P Á T E C K Ý    P L Á T E K

2 / 2006

 

VELIKONOCE.

 

Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí a pak následují : Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční – neděle  a Velikonoční pondělí.

Ve velikonočním období se nosí bílá barva, barva světla, která symbolizuje nový život.

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým a slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku, tedy v rozmezí 22. března až 25. dubna.

 

 

 


Velikonoční pro kluky.

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

 

Velikonoční pro holky.

Kropenatá slepička

snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

 


Pohanské Velikonoce

Jsou svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti ( slunovratu ), zániku zimy, vítání jara, kdy se země probouzí k životu a pole čekají na své zúrodnění. Jako připomínka návratu stěhování ptáků z jihu se dříve pekli takzvaní ptáčci-uzlíky.

 

Křesťanské Velikonoce

Jsou slavností vzkříšení a  zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve a patří k nejstarším svátkům vůbec. V tuto dobu se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí.

Židovské Velikonoce - -Pesach

Jako významné a již nábožensky organizované svátky se Velikonoce objevily poprvé u Židů. Jsou to svátky slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Svátky se slaví vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu.

 

Významné dny v Evropě a ve světě.

1. duben – Mezinárodní den ptactva (výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva  )

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy ( narození Hanse Christiana Andersena roku 1805 )

7. duben – Světový den zdraví  ( založení  Světové zdravotnické organizace roku 1948 )

8. duben – Světový den Romů  ( ustanoven na 1. kongresu Mezinárodní romské unie )

11. duben  - Mezinárodní den  solidarity osvobozených politických vězňů  ( v roce 1945 osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu ) a Světový den Parkinsonovy nemoci

12. duben – Světový den letectví a kosmonautiky ( první let člověka do vesmíru v roce 1961 )

18. duben– Mezinárodní den památek a historických sídel ( od roku 1984 dle UNESCO )

22. duben – Den Země  ( od roku 1970 )

23. duben – Světový den knihy a autorského práva ( vyhlášen konferencí UNESCO roku 1996 )

24. duben – Mezinárodní den skautů a skautek ( patron sv. Jiří, pro jeho ušlechtilost a statečnost )

                  - Světový den laboratorních zvířat

26. duben – Světový den duševního vlastnictví ( podle smlouvy ze Ženevy z roku 1967 )

27. duben  - Světová den grafického designu

28. duben – Mezinárodní den smutku ( vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život či byli zraněni

29. duben – Mezinárodní den tance ( vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982 )

30. duben – Mezinárodní den pracovišť ( vyhlášen Komisí OSN pro udržitelná rozvoj )

Svátek matek –slaví se druhou neděli v květnu od roku 1914, kdy jej schválil Kongres USA 

1. května – Svátek práce ( výročí demonstrace chicagských dělníků v roce 1886, slaví se od 1890 )

3. května – Světový den Svobody tisku ( vyhlášen v roce 1993 VS OSN )

5. května – Den Evropy ( výročí založení Rady Evropy ), Den boje za práva handicapovaných

                - Mezinárodní den porodních asistentek

8. května – Mezinárodní den Červeného kříže ( výročí narození zakladatele ČK Henriho Dunanta )

9. května – Den unie ( roku 1950 založení Evropského společenství uhlí a oceli ESUO )

12. května – Mezinárodní den ošetřovatelek ( Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, den narození britské zdravotní sestry,která jím trpěla a založila MČK )

15. května – Mezinárodní  den rodiny ( vyhlášen roku 1993 VS OSN )

17. května – Světový den telekomunikací ( založení Mezinárodní telekomunikační unie roku 1865 )

18. května  - Mezinárodní den muzeí  ( od roku 1978 z rozhodnutí Mezinárodní muzejní rady )

24. května – Evropský den národních parků ( od roku 1999 v den 90. výročí založení prvních národních parků v Evropě )

25. května – 31. května  - Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních zemí

