P Á T E C K Ý    P L Á T E K

4 / 2006

Významné dny v Evropě a ve světě.

 

1. října – Mezinárodní den hudby ( slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady roku 1974 )

            -  Mezinárodní den seniorů ( slaví se od roku 1991 z rozhodnutí VS OSN )

            - Světový den vegetariánů ( ustanoven Severoamerickou vegetariánskou společností  1977 )

2. října – Světový den hospodářských zvířat

4. října – Mezinárodní den zvířat  ( slaví se na svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat )

5. října – Mezinárodní den učitelů ( vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO )

8. října – Mezinárodní den boje proti popáleninám    

9. října – Světový den pošty ( výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874 )

10. října – Světový den duševního zdraví ( vyhlášen Světovou federací duševního zdraví )

               - Světový den zraku (  je vyhlašován od roku 1999 )

14. října – Mezinárodní den normalizace ( výročí založení   v roce 1946 )

15. října – Den bílé hole ( vyhlášen v USA v roce 1964 prezidentem L.B.Johnsonem )

6. října – Světový den výživy (  založení Organizace SN pro výživu a zemědělství roku 1945 )

17. října – Mezinárodní den za vymýcení bídy ( vyhlášen VS OSN v roce 1992 )

24. října – Den organizace spojených národů ( výročí vstupu Charty OSN v platnost v roce 1945 )

               - Světový den informací o rozvoji ( slaví se z rozhodnutí VS OSN roku 1972 )

               - Začíná Týden akcí  za odzbrojení ( Od roku 1978 z rozhodnutí VS OSN )

31. října – Světový  den spoření  

1. listopadu – Svátek všech svatých (  Katolická církev )

2. listopadu – Památka zesnulých ( Katolická církev )

7. listopadu – Africký den informací ( rozhodnutí Organizace africké jednoty od roku 1977 )

11. listopadu – Mezinárodní týden vědy a míru ( vyhlášen VS OSN v roce 1988 )

13. listopadu – Mezinárodní den nevidomých ( výročí narození V.Haüyeho v roce 1745) 

14. listopadu – Světový den diabetu ( výročí narození objevitele inzulinu F. Bantova v roce 1891)

15. listopadu – Den vězněných spisovatelů ( vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu  1993 )

16. listopadu – Mezinárodní den tolerance ( přijat VS OSN 12. prosince 1996 )

17. listopadu – Mezinárodní den studentstva ( výročí perzekuce českých studentů  v roce 1939 )

19. listopadu – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

20. listopadu – Světový den dětí ( slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte VS OSN )

21. listopadu – Světový den pozdravů ( poprvé se slavil v roce 1973 )

                      - Světový den televize ( přijat VS OSN 1996 na počest 1. Světového televizního fóra )

25. listopadu – Světový den proti násilí na ženách  ( vyhlášen konfederací OSN 1993 )

29. listopadu – Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem ( od roku 1978 )

1. prosince – Světový den boje proti AIDS ( slaví se od roku 1988 )

2. prosince – Mezinárodní den za vymýcení otroctví ( schváleno VS OSN 1949 )

3. prosince – Světový den zdravotně postižených ( slaví se od roku 1993 z rozhodnutí VS OSN )

5. prosince – Mezinárodní den dobrovolníků ( slaví se od roku 1986 z rozhodnutí VS OSN  )

7. prosince – Mezinárodní den civilního letectví ( slaví  se od roku 1994, 50.výročí založení ICAO )

8. prosince – Arabský den boje za odstranění negramotnosti

10. prosince – Slavnostní předání Nobelových cen ( výroční den úmrtí zakladatele  A. Nobela )

                     - Den lidských práv ( výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv VS OSN 1948)

11. prosince – Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky

29. prosince – Mezinárodní den biologické různorodosti ( vyhlášen v roce 1994 ) 

22. prosince – Zimní slunovrat   ( Slunce vstupuje do Kozoroha, začátek astronomické zimy    )

čerpáno z kalendáře

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí roku 2006.

