P Á T E C K Ý    P L Á T E K

1 / 2007

 

 

Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.

Nechce-li severák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

( pranostiky )

 

 

Leden

Čtvrti měsíce – Úplněk 3.ledna v 14,57 hodin, Poslední čtvrť 11. ledna v 13,44 hodin, Novoluní 19. ledna v 5,01 hodin, První čtvrť 26. ledna v 0,01 hodin.

V lednu přibývá dne o 1 hodinu a 10 minut a noci ubývá.

Příroda – den se prodlužuje a přibývá světlo, noc je ale stále dlouhá 14 hodin. Ještě to není vidět, ale příroda se probouzí, koncem měsíce rostliny začínají nabírat vodu.

Vhodné dny k zalévání – 3.a 4. ledna, 13. a 14. ledna, 22. a 23. ledna, 30. a 31. ledna.

Leden  - Slované povětšinou dávali měsícům jména podle opakujících se dějů v přírodě nebo podle stavu vegetace. Český název leden je odvozen od děje, který se každoročně opakoval v tuto dobu, byla zima a byly ledy – proto měsíc ledný. Latinský Januarius ( anglicky January ) je po římském bohu Janus, ochránci bran, dveří a vchodů. Janus je zobrazen dvěma tvářemi, jedna se dívá  do minulosti a druhá do budoucnosti.

 

Únor

Čtvrti měsíce – Úplněk 2. února v 6,45 hodin, Poslední čtvrť 10. února v 10,51 hodin,

Novoluní 17. února v 17,14 hodin, První čtvrť 24. února v 8,55 hodin.

V únoru přibývá dne o 1 hodinu a 38 minut a noci ubývá.

Příroda – den se prodlužuje, noc ale stále vítězí, příroda se probouzí, sníh taje, míza ve stromech začíná stoupat vzhůru.

Vhodné dny pro zalévání – 1. února, 9. až 11. února, 18. a 19. února, 27. a 28. února.

Únor – český název únor existuje jenom v češtině a je patrně odvozen od děje, který se každoročně opakoval v tomto období, kdy pukaly, lámaly se a nořily ledy – tedy měsíc noření.Latinský Februarius ( anglicky February ) je odvozený od latinského slova februa – očista. Byl spojen s obřadem očisty, jenž se každoročně konal 15. února. Měsíc byl zasvěcen bohu podzemí Februovi.

 

Březen

Čtvrti měsíce – Úplněk 4. března v 0,17 hodin, Poslední čtvrť 12. března v 4,54 hodin,

Novoluní 19. března v 3,42 hodin, První čtvrť 25. března v 20,16 hodin

V březnu přibývá dne o 1 hodinu a 57 minut, noci ubývá.

Příroda – den se prodlužuje, až dochází k rovnováze, rostliny se projevují energií, vyrážejí ze země a nic jim nedokáže stát v cestě. Boj o vodu, sluneční světlo a výživu z půdy cítíme ve  vzduchu. Příroda se probouzí všude kolem nás.

Vhodné dny pro zalévání – 8. až 10. března, 18. a 19. března, 26. a 27. března.

Březen – název březen může pocházet od slova březí, znamenajícího, že v ten čas bývá drobný dobytek ( zejména ovce a kozy ) březí, aby později rodil mláďata. Jiný výklad je odvozen od rašení bříz, které dávají mízu k pití – tedy měsíc bříz. Latinsky Martius ( anglicky March ) na počest boha války Marta. Byla to doba, kdy se obnovovala vojenská kampaň, která byla přerušena zimou.