31. května – Světový den bez tabáku ( vyhlášen Světovou zdravotní organizací )

1. června – Mezinárodní den dětí ( slaví se od roku 1950 )

4. června – Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese

5. června – Světový den životního prostředí ( v roce 1972 začala ve Stockholmu Konference OSN o problémech životního prostředí )

12. června – Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí  ( vyhlášen Mezinárodní organizací práce MOP  v Ženevě  11.  června 2002)

15. června – Mezinárodní den odpůrců vojenské služby

17. června – Světový den boje proti desertifikaci a suchu ( vyhlášen Valným shromážděním OSN )

20. června – Světový den uprchlíků ( z iniciativy OSN od roku 2000 )

24. června -  Mezinárodní den osteoporózy ( vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací WHO )

26. června – Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi      ( slaví se od roku 1988 z rozhodnutí VS OSN )

                  - Mezinárodní den na podporu obětí mučení ( vyhlášen VS OSN v prosinci 1997 )

27. červen – Světový den sdělovacích prostředků ( vyhlášen katolickou církví v 60. letech )

                  - Světový den rybářství ( z rozhodnutí světové konference o rybářství od roku 1985 )

  

21. června – Letní slunovrat ( ve 14 hodin 26 minut středoevropského letního času začíná astronomické léto )                                                                                                 čerpáno z kalendáře

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí roku 2006.

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. ledna  2006 ( 1  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé projednali dopis firmy KORA Truhlářství Poděbrady s.r.o. zastoupené jednatelem panem Petrem Kolářem ze dne 29.12.2005 ve věci odkoupení objektu KOS a stanovilo podmínky pro uzavření smlouvy daného objektu

*      byla schválena žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2006 na výstavbu autobusové zastávky u hřiště a na výměnu autobusové zastávky u obecního úřadu  a na opravy místní komunikace a chodníků

*      na základě výsledků průzkumu znečištění podzemních vod bylo rozhodnuto požádat pověřený orgán životního prostředí v Poděbradech o zajištění kvalitního  zdroje pitné vody , alespoň pro kontaminací postiženou část obce Pátek

*      byla projednána žádost MŠ Pátek o příspěvek na dětský karneval, který je naplánován na 19.3.2006 a bylo rozhodnuto doplatit na základě vyúčtování případný schodek daňově uznatelných nákladů

*      pan Pražák byl pověřen zajištěním organizace úklidu dřeva po těžbě topolů, zbylé dřevo  je ponecháno ve prospěch občanů, protihodnotou za jeho úklid

*      byla projednána možnost umístění sběrného dvora na pozemku Poděbradská Blata s.r.o

*      zastupitelstvo uzavřelo smlouvu s panem M. Škaloudem o nájmu nebytových prostor  objektu KOS do 31.3.2006, výše nájemného byla stanovena na 1000,- Kč měsíčně

Diskuze :

*      byla podána žádost o zjednání nápravy ve věci obecního ohrožení, zaviněném nedbalostí pana  A. Bergmanna , čp. 175

*      bylo navrhnuto zvýšení nájemného na původní cenu  za pronájem hokejových kabin

*      zastupitelé rozhodli akceptovat nabídku pana T. Píšeho na provedení natěračských  a lakýrnických prací v budově obecního úřadu

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. února  2006 ( 2 / 2006 ) :

 

*      zastupitelé projednali a schválili návrh zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Pátek

*      bylo schváleno přistoupení Obce Pátek ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí s městem Poděbrady

*      rozjednala se možnost o rozšíření autobusových spojů na lince Praha – Městec Králové, rozhodnutí bylo odloženo z důvodu zjištění skutečného zájmu občanů

*      starosta a místostarosta byli pověřeni předběžným projednáním směny a případného odkupu pozemků k.č. 610 a 609 , za část pozemku k.č. 74/1 , 74/2 a část pozemku k.č. 233 v majetku ZOD Poděbradská blata s.r.o. a případný odkup pozemku sourozenců Kolbabových