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. července  2006 ( 8  / 2006 ) :

 

*      zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 2 / 2006

*      zastupitelé stanovili pro volby do obecního zastupitelstva v letošním roce počet členů Obecního zastupitelstva na 7  členů

*      byla projednána žádost p. Lubora a Marty Stejskalových o prodeji pozemku č. 295 v k.ú. Pátek o výměře 39.820 m2  a bylo rozhodnuto neprovádět před koncem volebního období majetkové změny a tuto žádost postoupit nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu

*      bylo projednáno hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2006

*      zastupitelstvo projednalo návrh změny č. 1 územního plánu obce Odřepsy a nemá námitek

*      byl projednán koncept územního plánu obce Okřínek a zastupitelstvo nemá námitek

*      zastupitelé souhlasili s cenovou nabídkou firmy Silnice Čáslav – Holding, a.s. Zbraslavice 331, na opravu místní komunikace u rybníka „ Skála “ ve výši 599.691,- Kč včetně DPH a pověřili starostu obce podpisem této smlouvy ,která bude rozšířena o práce v ulici naproti hřišti  TJ Pátek

*      zastupitelstvo odsouhlasilo umístění přivaděče vody pro vodovod Pátek na pozemcích č. 85/1, 85/8, 86, 595/1, 595/2, 595/3, 595/19, 595/26, 595/27 a 595/29 v k.ú. Pátek, které jsou majetkem Obce Pátek

*      bylo zrušeno původní usnesení ze dne 27.6.2006, které odsouhlasilo návrh územního plánu velkého územního celku Střední Polabí a rozhodlo požádat o doplnění tohoto plánu  o cyklostezku na trase Poděbrady – Pátek – Nové Mlýny  a vodovodní přivaděč Choťánky  – Pátek

 

Různé :

*      byl projednán průběh a stav prací při výstavbě pravostranného chodníku k Poděbradům

*      zastupitelé vzali  na vědomí informaci nutnosti doplnění projektu na vodovod pro  stavební povolení o výškové zaměření a souhlasili s případným navýšením ceny projektu o toto doplnění

*      zastupitelstvo bylo informováno o průběhu družebního setkání v Pátku nad Ohří, které se uskutečnilo 15. července 2006

*      byla projednána a odsouhlasena žádost obyvatelů Pátku o vybudování betonového stolu na stolní tenis u dětského hřiště

*      byl projednán dotaz paní Millerové na možnost zajištění cvičení  pro ženy

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  22. srpna  2006 ( 9  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, na výstavbu pravostranného chodníku podél pozemku č. 5/1 ev.č. 2006/ 0525, v maximální výši 125.000,- Kč

*      byla schválena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, na zajištění realizace projektu Úroky z úvěru splaškové kanalizace v maximální výši 53.463,- Kč

*      byl schválen Návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Pátek a Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3 ze dne 15.12.1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Pátek a Obecně závazná vyhláška obce Pátek o změnách č. 1 ÚPSÚ Pátek ze dne 8.11.2001

*      zastupitelé projednali a odložili na příští zasedání jednání o navýšení ceny související s vybudováním pravostranného chodníku podél silnice III / 32916 v Obci Pátek

*      bylo rozhodnuto o nepodepsání Smlouvy o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a její koordinace Středočeským krajem, ze strany Městské knihovny Kutná Hora

*      starosta byl pověřen podpisem Smlouvy o dílo č. 57 / 2006 na opravu místní komunikace I. a II. v obci Pátek, zajištěnou zhotovitelem stavby Silnice Čáslav – Holding a.s., Zbraslavice 331, Čáslav, v celkové ceně stavby 815.763,- Kč včetně DPH

*      zastupitelé souhlasili s podáním žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje pro rok 2007 na vybudování autobusové zastávky u hřiště a výměnu autobusové čekárny  u OÚ Pátek a požádat o dotaci na úroky z úvěru na tlakovou kanalizaci

*      zastupitelstvo vzalo na vědomé Zápis z ustavující schůze mikroregionu Poděbradské Polabí ze dne 15. srpna 2006 a byly schváleny Stanovy dobrovolného svazku obcí

 

Různé :

