P Á T E C K Ý    P L Á T E K

3 / 2006

 

 

Významné dny v Evropě a ve světě.

 

Týden Baltského moře – slaví se od roku 1958

Svátek rodičů – slaví se čtvrtou neděli v červenci

1. července – Mezinárodní den družstev ( vyhlášen VS OSN v prosinci 1992, slaví se od 1995 )

2. července – Světový den neidentifikovatelných létajících objektů UFO ( vyhlásil ho v roce 2001 Haktan Akdogan, zakladatel a předseda Výzkumného střediska vesmírných věd Sírius UFO,

Na tento den připadá výročí tzv. roswellského případu – údajné havárie létajícího talíře poblíž Roswellu ve státě Nové Mexiko )

9. července – Mezinárodní den vězňů ( poprvé vyhlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 2000 )

11. července – Světový den populace ( v tento den roku 1987 počet obyvatel Země dosáhl hranice pěti miliard, byl vyhlášen OSN v roce 1989 )

1. – 7. srpna – Světový týden kojení ( vyhlašuje UNICEF ve spolupráci  se Světovou aliancí          na podporu kojení, v některých zemích se slaví v říjnu, v ČR se slaví v srpnu )

6. srpna – Světový den boje za zákaz jaderných zbraní ( Den Hirošimy – výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945 )

6. srpna – Mezinárodní den boje lékařů za mír ( slaví  se z rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války )

9. srpna – Mezinárodní den původního obyvatelstva ( rozhodnutí přijato v prosinci 1994 VS OSN, slaví se každý rok během Mezinárodní dekády původních obyvatel světa )

9. srpna – Římskokatolická církev si připomíná holocaust Židů  za 2. světové války ( výročí  úmrtí Terezie Benedikty od Kříže, německé židovky Edith Steinové, kterou papež Jan Pavel II. prohlásil 11. října 1998 za svatou, slaví se z rozhodnutí papeže z roku 1998 )

1. září – Světový den míru ( výročí vypuknutí 2.  světové války v roce 1939, slaví se od roku 1959 )

1. září – Den Hnutí nezúčastněných zemí ( výročí zahájení 1. konference nezúčastněných zemí     na nejvyšší úrovni v roce 1961 )

7. září – Den otevřených dveří památek v České republice

8. září – Mezinárodní den gramotnosti ( slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti, který se konal v roce 1965, UNESCO jej slaví od roku 1967 )

13. září – Začátek pravidelného zasedání VS OSN ( začátek pravidelného zasedání VS OSN, Mezinárodní den míru – slaví se od roku 1982, z rozhodnutí 36. zasedání VS OSN v roce 1981 )

16. září – Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy ( vyhlášen 16. září 1994 z rozhodnutí VS OSN, v den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987 )

21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby ( vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací – ADI, v ČR poprvé slaven v roce 1998 )

27. září – Světový den cestovního ruchu ( slaví se od roku 1980 z rozhodnutí Světové organizace cestovního ruchu roku 1980 )

28. září – Den české státnosti

30. září – Mezinárodní den překladu ( vyhlašuje Mezinárodní federace překladatelů – FIT            na svátek svatého Jeronýma )

 

23. září – Podzimní rovnodennost  ( Slunce vstupuje do Vah v 6 hodin 3 minuty letního času )

 

čerpáno z kalendáře

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí roku 2006.

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18. dubna  2006 ( 5  / 2006 ) :

 

*      zastupitelstvo  projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2005, které bylo provedeno pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 6.4.2006

*      bylo rozhodnuto neúčastnit se valné hromady České spořitelny a.s. dne 26.4.2006

*      projednalo se zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2006 na výstavbu : autobusové zastávky u hřiště, výměnu autobusové zastávky u obecního úřadu a na opravy místní komunikace a chodníků

*      zastupitelé schválili sestavení komise, která zajistí firmu pro výstavbu pravostranného chodníku podél silnice III / 32916 v obci Pátek směr Poděbrady a vybudování přechodu pro chodce       ve složení : Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba a Jaroslav Pražák

Různé :

*      bylo stanoveno datum konání Dětského dne na 27.5. 2006,  byla projednána jeho příprava  a bylo schváleno doplacení rozdílu daňově uznatelných nákladů na Dětský den na základě doložených dokladů

Diskuse :

*      pan Stanislav Bukovjan informoval o námětovém cvičení Sdružení dobrovolných hasičských sborů, které se uskuteční 22.4.2006 a o potřebě doplnění hasičské výzbroje