 

čerpáno z kalendáře

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí roku 2006

 

 

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31. října 2006  :

 

*      zasedání zahájil p. Jaroslav Pražák, seznámil přítomné s výsledky voleb do Obecního zastupitelstva v Pátku, ze kterého vyplynulo, že všichni přítomní obecního zastupitelstva ( p. Jiří Bulušek, p. Jindřich Hněvsa, p. Marcela Miarková, p. Petr Peřina, p. Jaroslav Pražák, p. Luboš Vaněk, p. Iveta Zikmundová ) byli řádně zvoleni a mohou tedy přistoupit ke složení slibu

*      zapisovatelka p. Alena Leinweberová přečetla text slibu a členové obecního zastupitelstva složili slib pronesením slova „ slibuji “ do rukou předsedajícího, složení slibu všichni stvrdili svým podpisem

*      zapisovatelem byla zvolena p. Alena Leinweberová

*      ověřovateli zápisu byly zvoleny p. Marcela Miarková a p. Iveta Zikmundová 

*      jednomyslně byl schválen návrh na volbu nového starosty veřejným hlasováním

*      do funkce starosty byl zvolen zástupce vítězné volební strany „ Občanská demokratická      strana “ p. Jiří Bulušek

*      do funkce místostarosty obce byla zvolena p. Iveta Zikmundová za volební stranu „ Sdružení nezávislých kandidátů – SPORT 365 “

*      zastupitelé schválili dosavadní Jednací řád obecního zastupitelstva v Pátku po doplnění bodu číslo 19 o větu „ Všech organizací a sdružení fungujících v obci Pátek “

*      byl schválen harmonogram zasedání obecního zastupitelstva na rok 2006 :

14. listopadu 2006 od 18,30 hodin

12. prosince 2006 od 18,30 hodin

 

Diskuse :

*      pan Jaroslav Bulušek stručně zhodnotil činnost obecního zastupitelstva v minulém volebním období, informoval o právě probíhající rekonstrukci rybníku „ Skála “

     a informoval o některých plánových akcích v příštím roce

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  14. listopadu  2006 ( 11  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé navrhli a  schválili :

*      p. Jiřího Buluška, p. Alena Leinweberovou a p. Ivetu Zikmundovou jako osoby oprávněné k příjmu zásilek

*      p. Alenu Leinweberovou jako osobu oprávněnou k finančním operacím spojeným se zadáváním faktur a plateb

*      p. Jiřího Buluška, p. Ivetu Zikmundovou a p. Jaroslava Pražáka jako osoby oprávněné k finančním operacím, včetně podpisového práva v bance

*      zastupitelé projednali přípravu inventarizace majetku k 31.12.2006 a schválili toto složení inventarizačních komisí :

Hlavní komise – p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová, p. Marcela Miarková, a p. Alena Leinweberová

Knihovna – p. Luboš Vaněk a  p. Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice a KOS – p. Jaroslav Pražák a  p. Stanislav Bukovjan

Obecní úřad – p. Alena Leinweberová, p. Jindřich Hněvsa a  p. Petr Peřina

*      zastupitelstvo  navrhlo a zvolilo výbory, jejich předsedy v tomto složení :

Kontrolní výbor – předseda p. Marcela Miarková

Finanční výbor – předseda p. Jindřich Hněvsa

Výbor pro životní prostředí – předseda p. Luboš Vaněk

 

Výbor pro rozvoj obce –  přesunuto na příští  zastupitelstvo

Sociální výbor – předseda p. Jaroslav Pražák

*       zastupitelstvo navrhlo a zvolilo složení výborů v tomto složení :

Kontrolní výbor – p. Blanka Volejníková a p. Dagmar Vančurová

Finanční výbor – p. Zdeněk Miarka a p. Jaroslav Bulušek

Výbor pro životní prostředí – přesunuto na příští zastupitelstvo

Výbor pro rozvoj obce – přesunuto na příští zastupitelstvo

Sociální výbor – přesunuto na příští zastupitelstvo

*      zastupitelé jmenovali a schválili :

oddávající – starosta p. Jiří Bulušek a místostarosta p. Iveta Zikmundová

oddávající místnost – zasedací místnost OÚ Pátek

*      jako náhradní ověřovatel zápisu byl schválen p. Jaroslav Pražák

*      byl stanoven a schválen limit pokladny v částce 50 000,- Kč

*      zastupitelstvo obce projednalo a schválilo použití osobního automobilu, hromadné i místní, vlakové i autobusové dopravy k pracovním cestám starosty, místostarosty, případně jimi pověřených osob