*      zastupitelé byli informováni o kolaudaci pravostranného chodníku k Poděbradům, která se uskutečnila 12. srpna 2006

*      bylo odloženo „ Vítání občánků “ na pozdější termín, z důvodu malého počtu dosud  narozených dětí v roce 2006

*      byla projednána změna článku č. 9 Obecně závazné vyhlášky č. 2 z roku 2001 o místním poplatku a bylo rozhodnuto ponechat tento článek v původním znění

*      zastupitelé byli informováni o registraci žádostí o stavební parcely na místním obecním úřadě

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. září 2006 ( 10  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé projednali a schválili  rozpočtové opatření č. 3

*      byl projednán Zápis dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2006

*      zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o daňové kontrole §16 odst. 8. zák. 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků ( veřejně prospěšné práce )

*      byla projednána Zpráva  o daňové kontrole ve smyslu ustanovení §16 odst. 8 zákona 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění ( Splašková tlaková kanalizace )

*      zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o  provedené kontrole vidimace a legalizace

*      byla projednána Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP 

 

Různé :

*      zastupitelé projednali opravu komunikace u „ Skály “  a v ulici naproti hřišti TJ Pátek , která proběhne ve dnech 11. října až 13. října 2006

*      nové volby do obecního zastupitelstva proběhnou ve dnech 20. října 21. října 2006

*      proběhlo poslední slavnostní zasedání místního zastupitelstva před komunálními volbami, starosta a místostarosta  poděkovali všem zastupitelům a členům komisí za práci, kterou vykonali v tomto volebním období

 

 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Pátek svolává dosavadní starosta  podle odstavce 1, § 91, zákona č. 128/2000 Sbírky, na úterý, dne 31.10.2006 od 18 hodin, do zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku, č.p. 14

Budou určeny termíny následujících zasedání zastupitelstva a rozpis bude vyvěšen na úřední desce OÚ Pátek na zveřejněn na www.obecpatek.cz

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea.

 

 

V posledních  měsících roku 2006  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Paní Marie Hněvsová, Pátek 135

Paní Věra Sobotková, Pátek 30

Paní Marie Janebová, Pátek 21

Paní Marie Třešňáková, Pátek 97

Paní Věra Čechová, Pátek 122

Pan Václav Kolbaba, Pátek 162

Paní Věra Mrázková, Pátek 118

 

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

Družební zájezd do Pátku u Loun.

 

V sobotu 15. července 2006 se uskutečnil zájezd do Pátku nad Ohří. Je to již tradice, která se opakuje každé dva roky, že se setkávají občané obou Pátků. Letos se toto setkání konalo již posedmé.

Jako první nás v Pátku u Loun reprezentovalo v požárním sportu družstvo hasičů. Po této akci se předvedli naši fotbalisté, kteří zvítězili nad domácím družstvem vysoko 5 : 1 .

Dalším bodem programu byla prohlídka nedaleké Peruce, kde jsme navštívili Muzeum české vesnice, Pamětní síň Emila Filly a radnici. V nedalekém okolí jsme se též zastavili u památného Oldřichova dubu a Boženiny studánky. Mladší osazenstvo zájezdu uvítalo možnost vykoupat se v tomto teplém letním dni na místním koupališti.

V obci Pátek nad Ohří jsme měli možnost navštívit další výstavy, ať už se jednalo o výstavu o historii obce Pátek a místní školy, o životě v obci či dokumentaci o předchozích setkání občanů obou obcí Pátek.

Nabitý a na zážitky bohatý den končil taneční zábavou, po které jsme se rozloučili s místními pátečáky a navrátili jsme se domů.

Příští setkání by se mělo uskutečnit za dva roky, kdy občany z Pátku u Loun přivítáme v naší obci Pátek.

A co závěrem ? Všichni, kdo se zájezdu zúčastnili, mají na co vzpomínat a ostatní mají možnost vyrazit na družební setkání za čtyři roky.

M. Kadlecová

 

Prázdninová šipkovaná.