*      pan Vratislav Müller upozornil na nefunkčnost melioračního příkopu na pozemcích katastrálních čísel 10, 9, 7 a 78

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  30. května  2006 ( 6  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé projednali změny územního plánu obcí Kouty a Křečkov

*      starosta byl pověřen podpisem  Smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic a s Povodím Labe 

*      bylo schváleno prodloužení smlouvy o pronájmu haly KOS s panem Petrem Svobodou, Pátek č.p. 160 a ukončení pronájmu dle Dodatku ke smlouvě o pronájmu s panem Miroslavem Škaloudem, Úmyslovice č.p. 48

*      místostarosta informoval o Žádosti o poskytnutí prostředků na vodovod z havarijní fondu  od Krajského úřadu

*      zastupitelstvo bere  na vědomí zápis z valné hromady Svazku obcí Ny-Ko, konané dne 19.5.2006 ve Ždánicích

*      byl projednán Záznam o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení na akci „ Vybudování pravostranného chodníku podél silnice III / 32916 v obci Pátek, včetně vybudování přechodu pro chodce “, komise obdržela tyto nabídky :

ECC a.s., Za skalkou 17, Praha 4 -  nabídková cena 356.050,- Kč

ČNES dopravní stavby a.s., M.Horákové 2764, Kladno     nabídková cena 433.079,- Kč

starosta byl pověřen připravit podklady pro uzavření smlouvy s firmou ECC a.s.

*      místostarosta informoval o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova v celkové výši 125.000,- Kč

*      byl vyjádřen souhlas s realizací stavby řadového domu  na parcele č. 44 / 3 za předpokladu,    že dojde ke schválení Změny č. 2 ÚPSÚ Pátek

*      zastupitelé byli seznámeni s uzavřením MŠ Pátek v období od 10.7. 2006 do 27.8.2006

Různé :

*      k žádosti pana Martina Fadrhonce bylo vyjádřeno kladné stanovisko a vysloven souhlas se vzetím sokola stěhovavého do evidence živočicha odchovaného v zajetí

*      bylo projednáno pozvání na oslavu 810 let založení Pátku nad Ohří ve dnech 14. až 16.7.2006

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. června 2006 ( 7  / 2006 ) :

*       

*      zastupitelé projednali a schválili  rozpočtové opatření č. 1

*      paní I. Procházková seznámila s výsledky vnitřní kontroly

*      bylo rozhodnuto o prodeji pozemku kat. č. 180 v k.ú. Pátek o rozloze 15 m2

*      zastupitelé   odsouhlasili termíny následujících zasedání  

*      byla projednána a schválena žádost ředitelky MŠ Pátek o posílení rozpočtu

*      zastupitelstvo rozhodlo o financování nákladů spojených s družebním zájezdem do Pátku nad Ohří z rozpočtu obce

*      byl vyjádřen souhlas se žádostí o konání srazu „ Velorex “v Pátku ve dnech 11.8. až 13.8. 2006

*      zastupitelstvo bere na vědomí uzavření  MŠ Pátek v období od 10.7. do 27.8 2006

 

Různé :

*      obecní zastupitelstvo bylo starostou seznámeno :

*      se zněním podepsané smlouvy na výstavbu chodníku

*      s přidělením dotace Městu Poděbrady na zajištění pitné vody pro objekty postižené kontaminací podzemních vod v naší obci

*      se zněním dodatku č.1 smlouvy mezi Obcí Pátkem a panem Miroslav Škaloudem

*      se způsobem obnovy povrchu místní komunikace v ulici u „ Skály “

*      zastupitelé rozhodli o bezplatném poskytování čísel popisných nově postaveným a řádně zkolaudovaným nemovitostem

 

 

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :  26. července, 22. srpna a 27. září  2006  vždy od 19,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea.

 

 

V letních měsících roku 2006  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Bohuš Hrubý, Pátek 41

Paní Hana Peřinová, Pátek 24

Pan Zdeněk Miarka, Pátek 33

Paní Marie Špinková, Pátek 136

Paní Věra Karbusická, Pátek 147

Paní Marie Klancová, Pátek 134

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 Sdělení Obce Pátek.

 

Poruchy kanalizace  -  oznámení změny .

Veškeré závady na tlakové kanalizaci lze hlásit na těchto telefonních číslech :

603 959 079 – pan Jindřich Hněvsa, Pátek 22

V případě jeho nedostupnosti se obracejte na dispečink Vodovodů a kanalizací Nymburk, telefon

325 513 243 – pevná linka

602 422 458 – mobilní spojení

Původně oznámené telefonní spojení je již neplatné !