*      byla schválena Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007 mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady, starosta byl pověřen jejím podpisem

*      byla projednána Smlouva o provádění technické podpory mezi Obcí Pátek a spol. TRIADA, spol.s.r.o., Praha 9 a bylo rozhodnuto uzavřít tuto smlouvu na dobu neurčitou

*      zastupitelé schválili možnost zajištění hromadné projektové dokumentace na přípojky vodovodu pro občany za zvýhodněných podmínek, dle zjištění skutečného zájmu občanů

*      žádost o navýšení ceny související s vybudováním pravostranného chodníku podél silnice III / 32916 v Obci Pátek byla odložena z důvodu nedodání podkladů

*      zastupitelstvo obce projednalo a schválilo funkci starosty Obce Pátek jako uvolněnou

 

Různé :

*      zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání, které se uskutečnilo10.11.2006  na OÚ Pátek  ve věci výstavby „ Vodovod Pátek I. etapa “ , kde byla stanovena komise ve složení : p. Jiří Bulušek, p. Ing. Jindřich Vondra a p. Ing. Pavel Haberle

*      starosta p. Jiří Bulušek seznámil přítomné s návrhem parcel a komunikací v lokalitě Pátek V ohrádkách

*      byla schválena nabídka Diakonie Broumov na spoluúčast při pořádání humanitární sbírky ošacení v obci Pátek, akce se uskuteční v sobotu 25.11.2006 od 9,00 hodin do 11,00 hodin v budově KOS v bývalé prodejně, případná finanční podpora byla zamítnuta z důvodu obtížné kontroly použitých finančních prostředků

*      starosta p. Jiří Bulušek dále informoval o nových sazebnících firmy EKO-KOM a o nových sazbách základních odměn za zajištění využití odpadů

*      zastupitelstvo projednalo a zamítlo Smlouvu o poskytování sociálních a zdravotních služeb Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

*      bylo schváleno přeúčtování peněz, poskytnutých občany na tlakovou kanalizaci, ze stavebního spoření na účet Raiffeisen stavební spořitelny

*      zastupitelé projednali a schválili možnost pronajmutí objektu KOS

*      starosta informoval o možnosti zhotovení znaku a praporu Obce Pátek

 

Diskuse :

*      p. Jindřich Hněvsa podal návrh na zpevnění vjezdu na místní hřbitov

*      p. Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na možnost zavedení plynu v Obci Pátek

*      bylo jednáno o neustálém volném pobíhání psů na hřišti

 

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. prosince 2006 ( 12  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé projednali Protokol č. 936 / 06 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, provedené dne 15.11.2006, kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

*      zastupitelstvo obce navrhlo a schválilo výbory, jejich předsedy a členy v tomto složení :

Výbor pro rozvoj obce – předseda p. Petr Peřina

Výbor pro životní prostředí – členové – p. Jana Doskočilová a p. Tomáš Pražák

Výbor pro rozvoj obce – členové – p. Ing. Jiří Janeba a p. Roman Martinec

Sociální výbor – členové – p. Monika Kadlecová a p. Martina Radoňová

*      cena projektu na vodovodní přípojky pro občany Pátku byla schválena ve stejné výši jako pro Obec Pátek

*      byla projednána Žádost o doplatek víceprací na výstavbě pravostranného chodníku v Obci Pátek od firmy ECC a.s. Praha 4, z původní ceny doplatku  58.460,- Kč s DPH bylo schváleno doplatit 60 % , tj. 35.076,- Kč s DPH

*      byla zamítnuta Žádost o přidělení dotace ve výši 10.000,- Kč MŠ Pátek na nákup dárků, z důvodu již vyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu pro rok 2006

*      zastupitelé projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 4 a Rozpočet Obce Pátek pro rok 2007

*      termín mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Pátek byl schválen na den 28.12.2006 od 18,30 hodin

 

Různé :

