouze 5 dětí ve věku   do 15ti let. Celkem si vypůjčili 1863 knížek a 53 časopisů. Nakoupeno bylo 129 knížek v hodnotě 23 827,- Kč a darem se získalo 597 knih v hodnotě 20129,- Kč. K 1.1.2010  bylo k dispozici v knihovně 6191 kniha různých žánrů. Půjčování knížek zůstává pro naše občany nadále bezplatné a knihovna v Pátku je otevřena: pondělí 17,00 – 19,00 hodin a čtvrtek 18,00, - 20,00 hodin.

 

Internet pro veřejnost

Přístup na veřejný internet v roce 2010 je v době otevření místní knihovny a v úředních hodinách Obecního úřadu Pátek. Poplatek za provoz internetu je stanoven na 10,- Kč za každých i započatých 15 minut.

 

Vítání občánků

V sobotu 17. října 2009 od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu se konalo tradiční vítání nových občánků obce Pátek. Za sociální výbor přítomné přivítala paní Martina Radoňová. Program zahájily děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Květoslavy Fadrhoncové. Přivítání nových občánků provedl pan Jaroslav Pražák, nové děti byly zapsány do Pamětní knihy obce Pátek a na památku dostaly Knížku pro miminka, dětský hrneček a maminky kytičku.

 Přivítáni byli naši noví spoluobčánci:  Jan Matyáš Novotný, Adam Bulíř a Ondřej Bulušek.

 

Drakiáda

Již tradičně jsme se sešli na 4. ročníku Drakiády, která se konala v neděli 25. října 2009 na fotbalovém hřišti. Za slunečného počasí se sešlo 53 dětí s draky. Odpoledne bylo zahájeno přehlídkou draků, kdy děti obdržely povolenku na pouštění draků a balíček sladkostí. Následovalo pouštění draků za pomoci přítomných dospělých. 

 

Divadelní představení

Ve čtvrtek 26. listopadu jsme navštívili Divadlo Na Kovárně, kde jsme zhlédli divadelní představení „ S Pydlou v zádech“. Legendární inscenaci s Josefem Dvořákem a Markétou Hrubešovou zahrála Divadelní společnost Josefa Dvořáka. 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Třetím rokem jsme vpodvečer první adventní neděle 29. listopadu 2009 společně s dětmi s místní mateřské školy rozsvítili na návsi vánoční strom. Starosta pan Jiří Bulušek všem zahájil večer krátkým proslovem, společně s dětmi pak odpočítal rozsvícení vánočně nazdobeného stromu. Děti z mateřské školy pod vedením paní Květoslavy Fadrhoncové zazpívaly několik vánočních písní.

 

 

 

Mikulášská besídka

V sobotu 5. prosince od 15 hodin se sešly děti v sále hostince na návsi na Mikulášskou besídku. Přišlo 63 dětí, které si nejdříve zasoutěžily a zatancovaly. Pak již dorazili čerti s Mikulášek a andělem, kteří dětem za odměnu rozdali balíčky sladkostí. Některé se i s nimi na památku nechaly vyfotografovat.

 

Slavnostní koncert

Varhanní koncert u příležitosti 80. let od úmrtí varhaníka a houslisty Roberta Volánka se konalo v sobotu 12. prosince od 17 hodin v místním kostelíčku. Koncert zajistil Domov české hudby pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Na housle zahrál pan Roman Patočka, laureát soutěže Pražské jaro, za varhanního doprovodu slečny Kateřiny Málkové.

Robert Volánek

Narodil se 3. června 1851 v Pátku a zemřel 26. října 1929 v Praze. Pocházel z hudebnické rodiny. Jeho bratr byl světoznámý kontrabasista v Polsku. Robert Volánek odešel v 17 letech do Vídně, kde    se vedle řemesla učil i hře na varhany na vídeňském ústavu Cecilského spolku. Roku 1877 byl jmenován varhaníkem českých bohoslužeb. Byl také soukromým žákem dirigování u Prof. Forchgotta-Tovačovského, známého skladatele a průkopníka slovanské myšlenky v hudbě. Robert Volánek řadu let vedl vynikající sbor Slavoj a Lumír. Roku 1892 založil zpěvácký spolek „Tovačovský“ a 4 roky vedl symfonický orchestr v Luhačovicích. Vedle hry na varhany byl i zručným houslistou a hrál v kvartetu. Je autorem několika drobnějších skladeb a úprav, zejména pro dechové orchestry. Jeho syn František se věnoval rovněž hudbě a byl hudebním skladatelem. V osobnosti Roberta Volánka můžeme vidět nejen nadaného varhaníka, ale i oddaného vlastence.