 

Volné pobíhání psů.

Opět upozorňujeme majitele psů, že není dovoleno volné pobíhání psů po obci. Je třeba své psy zabezpečit tak, aby sami nemohli běhat po vesnici bez dozoru svých majitelů.

 

Sraz velorexů.

V obci Pátek se uskuteční tradiční  již III. sraz majitelů velorexů  ve dnech 11. až 13 srpna 2006, tedy o pouti. Účastníci se svými vozítky podniknou obvyklou jízdu po okolí.

 

Komunální volby.

Volby do obecního zastupitelstva proběhnou v měsíci říjnu tohoto roku. Promyslete si proto svoji případnou kandidaturu do zastupitelstva obce Pátek. Pro případné zájemce jsou bližší informace k dispozici na OÚ Pátek.

 

Družební zájezd do Pátku u Loun.

Obec Pátek pořádá autobusový zájezd do Pátku nad Ohří. Odjezd je v sobotu 15.7.2006 v 6,30 hodin od fotbalového hřiště. Zájemci se informujte na OÚ Pátek.

Proběhnou oslavy k 810. výročí první zmínky o obci Pátek, 2.  sjezd rodáků a přátel Pátku nad Ohří

7. sraz občanů obcí Pátek nad Ohří a Pátek u Poděbrad,1. setkání občanů s příjmením Pátek Program oslav v Pátku nad Ohří :

pátek 14.7.2006 :

1900  hodin – zámek – zahájení výstavy o historii obce

sobota 15.7.2006 :

800 hodin – položení kytic u památníků padlých

900 hodin – zámek – zahájení – famfáry

900 – 1200 hodin – zámek – prezentace účastníků

900 – 1600 hodin – zámek – výstava o historii obce, prodej suvenýrů

                          - zámek – výstava obrazů a plastik akademické malířky Hany Štroblové

                          - škola – výstava o historii školy a dokumentů o životě v obci

                          - hasičská zbrojnice – výstava o historii hasičského sboru

                          - hřiště – dokumentace předchozích setkání občanů obou obcí Pátek 

                          - hřiště – informační tabule o obci Pátek u Poděbrad

930 – 1100 hodin – hřiště – soutěž v požárním sportu

1030 – 1130 hodin – zámek – Mše svatá

1100 – 1230 hodin – hřiště – fotbalové utkání Pátek vs. Pátek

1330 hodin – zámek -  oficiální zahájení, vyhodnocení účastníků dle prezentace

1400 – 1830 hodin – promenádní koncert perucké hudby Rodáci

1900 hodin – taneční zábava

neděle 16.7.2006

900 -  1600 hodin – zámek – výstava o historii obce a výstava pamětních knih a kronik

                          - zámek – výstava obrazů a plastik akademické malířky Hany Štroblové

                         - hasičská zbrojnice – výstava o historii hasičského sboru

1500 hodin – historická procházka po páteckých pamětihodnostech

Bližší aktualizované informace na www.iperuc.cz

Výsledky voleb.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2.června      a 3. června 2006 v obci Pátek.

V Pátku je celkem 448 oprávněných voličů, voleb se zúčastnilo 330 voličů, což představuje 73% volební účast. Jeden hlas byl neplatný.

1.      ODS – 180 platných hlasů – 55 %

2.      ČSSD – 76 platných hlasů – 23 %

3.      KDU-ČSL – 19 platných hlasů – 6 %

4.      KSČM – 15 platných hlasů – 5 %

5.      Strana zelených – 14 platných hlasů – 4 %

6.      Evropští demokraté – 7 platných hlasů – 2 %

7.      Nezávislí demokraté – 5 platných hlasů – 2 %

8.      Unie svobody- Demokratická unie – 4 platné hlasy – 1 %

9.      Strana zdravého rozumu – 2 platné hlasy – 0,6 %

10. Nezávislí – 2 platné hlasy – 0,6 %

11. Koalice pro Českou republiku – 2 platné hlasy – 0,6 %

12. Balbínova poetická strana – 1 platný hlas – 0,3 %

13. Strana rovnost  šancí – 1 platný hlas – 0,3 %

14. 4Vize – 1 platný hlas – 0,3 %

 

Dětský karneval.