*      zastupitelé schválili Smlouvu č. 1039 o odvozu tuhého domovního  a komunálního odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení na skládku Radim, zajištěnou provozovatele Obec Radim    a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

*      zastupitelstvo projednalo Žádost p. Petra Svobody o pronájem haly číslo 4 objektu KOS a rozhodlo uzavřít smlouvu mezi p. Petrem Svobodou, Pátek 160 a Obcí Pátek za následujících podmínek : smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 30ti denní výpovědní lhůtou, stanovená výše nájemného činí 2.000,- Kč měsíčně, placeno čtvrtletně vždy do 15-ti dnů prvního měsíce čtvrtletí, výše penále za nedodržení smluvních podmínek činí 10.000,- Kč

*      starosta p. Jiří Bulušek informoval o jednání na MěÚ Poděbrady, odboru dopravy dne 7.12.2006 s tímto výsledkem : jízdní řády zůstávají prozatím beze změny, jednání budou v příštím roce pokračovat

*      zastupitelé projednali Zápis z jednání shromáždění zástupců Mikroregionu Poděbradské Polabí, konaného dne 28.11.2006 a Rozpočet na rok 2007 tohoto svazku a schválili výši dotace od členských obcí, která činí 2,- Kč na občana obce

*      zastupitelé projednali Rozpočet svazku Cidlina na rok 2007 a schválili výši dotace od členských obcí, která činí 10,- Kč na občana obce

*      byla schválena Žádost o umístění informační cedule o činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy před nemovitostí p. Luboše Vaňka, Pátek 56

*      zastupitelé byli informováni o projednání stížnosti dne 5.12. 2006 na volně pobíhajícího psa p. Žanety Paumerové

*      starosta p. Jiří Bulušek informoval o zpevnění příjezdové cesty na místním hřbitově

*      byl schválen Harmonogram veřejného zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2007

*      zastupitelstvo bylo informováno o brzké výměně dopravního značení v Obci Pátek v souladu s vyhláškou č. 30 / 2001 Sb. a doplnění dopravního značení u rybářské chaty

 

Diskuse :

*      p. Luboš Vaněk podal dotaz na stromy vytěžené a neodklizené v oblasti „ Ve vršálích “ a firmu LESS FOREST s.r.o, která těžbu provedla

*      starosta p. Jiří Bulušek informoval o možnosti pořádání „ Vánočních zpěvů “v místním kostele

*      p.Jaroslav Pražák informoval o činnosti sociálního výboru v roce 2007 a některých plánovaných akcích ( vítání nových občánků, maškarní karneval )

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce v Pátku dne 28. prosince 2006 ( 13 / 2006 )

 

*      zastupitelé projednali a schválili  Rozpočtové opatření číslo 5

*      bylo projednáno vyúčtování Mikulášské besídky ze dne 2.12.2006 a bylo rozhodnuto doplatit daň. uznatelné náklady ve výši 2.988,- Kč z rozpočtu Obce Pátek

*      zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Strom Praha a.s. a rozhodlo o koupi komunálního traktoru John Deere JD X700 v celkové ceně 421.402,- Kč

 

Různé :

*      zastupitelstvo bere na vědomí informace firmy EKO-KOM a.s. Praha 4, týkající se změny bonusové složky odměn a vyhlášení garančního režimu pro sběr, úpravu a zpracování nápojových kartonů

*      starosta p. Jiří Bulušek informoval o ceně vodného a stočného pro rok 2007, které vyhlásilo představenstvo spol. Vodovody a kanalizace Nymburk .a.s

*      bylo schváleno Oznámení o uzavření MŠ Pátek ve dnech 21.12.2006 až 1.1.2007

*      zastupitelé schválili změnu ve Smlouvě o pronájmu haly č. 4 s p. Petrem Svobodou, původně placeno čtvrtletně, nově nájemné placeno v měsíčních splátkách

*      byl projednán a schválen Dodatek č. 1 / 2007 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství mezi Obcí Pátek a společností NYKOS a.s. Ždánice, starosta byl pověřen podpisem tohoto dodatku