 

Poslední leč

V sobotu 12. Prosince se večer v hostinci na návsi pořádal Myslivecký svaz Pátek taneční zábavu Poslední leč“. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola, která byla o půlnoci vylosována. K tanci a poslechu zahrála skupina Grand Jana Hlouška.

 

Vánoční zpěvy

Na Štědrý večer jsme se opět sešli ve 22 hodin v místním kostelíčku. Slavnostní večer zahájila úvodním slovem paní Květoslava Fadrhoncová. Skladbu Adeste fideles zazpívala Laďka Šindelková, pak jsme vyslechli vánoční písně v podání našich dobrovolnic: Martiny Radoňové, Moniky Kadlecové, Květoslavy Fadrhoncové, Barbory Škaloudové a Míši Linhartové. Hudební doprovod  na dechové nástroje zajistili  : Miroslav Škaloud, Milan Radoň, Jan Čech, Jaroslav Šťastný, Míla Šturma               

 

Anketa občanů – VLAJKA OBCE PÁTEK

             

Prosíme spoluobčany, aby se zapojili do hlasování o podobě vlajky obce Pátek. Návrhy vytvořil heraldik pan Velebný – www.velebny.cz. Při zpracování vycházel ze schváleného znaku obce Pátek.

Hlasy můžete posílat také mailem na adresu: starosta@obecpatek.cz

Hlasování bude ukončeno v úterý 23. února 2010 ve 12 hodin.

Vaše názory budou brány jako poradní při rozhodování Zastupitelstva obce Pátek.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovací lístek – Vlajka obce Pátek

 

Za číslo popisné……………… hlasuji pro návrh:      A         B        C

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

TJ Pátek

Fotbalisté TJ Pátek

Výsledky po ukončené podzimní části ročníku 2009 / 2010 :

Družstvo A dospělých skončilo v  Okresním přeboru Nymburk na 11. místě s 8 body,

 13:3:2, skóre 22:27

Družstvo B dospělých skončilo ve 4. třídě skupiny C Nymburk na 9. místě s 5 body,

11:2:4, skóre 20:23

Dorost Pátek skončil v Okresním přeboru SD skupiny A Nymburk na 8. místě s 6 body,

 7:0:1, skóre 5:54

Žáci Pátek skončili ve 3. třídě starší žáci skupiny B Nymburk na 4. místě s 13 body, 4:1:3, skóre 26:10

 

 Hokejisté HC Pátek

Poděbradský pohár  - hokejová sezóna 2008 / 2009  - výsledky po 15. kole:

1. HC Mochov -   10:0:2, skóre 101:27, 30 bodů

2. HC Tsunami -  10:0:2, skóre 82:35, 30 bodů

3. HC Kopos Kolín -  9:0:4, skóre 129:43, 27 bodů

4. HC Pátek - 9:0:3, skóre 100:52, 27 bodů

5. SL Poděbrady - 5:2:6, skóre 95:69, 17 bodů

6. TJ Český Brod - 4:3:6, skóre 69:88, 15 bodů

7. HC Brkouni - 4:1:9, skóre 68:138, 13 bodů

8. HC Pečky - 3:1:10, skóre 54:120, 10 bodů

9. HC Hoštice - 2:1:9, skóre 39:118, 7 bodů

10. HC Buldoci -  2:0:10, skóre 58:128, 6 bodů

 

 Následující zápasy:

Neděle 14.2. od 10 hodin – HC Hoštice: HC Pátek

Neděle 21.2. od 17,45 hodin – HC Pátek: HC Buldoci


 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v lednu  2010. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.