V sobotu 18. března 2006 proběhl v sále místního hostince na návsi dětský karneval. Velké množství dětí v nejrůznějších maskách si zatančilo a zasoutěžilo v několika disciplínách společně s Máničkou a Hurvínkem. Nejen místní děti přišly v doprovodu rodičů i prarodičů. Byly hrány známé písničky z pohádek.Všechny děti v maskách si odnesly nějakou cenu z bohaté tomboly.

 

Sportovní ples.

V sobotu 18. března 2006 večer se jako každoročně konal sportovní ples. I zde se sešlo mnoho tancechtivých zájemců, hrála kapela  Domino  nejen dechovku, ale i populární hudbu. Součástí plesu byla tradičně bohatá tombola.

 

Dětský den.

Jako každý rok, tak i letos si pod záštitou TJ Pátek a za přispění místních organizací ČMMJ, ČRS, ČSOP, SDH a OÚ děti oslavily svůj svátek.

Podle tradice se začínalo registrací v 7,30 hodin na rybářských závodech na povodí Sánské struhy, pod patronací MO ČRS Pátek, před rybářskou chatou. Do soutěže v chytání ryb se přihlásilo 19 dětí, které se rozdělily do tří kategorií. Mladým rybářům letos nepřálo počasí, ani rybářské štěstí. Protože se svatý Petr – patron všech rybářů asi někde zapomněl, byly celkem uloveny jen dvě ryby ( cejn 31 cm a okoun 16 cm ). Po vyhlášení výsledků obdrželi všichni soutěžící dárkový balíček, limonádu a buřta, kterého si mohli opéci na připraveném ohníčku. Dále si děti vyzkoušely střelbu vzduchovkou do terče a hod rybářským prutem na cíl.

Další soutěže probíhaly  od 13,00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zde se registrovalo 57 dětí. Měly za úkol projít určenými stanovišti a plnit různé úkoly, například projít bludištěm a nezabloudit, postavit z krabic „ komín, hradbu či bránu “, zdolat opičí dráhu. Děti měly možnost navštívit ruční dílnu a vyrobit si kšilt nebo si jenom něco nakreslit, či skládat puzzle.

Ve 14,00 program pokračoval přehlídkou psů a jejich poslušnosti pod vedením pana V. Beneše z kynologického klubu z Poděbrad. Byl předveden celní pes, který vyhledává tabákové výrobky a také čtyřměsíční štěně policejného psa a jeho výcvik. Páníčci se svými svěřenci se s námi rozloučili ukázkou zadržení pachatele.O závěr celé oslavy dětského dne se tradičně postaral místní  Sbor dobrovolných hasičů stříkáním vody  na cíl.

I když bylo počasí neustále na štíru, veškerý program se zvládl bez problémů. Doufám, že k uspokojení všech a hlavně těch, kterým to nejvíce patřilo, tedy našich dětí.

Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli.                                                      Monika Kadlecová

 

Denní stacionář.

Stacionář slavil 3 roky od odevření.

Denní stacionář pro seniory v Pátku funguje od 28.3.2003 a otevřela ho Diakonie ČCE  – Evangelický domov, středisko v Libici nad Cidlinou.  Je určen pro seniory trvale žijící ve své domácnosti, kteří se cítí být osamělí a chtějí dojíždět do společnosti svých vrstevníků. Uživatelům je zachována soběstačnost. Také je určen pro osoby s Alzheimerovou chorobou, popřípadě dalšími typy demence nebo jinak nemocné, kteří již nemohou žít bez asistence pečující osoby.

Stacionář má kapacitu 15 osob a je rozdělen na denní a týdenní pobyty nepřetržitě vždy od pondělí do pátku.  Je zde zajištěna strava, ošetřovatelská péče, stálá asistence pečujícího personálu, dovoz v místě a okolí bydliště uživatele a hlavně společnost ostatních vrstevníků. V době pobytu mají klienti kontakt s duchovním dle vyznání, jsou zapojeni do kulturních akcí a různých aktivit.

Jedná se především o lehčí ruční práce, pravidelné procházky, čtení knih a tisku, povídání  o radostech a starostech života. Jednou z radostí je i návštěva dětí z místní mateřské školy.   

V minulém roce 2005 jsme oslavili významné narozeniny paní Josefy Kolářové.

V letošním roce budou jubilantkami paní Marie Beranová a paní Helena Kroupová.