*      zastupitelé projednali náklady na „ Vánoční zpěvy“, které se konaly 24.12.2006 a rozhodli uhradit tyto náklady z rozpočtu Obce Pátek

*      byly projednány Žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, na udělení licence na tyto autobusové linky : 270026 Městec Králové – Opočnice – Poděbrady,

270034 Poděbrady – Dymokury – Chotěšice / Městec Králové,

270033 Poděbrady – Úmyslovice – Dymokury – Chotěšice,

270036 Poděbrady – Žehuň – Hradčany ,

zastupitelstvo rozhodlo, že nemá k udělení licencí na tyto spoje námitek

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku dne 23. ledna 2007, 27. února 2007 a  20. března 2007 vždy od 18,30 hodin.

 Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea.

 

Začátkem roku 2007  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Paní Alena Kasáková, Pátek 177

Paní Vlasta Zouzalíková, Pátek 177

Paní Marie Ohrazdová, Pátek 43

Pan Jiří Janoch, Pátek 183

Paní Marta Semerádová, Pátek 186

Pan Václav Svoboda, Pátek 82

Pan Ladislav Martinec, Pátek 46

Pan Bohuslav Miškovský, Pátek 17

Pan Vratislav Müller, Pátek 10

Paní Jiřina Šmahelová, Pátek 113  

Pan František Hájek, Pátek 75

Paní Eva Kolovratníková, Pátek 154

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

Volby 2006 do zastupitelstev obcí

Volby do obecního zastupitelstva se konaly v pátek 20. října 2006 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8 hodin do 14 hodin. Do zastupitelstva bylo zvoleno  7 zastupitelů.

Celkem bylo 447 zapsáno voličů, voleb se účastnilo 291 voličů, odevzdali 290 obálek s platnými hlasy.

Číslo 1 – Sdružení nezávislých kandidátů – „ Sport 365 “

Iveta Zikmundová – 131 hlas, Jindřich Hněvsa – 148 hlasů, Miroslav Kadlec – 89 hlasů, Jiří Vaněk – 36 hlasů, Pavel Zvolský – 53 hlasů, Miloš Vančura – 51 hlas, Jiří Kohoutek – 32 hlasy

Číslo 2 – Sdružení nezávislých MO ČRS

Petr Peřina – 65 hlasů, Jiří Geissler – 47 hlasů, Ivan Herčík – 51 hlas, Jindřich Týma – 35 hlasů, Josef Stiska – 35 hlasů, Milan Sobota – 42 hlasy, Jindřich Hofman – 29 hlasů

Číslo 3 – Nezávislí „3“

Vlastimil Fadrhonc  - 44 hlasy, Ing. Jiří Janoch – 47 hlasů, Milan Volejník st. – 23 hlasy, Ing. Jana Janochová – 31 hlas , Milan Volejník ml. – 23 hlasů, Luboš Vaněk – 119 hlasů, Ivanka Fadrhoncová – 42 hlasy, Vratislav Müller – 8 hlasů

Číslo 4 – Občanská demokratická strana

Jiří Bulušek – 99 hlasů, , Ing. Jiří Janeba – 108 hlasů, Iveta Procházková – 67 hlasů, Jaroslav Pražák – 169 hlasů, Bohuslav Kroupa – 88 hlasů, Adam Martinec – 70 hlasů,Marcela Miarková – 143 hlasy

 

Zvolení zástupci zastupitelstva :

Volební strana č.1 – 2 zastupitelé – Jindřich Hněvsa, Iveta Zikmundová

Volební strana č. 2 – 1 zastupitel – Petr Peřina

Volební strana č. 3 – 1 zastupitel – Luboš Vaněk

Volební strana č. 4 – 3 zastupitelé – Jaroslav Pražák, Marcela Miarková, Jiří Bulušek

 

Pořadí náhradníků :

Volební strana č. 1 – Miroslav Kadlec, Jiří Vaněk, Pavel Zvolský, Miloš Vančura, Jiří Kohoutek