*      zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Pátek rozšířit klubovnu fotbalových kabin o 16 m2  na pozemek parcelní číslo 592/2, který je majetkem Obce Pátek za těchto podmínek : rozšíření bude mít charakter drobné stavby a bude se jednat o přístavbu k boční zdi, směřující k hřišti

Různé :

*      byla přednesena žádost pana J. Geisslera o pronájem hokejových kabin; z důvodu dosud platné nájemní smlouvy  s panem J. Vodičkou není možno této žádosti vyhovět

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  21. února  2006 ( 3  / 2006 ) :

 

*      zastupitelé schválili žádost Diakonie ČCE o příspěvek 5000,- Kč na nákup potřebné technologie a gastronádob na rozvoz obědů

*      bylo rozhodnuto o ukončení Smlouvy o pronájmu hokejových kabin s panem J. Vodičkou k 31.8.2006  a byla stanovena výše nájemného 500,- Kč měsíčně

*      zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k podepsání mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s Městem Poděbrady

*      byl projednán Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina ze dne 8. února 2006

*      po projednání nabídky firmy TOMOVY  PARKY s.r.o. na uzavřené Smlouvy o mimozáručním servisu na již dodané zařízení dětské hřiště, bylo rozhodnuto tuto nabídku neakceptovat

*      zastupitelstvo souhlasí s rozšířením autobusových spojů na lince Praha – Městec Králové na zkušební dobu jednoho roku, na základě zjištění skutečného zájmu občanů 

Různé :

*      bylo provedeno seznámení se změnou č. 2 územního plánu sídelního útvaru Pátek

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22. března 2006 ( 4 / 2006 ) :

 

*      bylo rozhodnuto přistoupit k podepsání Smlouvy  o zřízení věcného břemene s následujícími institucemi : Okresním stavebním bytovým družstvem Poděbrady, Povodím Labe a Krajským úřadem Středočeského kraje – odborem dopravy

*      zastupitelé jednali o  nabídce  agentury ASPIDA s.r.o. na presentaci obce v publikaci „ Cestujeme  po Moravě a Čechách “ a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat

*      byl projednán a bez výhrad schválen Závěrečný  účet obce za rok 2005

*      zastupitelé schválili Zprávu kontrolního výboru ze dne 22. února 2006 o provedené kontrole účetnictví Obce Pátek, o správnosti využití finančních prostředků z rozpočtu Obce Pátek     v MŠ Pátek a čerpání dotace od Obce Pátek  u TJ Pátek  

Různé :

*      zastupitelstvo souhlasí se zvýšením měsíčních odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády ze dne 22.2.2006

*      bylo rozhodnuto o schválení nabídky společnosti ANDY s.r.o.  na projekt České pojišťovny a Besipu na umístění „ Vítací cedule “ s dopravně preventivní tematikou

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :  18. dubna, 30. května a 27. června 2006  vždy od 19,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea.

 

V následujícím čtvrtletí  roku 2006  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Bohumil Serbus, Pátek 153

Paní Jana Hrušková, Pátek  52

Pan Stanislav Vlach, Pátek 7

Paní Taťána Kůželová, Pátek 65

Pan Vítězslav Týma, Pátek 163

Pan Miloslav Kroupa, Pátek 164

Pan Bohuslav Kroupa, Pátek 120

Paní Věra Müllerová, Pátek 10

Pan Zdeněk Kolovratník, Pátek 154

Paní Eva Martincová, Pátek 50

Pan Roman Krátký, Pátek 25

Pan Stanislav Bukovjan, Pátek 196

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 Sdělení Obce Pátek.

 

 

Poplatky – popelnice.

Částka   360,- Kč za  každou osobu trvale hlášenou v obci  je splatná do 15. dubna 2006. Poplatek lze rozložit do dvou splátek, první je do 15. dubna , druhá do 15. října 2006.

Poplatky je možno zaplatit  na OÚ Pátek.