Každým rokem v červnu pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností „ Pomerančový den “ na pomoc pro osoby postižené  Alzheimerovou chorobou. Je to dobrovolná veřejná sbírka. Výtěžek sbírky je určen na nákup pomůcek zlepšujících kvalitu péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí na pracovištích Diakonie v Libici nad Cidlinou a v Pátku. 

Pracovnice stacionáře v Pátku.                       

 

  

Sport.

 

Lední hokej – HC Pátek.

Hokejisté TJ Pátek úspěšně dohráli další ročník hokejového turnaje o „ Poděbradský pohár“. Celkem se účastnilo 14 družstev hokejistů. Naši sportovci se na Zimním stadioně v Poděbradech probojovali až do finále. To bylo sehráno v sobotu 15. dubna 2006 za podpory páteckých fanoušků. Bohužel hokejisté HC Pátek neobhájili prvenství z loňského roku a ve finálovém zápase  prohráli s mužstvem Poděbrad  a tak  obsadili krásné druhé místo.

 

Fotbal v Pátku.

Po dohrání jarní části fotbalové sezóny 2005 / 2006 skončili naši sportovci takto :

Dospělí Pátek A

V okresním přeboru dospělých A1A na 5. místě se 40 body, skóre 45 : 30

Dospělí Pátek B

V okresní soutěži III.B A2B na 6. místě s 38 body, skóre 46 : 46

Dorost Pátek

V okresním přeboru C1A na 3. místě se 47 body, skóre 73 : 46

Žáci Pátek

V okresní soutěži sk.B E2B na 3. místě s 55 body, skóre 94 : 25

 

 

 

Prázdninová šipkovaná.

 

Pátecké „ maminy “ pořádají PRÁZDNINOVOU ŠIPKOVANOU s překvapením. Hra se bude konat v pátek 14. července 2006. Sraz všech dětí je stanoven na 15,30 hodin u fotbalového hřiště.

Srdečně zveme děti i rodiče!

 

 

Zubní pohotovost na okrese  v červenci a srpnu.

Pro oblast Poděbrady, Nymburk, vždy soboty, neděle a svátky od 8,00 do 11,30 hodin.

1. 7. - 2. 7. MUDr.Eva Holoubková, Nymburk, Růžová 2142, telefon 325 533 306

5. 7.  – 6. 7. MUDr.Rudolf Zeman, Loučeň 215, telefon 325 583 333

8. 7.  – 9. 7. MUDr. Dagmar Hrabánková, Nymburk, Okružní 2160, telefon 325 531 118

15. 7. – 16. 7. MUDr. Libor Vencour, Nymburk, Boleslavská třída 1854, Železniční poliklinika

22. 7. – 23. 7. MUDr. Alžběta Chrzová, Poděbrady, Proftova 370, telefon 325 615 564

29. 7. – 30. 7. MUDr. Romana Husáková, Poděbrady, Proftova 370, telefon 325 615 155

5. 8. – 6. 8. MUDr. Martina Věříšová, Rožďalovice, U Barborky 374, telefon 325 593 563

12. 8. – 13. 8. MUDr. Jarmila Cenková, Poděbrady, Proftova 370, telefon 325 615 565

19. 8. – 20. 8. MUDr. Anna Suchánková, Poděbrady, Proftova 370, telefon 325 615 563

26. 8. – 27. 8. MUDr. Jiří Vaněk, Poděbrady, Čsl. armády 861, telefon 325 610 669

 

Nový silniční zákon.

Od 1. července 2006 platí na našich silnicích nový silniční zákon.

Konec řidičáku bez ohledu na body :

- dvakrát za rok a dost ( jízda na červenou, ohrožení chodce na přechodu, překročení povolené rychlosti o 20 km / h v obci a mimo obec o 30 km / h a víc, nehoda se škodou vyšší než 50 tisíc Kč )

- jednou a dost ( zavinění nehody, která skončí smrtí nebo těžkou újmou na zdraví, jízda pod vlivem alkoholu, jízda bez platného řidičského oprávnění či zdravotního posudku, překročení rychlosti v obci o 40 km / h a mimo obec o 50 km / h a víc, porušení zákazu předjíždění, otáčení na dálnici )

Nejdůležitější změny v pravidlech :

*      povinné celoroční a celodenní svícení

*      používání dětských  autosedaček na všech typech komunikací

*      povinné přilby u cyklistů do 18 let

*      předjíždění cyklistů vždy se směrovkou

*      zákaz telefonování během řízení

*      kruhový objezd ( při vjíždění neblikat, při vyjíždění ano )