 

Letošní prázdniny měly děti možnost zahájit šipkovanou, která se konala v pátek 14. července 2006. V 15 hodin byl sraz dětí u fotbalového hřiště. Sešlo se 22 dětí, převážně školkového věku. Po rozdělení do dvou skupin vyrazili jako první školáci. Na trase šipkované – po obci -  byly rozmístěny úkoly, které děti cestou plnily. Mladší děti šly v doprovodu maminek. U Sánské struhy  na děti čekalo překvapení v podobě dvou vodníků.

Trasa šipkované končila u Stanice pro zraněná a handicapovaná zvířata u pana Luboše Vaňka, který dětem ukázal některá zvířátka a poutavě o nich vyprávěl.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří akci pro děti připravili.

M. Kadlecová

 

Volby 2006 do zastupitelstev obcí.

 

Volby do obecního zastupitelstva proběhnou v pátek 20. října 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a v sobotu 21. října 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. V Pátku bude volební místnost otevřena v zasedací místnosti obecního úřadu.

Do místního zastupitelstva se bude volit 7 členů nového zastupitelstva. Čísla kandidátních listin byla vylosována.

 

Číslo 1 – Sdružení nezávislých kandidátů – „ Sport 365 “

 

Iveta Zikmundová, Pátek, finanční poradce, bez politické příslušnosti

Jindřich Hněvsa, Pátek, elektrikář, bez politické příslušnosti

Miroslav Kadlec, Pátek, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti

Jiří Vaněk, Pátek, řidič, bez politické příslušnosti

Pavel Zvolský, Pátek, truhlář, bez politické příslušnosti

Miloš Vančura, Pátek, student, bez politické příslušnosti

Jiří Kohoutek, Pátek, OSVČ, bez politické příslušnosti

 

Číslo 2 – Sdružení nezávislých MO ČRS

 

Petr Peřina, Pátek, automechanik, bez politické příslušnosti

Jiří Geissler, Pátek, OSVČ, bez politické příslušnosti

Ivan Herčík, Pátek, OSVČ, bez politické příslušnosti

Jindřich Týma, Pátek, OSVČ, bez politické příslušnosti

Josef Stiska, Pátek, skladník, bez politické příslušnosti

Milan Sobota, Pátek, strojvedoucí, bez politické příslušnosti

Jindřich Hofman, Pátek, OSVČ, bez politické příslušnosti

 

Číslo 3 – Nezávislí „3“

 

Vlastimil Fadrhonc, Pátek, podnikatel, bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Janoch, Pátek, podnikatel, bez politické příslušnosti

Milan Volejník st., Pátek, zámečník – automechanik, bez politické příslušnosti

Ing. Jana Janochová, Pátek, studující, bez politické příslušnosti

Milan Volejník ml., Pátek, podnikatel, bez politické příslušnosti

Luboš Vaněk, Pátek, podnikatel, bez politické příslušnosti

Ivanka Fadrhoncová, Pátek, kuchařka, bez politické příslušnosti

Vratislav Müller, Pátek, důchodce, bez politické příslušnosti

 

Číslo 4 – Občanská demokratická strana

 

Jiří Bulušek, Pátek, technik, bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Janeba, Pátek, programátor, ODS

Iveta Procházková, Pátek, skladník, bez politické příslušnosti

Jaroslav Pražák, Pátek, důchodce, bez politické příslušnosti

Bohuslav Kroupa, Pátek, technik, ODS

Adam Martinec, Pátek, truhlář, bez politické příslušnosti

Marcela Miarková, Pátek účetní, bez politické příslušnosti

 

 

 

 

 

 

  Sport.

 

Výsledky fotbalistů Pátku na konci měsíce září ve fotbalové sezoně 2006 / 2007

Družstvo A dospělých

V okresním přeboru  se umístilo  na 13. místě se 3 body se skórem 8 : 22

 

Družstvo B dospělých

Se umístilo v III. třídě, skupiny B na 10. místě s 10 body a skórem 8 : 12

 

Družstvo dorostenců

Se umístilo okresním přeboru dorostu, skupiny B na 4. místě s 8 body a skórem 14 : 9 

 

Družstvo žáků

V okresní soutěži, skupiny B se umístilo na 5. místě s 7 body a skórem 13 : 5

 