 

Upozornění.

Obecní úřad znovu důrazně upozorňuje chovatele koní, jak z naší obce, tak i z Nových Mlýnů, na zákaz vstupu s těmito zvířaty na nezpevněnou cestu podél Lánské struhy ve směru k Novým Mlýnům. Cesta má sloužit pouze chodcům a cyklistům. Zákaz platí po obou březích Lánské struhy v celém katastru obce Pátek. Zákaz platí též pro motorová vozidla.

 

Odpadové hospodářství obce.

Pro informaci občanů uvádíme celkovou produkci komunálního odpadu obce Pátek za poslední tři roky :

Rok 2003 – 133.994 tun

Rok 2004 – 144.854 tun

Rok 2005 – 173.698 tun

Náklady obce včetně objemového a nebezpečného odpadu činily v minulém roce 368.743,- Kč. Náklady na jednoho občana činí 670,- Kč.

Na OÚ jsou k prodeji nové popelnice. Plastová za 583,- Kč, kovová za 720,- Kč.

 

Volby do Parlamentu ČR.

Volby do Parlamentu ČR proběhnou  ve dnech 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. června od 8.00 hodin do 14.00 hodin.Občané, kteří chtějí volit mimo své trvalé bydliště nebo v zahraničí, mohou požádat o volební průkaz v době od 18. května  2006 do 31. května 2006 na OÚ Pátek.

 

Daň z nemovitosti. 

Upozorňujeme občany , že daň z nemovitosti je splatná do 31. května 2006 na finančním úřadě v Poděbradech, případně složenkou na poště. Změny v evidenci nemovitostí měly být nahlášeny  do 31. ledna 2006 na finančním úřadě.

 

 

 

Pátečtí rybáři.

 

Pátečtí  rybáři zhodnotí své výsledky rybářského roku 2005 – 2006 na své výroční schůzi 7. dubna 2006. Bude se volit i nový výbor místní organizace, který bude rybáře řídit další čtyři roky.

Pátečtí rybáři jsou podle zákona občanským sdružením a ve své organizaci sdružují  celkem 56 dospělých, 11 dětí a 5 dorostenců.

Tak jako každý rok, chtějí rybáři i letos u příležitosti MDD uspořádat Dětské rybářské závody.

Do nastávající rybářské sezony přeje výbor MO ČRS všem členům a hlavně dětem bohaté úlovky  a hodně rybářského štěstí.

Výbor MO ČRS Pátek.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy, kulturní a sportovní akce .

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

27.4. – 30.4. – SENIOR, HANDICAP, AKTIVNÍ ŽIVOT 2006 ( 5. výstava pro aktivní lidi )

27.4. – 30.4. – NARCIS 2006 ( 5.výstava narcisů, tulipánů a   jarních cibulovin, zahradnické trhy )

25.5. – 28.5. – NATURA VIVA 2006 (  12. národní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře )

13.7. – 16.7. – KVĚTY 2006 ( 10. celostátní výstava květin a zahradnické trhy )

Skanzen Kouřim .

15.4. – 16.4. – Chození s Jidášem, Před pomlázkou – velikonoční jarmark

13.5. – Trh chráněných dílen aneb lidová kultura pro všechny – tradiční řemesla, občerstvení

22.5. – 26.5. – Pohádkový týden – každé dopoledne dětská divadelní představení a soutěže

Polabské  muzeum Poděbrady.

11.4. – 14.5. – Výtvarné  postupy v ZUŠ  Poděbrady   

3.6. – 27.8. -  120 let Proboštství v Poděbradech

9.4. – 21.5. – Svět na papírových ubrouscích ( Kunhuta )

Polabské přírodopisné muzeum Přerov nad Labem.

1.4. – 8.5. – Jaro na vsi

16.5. – 30.10. – Před padesáti lety a Z historie polabského ovocnářství

Vlastivědné muzeum Nymburk.