Volební strana č.2 – Ivan Herčík, Jiří Geissler, Jindřich Týma, Josef Stiska, Milan Sobota, Jindřich Hofman

Volební strana č. 3 – Ing. Jiří Janoch, Vlastimil Fadrhonc, Milan Volejník st., Ing. Jana Janochová, Milan Volejník ml., Ivanka  Fadrhoncová, Vratislav Müller

Volební strana č. 4 – Ing. Jiří Janeba, Iveta Procházková, Bohuslav Kroupa, Adam Martinec

 

Diakonie Broumov

Obec Pátek zajistila pro Diakonii Broumov ve své obci humanitární sbírku. Jednalo se o sběr ošacení, který se uskutečnil v sobotu 25.11.2006 od 9 hodin do 11 hodin v bývalé prodejně v objektu budovy KOS. Spoluobčané ve velké míře využili této  možnosti. Všechno ošacení si zástupci Diakonie Broumov v pondělí 27.11.2006 odvezli na své sběrné místo, kde veškerou humanitární sbírku třídí, rozdělují a nepoužitelné oblečení ekologicky likvidují.

 

Možná přijde i … Mikuláš

V sobotu 2.12.2006 od 15 hodin se konala v místním hostinci dětská diskotéka a množstvím soutěží pro děti. Akce se zúčastnilo 54 dětí se svými rodiči. Děti tancovaly na známé písničky z pohádek, soutěžily o sladké odměny. Před 17 hodinou dorazil Mikuláš s andělem a třemi čerty. Děti byly vyvolávány před „ soud “ čertů, odvážnější jim řekli básničku a každý obdržel od Mikuláše a anděla balíček sladkostí. Z čertů šel strach a dokonce byly pokusy o únos dvou nezbedníků. Na závěr si děti ještě zatancovaly. Celým odpolednem organizovala dětem program paní Martina Radoňová za vydatné pomoci paní Moniky Kadlecové a paní Jany Němcové.

 

Při návratu domů si všichni prohlédli svítící vánoční strom na návsi u autobusové zastávky, který byl právě tuto  sobotu poprvé rozsvícen.  

 

 Vánoční zpěvy

Poprvé v tomto roce proběhly 24.12.2006 večer od 22 hodin v místním kostelíčku amatérské vánoční zpěvy, které zorganizoval pan Jiří Bulušek s panem Miroslavem Škaloudem. Hrálo šest hudebníků na dechové nástroje a zpívaly čtyři amatérské zpěvačky. Během více než půl hodiny zahráli a zazpívali desítku vánočních písní. V kostelíčku se sešlo mnoho občanů obce všech věkových kategorií,  kteří  zakončili Štědrý den společným setkáním.

 

Místní knihovna

V průběhu roku 2006 navštěvovalo knihovnu v Pátku 62 pravidelných čtenářů, z toho bylo 9 dětí do 15 ti let. Celkem si čtenáři vypůjčili 2 271 knížek, nejvíce bylo beletrie  - 1 823 titulů, naučných knih bylo půjčeno 269 a ostatní byla literatura dětská. Nakoupeno bylo celkem 82 knížek v částce 13 156,- Kč  a darem přibylo 32 knih v hodnotě 1 507,- Kč. 

Celkem bylo k 31.12.2006 k dispozici čtenářům 4 873 titulů všech žánrů. Nadále zůstává půjčování knížek bezplatné.

Knihovna je otevřena v roce 2007 :

Pondělí – od 17,00 do 19,00 hodin

Čtvrtek – od 18,00 do 20,00 hodin

 

Internet

Během roku 2007 bude internet pro veřejnost v provozu v době otevření knihovny a v době úředních hodin na OÚ Pátek.

Poplatek za internet zůstává 10,- Kč za každých i započatých 15 minut provozu.

 

Poplatky – popelnice

I v roce 2007 zůstává poplatek v částce 360,- Kč za svoz komunálního odpadu pro občany trvale žijící v obci Pátek. Termín splatnosti je do 15. dubna 2007, nebo je možno tuto částku rozložit do dvou splátek, druhá je pak splatná do 15. října 2007. Chalupáři mají povinnost v roce 2007 platit 474,- Kč. Novorozenci, kteří se v tomto roce narodí, jsou od poplatku osvobozeni.