Následující zápasy našich mužstev v podzimní části :

Sobota  14.10. v 16 hodin – Opočnice : Pátek A

Sobota  14.10. v 10 hodin – Pátek :  Krchleby ( dorost )

Sobota  14.10. v 14 hodin – Městec Králové B : Pátek ( žáci )

Neděle  15.10. v v 16 hodin – Slovan Poděbrady : Pátek B

Sobota 21.10. v 15,30 hodin – Pátek A : Kovanice A

Sobota 21.10. v 10 hodin – Pátek : Křinec ( dorost )

Sobota 21.10. v 13,30 hodin – Sány : Pátek ( žáci )

Neděle 22.10. v 15,30 hodin – Pátek B : Sloveč

Sobota 28.10. v 14,30 hodin – Hrubý Jeseník A : Pátek A

Sobota 28.10. v 14,30 hodin – Hradčany : Pátek B

Neděle 29.10. v 10 hodin – Dymokury : Pátek ( dorost )

Neděle 29.10. v 10 hodin – Pátek : Hrubý Jeseník ( žáci )

Sobota 4.11. v 14 hodin – Pátek A : Městec Králové A

Neděle 5.11. v 14 hodin – Pátek B : Vrbice

Sobota 11.11. v 14 hodin – Běrunice A : Pátek A

Neděle 12.11. v 14 hodin – Odřepsy : Pátek B

 

Víceúčelová plocha.

Během letních měsíců začala být pravidelně využívána sportovní plocha, několikrát v týdnu se tu scházejí zájemci o volejbal z řad našich spoluobčanů. Přes den je plocha využívána ke hrám místních dětí.

 

Rybáři.

 

Podzimní výlovy.

Pátečtí rybáři zahájili výlovy chovných rybníků. 30. září byl loven rybník „ Ve Vršálích “. Bylo zde 180 kusů kapra K2 o průměrné hmotnosti 0,30 kg, dále 30 kusů K3 o průměrné hmotnosti  0,70 kg.

Tímto chceme pozvat naše spoluobčany na další výlovy.

Již v sobotu 14. října 2006  se loví rybník „ Velký “, zde můžete vidět nejenom kapry kolem 60 cm, ale je tu  i několik velkých parem, kapitální amur a tolstolobik.

V sobotu 21. října 2006 bude sloven rybník „ Hliňák “ a rybník „ U Lazarů “.

Rybník „ Skála “ bude loven v sobotu 28. října 2006, začátek všech výlovů je v 8,00 hodin.

V letošním roce je možnost zakoupit tolstolobika přímo při výlovech na hrázi rybníka.

Výbor MO ČRS Pátek

 

Odpady.

 

Co budeme dělat s odpady ?

Množství odpadů z měst a obcí stále, i když mírně stoupá. Jak s odpady naložit, aby nebyly jen tak  – bez užitku – odvezeny na skládky ?

Vytříděné složky komunálních odpadů, uložené občany do barevných kontejnerů, se dále zpracovávají. PET lahve se zpracovávají na vlákna a z nich se vyrábějí koberce, izolační materiály nebo netkané textilie. Z plastových folií, jako například plastové tašky, pytlíky od ovoce a rohlíků, se vyrábějí opět folie, které se však nepoužívají pro potravinářské účely. Většina dalších složek plastového odpadu se po rozemletí a vyčištění roztaví a vyrobí se z nich obvykle izolační materiály,stavební desky a podobně. Z dále nepoužitelných plastů ( například znečištěných ) v kombinaci s papírem a biologickými složkami se vyrábí alternativní palivo pro cementárny a podobné provozy.

Odpadový papír se již desítky let vozí do papíren, kde je zpracováván. V poslední době k němu přibyly i vrstvené obaly od džusů nebo mléka, z nichž papírny rovněž získávají papír. Zbytek z recyklace nápojových kartonů slouží pro výrobu paliva.

Sklo a kovy, další z tříděných složek komunálního odpadu, jsou již mnoho let recyklovány  ve sklárnách a hutích.