20.4. – 25.6. – Chvála rukopisu ( písmo a dílo  významných osobností našich dějin )

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

18.3. – 23.4. – Perníkové Velikonoce ( výstava perníčků a vyřezávaných dřevěných forem )

17.4. – 7.5. – Ovocné stromy

Galerie Melantrich v Rožďalovicích.

6.5. – 28.5. – J.Q.Valter – kresby a malba

Botanicus Ostrá nad Labem.


29.4. – Festival zbroje a lukostřelby

30.4. – Setkání v Meridianu

20.5. – Den koně

27.5. – Veselý den s klauny a žongléry

3.6. – Dětský den ( s časopisem W.I.T.CH. )

24.6. – Loutky a divadlo

1.7. – Slavnosti čaje

15.7. – Den středověké kuchyně


Poděbradské slavnosti.

8.4. – Dálkový turistický pochod Praha – Poděbrady, MS republiky v chůzi na 20 km

8.4. -9.4. – Maratón dechových hudeb

16.4. – Jarní jezdecké závody

30.4. – Kouzla a pohádky z čarodějné zahrádky ( Atol )

1.5. – Zahájení lázeňské sezóny v Poděbradech

3.5. – Aby ze světa nezmizela radost ( Atol )

6.5. – Den záchranářů

10.5. – 14.5. – FEMAD ( festival amatérské divadelní tvorby )

13.5. – Tour de Poděbrady ( turistický pochod okolím Poděbrad pěšky i na kole 10,20 a 30km )

14.5. – Jezdecké závody

25.5. – 12. pohádkový les ( pochod pro děti s rodiči, ve 14 h od Sokolovny )

25.5. – 28.5. – Poděbradské dny poezie 44. ročník

28.5. – Den dětí ( 6. ročník  - Cesta kolem světa )

1.6. – Den dětí ( Atol )

3.6. -4.6. – Slavnosti krále Jiřího a Triatlon ( Velká cena Poděbrad, Mistrovství republiky, Český pohár a Nezávodní minitriatlon  )

7.6. – 10.6. – Křišťálové srdce ( mezinárodní festival )

10.6. – Běh Terryho Foxe

10.6. – 11. 6. – Jezdecké závody

16.6. – 18. 6. -  Mažoretky ( národní šampionát )

23.6. – 25.6. – Poděbradské kulturní léto 2006 ( Evropa hraje Kmocha, mládežnické orchestry )

2.7. – Letní jezdecké závody

Ptačí chřipka.

Obecné zásady ochrany před nákazou :

*      chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů

*      poučit děti, aby si nehrály s drůbeží a nedotýkaly se nalezených ptáků

*      nezpracovávat nemocnou drůbež

*      dbát o osobní hygienu po kontaktu s drůbeží

*      informovat veterinární správu o nálezu většího počtu nalezených uhynulých ptáků

*      ochrana psů, koček – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky

*      při zahraničních cestách do rizikových oblastí dbát doporučení,vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici 

 

Zásady pro drobnochovatele drůbeže :

*      ideální je chovat drůbež v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem

*      v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřených objektech, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky

*      krmivo a vodu umístit uvnitř budovy

*      pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci

*      pokud možno nenapájet neošetřovanou vodou  z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci

*      venkovní vodní nádrže dle možnosti chránit před volně žijícími ptáky

*      zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků

*      oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři

*      nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků

Další informace –

 www.mze.cz, www.svscr.cz, www.ptaci-chripka.cz a www.bezpecnostpoptravin.cz

 

Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže,  je zajišťován ve fázi jejich zpracování až po prodej. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou ( vaření, pečení ) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 0 C v jádře potraviny, a to za jednu sekundu.

Ministerstvo zemědělství ČR

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí      8,00  – 10,00

Úterý       18,00  – 20,00  

Středa       8,00  – 10,00

Čtvrtek    18,00  – 20,00


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v dubnu 2006. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.