Osoby podnikající v naší obci ( podnikatel, živnostník ) mají povinnost uzavřít s Obcí Pátek Smlouvu o využití systému  pro nakládání s odpady, dle které  je splatnost do 28.2.2007, sazba za odvoz jedné popelnice byla  stanovena  na 2047,- Kč za rok.

Každému, kdo  nesplní poplatkovou povinnost určenou v obecně závazné vyhlášce obce,bude dlužný poplatek vyměřen do 3 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

Svoz komunálního odpadu je každý týden. Na OÚ Pátek lze také koupit novou popelnici, kovovou  za 880,- Kč a plastovou za 583,- Kč.

 

Poplatky – pes

Také poplatky za psa zůstávají i v tomto roce ve stejné výši -  tedy 40,- Kč ročně za jednoho psa, za každého dalšího 60,- Kč.

 

Poplatek – za pronájem hrobového místa

Poplatek za jednohrob je 80,- Kč, za dvojhrob je 160,- Kč a za urnové místo je 40,- Kč. Tyto ceny jsou za pronájem na dobu 10 let.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek.  

 

Evidence obyvatel

K 31.12.2006 bylo v obci Pátek  561 obyvatel, z toho bylo 286 mužů a 275 žen. V průběhu roku 2006 se odstěhovalo 5 občanů – 2 muži a 3 ženy, přistěhovalo se 17 občanů – 9 mužů a 8 žen. Navždy nás opustili : p. Olga Fajmanová, p. Jaroslav Bürger  a p. Bohumil Serbus.

Během roku se narodili tito noví občánci : Iva Herčíková, Iveta Limbergová, Vojtěch Soukup, Natálie Tkadlecová, Karolína Vokounová, Zuzana Doskočilová, Karolína Kačírková, Jakub Janeba  a Beáta Javůrková.

 

Prázdniny

Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února 2007.

Jarní prázdniny jsou od 19. února 2007 do 23. února 2007.

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 5. dubna 2007 a v pátek 6. dubna 2007.

 

Dětský karneval

Během  března 2007 bude uspořádán pro naše děti – maškarní karneval. Bližší informace budou vyhlášeny rozhlasem a zveřejněny na vývěsných plochách v Pátku.

 

Výstaviště Lysá nad Labem

8.2. – 11.2. ŘEMESLA – SKLO 2007

( 13. národní výstava nářadí pro zpracování skla, kovů a ostatních materiálů )

8.2. – 11.2. LIGNA BOHEMIA 2007

( 4. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl )

1.3. – 4.3. STAVITEL 2007

( 13. národní výstava stavebních materiálů a technologií )

1.3. – 4.3. REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2007

( 7. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky )

21.3. -  25.3.  ZEMĚDĚLEC 2007

( 26. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků )

21.3. – 25.3. JARO S KOŇMI 2007

( 8. výstava koní a všeho co k nim patří )

12.4. – 15.4. ELEGANCE 2007

( 12. výstava módy, koženého zboží a doplňků )

12.4. – 15.4.  DOVOLENÁ A VOLNÝ ČAS 2007

( výstava využití volného času, dovolené, sportu, zdraví a životního stylu )

 

Skanzen Kouřim .

 

Polabské  muzeum Poděbrady

1.12.2006 – 31.3.2007  - 130 let poděbradského skla

1.12.2006 – 28.2.2007 – Kateřina Skořepová – ANDĚLÉ

Prodlouženo do 11.2.2007 – Chanuka a Vánoce

21.3.2007 – 13.5.2007 – Jaro na vsi ( tradiční velikonoční výstava )

 

 Vlastivědné muzeum Nymburk.

12.12.2006 – 4.3.2007 – Nový svět na starých mapách 

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek.

 

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

www.obecpatek.cz

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2007. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.  Neprodejné.