*      zákaz používání antiradarů

*      zastavení a stání ( povoleno i šikmo a kolmo podél chodníku, ale musí být zachován třímetrový jízdní pruh pro oba směry jízdy )

*      jízda v jízdních pruzích ( přednost mají  řidiči přijíždějící z pravých jízdních pruhů )

*      průjezdný jízdní pruh na dálnici ( uprostřed – pro vozidla záchranky a další auta s modrým majáčkem )

*      jízda pod vlivem alkoholu ( vyšší sankce od 25 tis. Kč do 50 tis. Kč, je to nový trestný čin, možné odebrání řidičáku na místě )

*      řidiči po šedesátce musí s sebou vozit potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení, které se vydává u lékaře v 60, 65 a 68 letech a potom každé dva roky )

 

 

Výstavy, kulturní a sportovní akce .

 

 

Hrabalova cyklostezka.

V červnu 2006 byla nově otevřena levobřežní cyklostezka z Nymburka do Kerska.

Hrabalova stezka začíná v Nymburce u bývalé hvězdárny poblíž Hrabalovy vily na nymburském Zálabí, kde je umístěna turistická informační tabule „ Po stopách spisovatele z Nymburka do Kerska “. Součástí je podrobná mapa trasy a popis . Cyklostezka vede okolo bývalé hvězdárny, čističky odpadních vod, zahrádkářské kolonie, okolo statku Komárno, přes mostek na říčce Výrovce, přes vesnici Písty, okolo jezera Vodážka v Sadské až do Kerska.

 

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

7.9. – 10.9. – DOMOV A TEPLO 2006 ( 12. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla )

7.9. – 10.9. – ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI 2006 ( 5. výstava moderní požární a policejní techniky představující integrovaný záchranný systém )

7.9. – 10.9. – POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH 2006 ( 3. výstava  krásných knih a literatury )

Skanzen Kouřim .

26.8. – SLAVNOSTI LIDOVÝCH ŘEMESEL  -oslava lidových řemesel a drobné podomácké výroby

Polabské  muzeum Poděbrady.

2.6. – 27.8. – 120 let Proboštství v Poděbradech

9.6. – 5.9. – Josef Váchal a ti druzí

9.9. – 31.10. – Poděbradská sklárna

9.9. – 31.10. – Markýz Franz von Bayros a ti druzí ( erotika v grafice )

Polabské přírodopisné muzeum Přerov nad Labem.

16.5. – 30.10. – Před padesáti lety a Z historie polabského ovocnářství

Vlastivědné muzeum Nymburk.

15.9. – 12.11. – Frank Elstner – cestovatel a spisovatel

Botanicus Ostrá nad Labem.


15.7. – Den středověké kuchyně                                                        9.9. – Lukostřelecké turnaje

29.7.- Tradiční řemesla a umění                                                       16.9. – Sokolníci, psi a vína

12.8. – Den cirkusu a klaunů                                                            23.9. – Festival piva a vína

26.8. – Bitva o Starou Lysou                                                            30.9. – Festival sklizně a podzimu

2.9. – Středověké hry

Pivní slavnosti.

14.-16.7. – Pivní slavnosti s Holbou v Nasobůrkách

15.7. – Slavnosti svijanského piva , Pivovar Svijany

15.7. – Pivní slavnosti v Žamberku

22.7. – Harrachovské pivní slavnosti, Minipivovar Harrachov

22.7. – Nepomucké pivní slavnosti

22.7. – Hurican Rock fest s Královským pivovarem Krušovice v Holýšově

29.7. – Pivovarské slavnosti v Třeboni, Pivovar Regent

29.7. – Pivní slavnosti ve Vimperku

11.- 12.8. – Pivní slavnosti Pivovaru Bernard, Humpolec

12.8. – Krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí

13.8. – Pivní slavnosti pivovaru Broumov

19.8. – Pivní slavnosti v Ražicích

26.8. – Pivní slavnosti v Chodovaru, Pivovar Chodová-Planá

26.-27.8. – Štramberské pivní slavnosti

26.8. – Pivní slavnosti v Oslavanech

1.-2.9. – Dočesná Žatec, Slavnosti chmele a piva

1.-2.9. – Pivní dny Holby v Pivovaru Hanušovice 

17.9. –Radegast DEN, Pivovar Nošovice

29.9. – Pilsner fest 164, Plzeň

30.9. – Pivní pouť, Pivovar Černá Hora

 

Úřední hodina na OÚ Pátek.

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                                Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2006. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.