Papír :

Do modrých nádob můžete odhodit – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy, sešity, krabice, lepenky, kartóny, papírové obaly

Prosíme, nevhazujte – mastný nebo jinak znečištěný papír, voskovaný papír, dětské pleny  a hygienické potřeby

Sklo :

Do zelených nádob můžete odhodit – láhve od nápojů, skleněné nádoby,  střepy, tabulkové sklo

Prosíme, nevhazujte – keramiku, porcelán, zrcadlo, drátěné sklo, autosklo

Plasty :

Do žlutých nádob můžete odhodit – PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosíme, nevhazujte – plastové trubky, obaly od nebezpečných látek, od oleje, od chemikálií

Kovy :

Kovové odpady odnášejte do sběren nebo na sběrný dvůr

Nápojové kartony :

*      krabice od džusů, mléka , vína a pod.

Sbíráme do kontejnerů nebo pytlů označených oranžovou nálepkou, pokud se v obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu

 

Sběrný dvůr :

Na sběrný dvůr můžeme odvážet tyto druhy odpadů

*      objemové odpady – starý nábytek ( křesla, židle, skříně, válendy ), podlahové krytiny ( koberce, linolea ), umyvadla, toalety

*      kovové odpady – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce

*      stavební suť – cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

*      znečištěné obaly – od barev, ředitel, olejů, čistících prostředků

 

Třídění odpadu _:

*      prázdnou PET láhev ( neznečištěnou chemikáliemi ) sešlápněte, víčko můžete znovu nasadit, etiketu není třeba strhávat

*      skleněnou láhev vhazujte do kontejneru bez uzávěru, etiketu není třeba strhávat

*      vymývání plastových lahví, kelímku, krabiček není nutné, tyto vytříděné odpady se drtí a čistí při zpracování

 

 

Výstavy, kulturní a sportovní akce .

 

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

2.11. -5.11. – KOLA – 11. výstava  automobilů,  motocyklů a jejich příslušenství

2.11. - 5.11. – RYCHLÁ KOLA – 7. výstava závodních automobilů a motocyklů

1.12. – 3.12. – PTAČÍ SVĚT – Výstava exotického ptactva

1.12 – 3.12 – MIKULÁŠKÉ TRHY

8.12. – 10.12. – STŘÍBRNÉ TRHY

15.12. – 17.12. – ZLATÉ TRHY

 

Skanzen Kouřim .

14.10. – SVATOHAVELSKÉ CÍSAŘSKÉ POSVÍCENÍ – lidová veselice, pečení posvícenských koláčů, posvícenské pokrmy

2.12. –TAJEMNÉ POSTAVY ADVENTU –poznáte Barborky, Ambrože, Lucky, klovcové báby  a další postavy

3.12. – SVATOMIKULÁŠKÉ OBCHŮZKY A MIKULÁŠSKÝ TRH – průvody Mikuláše, andělů, čertů a dalších postav z bývalého mikulášského průvodu – kominíka, laufrů, vojáka, Turka a dalších

16.12. – PŮJDEM SPOLU NA KOLEDU – chození dětí po koledě ve společnosti muzikantů  a tradičních , i těch méně známých, koled

17.12. – MY TI PŘINÁŠÍME ŠTĚDRÉHO VEČERA – při sváteční atmosféře se bude drát peří, budou se pouštět svíčky po vodě, zpívat koledy, příst a péct cukroví

 

Polabské  muzeum Poděbrady.

1.12. -31.12. –  VÁNOČNÍ VÝSTAVA

 

Polabské přírodopisné muzeum Přerov nad Labem.

1.12. -30.12. – LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ – tradiční výstava v celém areálu muzea

 

Vlastivědné muzeum Nymburk.

15.12.2006 – březen 2007 – NOVÝ SVĚT NA STARÝCH MAPÁCH

 

Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

21.10. – 26.11. – POČÍTAČ VČERA A DNES – výstava výpočetní techniky v průběhu jejího vývoje

28.11. -28.1.2007 – VÝSTAVA OBRAZŮ PANA JAROSLAVA MOKRÉHO  


 

 

 

 

 

Úřední hodina na OÚ Pátek.

 

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2006. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.